O Centrum

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UCITT UAM) zostało powołane 1 września 2004 r. zarządzeniem JM Rektora UAM prof. dr hab. Stanisława Lorenca.

UCITT UAM jest jednostką ogólnouczelnianą. Podstawowym celem Centrum jest inicjowanie, koordynowanie i realizacja działalności związanej z kreowaniem postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych społeczności akademickiej (pracowników naukowych, studentów i doktorantów) oraz transferem technologii i komercjalizacją wyników badań naukowych prowadzonych na UAM do szeroko pojętej praktyki społecznej i gospodarczej.

Centrum realizuje swoje cele poprzez budowę centrum informacyjnego i konsultacyjnego dla przedsiębiorstw i instytucji samorządowych zainteresowanych współpracą z Uczelnią, a także prowadzi spotkania i inne działania promocyjne, prezentujące ofertę badawczą, szkoleniową i konsultingową UAM w środowisku gospodarczym miasta, regionu i kraju, a także poza jego granicami.

Przykładowe zrealizowane projekty:

  • „Rozwój Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM” –  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy;
  • „Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza” – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy;
  • „Akademik Przedsiębiorczości” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Kontakt

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7C (pokój 116)
60-813 Poznań

tel. +48 61 829 24 22
fax +48 61 829 24 88

e-mail: ucitt@amu.edu.pl
www.ucitt.amu.edu.pl

Dyrektor mgr Alicja Ostrowska-Leszczyńska
e-mail: alicja.ostrowska@amu.edu.pl

mgr Małgorzata Marczak
e-mail: mmarczak@amu.edu.pl

mgr Robert Flaszak
e-mail: rflaszak@amu.edu.pl