Ważne dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na studia!

Został ustalony harmonogram czynności w procedurze składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie miejsc w Domach Studenckich. Harmonogram dostępny jest tutaj. Można zapoznać się również z wyciągiem z decyzji w sprawie stawek odpłatności za miejsca w Domach Studenckich w roku akad. 2019/2020.

Ze szczegółami można zapoznać się w dalszej części strony, w sekcji INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA. Z uwagi na rygory czasowe zachęcamy do zgromadzenia niezbędnych dokumentów wymaganych do ustalenia sytuacji materialnej oraz do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi dla studentów lat starszych (poniżej). Informacje przeznaczone wyłącznie dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na studia znajdują się w dalszej części strony, w sekcji INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA.

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularzy i przed złożeniem dokumentów w Biurach Obsługi Studentów należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się z plikiem PDF Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej (v. 20190801), z którym można zapoznać się tutaj. Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności),
 • odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni.

Na kompletne podanie składają się:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 • Oświadczenie o dochodach
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) - jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce zaszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia o dochodach.

Treść i forma Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Oświadczenia o dochodach są wynikiem wprowadzonych danych.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Wykorzystanie złożonych wcześniej Oświadczeń o dochodach oznacza, że studenci ubiegający się o miejsce, którzy wcześniej występowali o przyznanie stypendium socjalnego - w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba aktualizacji Oświadczenia o dochodach - zwolnieni są z obowiązku ponownego przedstawiania pełnej dokumentacji pozwalającej na ustalenie sytuacji materialnej. W takich przypadkach załącznikiem do Wniosku o miejsce w Domu Studenckim jest jedynie Oświadczenie o dochodach. Nie oznacza to jednak, że studenci, których sytuacja zmieniła się, nie mogą zaktualizować swoich danych - po stronie Uczelni i Komisji Ekonomicznych I stopnia istnieje obowiązek przyjmowania wniosków i oświadczeń z aktualnymi danymi, jeśli zmiana sytuacji materialnej wynika z powodów przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W celu zaktualizowania Oświadczenia o dochodach należy zwrócić się do Dziekanatu o nadanie dokumentowi statusu "Cofnięty do poprawy".
Po zaktualizowaniu Oświadczenia należy je ponownie zarejestrować, wydrukować i złożyć w Dziekanacie wraz z Wnioskiem oraz dokumentami uzasadniającymi potrzebę aktualizacji danych.

W przypadku studentów, którzy nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego, wymagane jest złożenie w USOSweb Oświadczenia o dochodach (uzyskanych przez członków rodziny w 2017 roku), z uwzględnieniem ew. utraty i uzyskania dochodu, jego zarejestrowanie, wydrukowanie i dostarczenie wraz z dokumentami dotyczącymi sytuacji materialnej oraz z wygenerowanym, zarejestrowanym i wydrukowanym Wnioskiem o przyznanie miejsca w Domu Studenckim; złożenie wniosków bez załączników ‘dochodowych’ – czyli wniosków niekompletnych – oznacza konieczność cofnięcia Wniosku Oświadczenia do poprawy; do czasu dostarczenia poprawionych dokumentów wniosek traktuje się jako nie złożony i nie bierze on udziału w postępowaniu. Z tego powodu zaleca się zapoznanie zarówno z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej, jak również z plikiem PDF Instrukcja składania Oświadczenia o dochodach.

Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikać będą z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we wniosku - preferencji przydziału.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("systemowe rozpatrzenie wniosków i dokonanie przydziałów") – wpisem w profilu studenta w USOS.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok akademicki, do końca letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca.

Początek kwaterowania studentów w Domach Studenckich w Gnieźnie, Kaliszu i Słubicach wyznaczony został na 28 września 2019 roku (sobota).

W Poznaniu studenci I roku studiów pierwszego stopnia i I roku jednolitych studiów magisterskich kwaterują się od 28 września 2019 roku (sobota), podczas gdy studenci starszych lat - od 30 września 2019 roku (poniedziałek).

Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w decyzjach Prorektora ds. studenckich. Z ich treścią można zapoznać się w serwisie Uczelni (stawki odpłatności za miejsca w DS w roku akad. 2018/2019)(stawki odpłatności za miejsca w DS w roku akad. 2019/2020). Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.

W przypadku problemów lub błędów podczas potwierdzania przyjęcia przydziału należy skontaktować się pod adresem dn@amu.edu.pl. Podobnie jeżeli przeoczony został termin potwierdzenia przydziału, należy napisać na ww. adres e-mail lub zadzwonić (tel. +48 61 829 24 93 lub +48 61 829 24 97).

Podczas procedury składania wniosków o przyznanie miejsc w DSach na rok akad. 2019/2020 zostanie wykorzystany wprowadzony w roku akad. 2017/2018 sposób składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie miejsc w Domach Studenckich, w którym mogą zostać wykorzystane dane o sytuacji materialnej wprowadzone do systemu podczas ubiegania się o stypendium socjalne, dzięki czemu zapewnione zostaną równe zasady rozpatrywania wniosków, w tym jednolity zestaw i zakres kryteriów, niezależnie od tego, którego Wydziału wnioskodawcy są studentami.

Instrukcja!

Wraz z uruchomieniem systemu wnioskowania zostanie udostępniona Instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

Podstawowe informacje o procedurze ubiegania się o miejsca w Domach Studenckich zostały udostępnione w ogłoszeniu, które zostało udostępnione tutaj.

Drugie ogłoszenie zawiera informacje o harmonogramie czynności w procedurze wnioskowania o miejsca w Domach Studenckich. Można z nim zapoznać się tutaj.

HARMONOGRAM:

27 V - uruchomienie tury generowania wniosków w USOSweb

16 VI - wyłączenie tury generowania wniosków w USOSweb

17 VI - ostatni dzień składania wniosków w Dziekanatach

do 26 VI - uruchomienie algorytmu rozpatrywania wniosków

do 15 VII - potwierdzenie przez studentów przyjęcia przydziału

22 VII - odrzucenie wniosków bez potwierdzenia przydziału

do 16 VIII - zgłaszanie rezygnacji z przyznanych miejsc

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów do Domów Studenckich

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury. Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział oraz - gdy przewidywana jest taka możliwość (np. z powodu praktyk lub zajęć terenowych uniemożliwiających objęcie miejsca do 8 października) - przedłużyć ważność skierowania. Jedynie w ten sposób można uzyskać pewność, że kończąc praktyki poza siedzibą Uczelni po 8 października, student nie utraci przydziału.

W przypadku problemów lub błędów podczas potwierdzania przyjęcia przydziału należy skontaktować się pod adresem dn@amu.edu.pl.

Studenci, którym zostały przyznane miejsca zobowiązani byli do potwierdzenia przyjęcia przydziałów. Informacja na ten temat znajduje się na stronie 3 Instrukcji. Ostateczny termin potwierdzenia przydziałów wyznaczony został na 15 lipca 2019 roku. Przydziały nie potwierdzone zostaną anulowane dnia 22 lipca 2019 roku.

Jeżeli został przeoczony termin potwierdzenia przydziału, należy napisać na ww. adres e-mail lub zadzwonić (tel. +48 61 829 24 93, +48 61 829 24 97 lub +48 61 829 24 89).

Ostateczny termin zgłaszania przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc upływa 16 sierpnia br.

Odwołania i prośby o zmiany

Odwołania i prośby o zamiany przyznanych miejsc będzie można składać w Dziale Nauczania, ul. Wieniawskiego 1, pok. 27, po upływie terminu wyznaczonego na potwierdzanie przyjęcia przydziału miejsca.

Można również zwrócić się drogą korespondencyjną:

Dział Nauczania 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Wieniawskiego 1 
61-712 Poznań

dopiskiem na kopercie "DS - zamiana" lub "DS - odwołanie". W odwołaniu należy podać nr albumu!!

UWAGA!

Jeżeli odwołanie wynika ze zmiany sytuacji materialnej, w pierwszej kolejności należy zaktualizować Oświadczenie o dochodach, zarejestrować je, wydrukować i wraz z załącznikami będącymi podstawą aktualizacji, dostarczyć do Dziekanatu. Do Działu Nauczania dostarcza się WYŁĄCZNIE odwołanie!

Zamiar wystąpienia z prośbą o zamianę miejsca nie zwalnia z obowiązku potwierdzenia przydziału we wskazanym terminie.

INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA

Wnioskowanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim możliwe jest wyłącznie przez osoby przyjęte na studia, które uzyskały od Uczelni dostęp niezbędny do korzystania z systemu USOSweb (zakładka "Dla wszystkich", moduł "Wnioski"). Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku ZNACZNIE WCZEŚNIEJSZEGO zapoznania się z zasadami dokumentowania sytuacji materialnej (patrz plik Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej)(v. 20190801) oraz z instrukcjami wypełniania Oświadczenia o dochodach oraz samego Wniosku. Osoby zamierzające ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim powinny jak najszybciej (z uwagi na terminy obowiązujące w urzędach i instytucjach) zaopatrzyć się w dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych w 2017 roku przez członków rodziny oraz okoliczności mających wpływ na sytuację materialną (w tym utratę dochodu przewidzianą w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat dokumentowania sytuacji materialnej i procedurą, zamieszczonymi we wcześniejszych częściach strony.

