Ustawy i rozporządzenia

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Archiwalny
PDF
Pobierz PDF Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) (818.3 KB)
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Archiwalny
PDF
Pobierz PDF Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) (163.7 KB)
Ustawa o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustawArchiwalny
PDF
Pobierz PDF Ustawa o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (520.0 KB)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich Archiwalny
PDF
Pobierz PDF Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (366.3 KB)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) Archiwalny
PDF
Pobierz PDF Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) (3.4 MB)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1169) Archiwalny
PDF
Pobierz PDF Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1169) (985.3 KB)
Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesoraArchiwalny
PDF
Pobierz PDF Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (1.5 MB)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956) Archiwalny
PDF
Pobierz PDF Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956) (1.1 MB)
Rozporządzenie MNiSW w spr. kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowcówArchiwalny
PDF
Pobierz PDF Rozporządzenie MNiSW w spr. kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (707.9 KB)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich Archiwalny
PDF
Pobierz PDF Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (353.0 KB)

Uczelniane

Statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (584.7 KB)


Kodeks etyki doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Kodeks etyki doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (228.6 KB)
Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów (76.3 KB)
Regulamin stypendium dla najlepszych doktorantów Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin stypendium dla najlepszych doktorantów (58.7 KB)
Uchwała nr 305/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała nr 305/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich (309.3 KB)
 • Regulamin opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Regulamin opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  podstawa prawna:

  Uchwała Senatu UAM nr 71/2006 z dnia 29 września 2006 r.
  Uchwała Senatu UAM nr 128/2007 z dnia 25 lipca 2007 r.

  I. Przepisy ogólne
  II. Rodzaje opłat za świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych, niestacjonarnych studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających
  III. Sposób wnoszenia opłat
  IV. Tryb i warunki zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne
  V. Zasady zwrotu opłat w przypadku skreślenia z listy lub rezygnacji ze studiów niestacjonarnych, niestacjonarnych studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających
  VI. Przepisy końcowe

  I. Przepisy ogólne

  §1

   Regulamin określa szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone przez UAM usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów, doktorantów lub słuchaczy, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

  §2

  1. uczelnia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  2. student - osobę kształcącą się na studiach wyższych (studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego stopnia lub studiach drugiego stopnia);
  3. doktorant - uczestnika studiów doktoranckich;
  4. słuchacz - uczestnika studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego.

  §3

  1. Wysokość opłat, o których mowa w rozdziale II ustala rektor.
  2. Zasady pobierania opłat od cudzoziemców podejmujących i odbywających studia, studia doktoranckie, studia podyplomowe lub kursy dokształcające w uczelni określają odrębne przepisy.

  §4

  1. Wniosek do rektora z propozycjami wysokości opłat za studia niestacjonarne, niestacjonarne studia doktoranckie, studia podyplomowe i kursy dokształcające składa dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej dane studia lub kursy.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zostać złożony w terminie: 
   1. do 30 kwietnia, w przypadku opłat dotyczących semestru zimowego następnego roku akademickiego;
   2. do 31 grudnia, w przypadku opłat dotyczących semestru letniego.
  3. W przypadku kursów dokształcających wniosek, o którym mowa w ust. 1 może zostać złożony, w wyjątkowych sytuacjach, również po terminach wskazanych w ust. 2.
  4. Wniosek z propozycjami wysokości opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych powinien zostać złożony rektorowi przez dziekana wydziału prowadzącego dane studia w terminie do 30 kwietnia i zawierać propozycje opłat za semestr zimowy i letni następnego roku akademickiego.

  II. Rodzaje opłat za świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych, niestacjonarnych studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających

  §5

  1. opłaty za powtarzanie określonych zajęć (przedmiotów) z powodu niezadowalających wyników w nauce;
  2. opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów;
  3. opłaty za prowadzenie studiów wyłącznie w języku obcym.

  §6

  1. opłaty za studia niestacjonarne;
  2. opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów;
  3. opłaty za prowadzenie studiów wyłącznie w języku obcym.

  §7

   W sprawach dotyczących ustalania opłat za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich, studiach podyplomowych i kursach dokształcających stosuje się odpowiednio przepisy § 6.

  III. Sposób wnoszenia opłat

  §8

  1. Opłata za studia niestacjonarne może być wniesiona w formie opłaty semestralnej lub w formie rat miesięcznych. Sposób wnoszenia opłaty za studia wybiera, według własnego uznania, student.
  2. Opłatę semestralną student wnosi w terminie: 
   1. do 15 października każdego roku akademickiego za semestr zimowy;
   2. do 15 marca każdego roku akademickiego za semestr letni.
  3. Opłatę w postaci rat miesięcznych student wnosi w terminie do 15 dnia danego miesiąca: 
   1. w semestrze zimowym każdego roku akademickiego w miesiącach od października do lutego, w wysokości 1/5 opłaty za studia należnej za semestr zimowy;
   2. w semestrze letnim każdego roku akademickiego w miesiącach od marca do lipca, w wysokości 1/5 opłaty za studia należnej za semestr letni.

  §9

  1. Opłata za niestacjonarne studia doktoranckie może być wniesiona w formie opłaty rocznej lub w formie dwóch opłat semestralnych. Sposób wnoszenia opłaty za studia doktoranckie wybiera, według własnego uznania, doktorant.
  2. Opłata roczna winna być wniesiona do dnia 31 października każdego roku akademickiego.
  3. Opłatę semestralną doktorant wnosi w terminie: 
   1. do dnia 31 października każdego roku akademickiego za semestr zimowy;
   2. do dnia 31 marca każdego roku akademickiego za semestr letni.

  §10

  1. Opłata za studia podyplomowe może być wniesiona w formie opłaty semestralnej lub w formie rat miesięcznych, z zastrzeżeniem ust. 5. Sposób wnoszenia opłaty za studia podyplomowe wybiera słuchacz.
  2. Opłatę semestralną słuchacz wnosi w terminie: 
   1. do 15 października każdego roku akademickiego za semestr zimowy;
   2. do 15 marca każdego roku akademickiego za semestr letni.
  3. Opłatę w postaci rat miesięcznych słuchacz wnosi w terminie do 15 dnia danego miesiąca: 
   1. w semestrze zimowym każdego roku akademickiego w miesiącach od października do lutego, w wysokości 1/5 opłaty za studia podyplomowe należnej za semestr zimowy;
   2. w semestrze letnim każdego roku akademickiego w miesiącach od marca do lipca, w wysokości 1/5 opłaty za studia podyplomowe należnej za semestr letni.
  4. Termin wnoszenia opłaty za kurs dokształcający oraz jej formę określa wydział lub inna jednostka organizacyjna prowadząca dany kurs.
  5. Słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Tłumaczy i Języków Obcych UAM wnoszą opłatę za rok studiów w pięciu równych ratach, w terminach do: 
   1. 15 lipca,
   2. 15 września,
   3. 15 listopada,
   4. 15 stycznia,
   5. 15 marca,przy czym rata lipcowa i wrześniowa wnoszone są przed rozpoczęciem danego roku akademickiego.

  §11

  1. Opłata za powtarzanie określonych zajęć (przedmiotów) na studiach stacjonarnych winna być wniesiona jednorazowo przed terminem przystąpienia do egzaminu (zaliczenia) z tych zajęć.
  2. Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych winna być wniesiona jednorazowo za cały semestr w terminie określonym przez wydział lub inną jednostkę organizacyjną prowadzącą dane zajęcia.
  3. Opłaty za inne, niewymienione w ust. 1 i 2, dodatkowe usługi edukacyjne powinny zostać wniesione przez studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych w terminie i formie określonej przez poszczególne wydziały lub inne jednostki organizacyjne prowadzące dane zajęcia.

  §12

  1. Opłaty uważa się za dokonane z chwilą wpływu środków (należności) na rachunek bankowy uczelni.
  2. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
  3. Jeżeli student, doktorant lub słuchacz opóźnia się z wniesieniem opłaty, odpowiednio, za studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe lub kursy dokształcające, uczelnia może zażądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

  IV. Tryb i warunki zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne

  §13

  1. W przypadku studiów niestacjonarnych rektor może: 
   1. zwolnić studenta z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty za studia niestacjonarne, w części lub w całości, a także umorzyć odsetki naliczone za nieterminową wpłatę w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej studenta lub okoliczności losowych powodujących przejściową trudną sytuację materialną;
   2. zwolnić studenta z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty za studia niestacjonarne, w części lub w całości, w przypadku uzyskania wybitnych wyników w nauce; zwolnienie może nastąpić począwszy od drugiego roku studiów;
   3. zwolnić studenta z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty za studia niestacjonarne, w części lub w całości, w przypadku uzyskania wybitnych wyników w sporcie;
   4. zwolnić studenta z obowiązku uiszczenia semestralnej opłaty za studia niestacjonarne, w części lub w całości, w przypadku innych, szczególnych okoliczności.
  2. Ulgi w opłacie, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane na pisemny wniosek studenta.
  3. Trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 pkt 1, student zobowiązany jest udokumentować poprzez złożenie: 
   1. kompletu aktualnych dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną oraz niezbędnych do wyliczenia dochodu na jedną osobę w rodzinie, zgodnie z wymogami obowiązującego w uczelni regulaminu pomocy materialnej dla studentów;
   2. innych dokumentów potwierdzających zaistnienie przejściowej trudnej sytuacji materialnej.
  4. Wniosek kierowany jest do rektora po zaopiniowaniu przez dziekana/kierownika innej jednostki organizacyjnej oraz wydziałowy organ samorządu studenckiego.
  5. Decyzja rektora ma formę pisemną i jest doręczana studentowi.

  §14

  1. W przypadku niestacjonarnych studiów doktoranckich rektor może: 
   1. zwolnić doktoranta z obowiązku wniesienia opłaty semestralnej, w części lub w całości, a także umorzyć odsetki naliczone za nieterminową wpłatę, w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej doktoranta lub okoliczności losowych powodujących przejściową trudną sytuację materialną;
   2. zwolnić doktoranta z obowiązku wniesienia opłaty semestralnej, w części lub w całości, w przypadku uzyskania wybitnych wyników w nauce; zwolnienie może nastąpić począwszy od trzeciego roku studiów doktoranckich;
   3. zwolnić doktoranta z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie, w części lub w całości, w przypadku uzyskania wybitnych wyników w sporcie;
   4. zwolnić doktoranta z obowiązku uiszczenia opłaty semestralnej, w części lub w całości, w przypadku innych, szczególnych okoliczności.
  2. Ulgi w opłacie, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane na pisemny wniosek doktoranta.
  3. Trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 pkt 1, doktorant zobowiązany jest udokumentować poprzez złożenie: 
   1. kompletu aktualnych dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną oraz niezbędnych do wyliczenia dochodu na jedną osobę w rodzinie;
   2. innych dokumentów potwierdzających zaistnienie przejściowej trudnej sytuacji materialnej.
  4. Wniosek kierowany jest do rektora po zaopiniowaniu przez kierownika studiów doktoranckich.
  5. Decyzja rektora ma formę pisemną i jest doręczana doktorantowi.

  §15

  1. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności rektor może zwolnić słuchacza studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego z obowiązku wniesienia opłaty, w części lub w całości, a także umorzyć odsetki naliczone za nieterminową wpłatę.
  2. Ulgi w opłacie, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane na pisemny wniosek słuchacza.
  3. Wniosek kierowany jest do rektora po zaopiniowaniu przez kierownika studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego.
  4. Decyzja rektora ma formę pisemną i jest doręczana słuchaczowi.

  V. Zasady zwrotu opłat w przypadku skreślenia z listy lub rezygnacji ze studiów niestacjonarnych, niestacjonarnych studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających

  §16

  1. Zasady zwrotu opłat za studia niestacjonarne w przypadku rezygnacji ze studiów: 
   1. przed rozpoczęciem studiów osoby rezygnujące otrzymują zwrot całości wpłaconej opłaty za cały semestr;
   2. po rozpoczęciu semestru opłata semestralna podlega proporcjonalnemu potrąceniu o 1/5 za każdy rozpoczęty miesiąc nauki.
  2. Osoba rezygnująca ze studiów zgłasza ten fakt w postaci pisemnego zawiadomienia złożonego właściwemu dziekanowi. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia zawiadomienia w dziekanacie lub sekretariacie innej jednostki organizacyjnej.
  3. W przypadku wyboru ratalnego sposobu wnoszenia opłaty za studia niestacjonarne, rata wniesiona za miesiąc, w którym zgłoszono rezygnację ze studiów nie podlega zwrotowi.
  4. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku skreślenia z listy studentów. Za datę skreślenia przyjmuje się datę wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów.

  §17

  1. Zasady zwrotu opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w przypadku rezygnacji ze studiów: 
   1. przed rozpoczęciem studiów doktoranckich osoby rezygnujące otrzymują zwrot całości wpłaconej opłaty za cały rok akademicki lub semestr;
   2. po rozpoczęciu semestru opłata nie podlega zwrotowi.
  2. Osoba rezygnująca ze studiów doktoranckich zgłasza ten fakt w postaci pisemnego zawiadomienia złożonego właściwemu kierownikowi studiów doktoranckich. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia zawiadomienia we właściwym sekretariacie studiów doktoranckich.
  3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku skreślenia z listy doktorantów. Za datę skreślenia przyjmuje się datę wydania statecznej decyzji o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów.

