prof. Andrzej Mizgajski

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Obszary zainteresowań badawczych:

  • zarządzanie środowiskiem – problemy sprawności zarządczej jednostek administracji w dziedzinie środowiska przyrodniczego i jego zasobów;
  • prognozowanie oddziaływania na środowisko w dokumentach eksperckich związanych z oceną oddziaływania na środowisko;
  • programowanie ochrony środowiska – konstruowanie i ewaluacja dokumentów programowych na różnych poziomach administracji;
  • ekologia miasta i terenów zurbanizowanych – problematyka włączenia podejścia ekosystemowego do sterowania rozwojem aglomeracji , planowanie strategiczne rozwoju miast;
  • badania krajobrazowe - zagadnienie jakości i kwantyfikacji cech krajobrazów w nawiązaniu do struktury użytkowania ziemi.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zainteresowania naukowe skupia na zarządzaniu środowiskiem, które traktuje jako ważne i perspektywiczne pole zintegrowanych badań geograficznych. W sposób szczególny zajmuje się teorią i zastosowaniem koncepcji świadczeń ekosystemów (ecosystem services) oraz ekologią miasta i terenów zurbanizowanych, w tym włączenia podejścia ekosystemowego do sterowania rozwojem aglomeracji. Kontynuuje również zainteresowanie krajobrazem uczestnicząc w badaniach nad zagadnieniem jakości i kwantyfikacji cech krajobrazów w nawiązaniu do struktury użytkowania ziemi. Bierze udział w pracach licznych gremiów naukowych. Dopełnieniem jego aktywności jest działalność aplikacyjna i popularyzatorska.