Study@research

Study@research jest konkursem skierowanym do studentów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Celem Konkursu S@R jest wspieranie kształcenia ściśle związanego z badaniami – włączanie studentów w pracę naukową poprzez system indywidualnych lub zespołowych grantów.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) dwa razy do roku. Z chwilą ogłoszenia kolejnej edycji Konkursu informacje dotyczące warunków niezbędnych do spełnienia w celu aplikowania dostępne są na stronach internetowych ID-UB:

oraz w aktualnościach studenckich na stronie UAM.

W czasie rekrutacji do Konkursu S@R, wnioski zawsze należy składać przez stronę: https://idub.amu.edu.pl

KTO MOŻE APLIKOWAĆ? - Do złożenia wniosku uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Studenci mogą ubiegać się o finansowanie indywidualnych lub zespołowych projektów badawczych, aktywnego udziału w konferencji naukowej albo krótkiego stażu badawczego (krajowego lub międzynarodowego). Rodzaj  finansowanych działań określają regulaminy kolejnych edycji konkursu.

Do zdobycia:

 • maksymalna wysokość grantu indywidualnego wynosi 5.000 zł, a grantu zespołowego – 10.000 zł .

Wysokość przyznanego grantu ustalana będzie na podstawie kosztorysu, który może obejmować następujące działania:

 • kwerendy biblioteczne,
 • udział (w tym zdalny) w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych i kursach zbieżnych z tematyką realizowanego projektu,
 • zakup literatury niezbędnej do realizacji zadań projektu,
 • zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań projektu,
 • zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań projektu (w ramach projektu nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych w tym: sprzętu komputerowego, w tym tabletów, oraz aparatury badawczej),
 • opłacenie kosztów aktywnego uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym zdalnych (finansowanie opłaty konferencyjnej oraz kosztów podróży i kosztów pobytu w przypadku konferencji wyjazdowych),
 • pokrycie kosztów tłumaczenia lub publikacji artykułu,
 • zakup gratyfikacji dla osób badanych,
 • honorarium laureata (lub laureatów w przypadku projektu zespołu badawczego) w kwocie nieprzekraczającej 30% całkowitej kwoty grantu, płatne w dwóch częściach (pierwsza część po rozpoczęciu realizacji projektu, druga część po przyjęciu sprawozdania merytorycznego).

Konkurs obejmuje finansowanie:

a.   indywidualnego projektu badawczego studenta, lub

b.   projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą kierowaną przez jednego studenta. Grupę badawczą stanowią co najmniej dwie osoby uprawnione do aplikowania w konkursie. Należy pamiętać także, że członkami zespołu badawczego mogą być osoby posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania. W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Wniosek o dofinansowanie studenckiego projektu badawczego powinien zawierać:

Indywidualne projekty badawcze:

 • opis projektu, czyli najważniejsze informacje dotyczące celu, czasu realizacji, zakresu i spodziewanych rezultatów projektu umieszczone w oknie opisowym we wniosku elektronicznym (maks. 1000 znaków ze spacjami),
 • formularz zawierający dane studenta (rok i kierunek studiów, specjalność, dyscyplina),
 • wniosek o projekt badawczy zawierający jego szczegółowy opis ( (do 2 stron czcionką Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy standardowe) zawierający uzasadnienie merytoryczne oraz opis zadań naukowych i rezultatów projektu (np. opublikowanie artykułu naukowego, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, poster konferencyjny),
 • opinię opiekuna naukowego studenta,
 • harmonogram przewidywanych działań,
 • kosztorys projektu wraz z uzasadnieniem kosztów, przygotowany zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie.

Projekty realizowane przez studencką grupę badawczą:

 • opis projektu - najważniejsze informacje dotyczące celu, czasu realizacji, zakresu i spodziewanych rezultatów projektu umieszczone w oknie opisowym we wniosku elektronicznym (maks. 1000 znaków ze spacjami),
 • formularz zawierający dane wnioskodawcy (studenta kierującego grupą badawczą) oraz jej członków (rok i kierunek studiów, specjalność – w odniesieniu do każdego z uczestników projektu),
 • wniosek o projekt badawczy zawierający jego szczegółowy opis (do 2 stron czcionką Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy standardowe) zawierający uzasadnienie merytoryczne oraz opis zadań naukowych i rezultatów projektu (np. zorganizowanie konferencji naukowej, przygotowanie referatów lub posterów konferencyjny, przygotowanie publikacji naukowej),
 • opinię opiekuna naukowego grupy badawczej (np. opiekuna studenckiego koła naukowego),
 • harmonogram przewidywanych działań,
 • kosztorys projektu przygotowany zgodnie z praktyką UAM wraz z uzasadnieniem kosztów.

Przebieg konkursu nadzoruje komisja, której przewodniczy koordynator zadania,  prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM.

Członkowie komisji konkursowej:

prof. Teresa Chirkowska-Smolak – psychologia

prof. Małgorzata Garnczarska – biologia

prof. Renata Jastrząb – chemia

prof. Katarzyna Balbuza – historia

prof. Jacek Zydorowicz – nauki o kulturze i religii

prof. Jacek Fabiszak – literaturoznawstwo

prof. Katarzyna Karpińska-Szaj – językoznawstwo

mgr inż. Martyna Górska (doktorantka) - nauki o Ziemi i środowisku

W razie pytań dotyczących Konkursu S@R zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia: sopk@amu.edu.pl, lub kontaktu telefonicznego: +61 829-24-21