ADVANCEDBestStudentGRANT

ADVANCEDBestStudentGRANT jest konkursem grantowym skierowanym do studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2021/2022 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Członkami zespołu badawczego mogą być osoby na 2 i 3 roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych na studiach I stopnia BESTStudentGRANT

Do zdobycia:

 • Granty na realizację studenckich projektów badawczych – do 5.000 zł na projekty indywidualne oraz do 10.000 zł na projekty zespołowe;
 • Możliwość sfinansowania udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach, zakupu literatury, oprogramowania i gratyfikacji dla osób badanych;
 • Honorarium dla grantobiorców.

Informacja o konkursie dostępna jest na stronie internetowej Projektu.

Wnioski należy składać z wykorzystaniem formularza elektronicznego, który jest udostępniony na stronie https://idub.amu.edu.pl

Aplikuj do II edycji ABSG

ADVANCEDBestStudentGRANT – najważniejsze informacje:

Dla kogo?

Dla studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Członkami zespołu badawczego mogą być osoby 2 i 3 roku roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

Grupę badawczą stanowią co najmniej dwie osoby uprawnione do aplikowania w konkursie. W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Co można sfinansować?
 • kwerendy biblioteczne,
 • udział (w tym zdalny) w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych i kursach zbieżnych z tematyką realizowanego projektu,
 • zakup literatury niezbędnej do realizacji zadań projektu,
 • zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań projektu,
 • zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań projektu (w ramach projektu nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych w tym: sprzętu komputerowego, w tym tabletów, oraz aparatury badawczej),
 • opłacenie kosztów aktywnego uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym zdalnych (finansowanie opłaty konferencyjnej oraz kosztów podróży i kosztów pobytu w przypadku konferencji wyjazdowych),
 • pokrycie kosztów tłumaczenia lub publikacji artykułu,
 • zakup gratyfikacji dla osób badanych,
 • honorarium laureata (lub laureatów w przypadku projektu zespołu badawczego) w kwocie nieprzekraczającej 30% całkowitej kwoty grantu, płatne w dwóch częściach (pierwsza część po rozpoczęciu realizacji projektu, druga część po przyjęciu sprawozdania merytorycznego).
Szczegóły dotyczące wymagań formalnych, które należy dopełnić podczas aplikowania do konkursu, znajdują się pod następującymi adresami:

Przebieg konkursu nadzoruje komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca komisji konkursowej:

 • prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM

Członkowie komisji konkursowej:

 • prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek (SNS)
 • prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak (SNH)
 • prof. dr hab. Ewa Skwara (SNJL)
 • prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska (SNP)
 • dr Edyta Juskowiak (SNŚ)
 • mgr Agnieszka Palacz – Kwestor UAM
 • dr Marek Sobczak – Dyrektor Centrum Wsparcia Kształcenia UAM
 • mgr Iga Skrzypczak – Laureatka I edycji BESTStudentGRANT
Harmonogram II edycji konkursu AdvancedBestStudentGRANT (konkurs ID-UB nr 075, zad. 39):
 • Terminy ogłoszenia naboru wniosków: 10 października 2022 r.
 • Termin składania wniosków: do 10 listopada 2022 r.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 grudnia 2022 r.

W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu:

e-mail: beststudent@amu.edu.pl

tel. 61 829-24-21

Dokumenty

Regulamin II edycji ADVANCEDBestStudentGRANTObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin II edycji ADVANCEDBestStudentGRANT (192.6 KB)

.