1. WNIOSKOWANIE O MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKAD. 2020/2021

2. INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA


patrz poniżej sekcji poświęconej zakwaterowaniu w okresie pandemii

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA ZAKWATEROWANIA W DOMACH STUDENCKICH PODCZAS PANDEMII
(CZERWIEC-WRZESIEŃ 2020 ROKU)

Dnia 23 maja 2020 roku JM Rektor wydał Zarządzenie nr 455/2019/2020 w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1 czerwca 2020 r., zwane dalej Zarządzeniem.

Zarządzenie określa warunki realizacji od czerwca do września 2020 roku zajęć dydaktycznych przez studentów Uczelni oraz zasady korzystania przez nich w tym okresie z miejsc w Domach Studenckich.

Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Zarządzenia, od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2020 roku zajęcia w Uniwersytecie dla studentów są w całości prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia (kształcenie zdalne). Nie dotyczy to:

 1. zajęć dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, ostatniego roku studiów drugiego stopnia oraz ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich,
 2. zajęć, które nie mogą być realizowane w trybie kształcenia zdalnego, w szczególności zajęć związanych z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej,

jeżeli zajęcia te zostały wyznaczone do prowadzenia poza formą kształcenia zdalnego.


Zezwala się na zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich Uniwersytetu w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2020 roku, z zachowaniem następujących zasad:

 1. osobami uprawnionymi do zakwaterowania są wyłącznie studenci uczestniczący w zajęciach wskazanych w ww. pkt. 1 i 2, przy czym zakwaterowanie następuje na okres odbywania zajęć,
 2. zakwaterowanie studenta następuje na wniosek zainteresowanego, na podstawie zgody Kanclerza udzielonej po uzyskaniu opinii właściwego dziekana lub dyrektora filii.

Oznacza to, że:

 1. Student-cudzoziemiec oraz student będący obywatelem polskim, który w czasie pandemii nie opuścił Domu Studenckiego, może przedłużyć pobyt do dnia 30 września 2020 roku, zgłaszając taką potrzebę bezpośrednio Kierownikowi Domu Studenckiego.
 2. Student, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 Zarządzenia (student roku dyplomowego oraz odbywający zajęcia, które nie mogą być realizowane w trybie kształcenia zdalnego), przesyła własny wniosek (w formie pliku PDF) na adres poczty elektronicznej właściwego dla kierunku studiów Koordynatora Biura Obsługi Studentów (BOS). Wniosek powinien zawierać następujące informacje: nr albumu, kierunek i rok studiów oraz okres, na jaki ma zostać wyrażona zgoda na zakwaterowanie w czasie odbywanych zajęć, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 Zarządzenia.
 3. Wiadomości z wnioskiem, o których mowa w powyższych pkt. 1 i 2, student wysyła z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (@st.amu.edu.pl). Wnioski dostarczane spoza systemu nie będą rozpatrywane!
 4. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazywana jest studentowi za pośrednictwem wiadomości elektronicznej kierowanej na adres w systemie poczty elektronicznej dla studentów (@st.amu.edu.pl).

Spis Koordynatorów Biur Obsługi Studentów znajduje się u dołu strony.


W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi użytkowania Domów Studenckich w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2, wydanymi w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, zakwaterowanie udzielane jest jednoosobowo, niezależnie od nominalnego standardu pokoju, w którym przyznano miejsce.

ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH
W ROKU AKAD. 2020/2021

Informacje dla osób kandydujących i przyjętych na studia zostaną podane w terminie późniejszym, po wydaniu rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. warunków funkcjonowania Domów Studenckich w roku akad. 2020/2021.

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularzy i przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I PRZYDZIAŁÓW

Dnia 5 czerwca 2020 roku Prorektor ds. studenckich podpisała pismo AD0400.461-48/2019/2020, którym został wyznaczony Harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie miejsc w Domach Studenckich na rok akad. 2020/2021.


