Data publikacji w serwisie:

Spotkanie z Laureatami III edycji konkursu Study@research

12 kwietnia br. na platformie MS Teams odbyło się spotkanie Laureatów III edycji konkursu Study@research (konkurs ID-UB nr 014, zad. 34), opiekunów naukowych zwycięskich projektów oraz członków Komisji Konkursowej, której przewodniczy Pani Prorektor prof. dr hab. Joanna Wójcik.

Konkurs odbywa się cyklicznie i adresowany jest do studentów I roku studiów drugiego stopnia oraz IV roku jednolitych studiów magisterskich. Jego celem jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe.

Warto wspomnieć, iż w III edycji konkursu wzięło udział w sumie siedemdziesięciu czterech Wnioskodawców reprezentujących nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, psychologię, pedagogikę, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o sztuce, filozofię oraz nauki o kulturze i religii.

Jak podkreśliła Pani Prorektor podczas spotkania, poziom konkursu był bardzo wysoki. O pozytywnej ocenie decydowały wartości merytoryczne wniosku, sposób sformułowania celu badań oraz oryginalność postawionego problemu, trafność wyboru metod i narzędzi badawczych, zasadność planowanych kosztów oraz sposób przygotowania wniosku.

Komisja konkursowa wyłoniła pięćdziesięciu jeden Laureatów, przyznając dofinansowanie trzydziestu sześciu projektom indywidualnym (w wysokości do 5 000 zł) i piętnastu zespołowym, realizowanym przez studenckie grupy badawcze (w wysokości do 10 000 zł).

Podczas pierwszej części nastąpiła prezentacja zwycięskich projektów oraz Laureatów przez członków Komisji Konkursowej. Druga natomiast część dotyczyła spraw organizacyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z projektu.

Laureaci III edycji konkursu Study@research

Wszystkim Laureatkom i Laureatom jeszcze raz serdeczne gratulujemy oraz życzymy pomyślnej realizacji projektów!