ŚWIADCZENIA POMOCY SOCJALNEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 215/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej doktorantom oraz ubiegania się przez doktorantów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2022/2023.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej ‘Regulaminem’, doktoranci wszystkich trybów studiów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.

Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla poszczególnych szkół dziedzinowych.

 1. Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych
 2. Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022/2023, stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

  • 3 października 2022 r. – rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 12:00),
  • 16 października 2022 r. – zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 23:59),
  • do 2 listopada 2022 r. – poprawianie wniosków przez doktorantów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy,
  • do 10 listopada 2022 r. – weryfikacja i akceptacja wniosków,
  • do 16 listopada 2022 r. – uruchomienie algorytmu stypendialnego,
  • do 25 listopada 2022 r. – zlecenie przelewów za październik i listopad,
  • do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca – zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach (grudzień-czerwiec).

  W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularzy i przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

 3. Zapomoga

Zapomoga (jednorazowa zapomoga) jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla doktoranta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek doktoranta. Doktorant ubiegający się
o przyznanie zapomogi generuje i składa Wniosek w USOSweb, dołączając dokumenty dotyczące powodów wystąpienia z Wnioskiem.

Wniosek musi zostać udokumentowany poniesionymi wydatkami wpływającymi na sytuację materialną wnioskodawcy. W tym celu należy przedstawić rachunki imienne, faktury lub noty (również wystawione imiennie). Dołączone dokumenty powinny znajdować się w odrębnych plikach PDF – dotyczy to również dokumentów wielostronicowych, które muszą zostać przedstawione w całości w odrębnych plikach.

.