Pomoc materialna i Domy Studenckie

Informacji ws. pomocy materialnej dla studentów udzielają :

 • mgr Monika Graumiler-Pawlak - tel. +48 61 829 24 97, e-mail: dn@amu.edu.pl
 • mgr Aleksandra Modrzejewska - tel. +48 61 829 24 93, e-mail: dn@amu.edu.pl
 • dr Przemysław Rachowiak - tel: +48 61 829 24 89, e-mail: rachp@amu.edu.pl

 • Świadczenia pomocy socjalnej

  Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o świadczenia pomocy socjalnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę). W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się...
  Czytaj dalej
 • Stypendium rektora

  Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po...
  Czytaj dalej
 • Domy Studenckie

  Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej. Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej. Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryt...
  Czytaj dalej

Podstawy prawne:

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tekst ujednolicony)

Zasady przeliczania osiągnięć studentów (Załącznik nr 1 do Regulaminu ... )(tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 28/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego progu dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora oraz procenta studentów, którym przyznaje się stypendium rektora

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity)


Zobacz kampusy i Domy Studenckie UAM