Krok po kroku

Drogi kandydacie, jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego zapoznaj się uważnie z poniższymi informacjami:

Wszyscy Kandydaci zagraniczni przystępują do rekrutacji zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla danego kierunku studiów w  katalogu studiów.

Krok 1

Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) – określ warunki finansowe na jakich ubiegasz się o przyjęcie na studia. Zwróć szczególną uwagę na zgodność pisowni Twojego imienia i nazwiska z pisownią paszportową. Wpisz również swój dokładny adres, pamiętaj, że od tego zależy czy korespondencja dotrze do Ciebie.

Krok 2

I – studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie

Załącz wymagane dokumenty, dobrej jakości zdjęcie oraz zagraniczne świadectwo zgodnie z wymaganiami. Dział Nauczania musi przeliczyć wyniki. Jeśli masz polską maturę, należy wpisać wyniki w SIR.
Na niektórych kierunkach studiów wymagane są również dodatkowe egzaminy. Informację o tym znajdziesz przy wybranym kierunku studiów w katalogu studiów. Podkomisja rekrutacyjna powiadomi Cię o dokładnym terminie i miejscu egzaminu.

Pamiętaj o opłaceniu zapisu na kierunek studiów.

II – studia drugiego  stopnia

Załącz wymagane dokumenty oraz zagraniczny dyplom zgodny z wymaganiami. Dział Nauczania musi przeliczyć wyniki. Jeśli masz polski dyplom, należy wpisać ocenę w Systemie Internetowej Rekrutacji.
Na niektórych kierunkach studiów obowiązują egzaminy Podkomisja rekrutacyjna powiadomi Cię o dokładnym terminie i miejscu egzaminu.

Pamiętaj o opłaceniu zapisu na kierunek studiów. Zapoznaj się dokładnie z terminami, które są podane przy każdym kierunku studiów. Na tym etapie musisz dostarczyć/wysłać komplet wymaganych dokumentów do podkomisji rekrutacyjnej.

Krok 3

I – studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do dostarczenia w określonym terminie kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów. Jeśli zmieniłeś zdanie i nie chcesz studiować na tym kierunku, naciśnij przycisk „rezygnuj” i zrób miejsce innym chętnym.

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji.

Decyzja o odmowie przyjęcia na studia zostanie do Ciebie wysłana pocztą.

II – studia drugiego stopnia

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Krok 4

I – studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie

W terminach wskazanych szczegółowo przy każdym kierunku studiów w katalogu studiów musisz dostarczyć dokumenty do podkomisji rekrutacyjnej na Wydział na którym chcesz studiować.

Poświadczenie przez UAM kopii dokumentu polega na tym, że podczas składania dokumentów należy przedłożyć (do wglądu) oryginał dokumentu, na podstawie którego podkomisja rekrutacyjna dokona poświadczenia kserokopii. W przypadku, gdy dokumenty składane są przez osobę trzecią albo wysłane pocztą lub kurierem, należy złożyć/wysłać tylko kserokopię dokumentu. Z oryginałem dokumentu należy udać się z początkiem roku akademickiego do dziekanatu, który dokona stosownego poświadczenia. Pamiętaj, że liczy się data, kiedy dokumenty faktycznie trafiły do UAM.

Krok 5

Przyjęte osoby otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.