Miejsce i termin składania dokumentów dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Zgodnie z par. 13 Zasad rekrutacji osoba, która została zakwalifikowana do przyjęcia do szkoły doktorskiej składa następujące dokumenty w wersji papierowej:

 • wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
 • kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
 • oświadczenie o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2022/2023, którym nie został jeszcze wydany dyplom, zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji. W przypadku kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły doktorskiej na podstawie najwyższej jakości osiągnięć naukowych wymagany jest odpowiednio: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia dyplom ukończenia tych studiów wraz z suplementem a dla studentów po ukończonym 3 roku jednolitych studiów magisterskich zaświadczenie o uzyskanej średniej studiów z lat 1-3 wraz z kartą przebiegu studiów;
 • suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów pierwszego i drugiego stopnia);
 • wydruk załączonej wcześniej w IRK propozycji autorskiego projektu badawczego, a w przypadku rekrutacji w związku z realizacją projektu badawczego – autorskiej koncepcji realizacji projektu grantowego;
 • wydruk załączonego wcześniej w IRK oświadczenia o udokumentowanych osiągnięciach oraz dokumentów potwierdzających te osiągnięcia.

Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty określone w § 8 ust. 4.

Miejsce i termin składania dokumentów zostały wskazane poniżej.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

 • Archeologia

  Termin składania dokumentów: 21-22.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Collegium Historicum, pokój 2.50 (1 piętro), ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: dr Anna Skowronek

  Godziny urzędowania: 9.00-14.00

 • Filozofia

  Termin składania dokumentów: 21-22.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Kampus Ogrody, Wydział Filozoficzny, pokój 202 (2 piętro, budynek C), ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: mgr Filip Leszczyński

  Godziny urzędowania: 10:00 - 15:00

 • Historia

  Termin składania dokumentów: 21-22.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Collegium Historicum, pok. 2.141 (1 piętro), ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: mgr Agnieszka Piasecka

  Godziny urzędowania: 9.00-14.00

 • Nauki o kulturze i religii

  Termin składania dokumentów: 21-22.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Collegium Historicum, pokój 2.39 (1 piętro), ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: dr Karolina Dziubata-Smykowska

  Godziny urzędowania: 9.00-14.00

 • Nauki o sztuce

  Termin składania dokumentów: 18-19.10.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Collegium Novum, pokój 405 A (4 piętro), Al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: prof. dr hab Filip Lipiński

  Godziny urzędowania:

  18.10.2023 godz. 8.00-9.00

  19.10.2023 godz. 8.30-9.30 oraz 14.00-15.30

 • Nauki teologiczne

  Termin składania dokumentów: 21-22.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Wydział Teologiczny, Budynek B (1 piętro), ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: mgr Anna Zys

  Godziny urzędowania: 9.00-14.00

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze

 • Językoznawstwo

  Termin składania dokumentów: 2 - 4.10.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Collegium Maius, ul. Fredry 10, pok. 301, 61-701 Poznań

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: mgr Agnieszka Kalecińska

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9.00-14.00

 • Literaturoznawstwo

  Termin składania dokumentów: 2 - 4.10.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Collegium Maius, ul. Fredry 10, pok. 301, 61-701 Poznań

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: mgr Agnieszka Kalecińska

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9.00-14.00

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych

 • Nauki biologiczne

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: dr Katarzyna Łosak

 • Nauki o Ziemi i środowisku

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: mgr Paweł Kaczmarek

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  Termin składania dokumentów: 25-28.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Biuro Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań, pokój 135A  (na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

  Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie dokumentów: mgr Beata Nowak, dr Lidia Szutkowska

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9-14.00

 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach

  Termin składania dokumentów: 25-28.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Biuro Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań, pokój 135A  (na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

  Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie dokumentów: mgr Beata Nowak, dr Lidia Szutkowska

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9-14.00

 • Nauki o polityce i administracji

  Termin składania dokumentów: 25-28.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Biuro Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań, pokój 135A  (na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

  Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie dokumentów: mgr Beata Nowak, dr Lidia Szutkowska

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9-14.00

 • Nauki prawne

  Termin składania dokumentów: 25-28.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Biuro Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań, pokój 135A  (na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

  Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie dokumentów: mgr Beata Nowak, dr Lidia Szutkowska

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9-14.00

 • Nauki socjologiczne

  Termin składania dokumentów: 25-28.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Biuro Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań, pokój 135A  (na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

  Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie dokumentów: mgr Beata Nowak, dr Lidia Szutkowska

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9-14.00

 • Pedagogika

  Termin składania dokumentów: 25-28.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Biuro Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań, pokój 135A  (na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

  Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie dokumentów: mgr Beata Nowak, dr Lidia Szutkowska

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9-14.00

 • Psychologia

  Termin składania dokumentów: 25-28.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Biuro Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań, pokój 135A  (na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

  Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie dokumentów: mgr Beata Nowak, dr Lidia Szutkowska

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9-14.00

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych

 • Astronomia

  Termin składania dokumentów: 18-20.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Instytut Obserwatorium Astronomiczne, ul. Słoneczna 36, 60-286 Poznań, pokój 10 (Sekretariat)

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: dr Halina Prętka-Ziomek

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9-14.00

 • Infromatyka

  Termin składania dokumentów: 18-20.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań, pokój A1-7

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: lic. Elżbieta Skrzypczak

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9-14.00

 • Matematyka

  Termin składania dokumentów: 18-20.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań, pokój A1-7

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: lic. Elżbieta Skrzypczak

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9-14.00

 • Nauki chemiczne

  Termin składania dokumentów: 18-20.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Wydział Chemii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, pokój nr 3.56

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: mgr Agnieszka Kurzajak

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9-14.00

 • Nauki fizyczne

  Termin składania dokumentów: 18-20.09.2023

  Adres wysyłki i miejsce składania dokumentów: Wydział Fizyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614 Poznań, pokój 12 C

  Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentów: mgr Anna Kolańczyk-Marszałek

  Godziny urzędowania: pn.-pt. 9-14.00