Multilanguage


ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH
W ROKU AKAD. 2021/2022

UWAGA: informacje dla osób przyjętych na I rok studiów znajdują się w dalszej części strony!


W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania udostępnionych w systemie elektronicznych formularzy podań, wniosków i oświadczeń należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.


HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I PRZYDZIAŁÓW

JM Pani Rektor wydała Zarządzenie nr 94/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022, do którego Załącznikiem nr 3a jest Harmonogram postępowania w sprawie ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022 (Wnioskowanie nr 1 (czerwiec-sierpień 2021 r.)).

Obowiązują następujące terminy w procedurze:
 1. 7 czerwca (00:01) - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb
 2. 7-28 czerwca (23:59) - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb
 3. 7 czerwca - 5 lipca - poprawianie wniosków przez studentów, którym cofnięto do poprawy wniosek lub/i oświadczenie o dochodach
 4. 7 czerwca - 5 lipca - weryfikacja i akceptacja wniosków (przyjmowanie do rozpatrzenia)
 5. 10-15 lipca - uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków
 6. 16-22 lipca - potwierdzanie przez studentów przyjęcia przydziałów
 7. 16 lipca - 13 sierpnia - zgłaszanie przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc
UWAGA:
 1. W przypadku wnioskowania bez konieczności dokumentowania sytuacji materialnej status "Gotowy do rozpatrzenia" po uruchomieniu algorytmu (po 15 lipca) oznacza wyczerpanie miejsc przeznaczonych do przydzielenia w ramach ww. harmonogramu. Pozostałe wnioski o tym statusie automatycznie wezmą udział w turze, której dotyczy Harmonogram nr 2 (pkt. 5 Harmonogramu nr 2).
 2. Podczas wykonania harmonogramu (15 lipca) w przypadku wniosków o miejsca w DS w Poznaniu, rozpatrywanych na podstawie sytuacji materialnej, pozytywnie rozpatrzono wszystkie o statusie "Gotowy do rozpatrzenia", które złożyli studenci z dochodem/os. nie wyższym niż 1750 PLN. Pozostałe wnioski nadal mają status "Gotowy do rozpatrzenia" i automatycznie wezmą udział w turze, której dotyczy Harmonogram nr 2 (pkt. 5 Harmonogramu nr 2).
 3. Udział ww. wniosków w drugiej turze nie wymaga ze strony wnioskodawców żadnych działań!

W przypadku przeoczenia ww. terminu złożenia wniosku, należy skorzystać z terminu, o którym mowa w dalszej części strony (Informacje dla kandydatów i osób przyjętych na I rok studiów). Będzie wówczas możliwe nie tylko złożenie nowego wniosku, ale i dokończenie oraz złożenie wniosku wcześniej rozpoczętego.


Przed przystąpieniem do wypełniania elektronicznego formularza wniosku należy zapoznać się z Instrukcją znajdującą się w systemie USOSweb, na pierwszym ekranie modułu wnioskowania (wymaga zalogowania się) oraz tutaj (tylko po polsku).

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się z plikiem PDF Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej, z którym można zapoznać się tutaj. Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej.


Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 1. sytuacja materialna
 2. sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o znacznej niepełnosprawności)
 3. odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni

Na kompletne podanie składają się:

 1. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (dalej Wniosek)
 2. Oświadczenie o dochodach (dalej Oświadczenie)
 3. dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do Oświadczenia oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) - jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce zaszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia lub złożenia nowego Oświadczenia

Treść i forma Wniosku i Oświadczenia są wynikiem wprowadzonych danych.


UWAGA:

Oświadczenia nie składają cudzoziemcy nie mający uprawnień do stypendium socjalnego.


Wniosek i Oświadczenie niekompletne oraz nie pozwalające na ustalenie sytuacji materialnej nie pozwalają na akceptację i pozytywne rozpatrzenie.


Przyjęto uproszczony sposób wnioskowania, nie wymagający od wnioskodawców osobistego dostarczenia dokumentów lub dostarczenia ich przesyłką pocztową. Oznacza to, że zastosowana zostaje procedura zbliżona do wykorzystywanej podczas ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę.

