Belarusian


Pomoc dla studentów z Białorusi


WYNIKI POSTĘPOWANIA - lista stypendystów (plik PDF)


FINANSOWANIE I CEL

W roku akad. 2020/2021 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał dotacje z budżetów Województwa Wielkopolskiego i Miasta Poznania przeznaczone na pomoc dla studentów z Białorusi, będącą wyrazem solidarności wielkopolskich samorządów ze studentami, który wybrali studia na poznańskich uczelniach wyższych.

Celem programu stypendialnego jest wsparcie socjalne studentów z Białorusi, znajdujących się się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Ma ono umożliwić dalsze studiowanie i wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej beneficjentów programu.


OBOWIĄZKI APLIKUJĄCYCH O STYPENDIUM

Student ubiegający się o stypendium zobowiązany jest do:

 1. złożenia wniosku za pomocą poczty elektronicznej do dnia 21 maja 2021 roku,
 2. przesłania wniosku z adresu poczty elektronicznej w systemie poczty dla studentów (st.amu.edu.pl),
 3. podania we wniosku numeru rachunku w polskim banku,
 4. posiadania statusu studenta UAM w chwili składania wniosku i otrzymywania stypendium,
 5. posiadania nr. PESEL (dla cudzoziemca), a w przypadku jego braku podczas składania wniosku - zobowiązania się do jego podania do dnia 30 listopada 2021 roku.
Jak uzyskać nr PESEL dla cudzoziemca?
 1. https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow
 2. https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/wyjasnienia/od-1-maja-cudzoziemcy-moga-wystapic-o-nadanie-pesel-do-celow-podatkowych/
 3. https://employerpoland.pl/2021/06/23/pesel-dla-cudzoziemca-wazne-zmiany-w-procedurze-uzyskania/

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla 37 studentów, który otrzymali największą liczbę punktów spośród wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski i spełnili kryteria formalne.

W postępowaniu kwalifikacyjnym punkty ustala się w następujący sposób:

 1. w przypadku studentów pierwszego roku - na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, tj. liczby punktów przemnożonych przez wagę 1 (dla postępowania rekrutacyjnego z punktacją w zakresie 0-100 pkt.) lub przemnożonych przez odpowiednią wagę (dla postępowania rekrutacyjnego z punktacją inną niż w zakresie 0-100 pkt.)(dotyczy studentów I roku jednolitych studiów magisterskich oraz I roku studiów I i II stopnia),
 2. w przypadku studentów wyższych lat - na podstawie średniej ze studiów z poprzedniego roku akademickiego, przemnożonych przez wagę 20.

Student może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Na podstawie ustalonych punktów sporządza się wspólną dla wszystkich wnioskodawców listę rankingową.


HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM
 • do 21 maja 2021 roku - składanie wniosków w sposób podany poniżej
 • do 31 maja 2021 roku - weryfikacja i poprawa złożonych wniosków
 • do 10 czerwca 2021 roku - ogłoszenie wyników
 • do 20 czerwca 2021 roku  - wypłata stypendium

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM I JEGO SKŁADANIE

Student składa Wniosek o stypendium w postaci pliku PDF ze skanem wypełnionego i podpisanego własnoręcznie Wniosku.

Plik PDF Wniosku o stypendium należy przesłać pocztą elektroniczną z poczty uniwersyteckiej (st.amu.edu.pl) na adres poczty elektronicznej Sekcji Spraw Studenckich (dn@amu.edu.pl), jako załącznik do wiadomości z tematem "Białoruś - wniosek - nazwisko imię".

Niewypełniony (brak podpisu itp.) lub błędnie wypełniony Wniosek zostanie zwrócony pocztą elektroniczną na adres wnioskującego studenta w systemie uniwersyteckiej poczty studenckiej (st.amu.edu.pl), z prośbą o przesłanie poprawionego wniosku.

Poprawiony Wniosek należy przesłać jw. w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o błędnym lub niewypełnionym Wniosku, jako załącznik do wiadomości z tematem "Białorus - korekta wniosku - nazwisko imię", w związku z tym zaleca się bieżącą kontrolę skrzynki poczty elektronicznej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odrzucenia poprawionego Wniosku przesłanego po wskazanym powyżej terminie.


FORMULARZ WNIOSKU

plik DOCX (MS Word 2007-365) - (tylko po polsku - http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/bialorus/wniosek_Bialorus.docx)

plik PDF (Adobe AcrobatReader) - (tylko po polsku - http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/bialorus/wniosek_Bialorus.pdf) należy wypełnić wyraźnymi, drukowanymi literami


Wniosek złożony po terminie lub bez wskazanego rachunku w polskim banku, lub złożony przez osobę nie posiadającą podczas składania Wniosku statusu studenta, pozostaje bez rozpatrzenia jako nie spełniający podanych wyżej kryteriów.


ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM

Stypendium wynosi 1000 PLN brutto, tj. 830 PLN netto i wypłacane jest przez sześć miesięcy, od stycznia do czerwca 2021 roku. Pierwsze stypendium zostanie wypłacone z wyrównaniem od stycznia 2021 roku.

Stypendysta nie może otrzymywać w roku akad. 2020/2021 innego wsparcia w postaci świadczeń finansowanych ze środków publicznych państwa polskiego (np. stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium NAWA, stypendium NAWA "Solidarni z Białorusią" i in.).

Student traci prawo do stypendium i wypłata ulega zawieszeniu, gdy:

 1. zostaje skreślony z listy studentów lub zrezygnował ze studiów,
 2. przeniósł się do innej uczelni,
 3. uzyskał polskie obywatelstwo,
 4. został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni,
 5. podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało przyznane świadczenie.

Zasady przyznawania i wypłacania stypendium studentom z Białorusi