Ukraiński


Pomoc dla studentów z Ukrainy
Stypendium im. dr. Jana Kulczyka


WYNIKI POSTĘPOWANIA - lista stypendystów (plik PDF)


FUNDATOR, CEL I FINANSOWANIE

Pani Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation, wyraziła wolę kontynuowania w roku akad. 2020/2021 dzieła dr. Jana Kulczyka i dalszego realizowania pomocy obywatelom Ukrainy studiującym na naszej Uczelni, przekazując Uczelni oraz Fundacji UAM niezbędne środki.

Celem programu stypendialnego jest wsparcie socjalne studentów z Ukrainy, znajdujących się się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Ma ono umożliwić dalsze studiowanie i wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej beneficjentów programu.


KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Stypendium może otrzymać student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - obywatel Ukrainy, po złożeniu w wyznaczonym terminie kompletnego Wniosku o przyznanie Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obywateli Ukrainy, który po raz pierwszy podjął i odbywa w Polsce studia wyższe oraz wcześniej nie uzyskał wykształcenia co najmniej równorzędnego stopnia.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Świadczenia nie można otrzymać na studiach prowadzących do uzyskania już posiadanego lub równorzędnego tytułu zawodowego. Powyższe zasady stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.


LICZBA, WYSOKOŚĆ, PODZIAŁ I KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

W ramach programu przyznanych zostanie 50 świadczeń w wysokości 3 000 PLN, wypłaconych jednorazowo, podzielonych w następujący sposób:

 1. I rok studiów pierwszego stopnia: 15 stypendiów,
 2. lata II i III studiów pierwszego stopnia, lata I i II studiów drugiego stopnia, lata II-V jednolitych studiów magisterskich: 35 stypendiów.

Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, na podstawie złożonych wniosków.

W przypadku studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich podstawą przyznania świadczenia jest sytuacja materialna wyrażona dochodem/os. w rodzinie wnioskodawcy. Spełnienie tego kryterium ustalone zostanie przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn zm.)(tylko po polsku), dalej zwanej Ustawą, dotyczących określania sytuacji materialnej studentów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego, oraz Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dalej zwanego Regulaminem.

Przyznanie stypendium studentom starszych lat nastąpi na podstawie wyników w nauce wyrażonych średnią ocen. Średnia ocen oraz uprawnienia ustalane są na zasadach podanych w Regulaminie. Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie wszystkich zaliczeń w terminie przewidzianym organizacją roku akademickiego (do 30 września) oraz uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 4,00. W przypadku, gdy liczba osób mogących się wylegitymować średnią co najmniej 4,00 jest niższa od liczby 35 świadczeń przyznawanych na podstawie wyników w nauce, Kapituła Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka upoważniona jest do przesunięcia liczby niewykorzystanych świadczeń do puli świadczeń przyznawanych na podstawie sytuacji materialnej.

W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Ustawy i Regulaminu.


WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM I JEGO SKŁADANIE
 1. Składając Wniosek studenci posługują się drukiem (w języku polskim), który dostępny jest na serwerze Uczelni pod adresem http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/ukraina-2021/wniosek.pdf.
 2. Wniosek należy wypełnić czytelnie, dużymi literami.
 3. Termin nadsyłania aplikacji do Biur Obsługi Studentów upływa dnia 11 czerwca 2021 roku i nie zostanie przedłużony.
 4. Składanie aplikacji odbywa się bez obowiązku dostarczenia wydrukowanych dokumentów. Wnioski oraz załączniki dostarczane są w wersji elektronicznej, w wiadomościach elektronicznych kierowanych z adresów w systemie poczty elektronicznej dla studentów Uczelni (st.amu.edu.pl), z załączonymi plikami PDF Wniosku i załączników. Dokumenty należy kierować na adresy pracowników Biur Obsługi Studentów właściwych dla kierunków studiów (podane u dołu strony). Przed utworzeniem pliku PDF Wniosek należy podpisać!
 5. Składając Wniosek student I roku studiów pierwszego stopnia oraz student I roku jednolitych studiów magisterskich, który ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego na rok akad. 2019/2020, powołuje się na dane dotyczące sytuacji materialnej przedstawione w złożonym w USOSweb Oświadczeniu o dochodach.
 6. Student I roku studiów pierwszego stopnia i student I roku jednolitych studiów magisterskich, który nie ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego (niezależnie od powodów zaniechania wystąpienia o stypendium socjalne lub braku uprawnień do ubiegania się i do otrzymywania świadczeń, o których mowa w art. 86 Ustawy, składa dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych przez członków rodziny w okresie i na zasadach obowiązujących w procedurze składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego. Wszystkie dokumenty dostarczane są w postaci plików PDF.
 7. Obowiązkowym elementem Wniosku składanego przez studentów lat wyższych (lata II i III studiów pierwszego stopnia, lata I i II studiów drugiego stopnia, lata II-V jednolitych studiów magisterskich) jest informacja o średniej ocen uzyskanej w poprzedzającym roku akademickim. Informację o średniej przekazuje pracownik Biura Obsługi Studentów opracowujący Wniosek.

INFORMACJE DODATKOWE DLA WNIOSKODAWCÓW

Student ubiegający się o przyznanie stypendium:

 1. obowiązkowo składa Oświadczenie (str. 3 i 4 Wniosku), w którym wprowadzając znaki ‘X’ w zaznaczonych kwadratach, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych; zgodnie z wolą Fundatora udział wnioskodawcy w programie możliwy jest po wyrażeniu zgody na wszystkie aspekty przetwarzania danych osobowych wymienione w Oświadczeniu, które przed utworzeniem pliku PDF należy podpisać. Oświadczenie należy wypełnić czytelnie, dużymi literami.
 2. obowiązkowo składa Oświadczenie z danymi personalnymi oraz innymi wymaganymi przez Fundatora oraz organy podatkowe (str. 5 Wniosku), które przed utworzeniem pliku PDF należy podpisać. Oświadczenie należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
 3. wypełnia komputerowo „Biogram Kandydata”, który został przygotowany i dostarczony przez Fundatora – Kulczyk Foundation. Wypełniony formularz należy w dniu wysłania Wniosku do Biura Obsługi Studentów przesłać w wersji elektronicznej (plik MS Word lub Libre/OpenOffice.Writer) na adres rachp@amu.edu.pl, w wiadomości z tematem {Ukraina – biogram – imię_i_nazwisko}. Plik biogramu powinien stanowić załącznik do wiadomości elektronicznej. Nie dopuszcza się jego udostępniania w formie linku (odsyłacza) do zewnętrznych zasobów sieciowych. Szablon Biogramu (po polsku i wypełnianego po polsku) dostępny jest na serwerze pod adresem http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/ukraina-2021/biogram.dot.

Z uwagi na przepisy podatkowe wypłata stypendium uzależniona może być od podania w Oświadczeniu numeru PESEL.


Jak uzyskać numeru PESEL dla cudzoziemca?

 1. https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow
 2. https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/wyjasnienia/od-1-maja-cudzoziemcy-moga-wystapic-o-nadanie-pesel-do-celow-podatkowych/
 3. https://employerpoland.pl/2021/06/23/pesel-dla-cudzoziemca-wazne-zmiany-w-procedurze-uzyskania/

Pracownicy Biur Obsługi Studentów

 • CP - Olimpia Kozłowska (kozlow@amu.edu.pl)
 • IKE - Agata Śliperska (agata.sliperska@amu.edu.pl)
 • MISHiS - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl)
 • NI UAM - Mateusz Rauhut (mateusz.rauhut@amu.edu.pl)
 • WAng - Magdalena Małecka (madab@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
 • WArch - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WB - Joanna Wojciechowska (j.wojciechowska@amu.edu.pl)
 • WCh - Joanna Trawińska (joatra2@amu.edu.pl)
 • WFiloz - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WFiloz - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WFiz - Małgorzata Stankowska (masta@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Mariola Kaczmarkiewicz (mariolak@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Weronika Kleczewska (wknm@amu.edu.pl
 • WFPiK - Katarzyna Kucharczyk-Ciborek (katak@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl)
 • WGS-EiGP - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
 • WH - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WMiI - Renata Myl (jonatan@amu.edu.pl)
 • WNeo - Agnieszka Łysiak (maja2005@amu.edu.pl)
 • WNGiG - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
 • WNoS - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WNPiD - Aldona Mizera (aldona.mizera@amu.edu.pl)
 • WP-A - Wioletta Iwaniak-Paterka (wioletta.iwaniak@amu.edu.pl)
 • WP-A - Małgorzata Nieweś (malgorzata.niewes@amu.edu.pl)
 • WP-A - Joanna Rektor (joanna.rektor@amu.edu.pl)
 • WPiAdm - Sandra Hildebrandt (sandrar@amu.edu.pl)
 • WPiAdm - Natalia Jaszkiewicz (natjas9@amu.edu.pl)
 • WPiKogn - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WPiKogn - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WSocj - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WSocj - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WSE - Zofia Puzio (sofi@amu.edu.pl)
 • WSE - Agnieszka Sobkowiak (agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl)
 • WT - Małgorzata Heigelmann (boswt@amu.edu.pl)
 • WT - Jolanta Jakubiak (boswt@amu.edu.pl)

kontakt: rachp@amu.edu.pl