Data publikacji w serwisie:

Seminarium dla laureatów VI edycji konkursu Study@research

10 maja br. w Salonie Mickiewicza pod kopułą odbyło się seminarium podsumowujące VI edycję konkursu grantowego Study@research (konkurs IDUB nr 076) realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni byli studenci UAM pierwszego roku studiów II stopnia lub czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

W uroczystym spotkaniu oprócz Laureatów konkursu i ich zespołów badawczych uczestniczyli również Członkowie Kapituły Konkursu oraz Opiekunowie naukowi laureatów, a całości przewodniczyła Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik. Przypomnijmy, że w VI edycji Study@research nagrodzonych zostało 56 projektów (46 indywidualne oraz 10 zespołowych) ze wszystkich Szkół Dziedzinowych UAM.

Podczas seminarium, podzielonego na dwa spotkania, rezultaty swoich prac badawczych zaprezentowało 26 laureatów, którzy podzieleni zostali według Szkół Dziedzinowych. Wachlarz tematyczny projektów był bardzo szeroki, a wszystkie prace były równie interesujące i spotkały się z uznaniem Członków Kapituły Konkursu, którzy wyrazili swój podziw dla zaangażowania i pasji młodych badaczy. Po wysłuchaniu prezentacji słuchacze mieli czas na zadawanie pytań laureatom, z czego chętnie skorzystali. Oprócz wartości merytorycznej projektów zwrócono również uwagę na umiejętności retoryczne Laureatów, którzy w przystępny, a zarazem profesjonalny sposób omówili wyniki swoich badań. Na koniec Przewodnicząca Kapituły Konkursu raz jeszcze złożyła serdeczne gratulacje wszystkim laureatom, spośród których wielu wyraziło chęć kontynuowania prac nad badaniami zapoczątkowanymi poprzez udział w projekcie Study@research.

Poniżej przedstawiamy listę Laureatek i Laureatów, którzy zaprezentowali efekty swoich prac badawczych.

Szkoła Nauk Społecznych

 1. Natalia Przewoźniak z Zespołem, Wydział Prawa i Administracji,
  tytuł projektu: Zasada najlepszego interesu dziecka (Best interests of the child)  orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących dziecka urodzonego w wyniku macierzyństwa zastępczego (surogacji).
 2. Julia Gołębiowska, Wydział Prawa i Administracji,
  tytuł projektu: Krytyczna analiza zjawiska pinkwashingu.
 3. Agata Marcinkowska z Zespołem, Wydział Prawa i Administracji,
  tytuł projektu: Ochrona małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich  internecie - analiza rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o nr UD451, porównaniu z procedurami stosowanymi w innych państwach.
 4. Dawid Kozubek, Wydział Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, tytuł projektu: Analiza społeczno-gospodarcza gmin w układach obwarzankowych  województwie wielkopolskim w latach 2011-2021.
 5. Aneta Pełka z Zespołem, Wydział Psychologii i Kognitywistyki,
  tytuł projektu: Altruizm krewniaczy a dobrostan u osób niedobrowolnie bezdzietnych.

Szkoła Nauk Humanistycznych

 1. Katarzyna Dębińska, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa,
  tytuł projektu: Analiza mitu Zakopanego w sztukach wizualnych międzywojnia: między awangardą a tradycją.
 2. Szeherezada Kondratowicz z Zespołem, Antropologii i Kulturoznawstwa,
  tytuł projektu: Po bezdomności? Doświadczenia nomadyzmu i zakorzenienia w działalności Polskiego Teatru Tańca w latach 2008-2023.
 3. Bartłomiej Puch, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa,
  tytuł projektu: Zamieszkiwanie zanieczyszczonego. Studium przypadku Huty Miedzi Głogów i jej okolic.
 4. Tymoteusz Lis, Wydział Historii,
  tytuł projektu: Dania – Lubeka – Rugia w XIII wieku – studium powiązań.
 5. Magdalena Błaszczak, Wydział Prawa i Administracji,
  tytuł projektu: Prawnokarne aspekty technologii noszonej (Criminal law aspects of wearable technology).
 6. Krzysztof Jeromin, Wydział Prawa i Administracji,
  tytuł projektu: Dostęp do szyfrowanych danych w usługach wymiany informacji, a ochrona danych osobowych.
 7. Katarzyna Paździorko, Wydział Prawa i Administracji,
  tytuł projektu: Prawne aspekty regulacji cen na rynku energetycznym.
 8. Michalina Geisler z Zespołem, Wydział Studiów Edukacyjnych,
  tytuł projektu: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w aglomeracji poznańskiej wobec zmiany klimatu: wiedza, motywacje i zachowania związane z wpływem diety na klimat.
 9. Bartłomiej Wawrykiewicz, Wydział Socjologii,
  tytuł projektu: Coming out jako punkt zwrotny w relacjach z najbliższą rodziną.

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

 1. Wiktoria Cholewa, Wydział Anglistyki,
  tytuł projektu: Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w polskim kontekście edukacyjnym: praktyki i opinie nauczycieli szkół podstawowych EFL (Intercultural communicative competence in the Polish educational context: EFL primary school teachers’ practices and opinions)
 2. Patrycja Nowak, Wydział Neofilologii,
  tytuł projektu: Wpływ strategii samoregulacyjnych w problemach komunikacyjnych na osiągnięcia w zakresie mówienia w j. hiszpańskim wśród uczniów klas dwujęzycznych w szkole średniej.
 3. Antoni Kapłon, Wydział Anglistyki,
  tytuł projektu: Transfer kulturowy w czasach globalnej rewolty. Cineclub Vrijheidfilms (1966–1986).

Szkoła Nauk Przyrodniczych

 1. Mateusz Wesołowski, Wydział Biologii,
  tytuł projektu: Wzajemne rozmieszczenie mitochondriów i chloroplastów w komórkach Lemna trisulca L. w reakcji na silne światło niebieskie.
 2. Weronika Śliwińska, Wydział Biologii,
  tytuł projektu: System drożdżowy do badania oddziaływań między ludzkim ACE2 a domeną wiążącą receptor białka fuzyjnego S różnych wariantów wirusa SARS-CoV-2.
 3. Maciej Rajek, Wydział Biologii,
  tytuł projektu: Udział peptydu Pep-13 w immunizacji ziemniaka względem Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, sprawcy zarazy ziemniaka.

Szkoła Nauk Ścisłych

 1. Zbigniew Kubis, Wydział Chemii,
  tytuł projektu: Synteza i analiza właściwości przeciwnowotworowych oraz przeciwdrobnoustrojowych amidów kwasu lasalowego.
 2. Katarzyna Wlazły, Wydział Chemii,
  tytuł projektu: Analiza lotnych związków organicznych (LZO) emitowanych przez płatki róż ogrodowych metodą GC-MS.
 3. Grzegorz Andruchów, Wydział Chemii,
  tytuł projektu: Synteza i badanie właściwości kompleksujących pochodnych porfiryn.
 4. Julia Perła, Wydział Fizyki,
  tytuł projektu: Wyznaczanie rozmiarów planetoid na podstawie analizy zjawisk zakryciowych.
 5. Kamil Cieślak, Wydział Chemii,
  tytuł projektu: TikTok jako narzędzie wspomagające kształcenie chemiczne.
 6. Adrian Drozdowski,
  tytuł projektu: Nowe materiały hybrydowe wykazujące luminescencję długotrwałą w zakresie światła widzialnego wzbudzane przez zjawisko up-konwersji.