Study@research

Grupa młodych badaczy siedzącymi przed laptopami

Nabór do VI edycji konkursu Study@resarch właśnie się rozpoczął!

17 września rozpoczął się nabór wniosków do VI edycji Study@research, konkursu skierowanego do studentów studiów magisterskich.

Celem konkursu S@r jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB). Z chwilą ogłoszenia kolejnej edycji konkursu, informacje dotyczące warunków niezbędnych do spełnienia w celu aplikowania dostępne są na stronach internetowych:

W czasie rekrutacji do konkursu S@r, wnioski zawsze należy składać przez stronę: https://idub.amu.edu.pl

Kto może aplikować?

Do złożenia wniosku uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Aplikuj do VI edycji S@r
Konkurs obejmuje finansowanie:
 • indywidualnego projektu badawczego studenta lub
 • projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą kierowaną przez jednego studenta. Grupę badawczą stanowią co najmniej dwie osoby, a maksymalnie 8, uprawnione do aplikowania w konkursie. Należy pamiętać także, że członkami zespołu badawczego mogą być osoby posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania. W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.
Do zdobycia: maksymalna wysokość grantu indywidualnego wynosi 5.000 zł, a grantu zespołowego – 10.000 zł

Wysokość przyznanego grantu ustalana będzie na podstawie kosztorysu, który może obejmować następujące działania:

 • kwerendy biblioteczne,
 • udział (w tym zdalny) w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych i kursach zbieżnych z tematyką realizowanego projektu,
 • zakup literatury niezbędnej do realizacji zadań projektu,
 • zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań projektu,
 • zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań projektu (w ramach projektu nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych w tym: sprzętu komputerowego, w tym tabletów, oraz aparatury badawczej),
 • opłacenie kosztów aktywnego uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym zdalnych (finansowanie opłaty konferencyjnej oraz kosztów podróży i kosztów pobytu w przypadku konferencji wyjazdowych),
 • pokrycie kosztów tłumaczenia lub publikacji artykułu,
 • zakup gratyfikacji dla osób badanych,
 • honorarium laureata (lub laureatów w przypadku projektu zespołu badawczego) w kwocie nieprzekraczającej 30% całkowitej kwoty grantu, płatne w dwóch częściach (pierwsza część po rozpoczęciu realizacji projektu, druga część po przyjęciu sprawozdania merytorycznego).
Wniosek o dofinansowanie studenckiego projektu badawczego powinien zawierać:

Indywidualne projekty badawcze:

 • najważniejsze informacje dotyczące celu, czasu realizacji, zakresu i spodziewanych rezultatów projektu umieszczone w oknie „opis projektu” (maks. 1000 znaków ze spacjami),
 • formularz zawierający dane studenta (imię i nazwisko, adres e-mail, nr albumu, wydział, rok
  i kierunek studiów, specjalność, dyscyplina, planowana data zakończenia studiów),
 • wniosek o projekt badawczy zawierający jego szczegółowy opis, uzasadnienie merytoryczne, bibliografię oraz opis zadań naukowych i rezultatów projektu (np. opublikowanie artykułu naukowego, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, poster konferencyjny) do 3 stron czcionką Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy standardowe
 • opinię opiekuna naukowego studenta
 • zgodę kierownika jednostki w wypadku projektów realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury uniwersyteckiej,
 • harmonogram przewidywanych działań,
 • kosztorys projektu wraz z uzasadnieniem kosztów oraz informacją, czy działanie badawcze jest finansowane z innych źródeł.

Projekty realizowane przez studencką grupę badawczą:

 • najważniejsze informacje dotyczące celu, czasu realizacji, zakresu i spodziewanych rezultatów projektu umieszczone w oknie „opis projektu” (maks. 1000 znaków ze spacjami),
 • formularz zawierający dane wnioskodawcy (studenta kierującego grupą badawczą – imię i nazwisko, adres e-mail, nr albumu, wydział, rok i kierunek studiów, specjalność, dyscyplina, planowana data zakończenia studiów) oraz jej członków (imię nazwisko, adres e-mail, nr albumu, wydział, rok i kierunek studiów, specjalność, dyscyplina, planowana data zakończenia studiów – w odniesieniu do każdego z uczestników projektu),
 • wniosek o projekt badawczy zawierający jego szczegółowy opis, uzasadnienie merytoryczne, bibliografię oraz opis zadań naukowych i rezultatów projektu (np. zorganizowanie konferencji naukowej, przygotowanie referatów lub posterów konferencyjny, przygotowanie publikacji naukowej) do 3 stron czcionką Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy standardowe,
 • opinię opiekuna naukowego grupy badawczej (np. opiekuna studenckiego koła naukowego),
 • zgodę kierownika jednostki w wypadku projektów realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury uniwersyteckiej,
 • harmonogram przewidywanych działań wraz z zakresem zadań wykonywanych w ramach projektu przez poszczególnych członków grupy badawczej,
 • kosztorys projektu przygotowany zgodnie z praktyką UAM wraz z uzasadnieniem kosztów, podziałem wynagrodzeń pomiędzy poszczególnych członków grupy badawczej oraz informacją, czy projekt jest finansowany z innych źródeł.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków aplikacyjnych oraz wzory formularzy znajdują się w Intranecie.

Harmonogram VI edycji konkursu Study@research:
 • Termin ogłoszenia naboru wniosków: 17 października 2022 r.
 • Termin składania wniosków: 17 listopada 2022 r.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad aplikowania w VI edycji konkursu Study@research oraz udziału w programie znajdują się w REGULAMINIE (pdf).

Przebieg konkursu nadzoruje Komisja, której przewodniczy Koordynatorka zadania, prof. dr hab. Joanna Wójcik – Prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM.

Członkowie Komisji konkursowej:
 • prof. Teresa Chirkowska-Smolak – psychologia,
 • prof. Małgorzata Garnczarska – biologia,
 • prof. Renata Jastrząb – chemia,
 • prof. Katarzyna Balbuza – historia,
 • prof. Jacek Zydorowicz – nauki o kulturze i religii,
 • prof. Jacek Fabiszak – literaturoznawstwo,
 • prof. Katarzyna Karpińska-Szaj – językoznawstwo,
 • prof. Jarosław Grykiel – prawo,
 • mgr inż. Martyna Górska (doktorantka) – nauki o Ziemi i środowisku.

W razie pytań dotyczących konkursu zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia: sopk@amu.edu.pl lub kontaktu telefonicznego: 61 829-24-21

Logo ID-UB

Dokumenty

Regulamin VI edycji konkursu Study@researchObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin VI edycji konkursu Study@research (584.3 KB)

.