Data publikacji w serwisie:

Ruszyła VI edycja konkursu Study@research

17 października 2022 r. uruchomiony został 76. konkurs projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” obejmujący realizację zadania 34: Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research.

Konkurs Study@research skierowany jest do studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Celem konkursu jest wspieranie kształcenia systemem studenckich grantów badawczych.

Konkurs oferuje dofinansowanie:

  • indywidualnych projektów badawczych – maksymalna wysokość grantu wynosi 5 000 zł,
  • projektów zespołowych realizowanych przez studencką grupę badawczą (2-8 osób) kierowaną przez studenta uprawnionego do udziału w konkursie – maksymalna wysokość grantu wynosi 10 000 zł.
    W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą wziąć udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Katalog kosztów kwalifikowalnych: zakup literatury, zakup materiałów i usług, zakup licencji na oprogramowanie, pokrycie kosztów tłumaczenia lub publikacji artykułu, zakup gratyfikacji dla osób badanych, koszt udziału w konferencjach, warsztatach, seminariach, kwerendach bibliotecznych oraz szkoleniach specjalistycznych, honorarium laureata.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdują się na stronach:

Termin składania wniosków: 17 listopada 2022 r.

Wnioski aplikacyjne należy składać z wykorzystaniem formularza elektronicznego udostępnionego na stronie ID_UB Proposals: https://idub.amu.edu.pl/. Niezbędne dokumenty dostępne w zakładce „Konkursy” lub w Intranecie.