Prof. Paweł Churski

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Obszary zainteresowań badawczych:

  • geografia społeczno-ekonomiczna;
  • gospodarka przestrzenna;
  • rozwój regionalny;
  • polityka regionalna;
  • integracja europejska;
  • rynek pracy;
  • poziom i warunki życia ludności;
  • czynniki rozwoju, w tym: kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał materialny, kapitał finansowy i innowacje;
  • systemy informacji geograficznej.

Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym dziewięciu monografii i 24 redakcji prac zbiorowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki czynników rozwoju regionalnego, przemian polityki regionalnej w Polsce i w Unii Europejskiej, specjalizacji regionalnej, obszarów problemowych w rozwoju lokalnym i regionalnym, stanu i zmian zachodzących na rynku pracy w okresie transformacji społeczno-gospodarczej oraz poziomu i warunków życia. W swoich badaniach szczególną wagę zwraca na aspekt europejski procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w naszym kraju ze szczególnym uwzględnieniem roli megatrendów procesów rozwoju oraz wpływu środków pomocowych na zróżnicowanie rozwoju na terenie Polski i innych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ważnym nurtem jego zainteresowań jest problematyka znaczenia turystyki w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz możliwości wspierania inwestycji z tego zakresu środkami programów pomocowych i Funduszy Strukturalnych. Problematyka jego badań dotyczy również informatyki i jej zastosowań w zarządzaniu terenem oraz rozwiązywaniu problemów matematyczno-statystycznych dotyczących analiz zróżnicowania przestrzennego procesu rozwoju społeczno-gospodarczego (GIS, STATGRAPH, STATISTICA).

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-pawel-churski-wzmocnic-pozycje-poznanskiej-geografi