  §18

  1. Zasady zwrotu opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające w przypadku rezygnacji ze studiów lub kursu: 
   1. przed rozpoczęciem studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego osoby rezygnujące otrzymują zwrot całości wpłaconej opłaty za semestr;
   2. po rozpoczęciu semestru opłata semestralna podlega proporcjonalnemu potrąceniu o 1/5 za każdy rozpoczęty miesiąc nauki.
  2. Osoba rezygnująca ze studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego zgłasza ten fakt w postaci pisemnego zawiadomienia złożonego właściwemu kierownikowi studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia zawiadomienia we właściwym dziekanacie/sekretariacie studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego.
  3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku skreślenia z listy słuchaczy.

  §19

  VI. Przepisy końcowe

  §20

  1. Studentowi studiów niestacjonarnych przebywającemu na urlopie rektor po zasięgnięciu opinii dziekana może udzielić zwolnienia z opłaty za studia w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania urlopu.
  2. W przypadku, gdy urlop trwa przez cały rok akademicki student nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za studia.

  §21

   W przypadku przyjęcia studenta na studia niestacjonarne w czasie trwania semestru student zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za studia niestacjonarne w wysokości będącej sumą opłat za miesiące pozostałe do końca semestru z uwzględnieniem miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie na studia w uczelni. Wpłata za studia powinna nastąpić w ciągu 7 dni od daty przyjęcia.

