Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie nr 436

Zarządzenie nr 436/2019/2020

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie ustalania nowych terminów wnoszenia opłat i organizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19  

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374) w związku z Zarządzeniem nr 431/2019/2020 Rektora UAM z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarządzam co następuje:

§ 1

 1. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających wynikającym z zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 zobowiązuję dziekanów i dyrektorów filii we współpracy z kierownikami studiów podyplomowych i kursów dokształcających do umożliwienia nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanych dalej kształceniem zdalnym lub w formie zdalnej oraz wsparcia ich w tym zakresie.
 2. Kierownik studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego (zwany dalej Kierownikiem) po przeanalizowaniu specyfiki danych zajęć (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, itp.), możliwości technicznych do prowadzenia tych zajęć (posiadany sprzęt komputerowy oraz  infrastruktura sieciowa) i po konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym dane zajęcia, podejmuje decyzję o ich realizacji w formie, o której mowa w ust. 1.
 3. Jeżeli Kierownik zdecydował o realizacji danych zajęć w formie zdalnej to bezzwłocznie informuje o tym słuchaczy.

§ 2

 1. Prowadzenie zajęć, o których mowa w § 1, możliwe jest w przypadku zajęć na studiach podyplomowych i kursach dokształcających wyłącznie za zgodą Kierownika danych studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego.
 2. Nauczyciel akademicki odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji zajęć realizowanych w formie zdalnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 3. Wszystkie zajęcia zrealizowane w formie zdalnej, zaakceptowane i potwierdzone przez Kierownika zostaną rozliczone zgodnie z założonym planem.
 4. Osoby wymienione w ust. 1 odpowiedzialne są za zebranie, sprawdzenie i potwierdzenie ewidencji zajęć, o których mowa w ust. 2, po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć.

§ 3

 1. Słuchacz deklaruje udział w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej w przypadku posiadania możliwości technicznych umożliwiających  udział w zajęciach w tej formie.
 2. W sytuacji, gdy min. 80% słuchaczy zadeklaruje odbywanie wskazanych przez Kierownika zajęć w formie zdalnej, Kierownik może podjąć decyzję, że obowiązującą formą realizacji tych zajęć staje się forma zdalna, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Słuchacze, którzy nie zadeklarowali odbywania zajęć w formie zdalnej, o której mowa w ust. 2, będą mogli zrealizować zajęcia w kolejnej edycji studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego.
 4. Zajęcia realizuje się w formie tradycyjnej, po okresie zawieszenia zajęć, w przypadku gdy:
 5. realizacja zajęć w formie zdalnej nie jest możliwa;
 6. Kierownik nie podjął decyzji o prowadzeniu danych zajęć dydaktycznych w formie zdalnej;
 7. więcej niż 20% słuchaczy studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego nie deklaruje ich odbycia w formie zdalnej.
 8. Wszystkie niezrealizowane w formie zdalnej zajęcia odbywają się w formie tradycyjnej zgodnie ze zmienionym harmonogramem zjazdów.
 9. Nowy harmonogram zjazdów i realizacji zajęć w formie tradycyjnej ustala Kierownik po okresie zawieszenia zajęć.

§ 4

W celu wsparcia nauczycieli akademickich w przygotowaniu i realizacji zajęć w formie kształcenia zdalnego przekazuje się społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu następujące materiały:

 1. rekomendacja Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość dotycząca prowadzenia zajęć zdalnych;
 2. infrastruktura mogąca wspierać kształcenie zdalne.

§ 5

 1. W związku z koniecznością wprowadzania zmian w harmonogramach zjazdów i realizacji zajęć na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających wynikających z ograniczenia działalności uczelni w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 wprowadza się możliwość ustalenia nowych terminów wnoszenia opłat ratalnych za studia podyplomowe i kursy dokształcające.
 2. Nowe terminy wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1, ustala rektor na wniosek Kierownika.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia jego uchylenia.

Rektor

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Załącznik do zarządzenia nr 436 27.03.2020 Unknown
DOCX
Pobierz DOCX Załącznik do zarządzenia nr 436(22.4 KB)
Zarządzenie nr 436 27.03.2020 Unknown
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 436(775.7 KB)