prof. dr hab.Katarzyna Meller

Członek Rady Uczelni

Poznanianka, absolwentka i od 1979 r. pracownik UAM; polonistka, historyk literatury i kultury. Jej badania obejmują wczesnonowożytną literaturą polską, szczególnie epoki renesansu i piśmiennictwo reformacyjne XVI i XVII w.,  w których upatruje wyrazu odwiecznych marzeń i  traconych złudzeń o doskonałym świecie i wolnym, rozumnym człowieku,  o wspólnocie zbudowanej na wartościach etycznych,  o wolności i tolerancji we wspólnocie pięknie różniących się ludzi.

Autorka książek:  Jakuba Lubelczyka „Psałterz Dawida” z 1558 r. Studium filologiczne (1992), Noc przeszła, a dzień się przybliżył. Studia o polskim piśmiennictwie reformacyjnym XVI wieku (2004), Słowa jak ziarna. Reformacyjne idee, książki i spory, (2012),   popularnonaukowego opracowania Renesans (w tomie: Literatura staropolska, w serii „Zrozumieć literaturę”, 2006); autorka edycji krytycznych dzieł renesansowych pisarzy (Jana Kochanowskiego, Jakuba Lubelczyka, Marcina Czechowca, Pawła Milejewskiego), kilkudziesięciu studiów o renesansowym humanizmie i reformacji, redaktor naukowa 10 tomów prac zbiorowych.

Kierowała serią  edycji fototypicznych „Libri Librorum” – Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum  (od 2008 r. opublikowano kilkadziesiąt  tomów,  także w ramach grantu NPRH); brała udział w grancie „Staropolska Biblioteka Lubelska”, uczestniczyła w projekcie NPRH „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej” jako członek rady naukowej projektu i komitetu redakcyjnego serii „Syntezy” (opublikowano 11 tomów) i kierująca zespołowym zadaniem badawczym, „Klasycyzm w literaturze polskiej...”, zakończonym publikacją syntezy Klasycyzm w literaturze polskiej. Estetyka-doktryna literacka-antropologia (Warszawa 2010); uczestniczyła w projekcie NPRH „Kultura I Rzeczypospolitej w Europie. Hermeneutyka wartości” jako członek rady naukowej projektu (opublikowano 14 tomów) i kierująca zespołowym zadaniem badawczym „Kultura I Rzeczpospolitej w dialogu z ewangelicyzmem augsburskim. Hermeneutyka wartości (na podstawie piśmiennictwa XVI-XVIII w.)” zakończonym publikacją syntezy Luteranizm w kulturze polskiej XVI-XVIII w.; uczestniczyła w multilateralnym projekcie: Reformatio baltica. Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums (2015). Obecnie zaangażowana w międzynarodowy projekt  Early Modern Cultures of the Younger Europe oraz  « Jezuicka kultura przekładu w Rzeczpospolitej przedrozbiorowej ».

Kieruje Zakładem Literatury Staropolskiej i Oświecenia UAM (od 2016 r.). Przez dwie kadencje pełniła funkcję wicedyrektora IFP UAM  ds. nauki(1999-2005), a przez dwie kolejne (2005-2012) - Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UAM. Była członkiem Senatu

UAM, Senackiej Komisji ds. Nauczania, Rektorskiej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia Obszaru Nauk Humanistycznych w UAM. Należy do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny.