Klauzula dotycząca monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzonego przez Uczelnię monitoringu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są tereny i budynki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , w tym w celu:
 • zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej przebywających na terenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz gości Uniwersytetu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 50 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników UAM oraz ochrony mienia na terenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
 1. Państwa dane osobowe zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub jeżeli UAM powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania może ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 2. Dane osobowe będą udostępniane  podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, a także osobom, które wykażą interes prawny o udostępnienie nagrania. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi w zakresie utrzymania technicznego systemu.
 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 4. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia ( w sytuacjach wskazanych w art. 17 RODO). Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane   w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.