Multilanguage


ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH
W ROKU AKAD. 2021/2022


Złożenie wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie oznacza gwarancji zapewnienia przydziału miejsca w Domu Studenckim.


[ENGLISH BELOW]

Informacja o sposobie wnioskowania o miejsce w domu studenckim UAM dla osób, które nie uzyskały przydziału lub nie złożyły wniosku poprzez system USOSweb

Zgodnie z Załącznikiem nr 3b do Zarządzenia nr 94/2020/2021 Rektora UAM z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022, w przypadku, gdy po rozpoczęciu roku akademickiego w Domach Studenckich pozostają wolne miejsca, przydzielanie miejsc następuje na pisemny wniosek studenta skierowany do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Stypendialnej właściwej ds. studenckich, prof. dr hab. Joanny Wójcik za pośrednictwem Sekcji Spraw Studenckich.
Uzasadniony wniosek (wzór wniosku - plik MS Word - dostępny tutaj) należy przesłać w terminie od 16 września 2021 roku do 24 września 2021 roku w formie załącznika na adres  dn@amu.edu.pl, w temacie wiadomości wpisując Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim.
Jeżeli wcześniejsze niezłożenie wniosku wynika z trwającej rekrutacji na II stopień studiów, wniosek należy przesłać niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia. Wnioski przesyłane w innej formie lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
Wnioski będą rozpatrywane po 24 września 2021 roku na bieżąco, w miarę dostępności miejsc pojawiających się po rezygnacjach.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku na adres w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) wysyłana jest informacja o przyznaniu miejsca.

Powyższe zasady nie dotyczą osób ubiegających się o miejsca w Domach Studenckich w Gnieźnie, Kaliszu i w Słubicach. Z wnioskami, o których mowa, należy zwracać się bezpośrednio do administracji właściwych Domów Studenckich.


Information about additional applying process for a place in the AMU dormitory for people who haven’t got a place or haven’t submitted an application via USOSweb


According to the Rector’s Order no 94/2020/2021 of the Adam Mickiewicz University of May 24th, 2021, if there are available places in student dormitories after the beginning of the academic year, places are allocated on the student’s written request to the Chairwoman of the University Scholarship Committee for Students, prof. dr hab. Joanna Wójcik through the Student Affairs Section.
A reasoned application (the application template - MS Word file - is available HERE) should be sent in the period from September 16th to September 24th in the form of an attachment to the address dn@amu.edu.pl. In the message’s subject, please write Application for a place in a student dormitory.
In the case when the earlier failure to submit the application results from the ongoing enrollment for the second degree of studies, the application should be sent immediately after receiving the information about admission.
Applications sent in a different form or without a justification will not be considered.
Applications will be considering after September 24th on an ongoing basis, depending on the availability of places after other students’ resignations.

If the application is approved, information about the award of a place is sent to the address in the e-mail system for students (st.amu.edu.pl).

The above rules do not apply to applicants for places in dormitories in Gniezno, Kalisz and Słubice.The applications in question should be addressed directly to the administration of the relevant dormitories.


Zarządzenie nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zasady kwaterowania w domach studenckich UAM i korzystania z domów studenckich UAM w okresie obowiązywania stanu epidemii (tekst polski)

Rules of accommodation in AMU Student Dormitories and the use of AMU Student Dormitories during the period of the epidemic (english text)

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania udostępnionych w systemie elektronicznych formularzy podań, wniosków i oświadczeń należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Miejsca w Domach Studenckich przyznawane są na podstawie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego co rok z użyciem systemu USOSweb. Na jego podstawie administracje domów studenckich zawierają ze studentami umowy na okres od października do 30 czerwca następnego roku. Umowy nie podlegają automatycznemu przedłużaniu. Przydział miejsc na kolejny rok akademicki następuje WYŁĄCZNIE na podstawie nowego postępowania rekrutacyjnego. Ważne informacje w tej sprawie będą publikowane na niniejszej stronie, której zawartość należy sprawdzać.


HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I PRZYDZIAŁÓW

JM Pani Rektor wydała Zarządzenie nr 94/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022, do którego Załącznikiem nr 3b jest Harmonogram postępowania w sprawie ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022 (Harmonogram nr 2 (wrzesień-październik 2021 r.)).

Harmonogram nr 2:
 1. 1 września (00:01) - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb,
 2. 7 września (23:59) - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb,
 3. 1-10 września - poprawianie wniosków przez studentów, którym cofnięto do poprawy wniosek lub/i oświadczenie o dochodach,
 4. 1-10 września - weryfikacja i akceptacja wniosków (przyjmowanie do rozpatrzenia),
 5. 11-13 września - uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków,
 6. 14-27 września - potwierdzanie przez studentów przyjęcia przydziałów,
 7. 14 września - 15 października - zgłaszanie przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc.

Uwagi po zakończeniu procedury wnioskowania przeprowadzanej zgodnie z Harmonogramem nr 1:
 1. W przypadku wnioskowania bez konieczności dokumentowania sytuacji materialnej, status "Gotowy do rozpatrzenia" po uruchomieniu algorytmu (po 15 lipca) oznacza wyczerpanie miejsc przeznaczonych do przydzielenia w ramach ww. harmonogramu. Pozostałe wnioski o tym statusie automatycznie wezmą udział w turze, której dotyczy Harmonogram nr 2 (pkt. 5 Harmonogramu nr 2).
 2. Podczas wykonania zadań wyznaczonych powyższym harmonogramem i po uruchomieniu algorytmu (15 lipca), w przypadku wniosków o miejsca w Domach Studenckich w Poznaniu, rozpatrywanych na podstawie sytuacji materialnej, pozytywnie rozpatrzono wszystkie wnioski o statusie "Gotowy do rozpatrzenia", które złożyli studenci z dochodem/os. nie wyższym niż 1750 PLN. Pozostałe wnioski nadal mają status "Gotowy do rozpatrzenia" i automatycznie wezmą udział w turze, która będzie realizowana zgodnie z Harmonogramem nr 2 (pkt. 5 Harmonogramu nr 2).
 3. Udział ww. wniosków w drugiej turze nie wymaga ze strony wnioskodawców żadnych działań!

W przypadku przeoczenia terminu złożenia wniosku zgodnie z Harmonogramem nr 1, należy skorzystać z terminu podanego w Harmonogramie nr 2. Będzie wówczas możliwe nie tylko złożenie nowego wniosku, ale i dokończenie oraz złożenie wniosku wcześniej rozpoczętego.


Przed przystąpieniem do wypełniania elektronicznego formularza wniosku należy zapoznać się z Instrukcją znajdującą się w systemie USOSweb, na pierwszym ekranie modułu wnioskowania (wymaga zalogowania się) oraz dostępną tutaj (tylko po polsku).

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się z plikiem PDF Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej, z którym można zapoznać się tutaj. Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej.


Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 1. sytuacja materialna,
 2. sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o znacznej niepełnosprawności),
 3. odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni.

Na kompletne podanie składają się:

 1. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (dalej Wniosek),
 2. Oświadczenie o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2019 roku (dalej Oświadczenie),
 3. dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do Oświadczenia oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) - jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce zaszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia lub złożenia nowego Oświadczenia.

Treść i forma Wniosku i Oświadczenia są wynikiem wprowadzonych danych.

Oświadczenia nie składają cudzoziemcy nie mający uprawnień do stypendium socjalnego.

 1. Pierwszy dostęp do systemu USOSweb następuje na podstawie danych logowania (e-mail i hasło) do systemu Internetowej Rekrutacji.
 2. Osoby, które już posiadały dostęp do USOSweb (np. absolwenci studiów I stopnia, osoby wcześniej studiujące na UAM) posługują się dotychczasowymi danymi logowania do USOSweb.

Wnioskowanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim możliwe jest wyłącznie przez osoby przyjęte na studia, które uzyskały od Uczelni dostęp niezbędny do korzystania z  systemu USOSweb (zakładka "Dla wszystkich", moduł "Wnioski"). Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku ZNACZNIE  WCZEŚNIEJSZEGO zapoznania się z zasadami dokumentowania sytuacji materialnej (patrz plik Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej) oraz z instrukcjami wypełniania Oświadczenia oraz samego Wniosku (dostępne po zalogowaniu się w USOSweb na pierwszym ekranie modułu Wnioski). Instrukcje do wypełniania formularzy (tylko po polsku) znajdują się również tutaj (Oświadczenie o dochodach) i tutaj (Wniosek o przyznanie miejsca w DS).

Osoby zamierzające ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim powinny jak najszybciej (z uwagi na terminy obowiązujące w urzędach i instytucjach) zaopatrzyć się w dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych w 2019 roku przez członków rodziny oraz okoliczności mających wpływ na sytuację materialną (w tym utratę dochodu przewidzianą w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat dokumentowania sytuacji materialnej i procedurą, zamieszczonymi we wcześniejszych częściach strony.

Jednocześnie informujemy, że ubiegając się o przyznanie stypendium socjalnego na rok akad. 2021/2022 trzeba będzie przedstawić takie same dokumenty dotyczące roku 2020.

Więcej informacji o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej zamieszczono na stronie Świadczenia pomocy socjalnej.


UWAGA:

Wniosek i Oświadczenie niekompletne oraz nie pozwalające na ustalenie sytuacji materialnej nie pozwalają na akceptację i pozytywne rozpatrzenie.


Przyjęto uproszczony sposób wnioskowania, nie wymagający od wnioskodawców osobistego dostarczenia dokumentów lub dostarczenia ich przesyłką pocztową. Oznacza to, że zastosowana zostaje procedura zbliżona do wykorzystywanej podczas ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę.

W szczególności oznacza to, że:

 1. student, który zamierza posłużyć się wcześniej złożonym Oświadczeniem (o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2019 roku), z którego zamierza skorzystać bez dokonywania w nim zmian, generuje i rejestruje (składa) Wniosek w systemie USOSweb,
 2. w przypadku składania Wniosku, dla którego trzeba po raz pierwszy utworzyć Oświadczenie (o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2019 roku), student tworzy w systemie USOSweb kolejno formularze elektroniczne Oświadczenia i Wniosku, po czym wypełnia je i rejestruje (składa) w systemie USOSweb.
  Zaświadczenia i inne dokumenty, na podstawie których zostały wypełnione formularze, wnioskodawca dołącza do formularzy w postaci plików PDF (inne formaty plików nie są akceptowane).
  Dokumentów nie dostarcza się inną drogą i w innej formie!

  Jeżeli po roku 2019 nastąpiły zmiany w dochodach z przyczyn przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, należy skorzystać z możliwości wykazania utraty lub uzyskania dochodu. Szczegółowa instrukcja do tej procedury znajduje się w Instrukcji składania oświadczenia o dochodach (v. 2020-09-18) dostępnej po zalogowaniu się w systemie USOSweb, w module Wnioski oraz tutaj (tylko po polsku).
 3. w przypadku, gdy w systemie znajduje się wcześniej wygenerowane Oświadczenie, z którego student zamierza skorzystać aktualizując jego treść w związku z utratą lub uzyskaniem dochodu z powodów przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, konieczne jest przesłanie pracownikowi BOS (spis adresów u dołu strony)) wysłanej z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) prośby o cofnięcie Oświadczenia do poprawy. Po dokonaniu korekty Oświadczenia należy je ponownie zarejestrować oraz utworzyć i zarejestrować Wniosek w systemie USOSweb.

Spis pracowników wydziałowych Biur Obsługi Studentów znajduje się u dołu strony.


Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikają z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we Wniosku - preferencji przydziału.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków")wpisem w profilu studenta w USOS i adnotacją w elektronicznym formularzu Wniosku. Nie przewiduje się innych sposobów informowania, w związku z czym należy śledzić stan elektronicznego formularza Wniosku.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest do końca czerwca następnego roku kalendarzowego.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.


Potwierdzenie przyjęcia lub rezygnacja z przydziału do Domu Studenckiego

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan elektronicznego formularza Wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury

Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział lub - gdy przewidywana jest taka możliwość (np. z powodu praktyk lub zajęć terenowych uniemożliwiających objęcie miejsca do 8 października) - przedłużyć ważność skierowania. Jedynie w ten sposób można uzyskać pewność, że kończąc praktyki poza siedzibą Uczelni po 8 października lub przyjeżdżając po tej dacie, student nie utraci przydziału. Przedłużenia ważności skierowania można dokonać w formularzu Wniosku do dnia 8 października.

W przypadku problemów lub błędów podczas przedłużania w USOSweb ważności skierowania (opcja czynności pojawi się tylko w formularzu pozytywnie rozpatrzonego Wniosku) należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z przedłużeniem ważności skierowania).