  §22

   Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały z mocą od 1 października 2006 r. z zastrzeżeniem § 10 ust. 1-3, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r. oraz zastrzeżeniem postanowień art. 269 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Zarządzenie Nr 196/2017/2018 Rektora UAM z dnia 29.03.2018 roku w sprawie utworzenia Studiów Doktoranckich w zakresie nanotechnologii na Wydziale FizykiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie Nr 196/2017/2018 Rektora UAM z dnia 29.03.2018 roku w sprawie utworzenia Studiów Doktoranckich w zakresie nanotechnologii na Wydziale Fizyki (337.3 KB)
Zarządzenie Nr 195/2017/2018 Rektora UAM z dnia 29.03.2018 roku w sprawie utworzenia Studiów Doktoranckich w zakresie nanotechnologii na Wydziale ChemiiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie Nr 195/2017/2018 Rektora UAM z dnia 29.03.2018 roku w sprawie utworzenia Studiów Doktoranckich w zakresie nanotechnologii na Wydziale Chemii (337.0 KB)
Zarządzenie Nr 194/2017/2018 Rektora UAM z dnia 29.03.2018 roku w sprawie utworzenia Międzynarodowych i Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii „HighChem"Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie Nr 194/2017/2018 Rektora UAM z dnia 29.03.2018 roku w sprawie utworzenia Międzynarodowych i Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii „HighChem" (338.8 KB)
Zarządzenie Nr 191/2017/2018 Rektora UAM w spr. utworzenia Studiów Doktoranckich Innovative language research in interdyscyplinary perspective: psychology, sociology and technology Wydziale AnglistykiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie Nr 191/2017/2018 Rektora UAM w spr. utworzenia Studiów Doktoranckich Innovative language research in interdyscyplinary perspective: psychology, sociology and technology Wydziale Anglistyki (338.4 KB)
Zarządzenie Nr 67/2016/2017 Rektora UAM z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie utworzenia Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii „ChemInter”Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie Nr 67/2016/2017 Rektora UAM z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie utworzenia Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii „ChemInter” (339.2 KB)
Zarządzenie nr 545/2015/2016 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie wprowadzenia wzoru zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich w UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 545/2015/2016 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie wprowadzenia wzoru zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich w UAM (222.4 KB)
Załącznik do Zarządzenia nr 545/2015/2016 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie wprowadzenia wzoru zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich w UAMObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Załącznik do Zarządzenia nr 545/2015/2016 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie wprowadzenia wzoru zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich w UAM (44.5 KB)
Zarządzenie nr 309/2013/2014 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2014 r. w spr. utworzenia interdyscyplinarnych i międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie biologii, chemii i fizyki na Wydziale ChemiiObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie nr 309/2013/2014 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2014 r. w spr. utworzenia interdyscyplinarnych i międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie biologii, chemii i fizyki na Wydziale Chemii (25.5 KB)
Zarządzenie nr 229/2013/2014 Rektora UAM w spr. utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie translatologii i komparatystyki literatur i języków słowiańskich na WFPiKObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie nr 229/2013/2014 Rektora UAM w spr. utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie translatologii i komparatystyki literatur i języków słowiańskich na WFPiK (25.0 KB)
Zarządzenie nr 221a/2013/2014 Rektora UAM z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologiiObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie nr 221a/2013/2014 Rektora UAM z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii (25.0 KB)
Zarządzenie nr 218/2013/2014 Rektora UAM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale AnglistykiObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie nr 218/2013/2014 Rektora UAM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki (25.5 KB)
Zarządzenie nr 130/2012/2013 Rektora UAM z dnia 13 września 2013 roku w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla doktorantów w UAMObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie nr 130/2012/2013 Rektora UAM z dnia 13 września 2013 roku w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla doktorantów w UAM (31.0 KB)
Załącznik do Zarządzenia nr 130/2012/2013 Rektora UAM z dnia 13 września 2013 roku w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla doktorantów w UAMObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Załącznik do Zarządzenia nr 130/2012/2013 Rektora UAM z dnia 13 września 2013 roku w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla doktorantów w UAM (25.5 KB)
Zarządzenie nr 129/2012/2013 w spr. dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich oraz prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich z wykorzystaniem USOSObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie nr 129/2012/2013 w spr. dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich oraz prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich z wykorzystaniem USOS (51.0 KB)
Zarządzenie nr 45/2012/2013 Rektora UAM z dnia 04 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale FizykiObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie nr 45/2012/2013 Rektora UAM z dnia 04 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki (28.5 KB)
Zarządzenie nr 359/2011/2012 w spr. wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w UAM, upoważnienia do podpisywania umów i miejscu ich przechowywaniaObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie nr 359/2011/2012 w spr. wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w UAM, upoważnienia do podpisywania umów i miejscu ich przechowywania (24.0 KB)
Załącznik do Zarządzenia nr 359/2011/2012 w spr. wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w UAM, upoważnienia do podpisywania umów i miejscu ich przechowywaniaObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Załącznik do Zarządzenia nr 359/2011/2012 w spr. wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w UAM, upoważnienia do podpisywania umów i miejscu ich przechowywania (73.0 KB)
Zarządzenie nr 353/2011/2012 Rektora UAM z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza, zgodnie z którym należy sporządzić zasady punktacji ECTSObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie nr 353/2011/2012 Rektora UAM z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza, zgodnie z którym należy sporządzić zasady punktacji ECTS (38.5 KB)
Zarządzenie nr 352/2011/2012 w spr. wzoru formularza, zgodnie z którym należy sporządzić opis efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznychObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie nr 352/2011/2012 w spr. wzoru formularza, zgodnie z którym należy sporządzić opis efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (38.5 KB)
Zarządzenie nr 352/2011/2012 Rektora UAM w sprawie wzoru formularza, zgodnie z którym należy sporządzić opis efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznychObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie nr 352/2011/2012 Rektora UAM w sprawie wzoru formularza, zgodnie z którym należy sporządzić opis efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (0 Bytes)
Zarządzenie nr 305/2011/2012 Rektora UAM z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie nr 305/2011/2012 Rektora UAM z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012 (24.0 KB)
Załącznik do Zarządzenia nr 305/2011/2012 Rektora UAM z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Załącznik do Zarządzenia nr 305/2011/2012 Rektora UAM z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012 (38.5 KB)
 • Zarządzenie zmieniające zarz. w spr. wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Fund. Świadczeń Socjalnych

  Zarządzenie Nr 301/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

  Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.), art. 66 ust. 1 i 2 i art. 157 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) zarządzam:

  § 1


  W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 123/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" wprowadza się następujące zmiany:

  1 ) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. Do świadczeń z Funduszu uprawnieni są:
  a)    pracownicy zatrudnieni w UAM co najmniej 3 miesiące w poprzednim roku kalendarzowym, zwani dalej "pracownikami";
  b)    emeryci i renciści - byli pracownicy UAM, którzy prawa emerytalne lub rentowe nabyli w UAM, zwani dalej "emerytami lub rencistami";
  c)    współmałżonek po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście; 
  d)    osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne;
  e)    uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, począwszy od drugiego roku studiów, zwani dalej "doktorantami";
  f)    dzieci osób wymienionych pod lit. a) - e), zwane dalej "dziećmi".   
  2. Dziećmi, o których mowa w ust. 1 lit. f) są dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej osób, o których mowa w ust. 1 lit. a) - e):
  a) na które pobierany był zasiłek rodzinny lub  zasiłek  pielęgnacyjny przez cały poprzedni rok kalendarzowy, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  b) na które pobierany jest dodatek pielęgnacyjny,
  c) pozostałe dzieci, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  d) dzieci po zmarłym pracowniku, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  e) dzieci po zmarłym emerycie lub renciście, do czasu ukończenia nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
  3. Uprawnienia osób wymienionych w ust. 1 lit. b), które nabyły prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy u innego pracodawcy niż UAM, a następnie w czasie zatrudnienia w UAM nabyły prawa do emerytury, potwierdza Rektor. 
  4. W celu aktywizacji zawodowej kobiet pracownice, zatrudnione w UAM w co najmniej połowie wymiaru etatu, są uprawnione do dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach oraz w przedszkolach. Dofinansowanie nie przysługuje w okresie urlopu bezpłatnego udzielonego na wniosek pracownicy oraz w okresie urlopu wychowawczego pracownicy.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawnionymi do dofinansowania, o którym mowa w ust. 4, mogą być inne osoby."

  2) § 11 otrzymuje następujące brzmienie:
  "Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują świadczenia z funduszu socjalnego według następujących zasad:
  1)    pracownicy, którzy nie posiadają  dzieci, otrzymują świadczenie w wysokości 100 % ustalonej kwoty,
  2)    pracownicy, którzy posiadają dzieci, na które pobierany był zasiłek rodzinny przez cały poprzedni rok kalendarzowy, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo na które pobierany jest dodatek pielęgnacyjny, otrzymują świadczenie w wysokości 140 % ustalonej kwoty,
  3)    pracownicy, którzy posiadają dzieci, na które pobierany był zasiłek pielęgnacyjny przez cały poprzedni rok kalendarzowy, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, otrzymują świadczenie w wysokości 130 % ustalonej kwoty,
  4)    pracownicy, którzy posiadają dzieci, wymienione w § 7 ust. 2 lit. c), otrzymują świadczenie w wysokości 120 % ustalonej kwoty, 
  5)    pracownicy, o których mowa w pkt 4, którzy posiadają więcej niż dwoje uprawnionych dzieci, mogą otrzymać podwyższone  świadczenie do wysokości 150 % ustalonej kwoty,
  6)    doktoranci otrzymują świadczenie w wysokości 80 % ustalonej kwoty,
  7)    dzieci, wymienione w § 7 ust. 2 lit. a) i b), otrzymują świadczenie w wysokości 60 % ustalonej kwoty, 
  8)    dzieci, wymienione w § 7 ust. 2 lit. c) - e), otrzymują świadczenie w wysokości 50 % ustalonej kwoty,
  9)    osoby, które posiadają dzieci wymienione w § 9 ust. 1 lit. c) lub w § 10 ust. 1 lit. c), mogą otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości 150 % ustalonej kwoty, 
  10)  osoby, których dzieci korzystają z wypoczynku, o którym mowa w § 9 ust.  1 lit. b) lub w § 10 ust. 1 lit. b) otrzymują tylko świadczenie w wysokości określonej w pkt 7 - 8,
  11) emeryci, renciści, współmałżonek po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście oraz osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne otrzymują świadczenie w wysokości odpowiadającej kwocie wyliczonej zgodnie z § 10 ust. 1 podzielonej przez ilość uprawnionych osób,
  12)  w przypadku małżonków zatrudnionych w UAM świadczenia wymienione w pkt 7 - 8 przysługują każdemu z nich."

  6) § 25 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. Pożyczek z funduszu mieszkaniowego nie udziela się:
  a)    w okresie zawieszenia spłaty pożyczki,
  b) przed spłatą wcześniej przyznanej pożyczki.
  2. Okres zawieszenia spłaty pożyczki dolicza się do okresu częstotliwości, o którym mowa w § 20 i w § 22, jeżeli pożyczka jest spłacana  dłużej niż to zostało określone w umowie pożyczki."

  7) W § 33 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
  "4. Spłata pożyczki następuje przez potrącenie z wynagrodzenia ze stosunku pracy, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej."

