ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH
W ROKU AKAD. 2020/2021

HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I PRZYDZIAŁÓW

Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 488/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w  roku akademickim 2020/2021.


Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie ubiegania się o zakwaterowanie w Domach Studenckich w roku akademickim 2020/2021, stanowiącym Załącznik nr 3 do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

 • 8.09.2020 r. - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 00:01)
 • 13.09.2020 r. - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 23:59)
 • do 16.09.2020 r. - poprawianie wniosków przez osoby, których wnioski zostały cofnięte do poprawy
 • do 16.09.2020 r. - weryfikacja i akceptacja wniosków (przyjmowanie do rozpatrzenia)
 • do 18.09.2020 r. - uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków
 • do 30.09.2020 r. - potwierdzanie przez studentów przyjęcia przydziałów
 • do 15.10.2020 r. - zgłaszanie przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc

Przed przystąpieniem do wypełniania elektronicznego formularza wniosku należy zapoznać się z instrukcją dostępną na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony. Z uwagi na planowane zmiany zmierzające do uproszczenia procedury składania wniosku, prosimy o śledzenie zawartości niniejszej strony.

Stawki odpłatności za miejsca w Domach Studenckich w roku akad. 2020/2021

Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w decyzjach Prorektora ds. studenckich.

Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularzy i przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Wnioskowanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim możliwe jest wyłącznie przez osoby przyjęte na studia, które uzyskały od Uczelni dostęp niezbędny do korzystania z  systemu USOSweb (zakładka "Dla wszystkich", moduł  "Wnioski"), w którym następuje utworzenie i złożenie wniosku. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku ZNACZNIE  WCZEŚNIEJSZEGO zapoznania się z zasadami dokumentowania sytuacji materialnej (patrz plik Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej) oraz z instrukcjami wypełniania Oświadczenia o dochodach oraz samego Wniosku. Osoby zamierzające ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim powinny jak najszybciej (z uwagi na terminy obowiązujące w urzędach i instytucjach) zaopatrzyć się w dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych w 2018 roku przez  członków rodziny oraz okoliczności mających wpływ na sytuację materialną (w tym utratę dochodu przewidzianą w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat dokumentowania sytuacji materialnej i procedurą, zamieszczonymi w serwisie Uczelni (Przewodnik studenta/Pomoc materialna i Domy Studenckie/Świadczenia pomocy socjalnej).

Pierwszy dostęp do systemu USOSweb następuje na podstawie nr PESEL oraz hasła dostępu do systemu Internetowej Rekrutacji.


Jednocześnie informujemy, że ubiegając się o  przyznanie stypendium socjalnego na rok akad. 2020/2021 trzeba będzie przedstawić takie same dokumenty dotyczące roku 2019.

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się z plikiem PDF Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej, z którym można zapoznać się tutaj. Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej.

Student ubiegający się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim generuje i składa w USOSweb Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim oraz Oświadczenie o dochodach.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna
 • sytuacja zdrowotna (dotyczy potrzeby pokoju przystosowanego do dysfunkcji narządów ruchu lub wzroku)
 • odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni

Na kompletne podanie składają się:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (dalej Wniosek)
 • Oświadczenie o dochodach (dalej Oświadczenie)
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do Oświadczenia oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) - jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce zaszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia lub złożenia nowego Oświadczenia

Treść i forma Wniosku i Oświadczenia są wynikiem wprowadzonych danych.

Więcej informacji na temat instrukcji do Oświadczenia o dochodach zamieszczono na stronie Świadczenia pomocy socjalnej.


UWAGA:

 • Oświadczenia nie składają cudzoziemcy nie mający uprawnień do stypendium socjalnego.
 • Ubiegający się o miejsca w Osiedlu Studenckim w Słubicach zgłaszają się bezpośrednio do Administracji Osiedla.

Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikają z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we wniosku - preferencji przydziału.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("do 18.09.2020 r. - uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków") – wpisem w profilu studenta w USOS. Nie przewiduje się innych sposobów informowania, w związku z czym należy śledzić stan elektronicznego formularza Wniosku.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok akademicki, do końca letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.

Instrukcja!

Wraz z uruchomieniem systemu wnioskowania zostanie udostępniona Instrukcja wypełniania i składania przez studentów Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosków systemu USOSweb.

Potwierdzenie przyjęcia lub rezygnacja z przydziału do Domu Studenckiego

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan elektronicznego formularza Wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury

Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział lub - gdy przewidywana jest taka możliwość (np. z powodu praktyk lub zajęć terenowych uniemożliwiających objęcie miejsca do 8 października) - przedłużyć ważność skierowania. Jedynie w ten sposób można uzyskać pewność, że kończąc praktyki poza siedzibą Uczelni po 8 października lub przyjeżdżając po tej dacie, student nie utraci przydziału.

W przypadku problemów lub błędów podczas przedłużania ważności skierowania (opcja czynności pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego podania) należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z przedłużeniem ważności skierowania).

Studenci, którym zostały przyznane miejsca zobowiązani są do potwierdzenia przyjęcia przydziałów. Informacja na ten temat znajduje się na stronie 3 Instrukcji. Ostateczny termin systemowego potwierdzania przez studentów przydziałów wyznaczony został na 30 września 2020 roku. Jeżeli zostanie przeoczony termin systemowego potwierdzania przydziałów, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: przeoczony termin potwierdzenia przydziału).

Rezygnacja z przydziału miejsca może zostać dokonana przez wybór opcji, która pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku.  W przypadku problemów lub błędów podczas systemowej rezygnacji z miejsca, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z rezygnacją z miejsca).