Stypendium dla studentów z Białorusi


WYNIKI POSTĘPOWANIA - lista stypendystów (plik PDF)


FINANSOWANIE I CEL

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał dotacje z budżetów Województwa Wielkopolskiego i Miasta Poznania przeznaczone na udzielenie w miesiącach styczeń-czerwiec 2024 roku studentom z Białorusi pomocy będącej wyrazem solidarności wielkopolskich samorządów ze studentami, który wybrali studia na poznańskich uczelniach wyższych.

Celem programu stypendialnego jest wsparcie socjalne studentów z Białorusi, znajdujących się się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Ma ono umożliwić dalsze studiowanie i wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej beneficjentów programu.


Informacji na temat procedury i świadczeń udzielają pracownicy Sekcji Spraw Studenckich (dn@amu.edu.pl).


OBOWIĄZKI APLIKUJĄCYCH O STYPENDIUM

Student ubiegający się o stypendium zobowiązany jest do:

 1. złożenia wniosku o stypendium,
 2. przesłania w terminie określonym harmonogramem wniosku z adresu poczty elektronicznej w systemie poczty dla studentów (st.amu.edu.pl) na adres dn@amu.edu.pl,
 3. podania we wniosku numeru rachunku w polskim banku,
 4. posiadania statusu studenta UAM w chwili składania wniosku,
 5. posiadania nr. PESEL.
Jak uzyskać nr PESEL dla cudzoziemca?
 1. obowiązek meldunkowy cudzoziemca
 2. https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow
 3. https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/wyjasnienia/od-1-maja-cudzoziemcy-moga-wystapic-o-nadanie-pesel-do-celow-podatkowych/
 4. https://employerpoland.pl/2021/06/23/pesel-dla-cudzoziemca-wazne-zmiany-w-procedurze-uzyskania/

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla 37 studentów, który otrzymali największą liczbę punktów spośród wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski i spełnili kryteria formalne.

W postępowaniu kwalifikacyjnym punkty ustala się w następujący sposób:

 1. w przypadku studentów pierwszego roku - na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, tj. liczby punktów przemnożonych przez wagę 1 (dla postępowania rekrutacyjnego z punktacją w zakresie 0-100 pkt.) lub przemnożonych przez odpowiednią wagę (dla postępowania rekrutacyjnego z punktacją inną niż w zakresie 0-100 pkt.)(dotyczy studentów I roku jednolitych studiów magisterskich oraz I roku studiów I i II stopnia),
 2. w przypadku studentów wyższych lat - na podstawie średniej ze studiów z poprzedniego roku akademickiego, przemnożonych przez wagę 20.

Student może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Na podstawie ustalonych punktów sporządza się wspólną dla wszystkich wnioskodawców listę rankingową.


HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM
 • do 15 kwietnia 2024 roku - składanie wniosków w sposób podany poniżej
 • do 17 kwietnia 2024 roku - weryfikacja, poprawa i ponowne złożenie wniosków
 • do 30 kwietnia 2024 roku - ogłoszenie wyników
 • do 17 maja 2024 roku - wypłata stypendium za styczeń-maj
 • do 14 czerwca 2024 roku - wypłata stypendium za czerwiec

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM I JEGO SKŁADANIE

Student do dnia 15 kwietnia 2024 roku składa Wniosek o stypendium w postaci pliku PDF ze skanem wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Wniosku wraz z zawartymi w tym druku oświadczeniami.

Plik PDF podpisanego i zeskanowanego Wniosku o stypendium należy do dnia 15 kwietnia 2024 roku przesłać pocztą z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (...@st.amu.edu.pl) na adres poczty elektronicznej Sekcji Spraw Studenckich (dn@amu.edu.pl) jako załącznik do wiadomości z tematem "Białoruś - wniosek - nazwisko imię". Zasady korzystania z poczty studenckiej, w tym konfiguracji oprogramowania, dostępne są w serwisie Uczelni.

Niewypełniony (brak podpisu itp.) lub błędnie wypełniony Wniosek zostanie zwrócony pocztą elektroniczną na adres wnioskującego studenta w systemie uniwersyteckiej poczty studenckiej (...@st.amu.edu.pl), z prośbą o przesłanie poprawionego wniosku, w związku z tym zaleca się bieżącą kontrolę skrzynki poczty elektronicznej.

Poprawiony Wniosek należy w ciągu dwóch dni od otrzymania informacji o błędnym lub niewypełnionym formularzu, nie później niż do dnia 17 kwietnia 2024 roku, przesłać jw. jako załącznik do wiadomości e-mail z tematem "Białoruś - korekta wniosku - nazwisko imię".


FORMULARZ WNIOSKU

plik DOCX (MS Word od v.2007) - (tylko po polsku)


Wniosek złożony po terminie lub bez wskazanego rachunku w polskim banku, lub złożony przez osobę nie posiadającą nr. PESEL, lub złożony przez osobę nie posiadającą podczas składania Wniosku statusu studenta pozostaje bez rozpatrzenia, jako nie spełniający podanych wyżej kryteriów.


ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM

Stypendium wynosi 1000 PLN brutto, tj. 880 PLN netto i jest wypłacane maksymalnie przez 6 miesięcy, do dnia 30 czerwca 2024 roku. Pierwsze stypendium zostanie wypłacone Stypendium zostanie wypłacone z wyrównaniem od stycznia 2024 roku.

Stypendysta nie może otrzymywać w roku akad. 2023/2024 innego wsparcia w postaci świadczeń finansowanych ze środków publicznych państwa polskiego (np. stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium NAWA, stypendium NAWA "Solidarni z Białorusią" i in.). Wniosek złożony przez studenta, który otrzymał wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez rozpatrzenia jako nie spełniający kryteriów.

Student traci prawo do stypendium i wypłata ulega wstrzymaniu, gdy:

 1. został skreślony z listy studentów lub zrezygnował ze studiów,
 2. przeniósł się do innej uczelni,
 3. uzyskał polskie obywatelstwo,
 4. został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni,
 5. podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało przyznane świadczenie,
 6. naruszył inne niż wymienione powyżej postanowienia obowiązujących zasad.

Zawieszenie wypłaty stypendium następuje z końcem miesiąca, w którym wystąpiła jedna z powyższych przyczyn.


Zasady przyznawania i wypłacania stypendium studentom z Białorusi