W szczególności oznacza to, że:

 1. student, który zamierza posłużyć się wcześniej złożonym Oświadczeniem (o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2019 roku), z którego zamierza skorzystać bez dokonywania w nim zmian, generuje i rejestruje (składa) Wniosek w systemie USOSweb,
 2. w przypadku składania Wniosku, dla którego trzeba po raz pierwszy utworzyć Oświadczenie (o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2019 roku), student tworzy w systemie USOSweb kolejno formularze elektroniczne Oświadczenia i Wniosku, po czym wypełnia je i rejestruje (składa) w systemie USOSweb.
  Zaświadczenia i inne dokumenty, na podstawie których zostały wypełnione formularze, wnioskodawca dołącza do formularzy w postaci plików PDF (inne formaty plików nie są akceptowane).
  Dokumentów nie dostarcza się inną drogą i w innej formie!

  UWAGA:
  jeżeli po roku 2019 nastąpiły zmiany w dochodach z przyczyn przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, należy skorzystać z możliwości wykazania utraty lub uzyskania dochodu. Szczegółowa instrukcja do tej procedury znajduje się w Instrukcji składania oświadczenia o dochodach (v. 2020-09-18) dostępnej po zalogowaniu się w systemie USOSweb, w module Wnioski oraz tutaj (tylko po polsku).
 3. w przypadku, gdy w systemie znajduje się wcześniej wygenerowane Oświadczenie, z którego student zamierza skorzystać aktualizując jego treść w związku z utratą lub uzyskaniem dochodu z powodów przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, konieczne jest przesłanie pracownikowi BOS (spis adresów u dołu strony)) wysłanej z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) prośby o cofnięcie Oświadczenia do poprawy. Po dokonaniu korekty Oświadczenia należy je ponownie zarejestrować oraz utworzyć i zarejestrować Wniosek w systemie USOSweb.

Spis pracowników wydziałowych Biur Obsługi Studentów znajduje się u dołu strony.


Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikają z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we Wniosku - preferencji przydziału.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków") – wpisem w profilu studenta w USOS i adnotacją w elektronicznym formularzu Wniosku. Nie przewiduje się innych sposobów informowania, w związku z czym należy śledzić stan elektronicznego formularza Wniosku.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest do końca czerwca następnego roku kalendarzowego.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.


Potwierdzenie przyjęcia lub rezygnacja z przydziału do Domu Studenckiego

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan elektronicznego formularza Wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury.

Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział lub - gdy przewidywana jest taka możliwość (np. z powodu praktyk lub zajęć terenowych uniemożliwiających objęcie miejsca do 8 października) - przedłużyć ważność skierowania. Jedynie w ten sposób można uzyskać pewność, że kończąc praktyki poza siedzibą Uczelni po 8 października lub przyjeżdżając po tej dacie, student nie utraci przydziału. Przedłużenia ważności skierowania można dokonać w formularzu Wniosku do dnia 8 października.

W przypadku problemów lub błędów podczas przedłużania w USOSweb ważności skierowania (opcja czynności pojawi się tylko w formularzu pozytywnie rozpatrzonego Wniosku) należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z przedłużeniem ważności skierowania).

Studenci, którym zostały przyznane miejsca zobowiązani są do potwierdzenia przyjęcia przydziałów. Informacja na ten temat znajduje się na stronie 3 Instrukcji. Ostateczny termin systemowego potwierdzania przez studentów przydziałów wyznaczony został na 22 lipca 2021 roku. Jeżeli zostanie przeoczony termin systemowego potwierdzania przydziałów, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: przeoczony termin potwierdzenia przydziału).

Rezygnacja z przydziału miejsca może zostać dokonana przez wybór opcji, która pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku.  W przypadku problemów lub błędów podczas systemowej rezygnacji z miejsca, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z rezygnacją z miejsca).

Ostateczny termin zgłaszania przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc upływa dnia 13 sierpnia 2021 roku.


Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w Zarządzeniach JM Rektora.

Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.


Stawki odpłatności za miejsca w Domach Studenckich w roku akad. 2021/2022

Zarządzenie nr 91/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad wnoszenia opłat związanych z zakwaterowaniem w Domach Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych

Stawki odpłatności za miejsca w Domach Studenckich w roku akad. 2020/2021 dostępne są tutaj.


INFORMACJE
DLA KANDYDATÓW I OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW


W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania udostępnionych w systemie elektronicznych formularzy podań, wniosków i oświadczeń należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.


HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I PRZYDZIAŁÓW

JM Pani Rektor wydała Zarządzenie nr 94/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022, do którego Załącznikiem nr 3b jest Harmonogram postępowania w sprawie ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022 (Wnioskowanie nr 2 (wrzesień-październik 2021 r.)).

