Dofinansowanie wyjazdów bilateralnych na semestr letni 2023/24

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs wniosków na wyjazdy studentów I i II stopnia w ramach umów bilateralnych w semestrze letnim 2023/24 finansowane z programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi. Dofinansowanie uzyska 20 osób!

Każda zakwalifikowana do wyjazdu osoba uczestnicząca w mobilności otrzyma od Uczelni  dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego (stypendium) w wysokości 700 EUR miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu.

Każda zakwalifikowana do wyjazdu osoba uczestnicząca w mobilności otrzyma dodatkowo ryczałt na koszty podróży uzależniony od odległości jaką musi pokonać od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca realizacji mobilności.

W celu obliczenia odległości uczelnia wykorzystuje oficjalny kalkulator opracowany przez Komisję Europejską, który jest dostępny na tej stronie.

Kwotę ryczałtu na koszty podróży przyznaje się według następującej zasady:
odległość - ryczałt
od 0 do 99 km - 23 EUR
od 100 do 499 km - 180 EUR
od 500 do 1999 km - 275 EUR
od 2000 do 2999 km - 360 EUR
od 3000 do 3999 km - 530 EUR
od 4000 do 7999 km - 820 EUR
≥ 8000 km - 1500 EUR

Maile-wnioski z prośbą o dofinansowanie można składać od 15 września do 15 października 2023 r. na adres: bilateral@amu.edu.pl
UWAGA! Okres ten obowiązuje wszystkich wnioskujących,
zależy on po części od terminów nominacji do uniwersytetów partnerskich. Te zostały ustanowione przez uczelnie partnerskie i wynikają z ich wewnętrznych terminów semestrów wiosennych. Trzeba ich przestrzegać, żeby móc wyjechać na wymianę.

PRZYKŁAD nr 1: Aplikuję na uczelnię w USA (Appalachian State University), w której terminem nominacji ze strony UAM jest 28 września br. Muszę złożyć wymagane dokumenty mailem (zgłoszenie, list motywacyjny, Learning Agreement + opcjonalnie certyfikat językowy lub jeśli dotyczy akceptacja promotora pracy licencjackiej/ magisterskiej) do koordynatora UAM do 28.09.2023.

PRZYKŁAD nr 2: Aplikuję na uczelnię w Japonii (Tokyo University of Foreign Studies), w której terminem nominacji ze strony UAM jest 8 listopada br. Muszę złożyć wymagane dokumenty mailem (zgłoszenie, list motywacyjny, Learning Agreement + opcjonalnie certyfikat językowy lub jeśli dotyczy akceptacja promotora pracy licencjackiej/ magisterskiej) do koordynatora UAM do 15.10.2023.

Należy pamiętać o spełnieniu wszelkich wymogów dotyczących rekrutacji na program wymiany na uniwersytecie partnerskim, a także dotrzymaniu terminu nominacji (terminie, w którym uniwersytet partnerski przyjmuje zgłoszenie na studia ze strony koordynatora UAM). Zasady uczestnictwa w programie wymiany oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się tutaj.

Wyjazd należy zrealizować do 31.07.2024 roku.
Minimalny okres pobytu na uczelni partnerskiej wynosi 2 miesiące.

Lista uprawnionych krajów i uniwersytetów partnerskich wraz z terminami nominacji, które muszą być dotrzymane ze strony UAM (2023 rok).

HONG KONG
Hong Kong Shue Yan University – 12.10.

IZRAEL
Tel Aviv University – 18.10.

JAPONIA
Kindai University – 18.10.
Kyoto Sangyo University – 18.10.
Okayama University – 12.10.
Shimane University – 12.10.
Tokyo University of Foreign Studies – 08.11.

KOREA 
Busan University of Foreign Studies – 27.10.
Chonnam National University &KIAT – 27.10.
Gachon University – 08.11.
Handong Global University – 27.10.
Inha University – 10.10.
Jeju National University – 27.10.
Jeonbuk National University – 27.10.
Kangwon National University – 18.10.
Kyung Hee University – 27.10.
Sejong University – 18.10.

TAJWAN
National Chengchi University – 12.10.
National Taipei University – 12.10.
National Tsing Hua University - 13.10.

USA
Appalachian State University – 28.09.

ZASADY REKRUTACJI

Należy spełniać wszelkie wymogi rekrutacji na program wymiany na uniwersytecie partnerskim, a następnie dołączyć do maila z prośbą o dofinansowanie wymagane dokumenty wymienione w zasadach uczestnictwa, czyli:
- 1) zgłoszenie* studenta/ studentki,
- 2) list motywacyjny – z uzasadnieniem wyboru uczelni przyjmującej (w języku polskim) – maksymalnie 2000 znaków ze spacjami,
- 3) Learning Agreement* – wybrane przedmioty z oferty uczelni partnerskiej,
- 4) OPCJONALNIE dyplomy/ zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/ lub zaświadczenia z Studium Językowego UAM o znajomości języka wykładowego do studiów na wybranej uczelni (na poziomie min. B2, w niektórych przypadkach uczelnia może wymagać wyższego poziomu znajomości języka),
- 5) JEŚLI DOTYCZY (obligatoryjnie dla studentów ostatnich lat studiów I. i II. stopnia) akceptacja promotora pracy licencjackiej/ magisterskiej/ doktorskiej lub opiekuna naukowego,
- 6) JEŚLI DOTYCZY studenci II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni proszeni są o przesłanie kopii dyplomu oraz suplement.

UWAGA! *Pliki "zgłoszenie" oraz "Learning Agreement" są do pobrania na stronie Zasady uczestnictwa. Również tam można znaleźć więcej informacji nt. wymiany bilateralnej. List motywacyjny można załączyć jako osobny plik lub umieścić w treści maila z prośbą o dofinansowanie.

PROCEDURA OCENY WNIOSKU

List motywacyjny: ocena 1-5 pkt., waga 60%
Średnia ocen: waga 40%
Dodatkowe punkty uzyskać można za certyfikat potwierdzający znajomość języka kraju docelowego lub języka angielskiego: poziom B2 - 0,5 pkt., poziom C1 - 1 pkt., poziom C2 - 1,5 pkt.

Procedurę oceny wniosków przeprowadzi komisja konkursowa pod przewodnictwem Prorektora ds. współpracy międzynarodowej Prof. dr. hab. Rafała Witkowskiego w terminie do 31 października 2023 r.

O zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej w ramach limitu miejsc. Każda z osób składających prośbę o dofinansowanie zostanie poinformowana o wynikach rekrutacji drogą mailową.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: bilateral@amu.edu.pl
mgr Paweł Sowa, tel. +48 61 829 47 38