Zasady uczestnictwa

KTO MOŻE WYJECHAĆ

Studenci wszystkich lat i trybów studiów (o ile konkretna umowa nie mówi inaczej), z wyjątkiem studentów I roku (w chwili wyjazdu). Uczestnik wymiany musi mieć status studenta zarówno w trakcie rekrutacji, jak i podczas trwania wymiany.

OGRANICZENIA

Warunkiem wyjazdu jest zaliczenie poprzedniego semestru (bez warunków, powtarzania roku, nierozliczonych płatności na UAM, długów w bibliotece czy akademiku). Studenci ostatniego roku studiów mogą wyjechać za zgodą promotora.

FINANSOWANIE

Co do zasady uczestnicy wymiany bilateralnej sami pokrywają koszty podróży, ubezpieczenia, wyżywienia oraz pozostałe koszty związane z pobytem na uczelni partnerskiej.

Większość uczelni partnerskich zwalnia lub częściowo zwalnia z opłaty czesnego. Niektóre uczelnie przyznają dodatkowe stypendia lub oferują bezpłatne zakwaterowanie.

REKRUTACJA NA WYMIANĘ

UAM ogłasza nabór na wyjazd do uczelni partnerskiej, ogłaszając zasady i termin aplikowania. Zainteresowani przekazują wymagane dokumenty. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę osoby, które spełniają warunki formalne i złożyły w terminie kompletne dokumenty.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

1) zespół powołany przez Prorektora ds. współpracy międzynarodowej dokonuje oceny wniosków, ustala ranking kandydatów i przydziela miejsca;

2) nominowany na wyjazd kandydat składa w uczelni partnerskiej wymagane przez nią dodatkowe dokumenty. Ostateczna akceptacja kandydata leży w gestii uczelni partnerskiej.

DOKUMENTY

Komplet dokumentów wymaganych przez UAM to:

1) zgłoszenie studenta/doktoranta na wyjazd w ramach porozumień bilateralnych podpisane przez osoby upoważnione ze strony wydziału (właściwego dziekana lub prodziekana), zawierające:

2) list motywacyjny – z uzasadnieniem wyboru uczelni przyjmującej (w języku polskim) – maksymalnie 2000 znaków ze spacjami;

3) Learning Agreement - wybrane przedmioty z oferty uczelni partnerskiej

Kandydat zobowiązany jest uzgodnić z właściwym prodziekanem listę przedmiotów, które zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez wydział;

4) dyplomy/zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenia z Studium Językowego UAM o znajomości języka wykładowego do studiów na wybranej uczelni (na poziomie min. B2, w niektórych przypadkach uczelnia może wymagać wyższego poziomu znajomości języka). Preferowani są kandydaci mający certyfikat znajomości języka kraju docelowego;

5) akceptacja promotora pracy licencjackiej / magisterskiej / doktorskiej lub opiekuna naukowego (jeśli dotyczy);

6) studenci II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni proszeni są o przesłanie kopii dyplomu oraz suplementu

PROCEDURA OCENY WNIOSKU

List motywacyjny: ocena 1-5 pkt., waga 60%
Średnia ocen: waga 40%
Dodatkowe punkty uzyskać można za certyfikat potwierdzający znajomość języka kraju docelowego lub języka angielskiego: poziom B2 - 0,5 pkt., poziom C1 - 1 pkt., poziom C2 - 1,5 pkt.

O zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej w ramach limitu miejsc.

KONTAKT

Kraje UE i USA: mgr Paweł Sowa, tel. +48 61 829 47 38, e-mail: pawel.sowa@amu.edu.pl
Kraje poza UE: dr Kostiantyn Mazur, tel. +48 61 829 43 28, e-mail: kostiam@amu.edu.pl