  8) § 40 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, po zasięgnięciu opinii Międzyzwiązkowego Zespołu ds. mieszkaniowych, może podjąć decyzję o zawieszeniu spłaty pożyczki. 
  2. Zawieszenie spłaty pożyczki może nastąpić na okres nie dłuższy niż  6 miesięcy pod warunkiem, że pożyczkobiorca nie zalega ze spłatą pożyczki.
  3. Decyzja Rektora o zawieszeniu spłaty tej samej pożyczki nie może być podjęta więcej niż 3-krotnie. 
  4. Decyzja Rektora o zawieszeniu spłaty pożyczki wymaga wniosku pożyczkobiorcy oraz zgody poręczycieli."

  9) § 41 otrzymuje brzmienie:
  "1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak ciężka choroba pożyczkobiorcy, śmierć pożyczkobiorcy lub jego współmałżonka, niespłacona pożyczka otrzymana na cel, o którym mowa w § 17 pkt 2 - 9, może być decyzją Rektora umorzona w części lub w całości, po zasięgnięciu opinii Międzyzwiązkowego Zespołu ds. mieszkaniowych.
  2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, nie spłacona pożyczka na remont lokalu mieszkalnego zostaje umorzona w całości na podstawie decyzji Rektora."

  10)W § 46 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. Wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego na dofinansowanie opieki nad dziećmi, o której mowa w § 7 ust. 4 dokonuje się na wniosek pracownicy, złożony w danym roku kalendarzowym. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad dzieckiem w formie określonej w § 7 ust. 4."

  § 2


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

 • Zarządzenie nr 298/2011/2012 w sprawie opłaty za elektroniczną legitymację doktoranta w UAM

  Zarządzenie nr 298/2011/2012
  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  z dnia 05 grudnia 2011 roku
  w sprawie opłaty za elektroniczną legitymację doktoranta
  w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Na podstawie § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r. / Dz. U. Nr 225, poz. 1351/ zarządzam:

  §1

  1. Wprowadza się obowiązek wydawania elektronicznej legitymacji doktoranta wszystkim uczestnikom studiów doktoranckich.
  2. Opłata za elektroniczną legitymację doktoranta wynosi 17 złotych.
  3. Opłata za legitymację doktoranta wynosi 10 złotych.

  §2

  Zarządzenie wchodzi w życie od 01.01.2012 roku.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
 • Zarządzenie w spr. ust. regulaminu organizacji staży zagr. w ośr. akademickich UE w ramach proj...

  Zarządzenie nr 221/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży zagranicznych w ośrodkach akademickich Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości.” Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zarządzam:

  § 1

  Ustala się regulamin organizacji staży zagranicznych w ośrodkach akademickich Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”. POKL.04.01.01-00-019/10 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie od 01.03.2011 roku.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

 • Zarządzenie w spr. ustalenia regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach projektu...

  Zarządzenie nr 220/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach projektu pt. „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości.” Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

  Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007r., Nr 1, poz. 3) zarządzam:

  § 1

  Ustala się regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu pt. „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”. POKL.04.01.01-00-019/10 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2011/2012.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

 • Zarządzenie w spr. kryteriów wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którzy...

  Zarządzenie Nr 181A/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2010 roku w sprawie kryteriów wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą się ubiegać o umorzenie 20% pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego doktorantom UAM

  Na podstawie §17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010r./ Dz. U. Nr 87, poz. 560/

  zarządzam:


  §
  1

  Listę najlepszych absolwentów studiów doktoranckich ustala, każda jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie.

  § 2

  Grupę 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w danej jednostce organizacyjnej ustala się według następujących kryteriów:
  1. Zrealizowanie przez 4 lata pełnego programu studiów doktoranckich przewidzianego dla danej jednostki organizacyjnej. Należy uwzględnić możliwość przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich:
  a)    o czas trwania urlopu macierzyńskiego,
  b)    o czas potrzebny do prowadzenia niezbędnych badań naukowych (maksymalnie 1 rok),
  c)    o czas choroby, sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny lub dzieckiem  (łącznie nie więcej niż rok).
  2. Złożenie pracy doktorskiej w okresie, o którym mowa w §2.1.
  3. Złożenie sprawozdania z dorobku naukowego uzyskanego w trakcie trwania studiów doktoranckich. Punktacje za osiągnięcia naukowe ustala się w oparciu o kryteria przyjęte do sporządzania listy rankingowej do stypendium doktoranckiego, obowiązujące w danej jednostce prowadzącej studia doktoranckie.
  4. Zdarzenia o których mowa w §2.1 i 2.3 muszą mieć miejsce w tym samym roku akademickim.

