Data publikacji w serwisie:

Pomoc UAM dla białoruskich studentów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje białoruskim studentom, którzy zostali relegowani ze swoich uczelni, możliwość studiowania na UAM bez odpłatności za studia.

Decyzja o zwolnieniu z opłat ma związek z obecną sytuacją na Białorusi i represjami, które dotykają także młodzież akademicką. To także wyraz solidarności społeczności akademickiej UAM ze społeczeństwem Białorusi i poparcia dla jego walki o wolną, demokratyczną, obywatelską i praworządną Białoruś.

- Rok 2020 zapisze się szczególnie w historii narodu białoruskiego, który właśnie teraz postanowił upomnieć się o prawo każdego obywatela w państwie demokratycznym, prawo wyboru władzy. Mamy nadzieje, że protesty i działania białoruskiego społeczeństwa doprowadzą do szczęśliwego finału i pożądanych zmian w Białorusi - mówią rektor, prof. Andrzej Lesicki oraz rektor elekt, prof. Bogumiła Kaniewska.

W minionym roku akademickim na UAM studiowało 232 studentów z Białorusi.

Informacje na temat procedury i warunków przyjęcia: https://amu.edu.pl/kandydaci/studenci-z-bialorusi


Help offered by Adam Mickiewicz University to Belarusian students

Belarusian students who were expelled from their universities can study tuition free at Adam Mickiewicz University. The decision on the exemption from tuition is motivated by the current situation in Belarus where the repressions also affect academic youth. It is also an expression of solidarity between the academic community of Adam Mickiewicz University and the people of Belarus and support for their struggle for a free, democratic, civic and law-abiding Belarus.

- The year 2020 will go down in the history of the Belarusian nation, which has just now decided to claim the right of every citizen in a democratic state, the right to choose the government. We hope that the protests and actions of the Belarusian society will lead to a happy ending and desired changes in Belarus – said Prof. Andrzej Lesicki, the Rector, and Prof. Bogumiła Kaniewska, Rector-elect.

In the past academic year, 232 students from Belarus studied at Adam Mickiewicz University. Information about the admission procedure and conditions can be found here: https://amu.edu.pl/kandydaci/studenci-z-bialorusi"