Stypendium Ministra Nauki
dla studentów za znaczące osiągnięcia (2023/2024) - konkurs SST04


Wyniki postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra


Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium Ministra Edukacji i Nauki (MEiN) na rok akademicki 2023/2024 proszeni są o zgłaszanie się od dnia 5 października 2023 roku do dnia 13 października 2023 roku drogą elektroniczną do Koordynatora UAM ds. stypendium MEiN. Na adres e-mail: msobczak@amu.edu.pl należy przesłać plik ze skanem własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zgłoszeniowego zawierającego następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • rok i kierunek studiów
 • numer albumu
 • numer telefonu
 • studencki adres e-mail (...@st.amu.edu.pl)

W temacie wiadomości należy wpisać: Stypendium Ministra na rok 2023/2024

Klauzula przetwarzania danych osobowych (RODO)


KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Stypendium Ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium Ministra na rok akademicki 2023/2024 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • w poprzednim roku akademickim (czyli 2022/2023) zaliczył rok studiów
 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2023/2024)

Wymogów tych nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2023 roku) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Wyjątek ten dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia.
Osoba przyjęta w 2023 roku na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.
Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium.

Stypendium Ministra nie przysługuje studentowi już posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

 • pierwszego stopnia – jest dłuższy niż 9 semestrów
 • drugiego stopnia – jest dłuższy niż 7 semestrów

Do łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich zgodnie z przepisami prawa trwających 11 lub 12 semestrów, okres przysługiwania stypendium Ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Czas przysługiwania uprawnień jest weryfikowany podczas formalnej oceny wniosków danymi systemu POL-on.


JAK PRZEDSTAWIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ?

 1. od dnia 5 października 2023 roku do dnia 13 października 2023 roku student przedstawia swoją kandydaturę, wysyłając na adres msobczak@amu.edu.pl plik PDF ze skanem własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zgłoszeniowego,
 2. Koordynator UAM tworzy w systemie ZSUN/OSF wnioski dla studentów, którzy wiadomością elektroniczną (e-mail) dokonali zgłoszenia w wyżej podanym terminie,
 3. wniosek w systemie ZSUN/OSF student wypełnia samodzielnie, korzystając z założonego przez Koordynatora UAM konta „redaktora pomocniczego,
 4. student, po otrzymaniu od Koordynatora UAM loginu i hasła, edytuje cały wniosek, w tym swoje dane osobowe, opis osiągnięć oraz załączniki. Po wypełnieniu danych we wniosku student wiadomością e-mail informuje Koordynatora UAM o zakończeniu edycji wniosku,
 5. wypełnianie wniosku w systemie ZSUN/OSF i załączenie niezbędnych załączników dokumentujących osiągnięcia oraz wymaganych oświadczeń należy do obowiązku studenta pragnącego uzyskać stypendium Ministra,
 6. wypełnianie wniosków przez studentów trwa na UAM od dnia 5 października 2023 roku (po otrzymaniu loginu i hasła od Koordynatora UAM) do dnia 18 października 2023 roku. W tym czasie należy edytować wniosek w systemie ZSUN/OSF, podać osiągnięcia, załączyć dokumenty je potwierdzające i wymagane oświadczenia,
 7. wnioski, które nie zostaną wypełnione w wyznaczonym terminie, nie będą dalej procedowane.

Student nie tworzy samodzielnie konta w systemie ZSUN/OSF. Przygotowując zgłoszenie i materiały do wniosku korzysta wyłącznie z konta utworzonego dla niego przez Koordynatora UAM (wymaga zalogowania się w systemie otrzymanymi nazwą użytkownika (loginem) i hasłem).

Po zakończonym etapie wypełniania wniosków przez studentów Koordynator UAM przekaże wnioski Rektorowi, który podejmie decyzje o przekazaniu ich Ministrowi. Decyzja, które wnioski zostaną ostatecznie zgłoszone, należy wyłącznie do Rektora UAM. Wnioski, które nie spełnią warunków formalnych, będą niekompletne lub nie będą zawierać żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. z 2022 r. poz. 428), nie zostaną przedstawione Ministrowi.

Do otrzymania stypendium konieczne jest posiadanie statusu studenta i spełnianie warunków uzyskania stypendium w dniu wydania decyzji przez Ministra. Z art. 359 oraz art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) wynika, że stypendium nie może otrzymać osoba nie będąca już studentem lub osoba, która nie spełnia warunków jego otrzymania (np. osoba, która przekroczyła liczbę semestrów studiowania, w których przysługują stypendia).