Jednocześnie informujemy, że ubiegając się o przyznanie stypendium socjalnego na rok akad. 2019/2020 trzeba będzie przedstawić takie same dokumenty dotyczące roku 2018.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów oświadczenia o uzyskanych w 2017 roku przez członków rodziny dochodach opodatkowanych i nieopodatkowanych, jak również o dochodach uzyskanych i/lub utraconych w latach następnych. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj!

Więcej informacji na temat instrukcji do Oświadczenia o dochodach zamieszczono na stronie Świadczenia pomocy socjalnej.

Pierwszy dostęp do systemu USOSweb następuje na podstawie nr PESEL oraz hasła dostępu do systemu Internetowej Rekrutacji.

Został ustalony harmonogram czynności w procedurze składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim przez osoby przyjęte na studia. Zgodnie z nim system zostanie uruchomiony dnia 21 sierpnia 2019 roku (środa), o godz. 00:01. Zamknięcie tury elektronicznego generowania i rejestrowania wniosków nastąpi dnia 1 września 2019 roku (niedziela), o godz. 23:59. Zarejestrowane i wydrukowane wnioski wraz z załącznikami (zarejestrowane i wydrukowane Oświadczenie o dochodach oraz dokumenty, na podstawie których wygenerowane zostało oświadczenie) należy dostarczyć do Dziekanatu właściwego dla kierunku studiów do dnia 2 września 2019 roku włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

HARMONOGRAM:

21 VIII - uruchomienie modułu wniosków w USOSweb

1 IX - zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w USOSweb

2 IX - ostatni dzień składania wniosków w Dziekanatach

do 16 IX - dokonanie systemowego rozpatrzenia wniosków i przydziały

do 23 IX - potwierdzenie przez wnioskodawców przyjęcia przydziałów

24 IX - odrzucenie wniosków bez potwierdzenia przyjęcia przydziału

UWAGA

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca zobowiązane zostaną do potwierdzenia przyjęcia przydziałów; po terminie podanym w Harmonogramie (patrz wyżej!) nastąpi odrzucenie wniosków osób, które nie dokonały potwierdzenia przyjęcia przydziału. Informacja na ten temat znajduje się na stronie 3 Instrukcji.

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy sprawdzać stan wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury. Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział (patrz wyżej!) oraz - gdy student przewiduje taką możliwość (z przyczyn od niego niezależnych, uniemożliwiających objęcie miejsca do 8 października) - przedłużyć ważność skierowania. Jedynie w ten sposób można uzyskać pewność, że po 8 października nie nastąpi unieważnienie przydziału i odebranie miejsca.

W przypadku problemów lub błędów podczas potwierdzania przyjęcia przydziału należy skontaktować się pod adresem dn@amu.edu.pl (wyłącznie z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (@st.amu.edu.pl)). W przypadku przeoczenia terminu potwierdzenia przydziału, należy napisać na ww. adres e-mail (z @st.amu.edu.pl!lub skontaktować się telefonicznie.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności),
 • odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni.

Na kompletne podanie składają się:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 • Oświadczenie o dochodach
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) - jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce naszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia o dochodach.

Treść i forma Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Oświadczenia o dochodach są wynikiem wprowadzonych danych.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikać będą z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we wniosku - preferencji przydziału.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("dokonanie systemowego rozpatrzenia wniosków i przydziały") – wpisem w profilu studenta w USOS oraz w elektronicznym formularzu wniosku w USOSweb.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok akademicki, do końca letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca.

Początek kwaterowania studentów w Domach Studenckich w Gnieźnie, Kaliszu i Słubicach wyznaczony został na 28 września 2019 roku (sobota).

W Poznaniu studenci I roku studiów pierwszego stopnia i I roku jednolitych studiów magisterskich kwaterują się od 28 września 2019 roku (sobota), podczas gdy studenci starszych lat - od 30 września 2019 roku (poniedziałek).

Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w decyzjach Prorektora ds. studenckich. Z ich treścią można zapoznać się w serwisie Uczelni (stawki odpłatności za miejsca w DS w roku akad. 2019/2020). Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.