Study@research

Grupa młodych badaczy siedzącymi przed laptopami

Celem konkursu Study@research jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB). Z chwilą ogłoszenia kolejnej edycji konkursu, informacje dotyczące warunków niezbędnych do spełnienia w celu aplikowania dostępne są na stronach:

W czasie rekrutacji do konkursu S@r, wnioski zawsze należy składać przez stronę: https://idub.amu.edu.pl

Kto może aplikować?

Do złożenia wniosku uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Aplikuj do VII edycji S@r

Co można finansować?

Konkurs obejmuje finansowanie:

 • indywidualnego projektu badawczego studenta lub
 • projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą kierowaną przez jednego studenta. Grupę badawczą stanowią co najmniej dwie osoby, a maksymalnie 8, uprawnione do aplikowania w konkursie. Należy pamiętać także, że członkami zespołu badawczego mogą być osoby posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania. W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.
Do zdobycia: maksymalna wysokość grantu indywidualnego wynosi 5.000 zł, a grantu zespołowego – 10.000 zł

Wysokość przyznanego grantu ustalana będzie na podstawie kosztorysu, który może obejmować następujące działania:

 • kwerendy biblioteczne (kwerenda bibliotecznej nie powinna być dłuższa niż 7 dni kalendarzowych),
 • udział (w tym zdalny) w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych i kursach zbieżnych z tematyka realizowanego projektu,
 • zakup literatury niezbędnej do realizacji zadań projektu,
 • zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań projektu,
 • zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań projektu (w ramach projektu nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych w tym: sprzętu komputerowego, w tym tabletów, oraz aparatury badawczej),
 • opłacenie kosztów aktywnego uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym zdalnych (finansowanie opłaty konferencyjnej oraz kosztów podróży i kosztów pobytu w przypadku konferencji wyjazdowych),
 • pokrycie kosztów tłumaczenia lub korekty przygotowanego w języku obcym artykułu,
 • zakup gratyfikacji dla osób badanych,
 • honorarium laureata (lub laureatów w przypadku projektu zespołu badawczego) w kwocie nieprzekraczającej 30% całkowitej kwoty dofinansowania, płatne w dwóch częściach (pierwsza część po rozpoczęciu realizacji projektu, druga część po przyjęciu sprawozdania merytorycznego).

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie studenckiego projektu badawczego powinien zawierać:

Indywidualne projekty badawcze:

 • najważniejsze informacje dotyczące celu, czasu realizacji, zakresu i spodziewanych rezultatów projektu,
 • formularz zawierający dane studenta,
 • wniosek o projekt badawczy zawierający jego szczegółowy opis, uzasadnienie merytoryczne, bibliografię oraz opis zadań naukowych i rezultatów projektu,
 • opinię opiekuna naukowego studenta,
 • zgodę kierownika jednostki w wypadku projektów realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury uniwersyteckiej,
 • harmonogram przewidywanych działań,
 • kosztorys projektu wraz z uzasadnieniem kosztów oraz informacją, czy działanie badawcze jest finansowane z innych źródeł.

Projekty realizowane przez studencką grupę badawczą:

 • najważniejsze informacje dotyczące celu, czasu realizacji, zakresu i spodziewanych rezultatów projektu,
 • formularz zawierający dane wnioskodawcy oraz jej członków,
 • wniosek o projekt badawczy zawierający jego szczegółowy opis, uzasadnienie merytoryczne, bibliografię oraz opis zadań naukowych i rezultatów projektu,
 • opinię opiekuna naukowego grupy badawczej,
 • zgodę kierownika jednostki w wypadku projektów realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury uniwersyteckiej,
 • harmonogram przewidywanych działań wraz z zakresem zadań wykonywanych w ramach projektu przez poszczególnych członków grupy badawczej,
 • kosztorys projektu przygotowany zgodnie z praktyką UAM wraz z uzasadnieniem kosztów, podziałem wynagrodzeń pomiędzy poszczególnych członków grupy badawczej oraz informacją, czy projekt jest finansowany z innych źródeł.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków aplikacyjnych oraz wzory formularzy znajdują się w Intranecie.

Przebieg konkursu nadzoruje Komisja, której przewodniczy prof. dr hab. Joanna Wójcik – Prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM.

Członkowie Komisji konkursowej

W skład Komisji konkursowej wchodzą:

 • prof. Teresa Chirkowska-Smolak – psychologia,
 • prof. Małgorzata Garnczarska – nauki biologiczne,
 • prof. Renata Jastrząb – nauki chemiczne,
 • prof. Katarzyna Balbuza – historia,
 • prof. Katarzyna Karpińska-Szaj – językoznawstwo,
 • prof. Jacek Zydorowicz – nauki o kulturze i religii,
 • prof. Jacek Fabiszak – literaturoznawstwo,
 • prof. Jarosław Grykiel – nauki prawne,
 • mgr inż. Martyna Górska (doktorantka) – nauki o Ziemi i środowisku.

W razie pytań dotyczących konkursu zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia: sopk@amu.edu.pl lub kontaktu telefonicznego: 61 829-24-21

Logo ID-UB

.