Obowiązują następujące terminy w procedurze:

 • 8 VI - uruchomienie tury generowania i rejestrowania wniosków w USOSweb oraz zawiadamiania Koordynatorów BOS
 • 28 VI - wyłączenie tury generowania wniosków w USOSweb
 • 29 VI - ostatni dzień zawiadamiania koordynatorów BOS o zarejestrowaniu formularzy w USOSweb
 • ok. 8 VII - systemowe rozpatrzenie wniosków i dokonanie przydziałów
 • do 15 VII - potwierdzanie przez studentów przyjęcia przydziałów
 • 22 VII - odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przydziałów
 • do 16 VIII - zgłaszanie rezygnacji z przyznanych miejsc

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się z plikiem PDF Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej, z którym można zapoznać się tutaj. Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna
 • sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o znacznej niepełnosprawności)
 • odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni

Na kompletne podanie składają się:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (dalej Wniosek)
 • Oświadczenie o dochodach (dalej Oświadczenie)
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do Oświadczenia oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) - jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce zaszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia lub złożenia nowego Oświadczenia

Treść i forma Wniosku i Oświadczenia są wynikiem wprowadzonych danych.


UWAGA:

 • Oświadczenia nie składają cudzoziemcy nie mający uprawnień do stypendium socjalnego.
 • Ubiegający się o miejsca w Osiedlu Studenckim w Słubicach zgłaszają się bezpośrednio do Administracji Osiedla.

Wniosek i Oświadczenie niekompletne oraz nie pozwalające na ustalenie sytuacji materialnej nie pozwalają na akceptację i pozytywne rozpatrzenie.

W związku z panującą pandemią przyjęto uproszczony sposób wnioskowania, nie wymagający od wnioskodawców osobistego dostarczenia dokumentów lub dostarczenia ich przesyłką pocztową. Oznacza to, że zastosowana zostaje procedura zbliżona do wykorzystywanej podczas ubiegania się w okresie pandemii o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę, przedstawiona w komunikacie Prorektor ds. studenckich z dnia 25 marca 2020 roku.

W szczególności oznacza to, że:

 1. student, który zamierza posłużyć się wcześniej złożonym Oświadczeniem (o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2018 roku), z którego zamierza skorzystać bez dokonywania w nim zmian, generuje w systemie Wniosek, a po jego zarejestrowaniu wysyła z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) do Koordynatora Biura Obsługi Studentów (dalej Koordynator BOS) właściwego dla kierunku studiów zawiadomienie o zarejestrowaniu Wniosku i skorzystaniu z Oświadczenia znajdującego się w systemie USOSweb,
 2. w przypadku składania Wniosku, dla którego trzeba po raz pierwszy utworzyć Oświadczenie (o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2018 roku), student tworzy w systemie USOSweb kolejno formularze elektroniczne Oświadczenia i Wniosku, po czym wypełnia je i rejestruje. O zarejestrowaniu formularzy Oświadczenia i Wniosku student zawiadamia Koordynatora BOS właściwego dla kierunku studiów, wysyłając wiadomość elektroniczną z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl), dołączając pliki PDF skanów dokumentów, na podstawie których wypełnione zostało Oświadczenie,
  UWAGA: jeżeli po roku 2018 nastąpiły zmiany w dochodach z przyczyn przewidzianych w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, należy skorzystać z możliwości wykazania utraty dochodu. Szczegółowa instrukcja do tej procedury znajduje się w Instrukcji składania oświadczenia o dochodach,
 3. w przypadku, gdy w systemie znajduje się wcześniej wygenerowane Oświadczenie, z którego student zamierza skorzystać aktualizując jego treść w związku z utratą dochodu z powodów przewidzianych w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, konieczne jest przesłanie Koordynatorowi BOS wysłanej z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) prośby o cofnięcie Oświadczenia do poprawy. Po dokonaniu korekty Oświadczenia należy je ponownie zarejestrować oraz utworzyć i zarejestrować Wniosek. Po dokonaniu tych czynności konieczne jest przesłanie Koordynatorowi BOS (z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl)) zawiadomienia o zarejestrowaniu Oświadczenia i Wniosku, dołączając do wiadomości pliki PDF skanów dokumentów, na podstawie których zostało zaktualizowane Oświadczenie.

UWAGA:

Po normalizacji sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz wznowieniu zajęć dydaktycznych na uczelni, student dostarcza do BOS oryginały wniosku i oświadczenia oraz dokumentów, których skany zostały przez niego wcześniej przesłane w wersji elektronicznej.


Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikają z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we wniosku - preferencji przydziału. Z uwagi na obowiązujące wskazania sanitarne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydane na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, przydział do każdego pokoju - niezaleznie od jego standardu - następuje jednoosobowo. W przypadku złagodzenia lub zniesienia rygorów sanitarnych przez władze państwowe, nastąpić może wprowadzenie osób do pokojów, zgodnie z ich podstawowym standardem.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("systemowe rozpatrzenie wniosków i dokonanie przydziałów") – wpisem w profilu studenta w USOS. Nie przewiduje się innych sposobów informowania, w związku z czym należy śledzić stan elektronicznego formularza Wniosku.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok akademicki, do końca letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczącymi użytkowania Domów Studenckich w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2, wydanymi w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym GIS), przydziały w akcji wnioskowania dokonywane są do pokojów jednoosobowo, niezależnie od ich nominalnego standardu.

Jeżeli zostaną przez MNiSW wprowadzone złagodzone wytyczne uzgodnione z GIS, Uczelnia zastrzega sobie prawo do wykorzystania pełnej liczby miejsc, wynikających z nominlnych standardów pokojów.

Instrukcja!

Wraz z uruchomieniem systemu wnioskowania zostanie udostępniona Instrukcja wypełniania i składania przez studentów Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosków systemu USOSweb.

Prosimy o zwrócenie uwagi na omówione wyżej różnice w procedurze składania Oświadczenia i Wniosku, wynikające z wnioskowania w czasie pandemii.

Potwierdzenie przyjęcia lub rezygnacja z przydziału do Domu Studenckiego

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan elektronicznego formularza Wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury

Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział lub - gdy przewidywana jest taka możliwość (np. z powodu praktyk lub zajęć terenowych uniemożliwiających objęcie miejsca do 8 października) - przedłużyć ważność skierowania. Jedynie w ten sposób można uzyskać pewność, że kończąc praktyki poza siedzibą Uczelni po 8 października lub przyjeżdżając po tej dacie, student nie utraci przydziału.

W przypadku problemów lub błędów podczas przedłużania ważności skierowania (opcja czynności pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego podania) należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres rachp@amu.edu.pl (temat: problem z przedłużeniem ważności skierowania).

Studenci, którym zostały przyznane miejsca zobowiązani są do potwierdzenia przyjęcia przydziałów. Informacja na ten temat znajduje się na stronie 3 Instrukcji. Ostateczny termin systemowego potwierdzania przez studentów przydziałów wyznaczony został na 15 lipca 2020 roku. Przydziały nie potwierdzone zostaną anulowane dnia 22 lipca 2020 roku. Jeżeli zostanie przeoczony termin systemowego potwierdzania przydziałów, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres rachp@amu.edu.pl (temat: przeoczony termin potwierdzenia przydziału).

Rezygnacja z przydziału miejsca może zostać dokonana przez wybór opcji, która pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku.  W przypadku problemów lub błędów podczas systemowej rezygnacji z miejsca, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres rachp@amu.edu.pl (temat: problem z rezygnacją z miejsca).

Ostateczny termin zgłaszania przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc upływa dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w decyzjach Prorektora ds. studenckich. Z ich treścią można zapoznać się w serwisie Uczelni (stawki odpłatności za miejsca w DS w roku akad. 2019/2020). Odpłatność za miejsca w roku akad. 2020/2021 zostanie podana w terminie późniejszym.

Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.


INFORMACJE
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA


Wnioskowanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim możliwe jest wyłącznie przez osoby przyjęte na studia, które uzyskały od Uczelni dostęp niezbędny do korzystania z  systemu USOSweb (zakładka "Dla wszystkich", moduł  "Wnioski"). Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku ZNACZNIE  WCZEŚNIEJSZEGO zapoznania się z zasadami dokumentowania sytuacji materialnej (patrz plik Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej) oraz z instrukcjami wypełniania Oświadczenia o dochodach oraz samego Wniosku. Osoby zamierzające ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim powinny jak najszybciej (z uwagi na terminy obowiązujące w urzędach i instytucjach) zaopatrzyć się w dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych w 2018 roku przez  członków rodziny oraz okoliczności mających wpływ na sytuację materialną (w tym utratę dochodu przewidzianą w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat dokumentowania sytuacji materialnej i procedurą, zamieszczonymi we wcześniejszych częściach strony.

Jednocześnie informujemy, że ubiegając się o  przyznanie stypendium socjalnego na rok akad. 2020/2021 trzeba będzie przedstawić takie same dokumenty dotyczące roku 2019.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów oświadczenia o uzyskanych w 2018 roku przez członków rodziny dochodach opodatkowanych i nieopodatkowanych, jak również o dochodach uzyskanych i/lub  utraconych w latach następnych. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z  zawartością dokumentu udostępnionego tutaj!

Więcej informacji na temat instrukcji do Oświadczenia o dochodach zamieszczono na stronie Świadczenia pomocy socjalnej.

Pierwszy dostęp do systemu USOSweb następuje na podstawie nr PESEL oraz hasła dostępu do systemu Internetowej Rekrutacji.

Wkrótce zostanie ustalony harmonogram czynności w procedurze składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim przez osoby przyjęte na studia. Zawarte w nim terminy uwzględniać będą szczegóły rekrutacji na studia, w tym przede wszystkim  terminy wydania decyzji o przyjęciu na studia. Specyfika rekrutacji w okresie pandemii wymaga maksymalnego skrócenia czasu przeznaczonego na składanie wniosków, w związku z czym należy wcześniej przygotować wszystkie wymagane dokumenty, na podstawie których nastąpi utworzenie i wypełnienie Oświadczenia o dochodach.

Prosimy o śledzenie zmian na tej stronie!

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności),
 • odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni.

Na  kompletne podanie składają się:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 • Oświadczenie o dochodach
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) - jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce zaszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia o dochodach.

Treść i forma Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Oświadczenia o dochodach są rezultatem wprowadzonych danych.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich i w pokojach o wskazanym standardzie wynikać będą z możliwości technicznych oraz z pozycji Wniosku w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych, zaznaczonych przez wnioskodawcę preferencji przydziału.

O  uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("dokonanie systemowego rozpatrzenia wniosków i przydziały") – wpisem w profilu studenta w USOS oraz w elektronicznym formularzu Wniosku w USOSweb.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok  akademicki, do końca letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca.

Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w decyzjach Prorektora ds. studenckich. Z ich treścią można zapoznać się w serwisie Uczelni (stawki odpłatności za miejsca w DS w roku akad. 2019/2020). Odpłatność za miejsca w roku akad. 2020/2021 zostanie podana w terminie późniejszym.

Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.


Koordynatorzy Biur Obsługi Studentów

wyszukiwarka pracowników


Collegium Polonicum w Słubicach - mgr Joanna Pąk

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie - mgr Lidia Niedzielska

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne - Mariola Kaczmarkiewicz

Nadnotecki Instytut UAM w Pile - mgr Magdalena Kortas

Wydział Anglistyki - mgr Ewelina Błaszyk

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa - mgr Katarzyna Jasiewicz-Olędzka

Wydział Archeologii - mgr Katarzyna Jasiewicz-Olędzka

Wydział Biologii - mgr Małgorzata Plaga

Wydział Chemii - mgr Izabela Banaszyk

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - Mariola Kaczmarkiewicz

Wydział Filozoficzny - mgr Honorata Matuszak

Wydział Fizyki - mgr Małgorzata Stankowska

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - mgr Agnieszka Cellmer

Wydział Historii - mgr Katarzyna Jasiewicz-Olędzka

Wydział Matematyki i Informatyki - mgr Olga Pawlak

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - mgr Agnieszka Cellmer

Wydział Nauk o Sztuce - mgr Katarzyna Jasiewicz-Olędzka

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - mgr Marta Jankowiak

Wydział Neofilologii - lic. Paulina Winkler

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu - mgr Aleksandra Janczyk-Robakowska

Wydział Psychologii i Kognitywistyki - mgr Honorata Matuszak

Wydział Prawa i Administracji - mgr Katarzyna Woźniak-Boińska

Wydział Socjologii - mgr Honorata Matuszak

Wydział Studiów Edukacyjnych - mgr Oliwia Piotrowiak

Wydział Teologiczny - mgr inż. Małgorzata Heigelmann