Obowiązują następujące terminy w procedurze:
 1. 1 września (00:01) - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb
 2. 7 września (23:59) - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb
 3. 1-10 września - poprawianie wniosków przez studentów, którym cofnięto do poprawy wniosek lub/i oświadczenie o dochodach
 4. 1-10 września - weryfikacja i akceptacja wniosków (przyjmowanie do rozpatrzenia)
 5. 11-13 września - uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków
 6. 14-27 września - potwierdzanie przez studentów przyjęcia przydziałów
 7. 14 września - 15 października - zgłaszanie przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc

Przed przystąpieniem do wypełniania elektronicznego formularza Wniosku należy zapoznać się z instrukcją dostępną po zalogowaniu się do systemu USOSweb na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz tutaj (tylko po polsku).

Wnioskowanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim możliwe jest wyłącznie przez osoby przyjęte na studia, które uzyskały od Uczelni dostęp niezbędny do korzystania z  systemu USOSweb (zakładka "Dla wszystkich", moduł  "Wnioski"). Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku ZNACZNIE  WCZEŚNIEJSZEGO zapoznania się z zasadami dokumentowania sytuacji materialnej (patrz plik Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej) oraz z instrukcjami wypełniania Oświadczenia o dochodach oraz samego Wniosku (dostępne po zalogowaniu się w USOSweb na pierwszym ekranie modułu Wnioski). Instrukcje do wypełniania formularzy (tylko po polsku) znajdują się również tutaj (Oświadczenie o dochodach) i tutaj (Wniosek o przyznanie miejsca w DS). Osoby zamierzające ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim powinny jak najszybciej (z uwagi na terminy obowiązujące w urzędach i instytucjach) zaopatrzyć się w dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych w 2019 roku przez członków rodziny oraz okoliczności mających wpływ na sytuację materialną (w tym utratę dochodu przewidzianą w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat dokumentowania sytuacji materialnej i procedurą, zamieszczonymi we wcześniejszych częściach strony.

Jednocześnie informujemy, że ubiegając się o przyznanie stypendium socjalnego na rok akad. 2021/2022 trzeba będzie przedstawić takie same dokumenty dotyczące roku 2020.

Więcej informacji o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej zamieszczono na stronie Świadczenia pomocy socjalnej.

Pierwszy dostęp do systemu USOSweb następuje na podstawie nr PESEL oraz hasła dostępu do systemu Internetowej Rekrutacji.


Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 1. sytuacja materialna
 2. sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o znacznej niepełnosprawności)
 3. odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni

Na kompletne podanie składają się:

 1. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (dalej Wniosek)
 2. Oświadczenie o dochodach (dalej Oświadczenie)
 3. dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do Oświadczenia oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje)

Treść i forma Wniosku i Oświadczenia są wynikiem wprowadzonych danych.


UWAGA:

Oświadczenia nie składają cudzoziemcy nie mający uprawnień do stypendium socjalnego.


Wniosek i Oświadczenie niekompletne oraz nie pozwalające na ustalenie sytuacji materialnej nie pozwalają na akceptację i pozytywne rozpatrzenie.


Przyjęto uproszczony sposób wnioskowania, nie wymagający od wnioskodawców osobistego dostarczenia dokumentów lub dostarczenia ich przesyłką pocztową.

W szczególności oznacza to, że:

 1. w przypadku składania Wniosku, dla którego trzeba po raz pierwszy utworzyć Oświadczenie (o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2019 roku), student tworzy w systemie USOSweb kolejno formularze elektroniczne Oświadczenia i Wniosku, po czym wypełnia je i rejestruje (składa) w systemie USOSweb. Zaświadczenia i inne dokumenty, na podstawie których zostały wypełnione formularze, wnioskodawca dołącza do formularzy w postaci plików PDF (inne formaty plików nie są akceptowane).
  Dokumentów nie dostarcza się inną drogą i w innej formie!
  UWAGA:
  jeżeli po roku 2019 nastąpiły zmiany w dochodach z przyczyn przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, należy skorzystać z możliwości wykazania utraty lub uzyskania dochodu. Szczegółowa instrukcja do tej procedury znajduje się w Instrukcji składania oświadczenia o dochodach (v. 2020-09-18) dostępnej po zalogowaniu się w systemie USOSweb, w module Wnioski oraz tutaj (tylko po polsku).
 2. w przypadku, gdy w systemie znajduje się wcześniej wygenerowane i zarejestrowane (złożone) Oświadczenie, w którym z inicjatywy wnioskodawcy mają zostać dokonane zmiany, konieczne jest przesłanie pracownikowi BOS (spis adresów u dołu strony)) wysłanej z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) prośby o cofnięcie Oświadczenia do poprawy. Po dokonaniu korekty Oświadczenia należy je ponownie zarejestrować (złożyć) oraz utworzyć i zarejestrować (złożyć) Wniosek w systemie USOSweb.

