Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisał w 2017 roku Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Sygnatariuszami Deklaracji zostały wówczas 23 uczelnie.

W dokumencie podkreślona została rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, jak również potrzeba pielęgnowania wartości akademickich. Wskazano także na potrzebę kształtowania społecznych oraz obywatelskich postaw przyszłych elit, które będą sprzyjać budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości, komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu społeczną odpowiedzialność nauki przyjmuje, jako jeden z ważniejszych celów po prowadzeniu badań i kształceniu. Często nazywany jest tzw. trzecią misją uczelni. UAM prowadzi odpowiedzialne badania i programy kształcenia wychodzące naprzeciw współczesnym wzywaniom i oczekiwaniom różnych interesariuszy, a działalność i obecność uczelni wpływa na różne aspekty życia miasta, regionu i jego mieszkańców.

Uniwersytet prowadzi także politykę odpowiedzialności społecznej na poziomie wewnętrznego zarządzania i organizacji, czego przykładem może być dofinansowanie kosztów opieki w żłobkach i przedszkolach dzieci pracowników UAM, powołanie Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania, czy liczne akcje prospołeczne i charytatywne.


Projekt Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni został wypracowany przez Grupę roboczą ds. edukacji i popularyzacji CSR funkcjonującą w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów.