Zakwaterowanie w Domach Studenckich

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się z plikiem PDF Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej, z którym można zapoznać się tutaj. Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności),
 • odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni.

Na kompletne podanie składają się:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 • Oświadczenie o dochodach
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) - jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce zaszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia o dochodach.

Treść i forma Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Oświadczenia o dochodach są wynikiem wprowadzonych danych.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Wykorzystanie złożonych wcześniej Oświadczeń o dochodach oznacza, że studenci ubiegający się o miejsce, którzy wcześniej występowali o przyznanie stypendium socjalnego - w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba aktualizacji Oświadczenia o dochodach - zwolnieni są z obowiązku ponownego przedstawiania pełnej dokumentacji pozwalającej na ustalenie sytuacji materialnej. W takich przypadkach załącznikiem do Wniosku o miejsce w Domu Studenckim jest jedynie Oświadczenie o dochodach. Nie oznacza to jednak, że studenci, których sytuacja zmieniła się, nie mogą zaktualizować swoich danych - po stronie Uczelni i Komisji Ekonomicznych I stopnia istnieje obowiązek przyjmowania wniosków i oświadczeń z aktualnymi danymi, jeśli zmiana sytuacji materialnej wynika z powodów przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. W celu zaktualizowania Oświadczenia o dochodach należy zwrócić się do Dziekanatu o nadanie dokumentowi statusu "Cofnięty do poprawy". Po zaktualizowaniu Oświadczenia należy je ponownie zarejestrować, wydrukować i złożyć w Dziekanacie wraz z Wnioskiem oraz dokumentami uzasadniającymi potrzebę aktualizacji danych.

W przypadku studentów, którzy nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego, wymagane jest złożenie w USOSweb Oświadczenia o dochodach (uzyskanych przez członków rodziny w 2017 roku), z uwzględnieniem ew. utraty i uzyskania dochodu, jego zarejestrowanie, wydrukowanie i dostarczenie wraz z dokumentami dotyczącymi sytuacji materialnej oraz z wygenerowanym, zarejestrowanym i wydrukowanym Wnioskiem o przyznanie miejsca w Domu Studenckim; złożenie wniosków bez załączników ‘dochodowych’ – czyli wniosków niekompletnych – oznacza konieczność cofnięcia Wniosku Oświadczenia do poprawy; do czasu dostarczenia poprawionych dokumentów wniosek traktuje się jako nie złożony i nie bierze on udziału w postępowaniu. Z tego powodu zaleca się zapoznanie zarówno z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej, jak również z plikiem PDF Instrukcja składania Oświadczenia o dochodach.

Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikać będą z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we wniosku - preferencji przydziału.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("systemowe rozpatrzenie wniosków i dokonanie przydziałów") – wpisem w profilu studenta w USOS.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok akademicki, do końca letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca.

Początek kwaterowania studentów w Domach Studenckich na rok akad. 2019/2020 zostanie podany w późniejszym terminie.

Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w decyzjach Prorektora ds. studenckich. Z ich treścią można zapoznać się w serwisie Uczelni (stawki odpłatności za miejsca w DS w roku akad. 2018/2019). Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.

W przypadku problemów lub błędów podczas potwierdzania przyjęcia przydziału należy skontaktować się pod adresem dn@amu.edu.pl. Jeżeli przeoczyłeś termin potwierdzenia przydziału, napisz na ww. adres e-mail lub zadzwoń (tel. +48 61 829 24 93 lub +48 61 829 24 97).

Podczas procedury składania wniosków o przyznanie miejsc w DSach na rok akad. 2019/2020 zostanie wykorzystany wprowadzony w roku akad. 2017/2018 sposób składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie miejsc w Domach Studenckich, w którym mogą zostać wykorzystane dane o sytuacji materialnej wprowadzone do systemu podczas ubiegania się o stypendium socjalne, dzięki czemu zapewnione zostaną równe zasady rozpatrywania wniosków, w tym jednolity zestaw i zakres kryteriów, niezależnie od tego, którego Wydziału wnioskodawcy są studentami.

Instrukcja!

Wraz z uruchomieniem systemu wnioskowania zostanie udostępniona Instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

Podstawowe informacje o procedurze ubiegania się o miejsca w Domach Studenckich zostały udostępnione w ogłoszeniu, które zostało udostępnione tutaj.

Drugie ogłoszenie zawiera informacje o harmonogramie czynności w procedurze wnioskowania o miejsca w Domach Studenckich. Można z nim zapoznać się tutaj.

HARMONOGRAM:

27 V - uruchomienie tury generowania wniosków w USOSweb

16 VI - wyłączenie tury generowania wniosków w USOSweb

17 VI - ostatni dzień składania wniosków w Dziekanatach

do 26 VI - uruchomienie algorytmu rozpatrywania wniosków

do 15 VII - potwierdzenie przez studentów przyjęcia przydziału

22 VII - odrzucenie wniosków bez potwierdzenia przydziału

do 16 VIII - zgłaszanie rezygnacji z przyznanych miejsc

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów do Domów Studenckich

Studenci, którym zostaną przyznane miejsca zobowiązani zostaną do potwierdzenia przyjęcia przydziałów. Informację na ten temat znajdziesz na stronie 3 Instrukcji. Ostateczny termin potwierdzenia przydziałów zostanie podany podczas terminu wyznaczonego na składanie wniosków.

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, regularnie sprawdzaj stan swojego wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury. Po przyznaniu miejsca musisz potwierdzić (lub odrzucić) przydział oraz - gdy przewidujesz taką możliwość (np. z powodu praktyk lub zajęć terenowych uniemożliwiających objęcie miejsca do 8 października) - przedłużyć ważność skierowania. Jedynie w ten sposób uzyskasz pewność, że kończąc praktyki poza siedzibą Uczelni po 8 października, nie utracisz przydziału.

W przypadku problemów lub błędów podczas potwierdzania przyjęcia przydziału należy skontaktować się pod adresem dn@amu.edu.pl.

Jeżeli przeoczyłeś termin potwierdzenia przydziału, napisz na ww. adres e-mail lub zadzwoń (tel. +48 61 829 24 93 lub +48 61 829 24 97).

Ostateczny termin zgłaszania przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc upływa 16 sierpnia br.

Odwołania i prośby o zmiany

Odwołania i prośby o zamiany przyznanych miejsc będzie można składać w Dziale Nauczania, ul. Wieniawskiego 1, pok. 27, po upływie terminu wyznaczonego na potwierdzanie przyjęcia przydziału miejsca. Można również zwrócić się drogą korespondencyjną:

Dział Nauczania 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Wieniawskiego 1 
61-712 Poznań

dopiskiem na kopercie "DS - zamiana" lub "DS - odwołanie".

Zamiar wystąpienia z prośbą o zamianę miejsca nie zwalnia z obowiązku potwierdzenia przydziału we wskazanym terminie.

Informacje dla osób przyjętych na studia

Wnioskowanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim możliwe jest wyłącznie przez osoby przyjęte na studia, które uzyskały od Uczelni dane niezbędne do korzystania z systemu USOSweb. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku zapoznania się z zasadami dokumentowania sytuacji materialnej (patrz plik Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej) oraz z instrukcjami wypełniania Oświadczenia o dochodach oraz samego Wniosku. Zwracamy uwagę, że osoby zamierzające ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim powinny jak najszybciej (z uwagi na terminy obowiązujące w urzędach i instytucjach) zaopatrzyć się w dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych w 2017 roku przez członków rodziny oraz okoliczności mających wpływ na sytuację materialną (w tym utratę dochodu przewidzianą w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych). Jednocześnie informujemy, że ubiegając się o przyznanie stypendium socjalnego na rok akad. 2019/2020 trzeba będzie przedstawić takie same dokumenty dotyczące roku 2018.

Uruchomienie systemu wnioskowania nastąpi ok. 20 sierpnia 2019 roku! Szczegółowy termin zostanie podany w czasie trwania rekrutacji na studia.

Pierwszy dostęp do systemu USOSweb następuje na podstawie nr PESEL oraz hasła dostępu do systemu Internetowej Rekrutacji.

System wnioskowania zostanie uruchomiony i działać będzie harmonogramu, który zostanie podany w czasie trwania rekrutacji na studia.UWAGA

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca zobowiązane zostaną do potwierdzenia przyjęcia przydziałów; po podanym w terminie późniejszym czasie nastąpi odrzucenie wniosków osób, które nie dokonały potwierdzenia przyjęcia przydziału. Informację na ten temat znajdziesz na stronie 3 Instrukcji.

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, regularnie sprawdzaj stan swojego wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury. Po przyznaniu miejsca musisz potwierdzić (lub odrzucić) przydział (patrz wyżej!) oraz - gdy przewidujesz taką możliwość (z przyczyn od Ciebie niezależnych, uniemożliwiających objęcie miejsca do 8 października) - przedłużyć ważność skierowania. Jedynie w ten sposób uzyskasz pewność, że po 8 października nie utracisz przydziału.

W przypadku problemów lub błędów podczas potwierdzania przyjęcia przydziału należy skontaktować się pod adresem dn@amu.edu.pl(wyłącznie z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (@st.amu.edu.pl)). Jeżeli przeoczyłeś termin potwierdzenia przydziału, napisz na ww. adres e-mail (z @st.amu.edu.pl!lub zadzwoń.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności),
 • odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni.

Na kompletne podanie składają się:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 • Oświadczenie o dochodach
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) - jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce naszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia o dochodach.

Treść i forma Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Oświadczenia o dochodach są wynikiem wprowadzonych danych.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikać będą z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we wniosku - preferencji przydziału.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("dokonanie systemowego rozpatrzenia wniosków i przydziały") – wpisem w profilu studenta w USOS.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok akademicki, do końca letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca.

Początek kwaterowania studentów w Domach Studenckich zostanie podany w późniejszym terminie.

Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w decyzjach Prorektora ds. studenckich. Z ich treścią można zapoznać się w serwisie Uczelni (stawki odpłatności za miejsca w DS w roku akad. 2018/2019). Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.

Dokumenty

stawki-201718-s-short.pdfObowiązującyMarta Szymanowska
PDF
Pobierz PDF stawki-201718-s-short.pdf (78.8 KB)
Instrukcja_składania_Wniosku_o_przyznanie_miejsca_w_Domu_Studenckim_2018_05_22.pdfObowiązującyMarta Szymanowska
PDF
Pobierz PDF Instrukcja_składania_Wniosku_o_przyznanie_miejsca_w_Domu_Studenckim_2018_05_22.pdf (1.1 MB)
dn-4231-76-1718.pdfObowiązującyMarta Szymanowska
PDF
Pobierz PDF dn-4231-76-1718.pdf (89.6 KB)
stawki-201819-s-short.pdfObowiązującyMarta Szymanowska
PDF
Pobierz PDF stawki-201819-s-short.pdf (80.7 KB)
Harmonogram_czynnosci_podczas_postepowania_w_sprawie_wnioskow_o_przyznanie_miejsc_w_domach_studenckich_na_rok_akademicki_2018_2019_osobom_przyjetym_na_pierwszy_rok_studiow.pdfObowiązującyMarta Szymanowska
PDF
Pobierz PDF Harmonogram_czynnosci_podczas_postepowania_w_sprawie_wnioskow_o_przyznanie_miejsc_w_domach_studenckich_na_rok_akademicki_2018_2019_osobom_przyjetym_na_pierwszy_rok_studiow.pdf (83.2 KB)