prof. Anna Kołodziejczak

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Obszary zainteresowań badawczych:

  • geografia społeczno-ekonomiczna;
  • gospodarka przestrzenna;
  • geografia rolnictwa i wsi;
  • struktura przestrzenna rolnictwa w skali kraju i na poziomie lokalnym (zróżnicowanie, zmiany);
  • wielofunkcyjność rolnictwa i wielofunkcyjność obszarów wiejskich;
  • Wspólna Polityka Rolna UE i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce oraz na zmiany przestrzenne;
  • struktura przestrzenno-funkcjonalna i zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich;
  • turystyka osób niepełnosprawnych.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Moje główne zainteresowania badawcze skupiają się na problematyce zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi oraz wpływu warunków przyrodniczych i czynników społeczno-ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej UE na strukturę przestrzenną rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Obok problematyki badawczej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich, zajmuję się również turystyką osób niepełnosprawnych, a w szczególności zagadnieniami dostępności do infrastruktury i informacji turystycznej dla osób z niepełnosprawnością.