Data publikacji w serwisie:

105-letnia tradycja nauk przyrodniczych i 40 lat Wydziału Biologii

W roku 2024 Wydział Biologii UAM świętuje 105 lat tradycji nauk przyrodniczych oraz 40 lat istnienia jako samodzielna jednostka organizacyjna. W ramach jubileuszu 23-24 maja na UAM odbyła się Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polski, której organizatorem był Wydział Biologii. W spotkaniu udział wzięło 42 przedstawicieli wiodących uczelni z całej Polski, którzy dyskutowali o najnowszych trendach, wyzwaniach i przyszłości nauk przyrodniczych w Polsce ze szczególnym naciskiem na finansowanie badań naukowych.

Spotkania dziekanów wydziałów przyrodniczych odbywają się cyklicznie dwa razy do roku od 2009 roku. Tym razem szczególny nacisk położono na kwestie związane z finansowaniem nauki, metodach pozyskiwania funduszy na badania naukowe, źródłach finansowania zewnętrznego, takich jak granty krajowe i międzynarodowe, finansowaniu nauki w Polsce na tle międzynarodowym oraz uwarunkowaniach prawnych badań przyrodniczych w obszarach chronionych i w stosunku do chronionych gatunków

Jednym z głównych wniosków konferencji było podkreślenie potrzeby większej współpracy między wydziałami przyrodniczymi różnych uczelni. Uczestnicy zgodzili się, że konieczne jest wzmocnienie udziału polskich uczelni w międzynarodowych programach badawczych i grantowych oraz dostosowanie systemu grantowego do potrzeb nowoczesnych badań interdyscyplinarnych. Zwrócono również uwagę na znaczenie popularyzacji nauk przyrodniczych w społeczeństwie oraz rozwijanie kompetencji miękkich u studentów.

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to dynamicznie rozwijająca się jednostka naukowo-dydaktyczna, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju nauk biologicznych w Polsce i na świecie. Dzięki innowacyjnym badaniom z uwzględnieniem wymiany międzynarodowej, nowoczesnej infrastrukturze badawczej i wysokiemu poziomowi kształcenia studentów, wydział cieszy się zasłużonym prestiżem.

Wielokierunkowa problematyka badań prowadzonych na Wydziale Biologii UAM pozwala w sposób istotny wpisywać się w aktualny rozwój nauk biologicznych. W ostatnim latach bardzo prężnie rozwijane są badania związane z organizacją życia na poziomie molekularnym i genetycznymi chorobami człowieka oraz relacji między organizmami a środowiskiem życia w obrębie populacji, ekosystemów i wyższych jednostek organizacyjnych. Sporo badań ogniskuje się też wokół kwestii zmian populacyjnych wynikających ze zmieniającej się bioróżnorodności organizmów w ujęciu zmian klimatycznych.

Każdego roku Wydział Biologii realizuje ponad 100 projektów naukowych o charakterze badań podstawowych i aplikacyjnych, szczególnie ważne są projekty finansowane z Unii Europejskiej m.in. 2 granty ERC. W te wszystkie badania coraz mocniej wpisują się nowoczesne podejścia wykorzystujące z jednej strony problematykę zagadnień ewolucyjnych, a z drugiej – techniki obliczeniowe (bioinformatyczne).

Władze Wydziału stawiają na rozwój, polegający na trzymaniu się strategii zakładającej, że dobra jakość kształcenia jest ściśle związana z prowadzonymi przez pracowników badaniami. Rozwijane są kierunki badawcze, które są najważniejsze z punktu widzenia rynku pracy i zapotrzebowania społeczno-gospodarczego, jak np. bioinformatyka, biotechnologia, biologia molekularna i ewolucyjna czy wprowadzanie technik molekularnych do badań środowiskowych. Wiąże się to z rozszerzaniem zespołów o nowych specjalistów i budowaniem nowych grup badawczych, ale to właśnie one są motorem napędowym całej struktury wydziału. Ponadto Wydział ma 64 przeszkolonych tutorów, zatem już od pierwszego roku studenci mogą się kształcić w relacji mistrz – uczeń. Najwybitniejsi z nich mają dostęp do pełnego wsparcia tutorów w realizacji pomysłów i pisania pierwszych projektów.

Wydział ma bogatą i nieustannie aktualizowaną w oparciu o potrzeby rynku pracy ofertę edukacyjną. W tej chwili kształci na kierunkach: biotechnologia, biologia, ochrona środowiska, nauczanie przyrody i biologii, biologia i zdrowie człowieka, oraz prowadzone w języku angielskim Biotechnology i Environmental Protection i dwa kierunki prowadzone we współpracy z innymi Uczelniami w Poznaniu: ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (z UPP) oraz neurobiologia (z UPP, AWF, UMM w Poznaniu).

Wydział Biologii UAM ściśle współpracuje także z przemysłem, instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, co pozwala na praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych. Wydział prowadzi liczne projekty badawcze we współpracy z partnerami zewnętrznymi, co przyczynia się do rozwoju innowacyjnych technologii i rozwiązań w różnych dziedzinach biologii.

Wydział Biologii UAM odgrywa również ważną rolę w edukacji ekologicznej i popularyzacji nauki. Organizuje liczne wydarzenia, takie jak wykłady, warsztaty i festiwale nauki, które przybliżają zagadnienia biologiczne szerokiemu gronu odbiorców. Dzięki tym inicjatywom, wydział przyczynia się do podnoszenia świadomości ekologicznej i promowania zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie.

Fot. Władysław Gardasz, Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4040