Universidad de Monterrey

Wymiana pracowników naukowych.
Warunki: harmonogram wydatków oraz okres wykonywania przedmiotu umowy zostaną określone w aneksach do umowy.
Formy współpracy:wspólne projekty badawcze, sympozja, seminaria, wymiana publikacji.
Wszystkim osobom wyjeżdżającym na mocy tej umowy zapewnia się identyczne prawa, jakie przysługują pracownikom i studentom uniwersytetu przyjmującego.

Strona Uniwersytetu