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Ministra do dnia 31 marca 2024 roku.


JAK PODPISYWAĆ OŚWIADCZENIA?

Oświadczenia dołączane do wniosku mogą być podpisane tylko własnoręcznie albo elektronicznie.

W przypadku wyboru podpisu własnoręcznego należy:

 1. pobrać dany wzór oświadczenia i wypełnić danymi (w edytorze tekstowym)
 2. wydrukować,
 3. podpisać własnoręcznie,
 4. wykonać skan (lub zdjęcie) i zapisać jako PDF (wydrukować do pliku PDF)

W przypadku wyboru podpisu elektronicznego należy:

 1. pobrać wzór odpowiedniego oświadczenia i wypełnić danymi (w edytorze tekstowym)
 2. zapisać jako PDF (wydrukować do pliku PDF)
 3. podpisać elektronicznie:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym - za pomocą aplikacji udostępnionej przez dostawcę tej usługi
  2. podpisem zaufanym
  3. podpisem osobistym (przez e-dowód) – przy pomocy czytnika lub aplikacji eDO App.

Uwaga! W celu podpisania dokumentu (oświadczenia) niedopuszczalne jest:

 • wstawienie (wklejenie) do pliku PDF cyfrowego odwzorowania własnego podpisu (np. zdjęcia, skanu, obrazka, etc.),
 • złożenie w pliku PDF odręcznego podpisu rysikiem na ekranie monitora lub tabletu,
 • podpisanie pliku PDF za pomocą programu Acrobat Reader przez funkcję „Podpisz się (dodaj inicjały/podpis)”.

Ww. sposoby nie stanowią elektronicznego podpisania dokumentu (oświadczenia). Wnioski, do których dołączono oświadczenia podpisane w sposób nieprawidłowy, będą odsyłane do uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. poprzez wezwanie rektora uczelni do usunięcia przez studenta braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


JAKIE OSIĄGNIĘCIA MOŻNA PRZEDSTAWIĆ?

We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2023 roku. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, a więc:

 1. w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – od dnia rozpoczęcia tych studiów,
 2. w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia.

W przypadku dotychczasowych stypendystów Ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium Ministra.

We wniosku nie można wykazywać osiągnięć, które zostały uzyskane w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Wykaz osiągnięć uznawanych za znaczące, podlegające ocenie i uznaniu, dostępny jest na stronie Ministerstwa - pkt. 2.3.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów, podstawy prawne, warunki i tryb przyznawania, liczba oraz wysokość świadczeń, sposób ich wypłaty oraz formularze wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024-konkurs-sst04

Student zgłaszający swoją kandydaturę, jak również edytujący wniosek udostępniony przez Koordynatora UAM, obowiązany jest zapoznać się z informacjami dotyczącymi rodzajów osiągnięć i z zasadami ich dokumentowania - link.

W razie pytań należy kontaktować się z Koordynatorem UAM, tj. z p. Markiem Sobczakiem, e-mail: msobczak@amu.edu.pl.


Formularze (wersje edytowalne DOCX):

 1. Oświadczenie-zgłoszenie studenta UAM (obowiązkowe)
 2. Zgoda RODO (obowiązkowa)
 3. Oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową albo rozdział w monografii naukowej
 4. Oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w artykuł naukowy
 5. Oświadczenie kierownika projektu badawczego o udziale studenta w projekcie
 6. Oświadczenie studenta będącego kierownikiem projektu badawczego
 7. Oświadczenie studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej
 8. Oświadczenie o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia naukowego, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie
 9. Oświadczenie studenta o autorstwie lub o wykonaniu utworu muzycznego lub innej formy muzycznej
 10. Oświadczenie studenta o autorstwie utworu lub utworów muzycznych nagranych na płycie lub o wkładzie autorskim w ich powstanie
 11. Oświadczenie twórcy utworu audiowizualnego, w tym filmowego
 12. Oświadczenie twórcy spektaklu
 13. Oświadczenie organizatora autorskiej wystawy plastycznej
 14. Oświadczenie studenta o autorstwie formy choreograficznej
 15. Oświadczenie studenta o autorstwie dzieła plastycznego lub architektonicznego
 16. Oświadczenie o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia artystycznego, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie

Formularze w archiwach ZIP: