ZAKWATEROWANIE
W DOMACH STUDENCKICH
W ROKU AKAD. 2023/2024


stawki odpłatności u dołu strony


INFORMACJA
o sposobie wnioskowania o miejsce w Domu Studenckim UAM
dla osób, które nie uzyskały przydziału lub nie złożyły wniosku poprzez system USOSweb

W przypadku, gdy po rozpoczęciu roku akademickiego w Domach Studenckich pozostają wolne miejsca, przydzielanie ich następuje na pisemny wniosek studenta, skierowany do Sekcji Spraw Studenckich UAM.

Uzasadniony wniosek zgodny z wzorem (dostępnym tutaj) należy przesłać w formie załącznika do wiadomości elektronicznej skierowany na adres dn@amu.edu.pl w temacie wiadomości wpisując Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Wnioski będą rozpatrywane od 9 października 2023 roku na bieżąco – w miarę dostępności miejsc pojawiających się po rezygnacjach.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, informacja o przyznaniu miejsca zostanie wysłana na adres w systemie poczty elektronicznej dla studentów (@st.amu.edu.pl). Osoba, która otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu ma obowiązek potwierdzenia chęci uzyskania przydziału poprzez wiadomość zwrotną, wysłaną w ciągu 24 godzin. W przypadku braku potwierdzenia miejsce zostanie odebrane i trafi do kolejnej osoby.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania miejsca w Domu Studenckim.

Powyższe zasady nie dotyczą osób ubiegających się o miejsca w Domach Studenckich w Gnieźnie, Kaliszu i w Słubicach. Z wnioskami, o których mowa należy zwracać się bezpośrednio do administracji właściwych Domów Studenckich.


INFORMATION
about additional applying process for a place in the AMU dormitory
for students who haven’t got a place or haven’t submitted an application via USOSweb

We kindly inform that if there are available places in student dormitories after the beginning of the academic year, places are allocated on the basis of a student’s written application directed to the Student Affairs Section.

A reasoned, signed application in accordance with the template (available here) should be sent as an attachment to an e-mail to address dn@amu.edu.pl – in the message’s subject write: Application for a place in a student dormitory.

Applications will be considering starting from 9 October 2023 on a rolling basis — as places become available following resignations.

If the application is approved, information about the granting with a place is sent to the address in the e-mail system for students (@st.amu.edu.pl). The person who has received the information of positive consideration is obliged to confirm his/her wish to be allocated by a return message sent within 24 hours. Otherwise, the place will be taken away and will go to the next person.

Submission of an application does not guarantee the award of a place in a student dormitory.

The above rules do not apply to applicants for places in dormitories in Gniezno, Kalisz and Słubice. The applications in question should be addressed directly to the administration of the relevant dormitories.


Złożenie wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie oznacza gwarancji przydziału miejsca!


Strona zawiera - w kolejności - części przeznaczone dla osób:

 1. mających w czerwcu status studenta (Wnioskowanie nr 1) - tura zakończona
 2. przyjętych na I rok studiów (Wnioskowanie nr 2) - tura zakończona
 3. przyjętych na I rok studiów (Wnioskowanie nr 3) - tura zakończona

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania udostępnionych w systemie elektronicznych formularzy podań, wniosków i oświadczeń należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Miejsca w Domach Studenckich przyznawane są na podstawie postępowania rekrutacyjnego (wnioskowania) przeprowadzanego co rok z użyciem systemu USOSweb. Na jego podstawie administracje domów studenckich zawierają ze studentami umowy na okres od października do 30 czerwca następnego roku. Umowy nie podlegają automatycznemu przedłużaniu. Przydział miejsc na kolejny rok akademicki następuje WYŁĄCZNIE na podstawie nowego postępowania rekrutacyjnego. Ważne informacje w tej sprawie będą publikowane na niniejszej stronie, której zawartość należy sprawdzać.


1. OSOBY MAJĄCE W CZERWCU STATUS STUDENTA
(Wnioskowanie nr 1) - tura zakończona


HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I PRZYDZIAŁÓW

JM Pani Rektor wydała Zarządzenie nr 329/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się przez studentów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024, do którego Załącznikiem nr 3a jest Harmonogram postępowania w sprawie ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024 (Wnioskowanie nr 1 (czerwiec 2023 r.)).

Wnioskowanie nr 1
 1. 5 czerwca (00:01) - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb
 2. 26 czerwca (23:59) - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb
 3. do 30 czerwca - poprawianie wniosków przez studentów, którym cofnięto do poprawy wniosek lub/i oświadczenie o dochodach
 4. do 5 lipca - weryfikacja i akceptacja wniosków (przyjmowanie do rozpatrzenia)
 5. do 7 lipca - systemowe rozpatrzenie wniosków
 6. do 16 lipca - potwierdzanie przez studentów w systemie USOSweb przyjęcia przydziałów
  Studentowi, który nie potwierdzi przyjęcia przydziału w systemie USOSweb, zostanie dnia 17 lipca 2023 roku odebrane przydzielone miejsce.
 7. 17 lipca - systemowe odrzucenie niepotwierdzonych przydziałów
 8. do 7 sierpnia - rezygnacja w systemie USOSweb z wcześniej potwierdzonego przydziału

UWAGA

Osoby, dla których przeznaczone jest Wnioskowanie nr 1 nie mają możliwości udziału w pozostałych wnioskowaniach!


Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 1. sytuacja materialna,
 2. sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o znacznej niepełnosprawności),
 3. odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni,
 4. sytuacja socjalna (rodzinna).

Na kompletne podanie składają się:

 1. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 2. Oświadczenie o dochodach (uzyskanych przez członków rodziny w 2021 roku),
 3. dokumenty pozwalające określić sytuację materialną  studenta (załączniki do Oświadczenia o dochodach oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) - jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce zaszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia o dochodach lub złożenia nowej jego wersji,
 4. w uzasadnionych przypadkach dokumenty potwierdzające okoliczności szczególne (orzeczenie o niepełnosprawności, sytuacja socjalna (rodzinna), np sieroctwo, półsieroctwo).

Treść i forma Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim oraz Oświadczenia o dochodach są wynikiem wprowadzonych danych.

Więcej informacji na temat Oświadczenia o dochodach oraz dokumentowania sytuacji materialnej można znaleźć na stronie Świadczenia pomocy socjalnej.

Przed przystąpieniem do wypełniania elektronicznego formularza Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim należy zapoznać się z Instrukcją znajdującą się w systemie USOSweb, na pierwszym ekranie modułu wnioskowania (wymaga zalogowania się) oraz dostępną tutaj (tylko po polsku).

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim należy zapoznać się z plikiem PDF Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej, który dostępny jest tutaj. Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej.

Oświadczenia o dochodach nie składają cudzoziemcy nie mający ustawowych uprawnień do stypendium socjalnego. Oświadczenie składają wyłącznie cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 pkt. 2-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf (tylko polsku), czyli mogący ubiegać się o stypendium socjalne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Świadczenia pomocy socjalnej, w sekcji Kto może otrzymać świadczenia pomocy socjalnej?.


UWAGA

 1. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim i Oświadczenie o dochodach niekompletne oraz nie pozwalające na ustalenie sytuacji materialnej nie pozwalają na akceptację i pozytywne rozpatrzenie.
 2. Podając odległość miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni nie należy stosować kropki oddzielającej części dziesiętne tysięcy kilometrów - system potraktuje 8.000 km jako 8 km!

Przyjęto uproszczony sposób wnioskowania, nie wymagający od wnioskodawców osobistego dostarczenia dokumentów lub dostarczenia ich przesyłką pocztową. Oznacza to, że zastosowana zostaje procedura zbliżona do wykorzystywanej podczas ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę.

W szczególności oznacza to, że:

 1. student, który zamierza posłużyć się wcześniej złożonym Oświadczeniem o dochodach (uzyskanych przez członków rodziny w 2021 roku), z którego zamierza skorzystać bez dokonywania w nim zmian, generuje i składa w systemie USOSweb Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 2. w przypadku składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, dla którego trzeba po raz pierwszy utworzyć Oświadczenie o dochodach (uzyskanych przez członków rodziny w 2021 roku), student tworzy w systemie USOSweb kolejno formularze elektroniczne Oświadczenia o dochodach i Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, po czym wypełnia je i składa w systemie USOSweb.
  Zaświadczenia i inne dokumenty, na podstawie których zostały wypełnione formularze, wnioskodawca dołącza do formularzy w postaci plików PDF (inne formaty plików nie są akceptowane).
  Dokumentów nie dostarcza się inną drogą i w innej formie!

  Jeżeli po roku 2021 nastąpiły zmiany w dochodach z przyczyn przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, należy skorzystać z możliwości wykazania utraty lub uzyskania dochodu. Szczegółowa instrukcja do tej procedury znajduje się w Instrukcji składania oświadczenia o dochodach dostępnej po zalogowaniu się w systemie USOSweb, w module Wnioski oraz tutaj (tylko po polsku),
 3. w przypadku, gdy w systemie znajduje się wcześniej wygenerowane Oświadczenie o dochodach, z którego student zamierza skorzystać aktualizując jego treść w związku z utratą lub uzyskaniem dochodu z powodów przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, konieczne jest przesłanie pracownikowi BOS (spis adresów u dołu strony) wysłanej z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) prośby o pozwolenie na aktualizację Oświadczenia o dochodach. Po dokonaniu korekty Oświadczenia o dochodach należy je ponownie złożyć oraz utworzyć i złożyć Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

Spis pracowników wydziałowych Biur Obsługi Studentów znajduje się u dołu strony.


Zasady korzystania z USOSweb i poczty studenckiej, w tym konfiguracji oprogramowania, dostępne są w serwisie Uczelni.


Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikają z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we Wniosku - preferencji przydziału.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("systemowe rozpatrzenie wniosków")wpisem w profilu studenta w USOS i adnotacją w elektronicznym formularzu Wniosku. Nie przewiduje się innych sposobów informowania, w związku z czym należy śledzić stan elektronicznego formularza Wniosku.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest do końca czerwca następnego roku kalendarzowego.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.


Potwierdzenie przyjęcia lub rezygnacja z przydziału do Domu Studenckiego

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan elektronicznego formularza Wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury.

Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział.

Studenci, którym zostały przyznane miejsca zobowiązani są do potwierdzenia przyjęcia przydziałów. Informacja na ten temat znajduje się na stronie 3 Instrukcji. Ostateczny termin systemowego potwierdzania przez studentów przydziałów wyznaczony został na 16 lipca 2023 roku. Jeżeli wystąpią problemy z potwierdzeniem przydziału, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z potwierdzeniem). Opcja potwierdzenia przyjęcia przydziału dostępna jest wyłącznie w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku!

Po 16 lipca uwagi i zastrzeżenia dotyczące problemów z potwierdzeniem przyjęcia przydziału nie będą przyjmowane!

Rezygnacja z przydziału miejsca może zostać dokonana przez wybór opcji, która pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku. W przypadku problemów lub błędów podczas systemowej rezygnacji z miejsca, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z rezygnacją z miejsca).

Ostateczny termin zgłaszania przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc upływa dnia 7 sierpnia 2023 roku.

Rezygnacja z miejsca jest ostateczna!


2. OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW
(Wnioskowanie nr 2) - tura zakończona

Wnioskowanie nr 2 przeznaczone jest wyłącznie dla osób przyjętych na I rok studiów, których konta w systemie USOS zostaną utworzone do dnia 17 sierpnia 2023 roku.

 1. Pierwszy dostęp do systemu USOSweb następuje na podstawie danych logowania (e-mail i hasło) do systemu Internetowej Rekrutacji.
 2. Osoby, które już posiadały dostęp do USOSweb (np. absolwenci studiów I stopnia, osoby wcześniej studiujące na UAM) posługują się dotychczasowymi danymi logowania do USOSweb.

Wnioskowanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim możliwe jest wyłącznie przez osoby przyjęte na studia, które uzyskały od Uczelni dostęp niezbędny do korzystania z systemu USOSweb (zakładka "Dla wszystkich", moduł "Wnioski"). Informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na indywidualnych kontach kandydatów po przeniesieniu ich danych z systemu rekrutacji do systemu USOS. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku ZNACZNIE  WCZEŚNIEJSZEGO zapoznania się z zasadami dokumentowania sytuacji materialnej (patrz plik Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej) oraz z instrukcjami wypełniania Oświadczenia oraz samego Wniosku (dostępne po zalogowaniu się w USOSweb na pierwszym ekranie modułu Wnioski). Instrukcje do wypełniania formularzy (tylko po polsku) znajdują się również tutaj (Oświadczenie o dochodach) i tutaj (Wniosek o przyznanie miejsca w DS).

Osoby zamierzające ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim powinny jak najszybciej (z uwagi na terminy obowiązujące w urzędach i instytucjach) zaopatrzyć się w dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych w 2021 roku przez członków rodziny oraz okoliczności mających wpływ na sytuację materialną (w tym utratę i uzyskanie dochodu przewidziane w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat dokumentowania sytuacji materialnej i procedurą, zamieszczonymi we wcześniejszych częściach strony.

Jednocześnie informujemy, że ubiegając się o przyznanie stypendium socjalnego na rok akad. 2023/2024 trzeba będzie przedstawić takie same dokumenty dotyczące roku 2022.

Więcej informacji o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej zamieszczono na stronie Świadczenia pomocy socjalnej.


HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I PRZYDZIAŁÓW

JM Pani Rektor wydała Zarządzenie nr 329/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się przez studentów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024, do którego Załącznikiem nr 3b jest Harmonogram postępowania w sprawie ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024 (Wnioskowanie nr 2 (sierpień 2023 r.)).

Wnioskowanie nr 2
 1. 7 sierpnia (00:01) - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb
 2. 18 sierpnia (23:59) - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb
 3. do 22 sierpnia - poprawianie wniosków przez osoby, którym cofnięto do poprawy wniosek lub/i oświadczenie o dochodach
 4. do 24 sierpnia - weryfikacja i akceptacja wniosków (przyjmowanie do rozpatrzenia)
 5. do 25 sierpnia - systemowe rozpatrzenie wniosków
 6. do 3 września - potwierdzanie w systemie USOSweb przyjęcia przydziałów
  Osobie, która nie potwierdzi przyjęcia przydziału w systemie USOSweb, zostanie dnia 4 września 2023 roku odebrane przydzielone miejsce.
 7. 4 września - systemowe odrzucenie niepotwierdzonych przydziałów
 8. do 11 września - rezygnacja w systemie USOSweb z wcześniej potwierdzonego przydziału

UWAGA
Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone, nie mają możliwości udziału w pozostałych wnioskowaniach!


Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 1. sytuacja materialna,
 2. sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o znacznej niepełnosprawności),
 3. odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni,
 4. sytuacja socjalna (rodzinna).

Na kompletne podanie składają się:

 1. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 2. Oświadczenie o dochodach (uzyskanych przez członków rodziny w 2021 roku),
 3. dokumenty pozwalające określić sytuację materialną  studenta (załączniki do Oświadczenia o dochodach oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) - jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce zaszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia o dochodach lub złożenia nowej jego wersji,
 4. w uzasadnionych przypadkach dokumenty potwierdzające okoliczności szczególne (orzeczenie o niepełnosprawności, sytuacja socjalna (rodzinna), np sieroctwo, półsieroctwo).

Treść i forma Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim oraz Oświadczenia o dochodach są wynikiem wprowadzonych danych.

Więcej informacji na temat Oświadczenia o dochodach oraz dokumentowania sytuacji materialnej można znaleźć na stronie Świadczenia pomocy socjalnej.

Przed przystąpieniem do wypełniania elektronicznego formularza Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim należy zapoznać się z Instrukcją znajdującą się w systemie USOSweb, na pierwszym ekranie modułu wnioskowania (wymaga zalogowania się) oraz dostępną tutaj (tylko po polsku).

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim należy zapoznać się z plikiem PDF Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej, który dostępny jest tutaj. Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej.

Oświadczenia o dochodach nie składają cudzoziemcy nie mający ustawowych uprawnień do stypendium socjalnego. Oświadczenie składają wyłącznie cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 pkt. 2-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf (tylko polsku), czyli mogący ubiegać się o stypendium socjalne.

Oświadczenia o dochodach nie składają cudzoziemcy nie mający ustawowych uprawnień do stypendium socjalnego. Oświadczenie składają wyłącznie cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 pkt. 2-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf (tylko polsku), czyli mogący ubiegać się o stypendium socjalne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Świadczenia pomocy socjalnej, w sekcji Kto może otrzymać świadczenia pomocy socjalnej?.


UWAGA

 1. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim i Oświadczenie o dochodach niekompletne oraz nie pozwalające na ustalenie sytuacji materialnej nie pozwalają na akceptację i pozytywne rozpatrzenie.
 2. Podając odległość miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni nie należy stosować kropki oddzielającej części dziesiętne tysięcy kilometrów - system potraktuje 8.000 km jako 8 km!

Przyjęto uproszczony sposób wnioskowania, nie wymagający od wnioskodawców osobistego dostarczenia dokumentów lub dostarczenia ich przesyłką pocztową. Oznacza to, że zastosowana zostaje procedura zbliżona do wykorzystywanej podczas ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę.

W szczególności oznacza to, że:

 1. student, który zamierza posłużyć się wcześniej złożonym Oświadczeniem o dochodach (uzyskanych przez członków rodziny w 2021 roku), z którego zamierza skorzystać bez dokonywania w nim zmian, generuje i składa w systemie USOSweb Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 2. w przypadku składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, dla którego trzeba po raz pierwszy utworzyć Oświadczenie o dochodach (uzyskanych przez członków rodziny w 2021 roku), student tworzy w systemie USOSweb kolejno formularze elektroniczne Oświadczenia o dochodach i Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, po czym wypełnia je i składa w systemie USOSweb.
  Zaświadczenia i inne dokumenty, na podstawie których zostały wypełnione formularze, wnioskodawca dołącza do formularzy w postaci plików PDF (inne formaty plików nie są akceptowane).
  Dokumentów nie dostarcza się inną drogą i w innej formie!

  Jeżeli po roku 2021 nastąpiły zmiany w dochodach z przyczyn przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, należy skorzystać z możliwości wykazania utraty lub uzyskania dochodu. Szczegółowa instrukcja do tej procedury znajduje się w Instrukcji składania oświadczenia o dochodach dostępnej po zalogowaniu się w systemie USOSweb, w module Wnioski oraz tutaj (tylko po polsku).
 3. w przypadku, gdy w systemie znajduje się wcześniej wygenerowane Oświadczenie o dochodach, z którego student zamierza skorzystać aktualizując jego treść w związku z utratą lub uzyskaniem dochodu z powodów przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, konieczne jest przesłanie pracownikowi BOS (spis adresów u dołu strony) wysłanej z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) prośby o pozwolenie na aktualizację Oświadczenia o dochodach. Po dokonaniu korekty Oświadczenia o dochodach należy je ponownie złożyć oraz utworzyć i złożyć Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

Spis pracowników wydziałowych Biur Obsługi Studentów znajduje się u dołu strony.


Zasady korzystania z USOSweb i poczty studenckiej, w tym konfiguracji oprogramowania, dostępne są w serwisie Uczelni.


Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikają z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we Wniosku - preferencji przydziału.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków")wpisem w profilu studenta w USOS i adnotacją w elektronicznym formularzu Wniosku. Nie przewiduje się innych sposobów informowania, w związku z czym należy śledzić stan elektronicznego formularza Wniosku.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest do końca czerwca następnego roku kalendarzowego.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.


Potwierdzenie przyjęcia lub rezygnacja z przydziału do Domu Studenckiego

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan elektronicznego formularza Wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury.

Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział.

Osoby, którym zostały przyznane miejsca zobowiązani są do potwierdzenia przyjęcia przydziałów. Informacja na ten temat znajduje się na stronie 3 Instrukcji. Ostateczny termin systemowego potwierdzania przez studentów przydziałów wyznaczony został na 3 września 2023 roku. Jeżeli wystąpią problemy z potwierdzeniem przydziału, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z potwierdzeniem). Opcja potwierdzenia przyjęcia przydziału dostępna jest wyłącznie w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku!

Po 3 września uwagi i zastrzeżenia dotyczące problemów z potwierdzeniem przyjęcia przydziału nie będą przyjmowane!

Rezygnacja z przydziału miejsca może zostać dokonana przez wybór opcji, która pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku. W przypadku problemów lub błędów podczas systemowej rezygnacji z miejsca, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z rezygnacją z miejsca).

Ostateczny termin zgłaszania przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc upływa dnia 11 września 2023 roku.

Rezygnacja z miejsca jest ostateczna!


3. OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW
(Wnioskowanie nr 3) - tura zakończona

Wnioskowanie nr 3 przeznaczone jest dla osób przyjętych na I rok studiów, których konta w systemie USOS zostaną utworzone do 18 września 2023 roku.

 1. Pierwszy dostęp do systemu USOSweb następuje na podstawie danych logowania (e-mail i hasło) do systemu Internetowej Rekrutacji.
 2. Osoby, które już posiadały dostęp do USOSweb (np. absolwenci studiów I stopnia, osoby wcześniej studiujące na UAM) posługują się dotychczasowymi danymi logowania do USOSweb.

Wnioskowanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim możliwe jest wyłącznie przez osoby przyjęte na studia, które uzyskały od Uczelni dostęp niezbędny do korzystania z systemu USOSweb (zakładka "Dla wszystkich", moduł "Wnioski"). Informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na indywidualnych kontach kandydatów po przeniesieniu ich danych z systemu rekrutacji do systemu USOS. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku ZNACZNIE  WCZEŚNIEJSZEGO zapoznania się z zasadami dokumentowania sytuacji materialnej (patrz plik Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej) oraz z instrukcjami wypełniania Oświadczenia oraz samego Wniosku (dostępne po zalogowaniu się w USOSweb na pierwszym ekranie modułu Wnioski). Instrukcje do wypełniania formularzy (tylko po polsku) znajdują się również tutaj (Oświadczenie o dochodach) i tutaj (Wniosek o przyznanie miejsca w DS).

Osoby zamierzające ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim powinny jak najszybciej (z uwagi na terminy obowiązujące w urzędach i instytucjach) zaopatrzyć się w dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych w 2021 roku przez członków rodziny oraz okoliczności mających wpływ na sytuację materialną (w tym utratę i uzyskanie dochodu przewidziane w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat dokumentowania sytuacji materialnej i procedurą, zamieszczonymi we wcześniejszych częściach strony.

Jednocześnie informujemy, że ubiegając się o przyznanie stypendium socjalnego na rok akad. 2023/2024 trzeba będzie przedstawić takie same dokumenty dotyczące roku 2022.

Więcej informacji o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej zamieszczono na stronie Świadczenia pomocy socjalnej.


HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I PRZYDZIAŁÓW

JM Pani Rektor wydała Zarządzenie nr 329/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się przez studentów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024, do którego Załącznikiem nr 3c jest Harmonogram postępowania w sprawie ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024 (Wnioskowanie nr 3 (wrzesień 2022 r.)).

Wnioskowanie nr 3
 1. 12 września (00:01) - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb
 2. 21 września (23:59) - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb
 3. do 25 września - poprawianie wniosków przez osoby, którym cofnięto do poprawy wniosek lub/i oświadczenie o dochodach
 4. do 27 września - weryfikacja i akceptacja wniosków (przyjmowanie do rozpatrzenia)
 5. do 28 września - systemowe rozpatrzenie wniosków
 6. do 2 października - potwierdzanie w systemie USOSweb przyjęcia przydziałów
  Osobie, która nie potwierdzi przyjęcia przydziału w systemie USOSweb, zostanie dnia 3 października 2023 roku odebrane przydzielone miejsce.
 7. 3 października - systemowe odrzucenie niepotwierdzonych przydziałów
 8. do 8 października - rezygnacja w systemie USOSweb z wcześniej potwierdzonego przydziału

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 1. sytuacja materialna,
 2. sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o znacznej niepełnosprawności),
 3. odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni,
 4. sytuacja socjalna (rodzinna).

Na kompletne podanie składają się:

 1. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 2. Oświadczenie o dochodach (uzyskanych przez członków rodziny w 2021 roku),
 3. dokumenty pozwalające określić sytuację materialną  studenta (załączniki do Oświadczenia o dochodach oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) - jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce zaszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia o dochodach lub złożenia nowej jego wersji,
 4. w uzasadnionych przypadkach dokumenty potwierdzające okoliczności szczególne (orzeczenie o niepełnosprawności, sytuacja socjalna (rodzinna), np sieroctwo, półsieroctwo).

Treść i forma Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim oraz Oświadczenia o dochodach są wynikiem wprowadzonych danych.

Więcej informacji na temat Oświadczenia o dochodach oraz dokumentowania sytuacji materialnej można znaleźć na stronie Świadczenia pomocy socjalnej.

Przed przystąpieniem do wypełniania elektronicznego formularza Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim należy zapoznać się z Instrukcją znajdującą się w systemie USOSweb, na pierwszym ekranie modułu wnioskowania (wymaga zalogowania się) oraz dostępną tutaj (tylko po polsku).

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim należy zapoznać się z plikiem PDF Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej, który dostępny jest tutaj. Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej.

Oświadczenia o dochodach nie składają cudzoziemcy nie mający ustawowych uprawnień do stypendium socjalnego. Oświadczenie składają wyłącznie cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 pkt. 2-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf (tylko polsku), czyli mogący ubiegać się o stypendium socjalne.

Oświadczenia o dochodach nie składają cudzoziemcy nie mający ustawowych uprawnień do stypendium socjalnego. Oświadczenie składają wyłącznie cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 pkt. 2-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf (tylko polsku), czyli mogący ubiegać się o stypendium socjalne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Świadczenia pomocy socjalnej, w sekcji Kto może otrzymać świadczenia pomocy socjalnej?.


UWAGA

 1. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim i Oświadczenie o dochodach niekompletne oraz nie pozwalające na ustalenie sytuacji materialnej nie pozwalają na akceptację i pozytywne rozpatrzenie.
 2. Podając odległość miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni nie należy stosować kropki oddzielającej części dziesiętne tysięcy kilometrów - system potraktuje 8.000 km jako 8 km!

Przyjęto uproszczony sposób wnioskowania, nie wymagający od wnioskodawców osobistego dostarczenia dokumentów lub dostarczenia ich przesyłką pocztową. Oznacza to, że zastosowana zostaje procedura zbliżona do wykorzystywanej podczas ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę.

W szczególności oznacza to, że:

 1. student, który zamierza posłużyć się wcześniej złożonym Oświadczeniem o dochodach (uzyskanych przez członków rodziny w 2021 roku), z którego zamierza skorzystać bez dokonywania w nim zmian, generuje i składa w systemie USOSweb Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 2. w przypadku składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, dla którego trzeba po raz pierwszy utworzyć Oświadczenie o dochodach (uzyskanych przez członków rodziny w 2021 roku), student tworzy w systemie USOSweb kolejno formularze elektroniczne Oświadczenia o dochodach i Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, po czym wypełnia je i składa w systemie USOSweb.
  Zaświadczenia i inne dokumenty, na podstawie których zostały wypełnione formularze, wnioskodawca dołącza do formularzy w postaci plików PDF (inne formaty plików nie są akceptowane).
  Dokumentów nie dostarcza się inną drogą i w innej formie!

  Jeżeli po roku 2021 nastąpiły zmiany w dochodach z przyczyn przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, należy skorzystać z możliwości wykazania utraty lub uzyskania dochodu. Szczegółowa instrukcja do tej procedury znajduje się w Instrukcji składania oświadczenia o dochodach dostępnej po zalogowaniu się w systemie USOSweb, w module Wnioski oraz tutaj (tylko po polsku).
 3. w przypadku, gdy w systemie znajduje się wcześniej wygenerowane Oświadczenie o dochodach, z którego student zamierza skorzystać aktualizując jego treść w związku z utratą lub uzyskaniem dochodu z powodów przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, konieczne jest przesłanie pracownikowi BOS (spis adresów u dołu strony) wysłanej z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) prośby o pozwolenie na aktualizację Oświadczenia o dochodach. Po dokonaniu korekty Oświadczenia o dochodach należy je ponownie złożyć oraz utworzyć i złożyć Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

Spis pracowników wydziałowych Biur Obsługi Studentów znajduje się u dołu strony.


Zasady korzystania z USOSweb i poczty studenckiej, w tym konfiguracji oprogramowania, dostępne są w serwisie Uczelni.


Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikają z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we Wniosku - preferencji przydziału.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków")wpisem w profilu studenta w USOS i adnotacją w elektronicznym formularzu Wniosku. Nie przewiduje się innych sposobów informowania, w związku z czym należy śledzić stan elektronicznego formularza Wniosku.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest do końca czerwca następnego roku kalendarzowego.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.


Potwierdzenie przyjęcia lub rezygnacja z przydziału do Domu Studenckiego

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan elektronicznego formularza Wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury.

Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział.

Osoby, którym zostały przyznane miejsca zobowiązani są do potwierdzenia przyjęcia przydziałów. Informacja na ten temat znajduje się na stronie 3 Instrukcji. Ostateczny termin systemowego potwierdzania przez studentów przydziałów wyznaczony został na 2 października 2023 roku. Jeżeli wystąpią problemy z potwierdzeniem przydziału, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z potwierdzeniem). Opcja potwierdzenia przyjęcia przydziału dostępna jest wyłącznie w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku!

Po 2 października uwagi i zastrzeżenia dotyczące problemów z potwierdzeniem przyjęcia przydziału nie będą przyjmowane!

Rezygnacja z przydziału miejsca może zostać dokonana przez wybór opcji, która pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku. W przypadku problemów lub błędów podczas systemowej rezygnacji z miejsca, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z rezygnacją z miejsca).

Ostateczny termin zgłaszania przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc upływa dnia 8 października 2023 roku.

Rezygnacja z miejsca jest ostateczna!


Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w Zarządzeniach JM Rektora.

Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.


Stawki odpłatności za miejsca w Domach Studenckich w roku akad. 2023/2024
(obowiązują od dnia 1 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku)

Zarządzenie nr 330/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad wnoszenia opłat związanych z zakwaterowaniem w Domach Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 roku - Wysokość opłat za miejsca w Domach Studenckich UAM na rok akademicki 2023/2024


Student, który:

 1. został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do miejsca w Domu Studenckim lub został tego prawa pozbawiony decyzją Rektora,
 2. w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie wydalony z Domu Studenckiego,
 3. nie uregulował swoich zobowiązań wobec Domu Studenckiego, powstałych z powodu zaniechania wnoszenia opłat za miejsce w Domu Studenckim, lub którego nie uregulowane zobowiązania powstały z innych przyczyn,
 4. nie dotrzymał warunków umowy zawartej z Uczelnią,

nie może otrzymać miejsca w Domu Studenckim.


Pracownicy Biur Obsługi Studentów
powołani do Wydziałowych Podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej

 • CP - Olimpia Kozłowska (kozlow@amu.edu.pl), tel. +48618296816
 • IKE - Agata Śliperska (agata.sliperska@amu.edu.pl), tel. +48618294803
 • MISHiS - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl), tel. +48618294534
 • MSI - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl), tel. +48618294534
 • NI UAM - Mateusz Rauhut (mateusz.rauhut@amu.edu.pl), tel. +48618293458
 • WAng - Magdalena Małecka (madab@amu.edu.pl), tel. +48618293535
 • WAiKult - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl), tel. +48618291357
 • WAiKult - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl), tel. +48618291361
 • WAiKult - Nikodem Kałek (nikodem.kalek@amu.edu.pl), tel. +48618292143
 • WAiKult - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl), tel. +48618294694
 • WAiKult - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl), tel. +48618292253
 • WArch - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl), tel. +48618291357
 • WArch - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl), tel. +48618291361
 • WB - Joanna Wojciechowska (j.wojciechowska@amu.edu.pl), tel. +48618295559
 • WCh - Izabela Banaszyk (izabela.banaszyk@amu.edu.pl), tel. +48618291564
 • WCh - Magdalena Czajka (magdalena.czajka@amu.edu.pl), tel. +48618291601
 • WEtn - Agnieszka Łysiak (maja2005@amu.edu.pl), tel. +48618293600
 • WFiloz - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl), tel. +48618292253
 • WFiz - Anna Kolańczyk-Marszałek (annkol9@amu.edu.pl), tel. +48618295158
 • WFiz - Natalia Kupis (natalia.kupis@amu.edu.pl), tel. +48618295152
 • WFiz - Ewa Pawelczyk (ewapaw8@amu.edu.pl), tel. +48618295035
 • WFPiK - Katarzyna Kucharczyk-Ciborek (katak@amu.edu.pl), tel. +48618294699
 • WFPiK - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl), tel. +48618294694
 • WFPiK - Martyna Młodystach (marmlo@amu.edu.pl), tel. +48618294533
 • WFPiK - Iwona Snacka (iwona.snacka@amu.edu.pl), tel. +48618294568
 • WFPiK - Sandra Świst (sanswi@amu.edu.pl), tel. +48618294528
 • WFPiK - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl), tel. +48618294534
 • WGS-EiGP - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl), tel. +48618296120
 • WH - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl), tel. +48618291357
 • WH - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl), +48618291361
 • WMiI - Renata Myl (jonatan@amu.edu.pl), tel. +48618295306
 • WMiI - Hanna Piskorska (hanna.piskorska@amu.edu.pl), tel. +48618295304
 • WNeo - Agnieszka Łysiak (maja2005@amu.edu.pl), tel. +48618293600
 • WNGiG - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl), tel. +48618296120
 • WNoS - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl), tel. +48618291357
 • WNoS - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl), +48618291361
 • WNPiD - Aldona Mizera (aldona.mizera@amu.edu.pl), tel. +48618296522
 • WNPiD - Marta Przyborska (marta.jankowiak@amu.edu.pl), tel. +48618296514
 • WP-A - Wioletta Iwaniak-Paterka (wioletta.iwaniak-paterka@amu.edu.pl), tel. +48618296439
 • WP-A - Aleksandra Janczyk-Robakowska (yaro@amu.edu.pl), tel. +48618296436
 • WP-A - Małgorzata Nieweś (malgorzata.niewes@amu.edu.pl), tel. +48618296437
 • WP-A - Joanna Rektor (joanna.rektor@amu.edu.pl), tel. +48618296438
 • WPiAdm - Sandra Hildebrandt (sandrar@amu.edu.pl), tel. +48618293119
 • WPiAdm - Natalia Jaszkiewicz (natjas9@amu.edu.pl), tel. +48618293118
 • WPiKogn - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl), tel. +48618292253
 • WSocj - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl), tel. +48618292253
 • WSE - Zofia Puzio (sofi@amu.edu.pl), tel. +48618292325
 • WSE - Agnieszka Sobkowiak (agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl), tel. +48618292346
 • WT - Adrianna Rykaczewska (boswt@amu.edu.pl), tel. +48618292558

strona Biur Obsługi Studentów


Pracownicy Sekcji Spraw Studenckich

 • Aleksandra Brykowicz (dn@amu.edu.pl), tel. +48 61 829 24 93
 • Monika Graumiler-Pawlak (dn@amu.edu.pl), tel. +48 61 829 24 97
 • Przemysław Rachowiak (rachp@amu.edu.pl), tel. +48 61 829 24 89