Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

Rekrutacja – instrukcja krok po kroku:

1. Krok pierwszy – obowiązkowa rejestracja w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) oraz przesłanie i wypełnienie w ramach IRK następujących dokumentów:

 • wypełnienie formularza rejestracyjnego i załączenie zdjęcia w wersji elektronicznej (wymiary 20 mm x 25 mm); rozdzielczość min. 300 dpi;
 • określenie dyscypliny naukowej w której będzie odbywało się kształcenie w szkole doktorskiej;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji;
 • wprowadzenie wyników z egzaminów dyplomowych;
 • załączenie CV;
 • załączenie listu motywacyjnego podpisanego odręcznie wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której kandydat chciałby uzyskać stopień naukowy doktora;
 • załączenie skanu odpisu dyplomu ukończenia kształcenia studiów wyższych, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji na poziomie 7 PRK a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2022/202, którym nie został jeszcze wydany dyplom, zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji na poziomie 7 PRK (w przypadku kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły doktorskiej na podstawie najwyższej jakości osiągnięć naukowych wymagany jest odpowiedni: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia dyplom ukończenia tych studiów wraz z suplementem a dla studentów po ukończonym 3 roku jednolitych studiów magisterskich zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów z lat 1-3 wraz z kartą  przebiegu studiów;
 • załączenie skanu podpisanego odręcznie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
 • załączenie skanu podpisanego odręcznie oświadczenia o udokumentowanych osiągnięciach oraz dokumentów potwierdzających te osiągnięcia – należy wskazać osiągnięcia podlegające ocenie: a) w liczbie do 3 – w przypadku osiągnięć naukowych; b) w liczbie do 3 – w przypadku innych osiągnięć - zgodnych z kryteriami, o których mowa w § 10  Zasad rekrutacji do szkół doktorskich
 • załączenie skanu podpisanej odręcznie propozycji autorskiego projektu badawczego a w przypadku rekrutacji w związku z realizacją projektu badawczego – autorskiej koncepcji realizacji projektu grantowego, wraz z bibliografią (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami);
 • załączenie skanu pobranego z systemu IRK podpisanego odręcznie podania o przyjęcie do szkoły doktorskiej;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 PLN.

Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów pierwszego stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów drugiego stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
 • kserokopię paszportu w przypadku cudzoziemców.

2. Krok drugi  - dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia złożenie w wyznaczonym miejscu i terminie następujących dokumentów w wersji papierowej:

 • wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
 • kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
 • oświadczenie o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2022/2023, którym nie został jeszcze wydany dyplom, zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji. W przypadku kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły doktorskiej na podstawie najwyższej jakości osiągnięć naukowych wymagany jest odpowiednio: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia dyplom ukończenia tych studiów wraz z suplementem a dla studentów po ukończonym 3 roku jednolitych studiów magisterskich zaświadczenie o uzyskanej średniej studiów z lat 1-3 wraz z kartą przebiegu studiów;
 • suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów pierwszego i drugiego stopnia);
 • wydruk załączonej wcześniej w IRK propozycji autorskiego projektu badawczego, a w przypadku rekrutacji w związku z realizacją projektu badawczego – autorskiej koncepcji realizacji projektu grantowego;
 • wydruk załączonego wcześniej w IRK oświadczenia o udokumentowanych osiągnięciach oraz dokumentów potwierdzających te osiągnięcia.

Kandydaci składają dokumenty w języku polskim.

W przypadku kandydatów cudzoziemców wymaga się tłumaczenia dokumentów na język angielski.