Szkoła Nauk Przyrodniczych

Szkoła Nauk Przyrodniczych jest jednostką organizacyjną powołaną do zapewniania jak najlepszych warunków prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz  kształcenia kadry naukowej.

W ramach Szkoły funkcjonują wydziały:

  • Wydział Biologii – dyscyplina nauki biologiczne
  • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku

Zadania Szkoły Nauk Przyrodniczych:

  • opracowanie strategii rozwoju działalności naukowej wydziałów szkoły dziedzinowej i sprawowanie nadzoru nad prawidłową i efektywną realizacją działalności naukowej w ramach poszczególnych dyscyplin;
  • opiniowanie wstępnego planu finansowego oraz planu finansowego szkoły dziedzinowej oraz jego wykonania;
  • opiniowanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady Senatu;
  • opracowanie wytycznych dla rady naukowej dyscypliny w zakresie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  • kształtowanie polityki zatrudnienia w Szkole.

Szkołą Nauk Przyrodniczych kieruje Prorektor prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek.

Ciałem kolegialnym Szkoły jest Rada Szkoły Nauk Przyrodniczych.

Zadania związane z kształceniem koordynuje Rada ds. Kształcenia Szkoły Nauk Przyrodniczych.

Przejdź na stronę Szkoły Nauk Przyrodniczych