  § 3

  Jeżeli w grupie 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich znajduje się osoba korzystająca z pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego, może się ona ubiegać o umorzenie 20% pożyczki lub kredytu.

  § 4

  W przypadku, gdy w danej jednostce organizacyjnej prowadzone są studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne wyłania się wspólną grupę 5% najlepszych absolwentów.

  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2010/2011.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM"

  Zarządzenie Nr 123/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

  Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 roku, Nr 70, poz. 335, z późn. zm./ 
  z zachowaniem postanowień art. 66 ust. 1 i 2, art. 157 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 
  27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. / oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 854, z późn. zm.).

  zarządzam:

  § 1

  Wprowadza się "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  Określone regulaminem, o którym mowa w § 1, uprawnienia Rektora przekazuje się właściwemu Prorektorowi.

  § 3

  Traci moc:
  Zarządzenie Nr 61/2006/2007 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu".

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 roku.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
 • Zarządzenie w spr. gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w repozytorium AMUR...

  Zarządzenie nr  110/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w repozytorium AMUR rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

  Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym / Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. /, § § 4 ust. 1 i 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2004 Nr 15, poz. 128, z poźn. zm.) w zakresie uregulowania zasad i procedur publicznego dostępu do rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zarządzam, co następuje:

  §1
  1. Doktorant, składając przed obroną ukończoną rozprawę doktorską, dostarcza do właściwego Dziekanatu jeden  z pięciu egzemplarzy rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej (zgodny z wersją drukowaną), w celu zarchiwizowania i udostępnienia w repozytorium AMUR.
  2. Właściwe Dziekanaty przekazują wersję elektroniczną rozprawy doktorskiej do Redakcji repozytorium AMUR (Biblioteka Uniwersytecka, Oddział Informacji Naukowej), wraz z kopią oświadczenia doktoranta, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  3. Redakcja repozytorium AMUR potwierdza, w formie zaświadczenia, przekazanie rozprawy doktorskiej zgodnie z wymaganiami niniejszego zarządzenia (załącznik nr 1), które przekazuje do właściwego Dziekanatu w celu dołączenia do akt przewodu doktorskiego.
  4. Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej jest publicznie dostępna w repozytorium AMUR, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony.
  §2
  1. Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej powinna być zapisana na płycie CD/DVD w formacie pdf, scalona w jednym pliku i opisana zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. W przypadku rozpraw doktorskich napisanych w języku obcym, abstrakt powinien być napisany w języku polskim, angielskim i w języku, w którym została napisana praca.
  §3
  1. Autor rozprawy doktorskiej udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z rozprawy doktorskiej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
   1.1 w zakresie zwielokrotniania utworu,
   1.2 w zakresie rozpowszechniania utworu w trybie on-line poprzez udostępnianie w Internecie
  2. Autor może ograniczyć zakres korzystania z rozprawy doktorskiej na polach eksploatacji określonych w ust. 1.2 w zakresie udostępniania w sieci AMUnet lub dla wszystkich w sieci Internet.
  3. Wzór oświadczenia o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  4. Oświadczenie, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3, autor rozprawy doktorskiej składa do właściwego Dziekanatu wraz z elektroniczną wersją rozprawy doktorskiej, dostarczoną zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia.
  5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się do przechowywania rozprawy doktorskiej w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych twórcy.
  §4


  Rozprawy doktorskie, które zostały przekazane do Biblioteki Uniwersyteckiej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia są udostępniane zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczącym udostępniania utworów rozpowszechnionych.

  §5


  Nadzór nad wykonaniem postanowień zarządzenia w zakresie organizacyjnym powierza się Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

  §6


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Zarządzenie w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki 

  Zarządzenie nr 92/2009/2010 z dnia 1 września 2009 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki

  Na podstawie art. 199 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 Regulaminu studiów doktoranckich, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 52/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich zarządzam:

  § 1

  Na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy się Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych.

  § 2

  Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

 • Zarządzenie w spr. utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

  Zarządzenie Nr  56-2008/09 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich  na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

  Na podstawie art.195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), §3 ust. 1 Regulaminu studiów doktoranckich, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 52/2006 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.U. z 2007, Nr 1 poz. 3 z późniejszymi zmianami).

  zarządzam:
  § 1

  Tworzy się Studia Doktoranckie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

  § 2

  Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak