Google translate


Pomoc materialna i Domy Studenckie


Informacji na temat pomocy materialnej dla studentów udzielają pracownicy Biur Obsługi Studentów właściwych dla kierunków studiów. Informacje o biurach (pracownicy, nr. telefonów, adresy elektroniczne, lokalizacje) dostępne są tutaj. Kontakt elektroniczny studentów możliwy jest wyłącznie z wykorzystaniem adresów w systemie poczty dla studentów w domenie @st.amu.edu.pl.
Szczegóły na kolejnych stronach tematycznych.


 • Domy Studenckie

  Złożenie wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie oznacza gwarancji zapewnienia przydziału miejsca w Domu Studenckim. Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej.
  Czytaj dalej
 • Świadczenia pomocy socjalnej

  Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o świadczenia pomocy socjalnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę). W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się...
  Czytaj dalej
 • Stypendium rektora

  Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po...
  Czytaj dalej
 • Pomoc dla studentów - uchodźców z Ukrainy

  Dnia 12 marca 2022 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Czytaj dalej
 • Stypendium dla studentów z Białorusi

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał dotacje z budżetów Województwa Wielkopolskiego i Miasta Poznania przeznaczone na udzielenie w miesiącach styczeń-czerwiec 2023 roku studentom z Białorusi pomocy będącej wyrazem solidarności wielkopolskich samorządów ze studentami.
  Czytaj dalej
 • Stypendium Ministra

  Od 1 lipca 2019 r. dotychczasowe „stypendium ministra za wybitne osiągnięcia” zostało zastąpione świadczeniem w formie „stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe”. Ww. stypendia są przeznaczone wyłącznie dla studentów.
  Czytaj dalej

Podstawy prawne:

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tekst ujednolicony)

Zasady przeliczania osiągnięć studentów (Załącznik nr 1 do Regulaminu ... )(tekst ujednolicony, obowiązuje w roku akad. 2022/2023)

Zasady przeliczania osiągnięć studentów (Załącznik nr 5 do Regulaminu ... )(obowiązuje od dnia 1 października 2023 roku)

Zarządzenie nr 260/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego progu dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora oraz procenta studentów, którym przyznaje się stypendium rektora

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tekst ujednolicony) - tylko po polsku: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tekst ujednolicony) - tylko po polsku: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf


Zobacz kampusy i Domy Studenckie UAM