Pomoc dla studentów - uchodźców z Ukrainy


Informacji na temat pomocy materialnej dla studentów udzielają pracownicy Biur Obsługi Studentów właściwych dla kierunków studiów oraz pracownicy Sekcji Spraw Studenckich. Dane kontaktowe znajdują się na końcu strony.


Dnia 12 marca 2022 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) - tylko po polsku, tekst jednolity. Ustawodawca postanowił, że ilekroć w tej ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

 1. Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku.
 2. Jeżeli obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka opuścił Ukrainę w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku, a następnie przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku.

Student będący obywatelem Ukrainy, który przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 roku, może ubiegać się o stypendium socjalne i zapomogę, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą (tylko po polsku) oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1 Ustawy. Student ubiegający się o stypendium socjalne składa wniosek oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej. W przypadku ubiegania się o zapomogę, studenta nie obowiązuje ograniczenie liczby zapomóg, o którym mowa w art. 92 ust. 2 Ustawy, tj. nie obowiązuje ograniczenie do dwóch zapomóg możliwych do otrzymania w ciągu roku.

Uprawnienia do pomocy materialnej dla studentów wynikają z art. 324 ust. 3 pkt. 2, w zw. z art. 324 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) - tylko po polsku, tekst jednolity. Na jego podstawie o stypendium socjalne może ubiegać się cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tymczasowa ochrona dla uchodźców z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną napastniczą Rosji, została wprowadzona Decyzją wykonawczą Rady (UE) z dnia 4 marca 2022 roku (Dz.U. Unii Europejskiej, rocznik 65, L 71/1) i przedłużona od dnia 4 marca 2024 roku do dnia 4 marca 2025 roku decyzją Rady Unii Europejskiej podjętą dnia 18 października 2023 roku, wprowadzającą w ten sposób mechanizm zapewniający natychmiastową i zbiorową (czyli niewymagającą rozpatrywania pojedynczych wniosków) ochronę dla wysiedleńców, którzy nie mogą wrócić do państwa pochodzenia. Więcej o tymczasowej ochronie dla uchodźców z Ukrainy można uzyskać tutaj, jak również w serwisie Rady Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium socjalnego i zapomogi oraz sposobu występowania o te świadczenia zamieszczone zostały w serwisie Uczelni, w Przewodniku studenta.


Jak uzyskać nr PESEL dla cudzoziemca?
 1. obowiązek meldunkowy cudzoziemca
 2. https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow
 3. https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/wyjasnienia/od-1-maja-cudzoziemcy-moga-wystapic-o-nadanie-pesel-do-celow-podatkowych/
 4. https://employerpoland.pl/2021/06/23/pesel-dla-cudzoziemca-wazne-zmiany-w-procedurze-uzyskania/

Pracownicy Biur Obsługi Studentów
powołani do Wydziałowych Podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej

 • CP - Olimpia Kozłowska (kozlow@amu.edu.pl), tel. +48618296816
 • IKE - Agata Śliperska (agata.sliperska@amu.edu.pl), tel. +48618294803
 • MISHiS - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl), tel. +48618294534
 • MSI - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl), tel. +48618294534
 • NI UAM - Mateusz Rauhut (mateusz.rauhut@amu.edu.pl), tel. +48618293458
 • WAng - Magdalena Małecka (madab@amu.edu.pl), tel. +48618293535
 • WAiKult - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl), tel. +48618291357
 • WAiKult - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl), tel. +48618291361
 • WAiKult - Nikodem Kałek (nikodem.kalek@amu.edu.pl), tel. +48618292143
 • WAiKult - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl), tel. +48618294694
 • WAiKult - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl), tel. +48618292253
 • WArch - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl), tel. +48618291357
 • WArch - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl), tel. +48618291361
 • WB - Joanna Wojciechowska (j.wojciechowska@amu.edu.pl), tel. +48618295559
 • WCh - Izabela Banaszyk (izabela.banaszyk@amu.edu.pl), tel. +48618291564
 • WCh - Magdalena Czajka (magdalena.czajka@amu.edu.pl), tel. +48618291601
 • WEtn - Agnieszka Łysiak (maja2005@amu.edu.pl), tel. +48618293600
 • WFiloz - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl), tel. +48618292253
 • WFiz - Anna Kolańczyk-Marszałek (annkol9@amu.edu.pl), tel. +48618295158
 • WFiz - Natalia Kupis (natalia.kupis@amu.edu.pl), tel. +48618295152
 • WFiz - Ewa Pawelczyk (ewapaw8@amu.edu.pl), tel. +48618295035
 • WFPiK - Katarzyna Kucharczyk-Ciborek (katak@amu.edu.pl), tel. +48618294699
 • WFPiK - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl), tel. +48618294694
 • WFPiK - Martyna Młodystach (marmlo@amu.edu.pl), tel. +48618294533
 • WFPiK - Iwona Snacka (iwona.snacka@amu.edu.pl), tel. +48618294568
 • WFPiK - Sandra Świst (sanswi@amu.edu.pl), tel. +48618294528
 • WFPiK - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl), tel. +48618294534
 • WGS-EiGP - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl), tel. +48618296120
 • WH - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl), tel. +48618291357
 • WH - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl), +48618291361
 • WMiI - Renata Myl (jonatan@amu.edu.pl), tel. +48618295306
 • WMiI - Hanna Piskorska (hanna.piskorska@amu.edu.pl), tel. +48618295304
 • WNeo - Agnieszka Łysiak (maja2005@amu.edu.pl), tel. +48618293600
 • WNGiG - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl), tel. +48618296120
 • WNoS - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl), tel. +48618291357
 • WNoS - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl), +48618291361
 • WNPiD - Aldona Mizera (aldona.mizera@amu.edu.pl), tel. +48618296522
 • WNPiD - Marta Przyborska (marta.jankowiak@amu.edu.pl), tel. +48618296514
 • WP-A - Wioletta Iwaniak-Paterka (wioletta.iwaniak-paterka@amu.edu.pl), tel. +48618296439
 • WP-A - Aleksandra Janczyk-Robakowska (yaro@amu.edu.pl), tel. +48618296436
 • WP-A - Małgorzata Nieweś (malgorzata.niewes@amu.edu.pl), tel. +48618296437
 • WP-A - Joanna Rektor (joanna.rektor@amu.edu.pl), tel. +48618296438
 • WPiAdm - Sandra Hildebrandt (sandrar@amu.edu.pl), tel. +48618293119
 • WPiAdm - Natalia Jaszkiewicz (natjas9@amu.edu.pl), tel. +48618293118
 • WPiKogn - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl), tel. +48618292253
 • WSocj - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl), tel. +48618292253
 • WSE - Zofia Puzio (sofi@amu.edu.pl), tel. +48618292325
 • WSE - Agnieszka Sobkowiak (agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl), tel. +48618292346
 • WT - Adrianna Rykaczewska (boswt@amu.edu.pl), tel. +48618292558

strona Biur Obsługi Studentów


Pracownicy Sekcji Spraw Studenckich

 • Aleksandra Brykowicz (dn@amu.edu.pl), tel. +48 61 829 24 93
 • Monika Graumiler-Pawlak (dn@amu.edu.pl), tel. +48 61 829 24 97
 • Przemysław Rachowiak (rachp@amu.edu.pl), tel. +48 61 829 24 89