Studenci, którym zostały przyznane miejsca zobowiązani są do potwierdzenia przyjęcia przydziałów. Informacja na ten temat znajduje się na stronie 3 Instrukcji. Ostateczny termin systemowego potwierdzania przez studentów przydziałów wyznaczony został na 27 września 2021 roku. Jeżeli zostanie przeoczony termin systemowego potwierdzania przydziałów, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: przeoczony termin potwierdzenia przydziału).

Rezygnacja z przydziału miejsca może zostać dokonana przez wybór opcji, która pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku.  W przypadku problemów lub błędów podczas systemowej rezygnacji z miejsca, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z rezygnacją z miejsca).

Ostateczny termin zgłaszania przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc upływa dnia 15 października 2021 roku.


Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w Zarządzeniach JM Rektora.

Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.


Stawki odpłatności za miejsca w Domach Studenckich w roku akad. 2021/2022

Zarządzenie nr 91/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad wnoszenia opłat związanych z zakwaterowaniem w Domach Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych


Student, który:

 1. został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do miejsca w Domu Studenckim lub został tego prawa pozbawiony decyzją Rektora,
 2. w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie wydalony z Domu Studenckiego,
 3. nie uregulował swoich zobowiązań wobec Domu Studenckiego, powstałych z powodu zaniechania wnoszenia opłat za miejsce w Domu Studenckim, lub którego nie uregulowane zobowiązania powstały z innych przyczyn,
 4. nie dotrzymał warunków umowy zawartej z Uczelnią,

nie może otrzymać miejsca w Domu Studenckim.


Pracownicy Biur Obsługi Studentów
powołani do Wydziałowych Podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej

CP - Olimpia Kozłowska (kozlow@amu.edu.pl)
IKE - Agata Śliperska (agata.sliperska@amu.edu.pl)
MISHiS - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl)
NI UAM - Mateusz Rauhut (mateusz.rauhut@amu.edu.pl)
WAng - Magdalena Małecka (madab@amu.edu.pl)
WAiKult - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
WAiKult - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
WAiKult - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
WArch - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
WB - Joanna Wojciechowska (j.wojciechowska@amu.edu.pl)
WCh - Magdalena Czajka (magdalena.czajka@amu.edu.pl)
WFiloz - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
WFiloz - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
WFiz - Małgorzata Stankowska (masta@amu.edu.pl)
WFPiK - Mariola Kaczmarkiewicz (mariolak@amu.edu.pl)
WFPiK - Weronika Kleczewska (wknm@amu.edu.pl
WFPiK - Katarzyna Kucharczyk-Ciborek (katak@amu.edu.pl)
WFPiK - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
WFPiK - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl)
WGS-EiGP - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
WH - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
WMiI - Renata Myl (jonatan@amu.edu.pl)
WNeo - Agnieszka Łysiak (maja2005@amu.edu.pl)
WNGiG - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
WNoS - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
WNPiD - Aldona Mizera (aldona.mizera@amu.edu.pl)
WP-A - Wioletta Iwaniak-Paterka (wioletta.iwaniak@amu.edu.pl)
WP-A - Małgorzata Nieweś (malgorzata.niewes@amu.edu.pl)
WP-A - Joanna Rektor (joanna.rektor@amu.edu.pl)
WPiAdm - Sandra Hildebrandt (sandrar@amu.edu.pl)
WPiAdm - Natalia Jaszkiewicz (natjas9@amu.edu.pl)
WPiKogn - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
WPiKogn - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
WSocj - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
WSocj - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
WSE - Zofia Puzio (sofi@amu.edu.pl)
WSE - Agnieszka Sobkowiak (agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl)
WT - Małgorzata Heigelmann (boswt@amu.edu.pl)
WT - Joanna Trawińska (boswt@amu.edu.pl)

szukanie pracowników (np. nr. telefonów)


Pracownicy Sekcji Spraw Studenckich

 • Aleksandra Brykowicz (dn@amu.edu.pl)
 • Monika Graumiler-Pawlak (dn@amu.edu.pl)
 • Przemysław Rachowiak (rachp@amu.edu.pl)

wyszukiwanie pracowników (np. nr. telefonów)