Spis pracowników wydziałowych Biur Obsługi Studentów znajduje się u dołu strony.


Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikają z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we Wniosku - preferencji przydziału.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków") – wpisem w profilu studenta w USOS i adnotacją w elektronicznym formularzu Wniosku. Nie przewiduje się innych sposobów informowania, w związku z czym należy śledzić stan elektronicznego formularza Wniosku.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest do końca czerwca następnego roku kalendarzowego.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.


Potwierdzenie przyjęcia lub rezygnacja z przydziału do Domu Studenckiego

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan elektronicznego formularza Wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury

Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział lub - gdy przewidywana jest taka możliwość (np. z powodu praktyk lub zajęć terenowych uniemożliwiających objęcie miejsca do 8 października) - przedłużyć ważność skierowania. Jedynie w ten sposób można uzyskać pewność, że kończąc praktyki poza siedzibą Uczelni po 8 października lub przyjeżdżając po tej dacie, student nie utraci przydziału. Przedłużenia ważności skierowania można dokonać w formularzu Wniosku do dnia 8 października.

W przypadku problemów lub błędów podczas przedłużania w USOSweb ważności skierowania (opcja czynności pojawi się tylko w formularzu pozytywnie rozpatrzonego Wniosku) należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z przedłużeniem ważności skierowania).

Studenci, którym zostały przyznane miejsca zobowiązani są do potwierdzenia przyjęcia przydziałów. Informacja na ten temat znajduje się na stronie 3 Instrukcji. Ostateczny termin systemowego potwierdzania przez studentów przydziałów wyznaczony został na 27 września 2021 roku. Jeżeli zostanie przeoczony termin systemowego potwierdzania przydziałów, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: przeoczony termin potwierdzenia przydziału).

Rezygnacja z przydziału miejsca może zostać dokonana przez wybór opcji, która pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku.  W przypadku problemów lub błędów podczas systemowej rezygnacji z miejsca, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z rezygnacją z miejsca).

Ostateczny termin zgłaszania przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc upływa dnia 15 października 2021 roku.


Pracownicy Biur Obsługi Studentów
powołani do Wydziałowych Podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej

CP - Olimpia Kozłowska (kozlow@amu.edu.pl)
IKE - Agata Śliperska (agata.sliperska@amu.edu.pl)
MISHiS - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl)
NI UAM - Mateusz Rauhut (mateusz.rauhut@amu.edu.pl)
WAng - Magdalena Małecka (madab@amu.edu.pl)
WAiKult - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
WAiKult - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
WAiKult - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
WArch - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
WB - Joanna Wojciechowska (j.wojciechowska@amu.edu.pl)
WCh - Joanna Trawińska (joatra2@amu.edu.pl)
WFiloz - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
WFiloz - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
WFiz - Małgorzata Stankowska (masta@amu.edu.pl)
WFPiK - Mariola Kaczmarkiewicz (mariolak@amu.edu.pl)
WFPiK - Weronika Kleczewska (wknm@amu.edu.pl
WFPiK - Katarzyna Kucharczyk-Ciborek (katak@amu.edu.pl)
WFPiK - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
WFPiK - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl)
WGS-EiGP - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
WH - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
WMiI - Renata Myl (jonatan@amu.edu.pl)
WNeo - Agnieszka Łysiak (maja2005@amu.edu.pl)
WNGiG - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
WNoS - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
WNPiD - Aldona Mizera (aldona.mizera@amu.edu.pl)
WP-A - Wioletta Iwaniak-Paterka (wioletta.iwaniak@amu.edu.pl)
WP-A - Małgorzata Nieweś (malgorzata.niewes@amu.edu.pl)
WP-A - Joanna Rektor (joanna.rektor@amu.edu.pl)
WPiAdm - Sandra Hildebrandt (sandrar@amu.edu.pl)
WPiAdm - Natalia Jaszkiewicz (natjas9@amu.edu.pl)
WPiKogn - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
WPiKogn - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
WSocj - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
WSocj - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
WSE - Zofia Puzio (sofi@amu.edu.pl)
WSE - Agnieszka Sobkowiak (agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl)
WT - Małgorzata Heigelmann (boswt@amu.edu.pl)
WT - Jolanta Jakubiak (boswt@amu.edu.pl)

szukanie pracowników (np. nr. telefonów)