Data publikacji w serwisie:

Startuje rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UAM

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci,

z przyjemnością ogłaszamy rekrutację do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgodnie z Uchwałą nr 403/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UAM w Poznaniu informujemy, że rekrutacja trwa od dnia 23 lipca 2020 roku do dnia 24 sierpnia 2020 roku.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatkom i kandydatom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Od dzisiaj kandydaci mogą zarejestrować się w pod adresem: Internetowa Rekrutacja Kandydata (IRK). Kandydat może wybrać spośród 23 dyscyplin naukowych oferowanych przez Uczelnię.

Wszystkie informacje związane z rekrutacją dostępne są na stronie:

Rekrutacja 2020/2021

Zachęcamy i zapraszamy do Szkoły Doktorskiej UAM


Recruitment to the AMU Doctoral School is starting!

Dear Candidates,

we are pleased to announce the recruitment to the Doctoral School of the University of Adam Mickiewicz in Poznań. In accordance with the Resolution No. 403/2019/2020 of the Senate of the University of Adam Mickiewicz in Poznań of February 24, 2020 on the rules of recruitment to the Doctoral School of Adam Mickiewicz University in Poznań, we would like to inform you that the recruitment lasts from July 23, 2020 to August 24, 2020.

Doctoral School of the University of Adam Mickiewicz in Poznań offers the candidates an education in which research and science are explored both internationally, as well as nationally and regionally. The university constantly updates and expands its research programs and educational content, placing particular emphasis on their interdisciplinary nature.

The candidates can register at Internet Recruitment of Candidates(IRK) from today and  may choose from among 23 scientific disciplines offered by the University.

All information related to recruitment is available at:

https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-20202021/recruitment-all-information

We encourage and invite you to the Doctoral School of Adam Mickiewicz University