Krok po kroku

UWAGA!  System Internetowej Rekrutacji 2023/2024 zostanie uruchomiony 1 czerwca 2023 r.

Drogi kandydacie, jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego zapoznaj się uważnie z poniższymi informacjami:

Wszyscy Kandydaci przystępują do rekrutacji zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla danego kierunku studiów w Katalogu studiów.

Krok 1

Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) – określ warunki finansowe na jakich ubiegasz się o przyjęcie na studia. Zwróć szczególną uwagę na zgodność pisowni Twojego imienia i nazwiska z pisownią paszportową. Wpisz również swój dokładny adres, pamiętaj, że od tego zależy czy korespondencja dotrze do Ciebie.

Krok 2

I – studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie

Załącz wymagane dokumenty oraz dobrej jakości zdjęcie. Sekcja Spraw Studenckich musi przeliczyć wyniki. Jeśli masz polską, ukraińską lub białoruską maturę, należy wpisać wyniki w SIR.
Na niektórych kierunkach studiów wymagane są również dodatkowe egzaminy. Informację o tym znajdziesz przy wybranym kierunku studiów w Katalogu studiów. Podkomisja rekrutacyjna powiadomi Cię o dokładnym terminie i miejscu egzaminu.

Pamiętaj o opłaceniu zapisu na kierunek studiów.

II – studia drugiego  stopnia

Załącz wymagane dokumenty oraz zagraniczny dyplom zgodny z wymaganiami. Sekcja Spraw Studenckich musi przeliczyć wyniki. Jeśli masz polski dyplom, należy wpisać ocenę w SIR.
Na niektórych kierunkach studiów obowiązują egzaminy, Podkomisja rekrutacyjna powiadomi Cię o dokładnym terminie i miejscu egzaminu.

Pamiętaj o opłaceniu zapisu na kierunek studiów. Kandydat, po dokonaniu i opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów. Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Krok 3

I – studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do złożenia w określonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, poprzez naciśniecie przycisku "złóż dokumenty". Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów. Jeśli zmieniłeś zdanie i nie chcesz studiować na tym kierunku, naciśnij przycisk „rezygnuj” i zrób miejsce innym chętnym.

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji.

II – studia drugiego stopnia

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Krok 4

Przyjęte osoby otrzymają decyzję o przyjęciu na studia na swoim koncie w SIR.
Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o przyjęciu na studia pocztą z odręcznym podpisem, napisz do nas maila amuoes@amu.edu.pl. Wyślemy zaświadczenie pod adres, który został wpisany przez Ciebie do systemu podczas rekrutacji.

Z początkiem roku akademickiego, dokonywane jest poświadczenie dokumentów.

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów (BOS-ie) na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.