ADVANCEDBestStudentGRANT

ADVANCEDBestStudentGRANT jest konkursem grantowym skierowanym do studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Członkami zespołu badawczego mogą być osoby 2 i 3 roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT  na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych na studiach I stopnia BESTStudentGRANT

Do zdobycia:

 • Granty na realizację studenckich projektów badawczych – do 5.000 zł na projekty indywidualne oraz do 10.000 zł na projekty zespołowe;
 • Możliwość sfinansowania udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach, zakupu literatury, oprogramowania i gratyfikacji dla osób badanych;
 • Honorarium dla grantobiorców.

Informacja o konkursie dostępna jest na stronie internetowej Projektu.

Wnioski należy składać z wykorzystaniem formularza elektronicznego, który jest udostępniony na stronie https://idub.amu.edu.pl

ADVANCEDBestStudentGRANT – najważniejsze informacje:

Dla kogo?

Dla studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Członkami zespołu badawczego mogą być osoby 2 i 3 roku roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

Grupę badawczą stanowią co najmniej dwie osoby uprawnione do aplikowania w konkursie. W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Co można sfinansować?

 • kwerendy biblioteczne,
 • udział (w tym zdalny) w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych i kursach zbieżnych z tematyką realizowanego projektu,
 • zakup literatury niezbędnej do realizacji zadań projektu,
 • zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań projektu,
 • zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań projektu (w ramach projektu nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych w tym: sprzętu komputerowego, w tym tabletów, oraz aparatury badawczej),
 • opłacenie kosztów aktywnego uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym zdalnych (finansowanie opłaty konferencyjnej oraz kosztów podróży i kosztów pobytu w przypadku konferencji wyjazdowych),
 • pokrycie kosztów tłumaczenia lub publikacji artykułu,
 • zakup gratyfikacji dla osób badanych,
 • honorarium laureata (lub laureatów w przypadku projektu zespołu badawczego) w kwocie nieprzekraczającej 30% całkowitej kwoty grantu, płatne w dwóch częściach (pierwsza część po rozpoczęciu realizacji projektu, druga część po przyjęciu sprawozdania merytorycznego).

Co powinien zawierać wniosek?

Indywidualne projekty badawcze:

 • najważniejsze informacje dotyczące celu, czasu realizacji, zakresu i spodziewanych rezultatów projektu umieszczone w oknie „opis projektu” (maks. 1000 znaków ze spacjami),
 • formularz zawierający dane studenta (rok i kierunek studiów, specjalność, dyscyplina)
 • wniosek o projekt badawczy zawierający jego szczegółowy opis (do 2 stron czcionką Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy standardowe) zawierający uzasadnienie merytoryczne oraz opis zadań naukowych i rezultatów projektu (np. opublikowanie artykułu naukowego, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, poster konferencyjny),
 • opinię opiekuna naukowego studenta
 • harmonogram przewidywanych działań
 • kosztorys projektu wraz z uzasadnieniem kosztów, przygotowany zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie

Projekty realizowane przez studencką grupę badawczą:

 • najważniejsze informacje dotyczące celu, czasu realizacji, zakresu i spodziewanych rezultatów projektu umieszczone w oknie „opis projektu” (maks. 1000 znaków ze spacjami),
 • formularz zawierający dane wnioskodawcy (studenta kierującego grupą badawczą) oraz jej członków (rok i kierunek studiów, specjalność – w odniesieniu do każdego z uczestników projektu),
 • wniosek o projekt badawczy zawierający jego szczegółowy opis (do 2 stron czcionką Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy standardowe) zawierający uzasadnienie merytoryczne oraz opis zadań naukowych i rezultatów projektu (np. zorganizowanie konferencji naukowej, przygotowanie referatów lub posterów konferencyjny, przygotowanie publikacji naukowej),
 • opinię opiekuna naukowego grupy badawczej (np. opiekuna studenckiego koła naukowego),
 • harmonogram przewidywanych działań,
 • kosztorys projektu przygotowany zgodnie z praktyką UAM wraz z uzasadnieniem kosztów.

Przebieg konkursu nadzoruje komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca komisji konkursowej:

 • prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM

Członkowie komisji konkursowej:

 • prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek (SNS)
 • prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak (SNH)
 • prof. dr hab. Ewa Skwara (SNJL)
 • prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska (SNP)
 • dr Edyta Juskowiak (SNŚ)
 • mgr Agnieszka Palacz – Kwestor UAM
 • dr Marek Sobczak – Dyrektor Centrum Wsparcia Kształcenia UAM
 • Iga Skrzypczak – Laureatka I edycji BESTStudentGRANT

Harmonogram I edycji konkursu AdvancedBestStudentGRANT (konkurs ID-UB nr 033, zad. 39):

 • Terminy ogłoszenia naboru wniosków: 13 października 2021 r.
 • Termin składania wniosków: do 12 listopada 2021 r.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 grudnia 2021 r.

W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu:

e-mail: beststudent@amu.edu.pl

tel. 61 829-24-21

Dokumenty

Regulamin ABSG-I.pdfObowiązującyIwona Paroń
PDF
Pobierz PDF Regulamin ABSG-I.pdf (142.9 KB)