Zasady przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zewnętrzne Patronaty Honorowe

 1. Przyznanie Patronatu Honorowego (udział  w Komitecie Honorowym) przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podkreśla szczególny charakter organizowanych wydarzeń  naukowych i kulturalnych. Honorowym Patronatem Rektora UAM mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Uniwersytetu, a także dla nauki i kultury polskiej.
 2. Patronatem mogą  być  objęte przedsięwzięcia niekomercyjne o wysokim poziomie merytorycznym mające bezpośredni związek z wartościami reprezentowanymi przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 3. Przyznanie Patronatu Honorowego wydarzeniu nie jest tożsame z jego wsparciem finansowym, organizacyjnym i/lub osobistym udziałem przedstawicieli Uniwersytetu w wydarzeniu.
 4. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych wnioski rozpatrywane są oddzielnie dla każdej edycji.
 5. Prośbę  o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Rektora UAM należy dostarczyć w formie pisemnej do Biura Rektora, łącznie z formularzem, nie później niż  na 6 tygodni przed planowaną datą wydarzenia.
 6. Decyzję  w sprawie objęcia (odmowy objęcia) wydarzenia Honorowym Patronatem (udziału w Komitecie Honorowym) przekazuje organizatorom Rektor UAM w formie pisemnej.
 7. Odmowa objęcia patronatu jest ostateczna.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może odebrać przyznany Patronat Honorowy lub zrezygnować z udziału w Komitecie Honorowym. O takiej decyzji organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.
 9. Odebranie Patronatu Honorowego lub rezygnacja z udziału w Komitecie Honorowym nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznego poinformowania o tym współorganizatorów i zaniechanie dalszego zamieszczania informacji o przyznanym Patronacie Honorowym lub udziale w Komitecie Honorowym.
 10. W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator zobowiązany jest do: a) umieszczenia informacji o patronacie oraz logotypu Uczelni w materiałach informacyjno‐promocyjnych związanych z tym wydarzeniem, b) na szczególne życzenie Uczelni, wystawienia banneru i/lub roll‐up’u reklamowego UAM w godnym miejscu, c) poinformowania o tym fakcie współorganizatorów i uczestników wydarzenia.
 11. Zgodnie z zarządzeniem Rektora UAM w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej UAM, projekty materiałów zawierających znak UAM powinny być  każdorazowo przesłane w wersji elektronicznej do Centrum Marketingu na adres siw@amu.edu.pl. Każdy taki projekt wymaga osobnej weryfikacji i akceptacji. Logo i logotyp Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są  dostępne na stronie: https://siw.amu.edu.pl/znaki-uam
 12. Informacje o wydarzeniach, którym patronować ma Rektor UAM, powinny trafić do UAM 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem w celu informowania o nich w uczelnianych publikatorach.

II. Wewnętrzne Patronaty Honorowe

 1. Patronaty Honorowe Rektora UAM mogą  być  również  przyznawane na wniosek jednostek UAM w przypadku współorganizowania przedsięwzięć uczelnianych.
 2. W przypadku przedsięwzięć  studenckich Rektor UAM może scedować  decyzję o objęciu Patronatem Honorowym przedsięwzięcia na Prorektora ds. studenckich. Wówczas wydarzenie odbywa się  pod patronatem honorowym Prorektora ds. studenckich.
 3. Sprawowanie Patronatu Honorowego Rektor może powierzyć  również  Dziekanom, zgodnie z merytorycznym zakresem ich działań.