Data publikacji w serwisie:

Wystartowała III edycja konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT

W dniu 9 października br. ruszyła III edycja konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT. Jest to konkurs grantowy, skierowany do studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2022/2023 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Członkami zespołu badawczego mogą być osoby na 2 i 3 roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych lub zespołowych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5000 zł dla projektów indywidualnych oraz do 10.000 zł dla projektów zespołowych.

Za przyznaną kwotę grantobiorcy będą mieli możliwość sfinansowania udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i seminariach, pokrycie kosztów tłumaczenia lub korekty przygotowanego w języku obcym artykułu, zakupu literatury oraz oprogramowania. Przewidziano również honorarium dla grantobiorcy.

Aplikować można do 10 listopada 2023 r. w systemie wnioskowania ID-UB Proposals: https://idub.amu.edu.pl (po zalogowaniu, zakładka Konkursy - Konkurs 117 - ADVANCEDBestStudentGRANT - III edycja).

Regulamin oraz szczegóły dotyczące wymagań formalnych, które należy dopełnić podczas aplikowania do konkursu, znajdują się pod następującymi linkami:

Harmonogram III edycji konkursu AdvancedBestStudentGRANT (konkurs ID-UB nr 117, zad. 39):

  • Terminy ogłoszenia naboru wniosków: 9 października 2023 r.
  • Termin składania wniosków: do 10 listopada 2023 r.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 8 grudnia 2023 r.

W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu:

e-mail: beststudent@amu.edu.pl

tel. 61 829-24-21


Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, konkurs ID-UB nr 33 na realizację zadania 39: “Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów”.