prof. dr hab.Tadeusz Stryjakiewicz

Profesor nauk o Ziemi w zakresie geografii, zatrudniony na UAM od 1977 r. (obecnie na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej). Z UAM związane są wszystkie etapy jego kariery naukowej. Wykształcił liczne grono studentów, z których wielu jest dziś pracownikami Uczelni. Pełnił wiele funkcji organizacyjnych na Uniwersytecie, m.in. prodziekana ds. nauki i kierownika studium doktoranckiego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, zastępcy dyrektora i dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, kierownika Zakładu Geografii Ekonomicznej, członka Zespołu ds. Strategii Rozwoju UAM. Obecnie jest członkiem Rady Uczelni.

Jego główne zainteresowania naukowe obejmują problematykę geografii ekonomicznej, lokalizacji działalności gospodarczej, organizacji i dynamiki przestrzeni społeczno-ekonomicznej, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz polityki miejskiej i regionalnej.

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Volkswagena. Odbył długoterminowe staże zagraniczne na Uniwersytecie Kairskim, Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich University College w Londynie. Był wykładowcą wizytującym na Uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie oraz Uniwersytecie w Kolonii. Kierownik polskich zespołów w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym realizowanych w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz programu Horizon 2020 Maria Skłodowska Curie Innovative Training Networks.

Autor lub współautor 280 publikacji naukowych (w tym w takich międzynarodowych wydawnictwach jak Wiley-Blackwell, Ashgate, Routledge, Springer), licznych ekspertyz i raportów. Pełnił i nadal pełni szereg funkcji na szczeblu krajowym (m.in. członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Komitetu Nauk Geograficznych PAN) i wojewódzkim (m.in. przewodniczący Grupy Sterującej Ewaluacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej). Członek wielu krajowych i zagranicznych rad i stowarzyszeń naukowych, uczestnik warsztatów geograficznych na Spitsbergenie i w Ałtaju.