Data publikacji w serwisie:

Informacja dotycząca zasad przyznawania świadczeń dla studentów w okresie zawieszenia zajęć na uczelni

Szanowni Państwo,

ze względu na szczególne warunki, w jakich funkcjonuje uczelnia, wprowadzam nadzwyczajne regulacje dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów. Wszystkie wnioski uznaje się za złożone po zarejestrowaniu formularzy elektronicznych w systemie USOSweb oraz przesłaniu do BOS wiadomości elektronicznych z załącznikami. Podkomisje Wydziałowe będą działały w sposób zdalny oraz ciągły, by maksymalnie przyspieszyć rozpatrywanie wniosków (zwłaszcza wniosków o zapomogę).

Przypominam, że informacje na temat zasad pomocy materialnej znajdują się w zakładce STUDENCI/PRZEWODNIK STUDENTA/POMOC MATERIALNA I DOMY STUDENCKIE

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie

Poniżej znajdą Państwo skróconą informację na temat zmienionych procedur. W przypadku dodatkowych pytań proszę zwracać się mailem do BOSów lub pracowników Centrum Wsparcia Kształcenia:

mongra2@amu.edu.pl

alemod@amu.edu.pl

rachp@amu.edu.pl

Bogumiła Kaniewska

Prorektor ds. studenckich


Składanie wniosków

1) Stypendium socjalne

W przypadku składania wniosku po raz pierwszy lub potrzeby:

- ponownego ustalenia wysokości stypendium socjalnego w wyniku utraty dochodu (przewidzianej w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych - utrata zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej);

- wystąpienia o świadczenie w związku z utratą dochodu jw. (przy wcześniejszej odmowie przyznania świadczenia);

student tworzy w systemie USOSweb formularze elektroniczne oświadczenia o dochodach i wniosku o stypendium socjalne, wypełnia je i rejestruje.

W przypadku, gdy w systemie znajduje się wcześniej wygenerowane oświadczenie o dochodach, student:

- przesyła Koordynatorowi Biura Obsługi Studentów (BOS) wiadomość wysłaną z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) z prośbą o cofnięcie do poprawy
oświadczenia o dochodach, dokonuje jego edycji i ponownej rejestracji oraz tworzy nowy wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, który rejestruje w systemie;  

- przesyła Koordynatorowi BOS, z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) wiadomość, do której załącza skany dokumentów stanowiących podstawę wypełnienia lub poprawy oświadczenia o dochodach (w postaci plików PDF).

Po normalizacji sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz wznowieniu zajęć dydaktycznych na uczelni, student dostarcza do BOS oryginały wniosku i oświadczenia oraz dokumentów, których skany zostały przez niego wcześniej przesłane w wersji elektronicznej.


2) Stypendium dla osób niepełnosprawnych

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba dostarczenia nowego orzeczenia o niepełnosprawności w celu wznowienia wypłacania wcześniej przyznanego i zawieszonego stypendium dla osób niepełnosprawnych, student przesyła Koordynatorowi BOS, z adresu w systemie poczty
elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) wiadomość, do której załącza skan nowego orzeczenia w postaci pliku PDF.

Po normalizacji sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz wznowieniu zajęć dydaktycznych na uczelni, student dostarcza do BOS oryginał dokumentu, którego skan został przez niego wcześniej przesłany w wersji elektronicznej.


W przypadku składania wniosku po raz pierwszy, student:

- tworzy w systemie USOSweb formularz elektroniczny wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, wypełnia go i rejestruje;

- przesyła Koordynatorowi BOS, z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) wiadomość e-mail, do której załącza w postaci pliku PDF skan orzeczenia stanowiącego podstawę wypełnienia wniosku.

Po normalizacji sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz wznowieniu zajęć dydaktycznych na uczelni, student dostarcza do BOS oryginał wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz kopię orzeczenia, okazując do wglądu oryginał dokumentu.3) Zapomoga

Występując o przyznanie zapomogi student:

- tworzy w systemie USOSweb formularz elektroniczny wniosku o przyznanie zapomogi, wypełnia go i rejestruje;

- przesyła Koordynatorowi BOS, z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) wiadomość e-mail, do której załącza w postaci plików PDF skany dokumentów stanowiących podstawę wystąpienia o zapomogę.

Po normalizacji sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz wznowieniu zajęć dydaktycznych na uczelni, student dostarcza do BOS oryginały wniosku i dokumentów, których skany zostały przez niego wcześniej przesłane w wersji elektronicznej.


Utrata zatrudnienia lub zaprzestanie wypłacania zarobków powinny zostać udokumentowane/potwierdzone zaświadczeniem pracodawcy (dotyczy składanych z tego powodu wniosków o stypendium socjalne i zapomogę). Zaświadczenie może mieć formę mailową.

Zapomoga - zaświadczenie


UWAGA: Wnioski uznaje się za złożone po zarejestrowaniu formularzy elektronicznych w systemie USOSweb oraz przesłaniu ww. wiadomości elektronicznych z załącznikami.

Rozpatrywanie wniosków

Pracownik BOS po otrzymaniu przez Koordynatora BOS wiadomości elektronicznej z załącznikami, potwierdza złożenie wniosku oraz - po dokonaniu analizy dokumentów:

- przy stwierdzeniu braków wzywa wnioskodawcę wiadomością elektroniczną wysłaną na adres w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) do uzupełnienia dokumentów;

- nadaje oświadczeniu status zaakceptowanego;

- nadaje odpowiednim wnioskom status "Gotowy do rozpatrzenia".


W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych wnioski są rozpatrywane przez Przewodniczącego Podkomisji, pracownika BOS będącego członkiem Podkomisji Wydziałowej i członków Podkomisji. W tym celu wykorzystywane są możliwości pracy zdalnej, w szczególności przez rozesłanie członkom Podkomisji przez Koordynatora BOS lub pracownika BOS otrzymanych dokumentów elektronicznych. Z uwagi na funkcję Uczelni jako administratora danych, dokumenty elektroniczne mogą być udostępniane członkom Podkomisji wyłącznie w przesyłkach kierowanych na adresy w systemach poczty elektronicznej dla pracowników i studentów.

Członkowie Podkomisji zgłaszają rekomendacje Przewodniczącemu Podkomisji, który sporządza decyzję lub zleca jej przygotowanie członkowi Podkomisji - pracownikowi BOS.

Podkomisje działają w sposób ciągły – czas na zgłoszenie rekomendacji Przewodniczącemu nie może przekraczać 3 dni roboczych od momentu przesłania dokumentów. Nieprzesłanie rekomendacji w ciągu wyznaczonego terminu uznaje się za rekomendację pozytywną.
Decyzje zapadają większością pozytywnych rekomendacji.


Uwagi końcowe:

- w przypadku studentów, którzy wcześniej otrzymali stypendium socjalne, wskazane jest, by w pierwszej kolejności zwracali się o ponowne ustalenie wysokości stypendium;

- jeżeli wcześniejsza odmowa przyznania stypendium socjalnego wynikała z przekroczenia uczelnianego progu dochodu/os., wskazanie jw.;

- dla zapomóg przyznawanych na podstawie utraty dochodów (zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) z powodu zarządzeń władz dotyczących działalności gospodarczej stanowiących skutek ogłoszenia stanu epidemii zapomoga wynosi 50% stawki maksymalnej i może  być podwyższona w przypadku osób pobierających stypendium socjalne, jeśli uzasadnia to ich udokumentowana sytuacja materialna.


Information in English

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
zaświadczenie COVID-19.docx 30.03.2020 Unknown
DOCX
Pobierz DOCX zaświadczenie COVID-19.docx(12.1 KB)