TURA WNIOSKOWANIA

Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 488/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w  roku akademickim 2020/2021.


Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021, stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

 • 24.09.2020 r. - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 12:00)
 • 15.10.2020 r. - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 23:59)
 • do 06.11.2020 r. - poprawianie wniosków przez studentów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy
 • do 06.11.2020 r. - weryfikacja i akceptacja wniosków
 • do 17.11.2020 r. - uruchomienie algorytmu stypendialnego
 • do 25.11.2020 r. - zlecenie przelewów za październik i listopad
 • do 15. dnia miesiąca - zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach (grudzień-czerwiec)

Po zakończeniu pierwszej tury wnioskowania i uzgodnieniu przez JM Rektora i Samorząd Studentów parametrów stypendialnych (próg dochodów i wysokość świadczeń) zostanie uruchomiona na stałe druga tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Będzie wówczas można dokończyć generowanie, poprawianie i składanie wcześniej rozpoczętych formularzy oraz rozpocząć nowe, gdy w wyniku zmiany sytuacji materialnej i socjalnej zajdzie  potrzeba wystąpienia o świadczenia pomocy materialnej. Tura będzie otwarta do dnia 30 czerwca 2021 roku, tj. do końca okresu zajęć dydaktycznych i letniej sesji egzaminacyjnej wyznaczonych organizacją roku akademickiego oraz możliwym 9-miesięcznym (liczonym od października 2020 roku), regulaminowym okresem, na który mogą zostać przyznane stałe formy pomocy materialnej.


Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony. Z uwagi na planowane zmiany zmierzające do uproszczenia procedury składania wniosków, prosimy o śledzenie zmiany treści niniejszej strony.

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularzy i przed złożeniem dokumentów w Biurach Obsługi Studentów należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Świadczenia pomocy socjalnej

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o świadczenia pomocy socjalnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę). W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ze zmianami) studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga,
 • zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Oprócz ww. świadczeń studenci korzystać mogą ze

 • stypendium rektora,
 • stypendium ministra.

Zasady przyznawania studentom stypendium rektora zawarte są w ww. Regulaminie oraz w dokumencie Zasady przeliczania osiągnięć studentów będącym Załącznikiem nr 1 (ze zmianami) do Regulaminu.

Szczegółowe informacje o stypendium ministra, zasady kwalifikacji oraz wykazy rodzajów uznawanych osiągnięć i sposób ich oceny, dostępne są w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w szczególności w  Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 658), ze zmianami (Dz.U. z 2019 r. poz. 2297).

Szczegóły wnioskowania oraz występowania do JM Rektora o przedstawienie kandydatur(y) Ministrowi wkrótce zostaną przekazane Dziekanom i Prodziekanom. Oczekiwać należy, że studenci uzyskają wymagane informacje w Biurach Obsługi Studentów właściwych dla kierunków studiów.

Niezależnie od ww. form, studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 96 i 97 Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.


Świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi oraz stypendium rektora) są przyznawane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną pracującą w podkomisjach wydziałowych. W związku z tym wszystkie wnioski o ww. świadczenia, a także o miejsca DSach należy składać za pośrednictwem systemu USOSweb do właściwych dla kierunków studiów  Biur Obsługi Studentów.

Wypłata świadczeń pomocy materialnej dokonywana jest w formie przelewów na rachunki bankowe studentów 15. dnia miesiąca.

Stypendium socjalne

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego generuje i składa wniosek w USOSweb.

Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie sytuacji materialnej studenta. Podczas ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy socjalnej uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, w związku z tym nawet w wyjątkowych przypadkach nie można uwzględniać innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta).

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.


W związku z przepisami o ochronie danych osobowych pełnoletni członkowie rodziny (w tym student-wnioskodawca) zobowiązani są udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych oraz danych osób niepełnoletnich pozostających pod ich opieką. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego bez złożonych oświadczeń nie jest kompletny i nie może zostać rozpatrzony; brak oświadczeń może skutkować cofnięciem do poprawy wniosku i oświadczenia o dochodach.

Formularz oświadczenia dostępny jest tutaj.

Samodzielność finansowa studenta

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym (2019) oraz w roku bieżącym (2020) w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy  o świadczeniach rodzinnych, tj. 930,35 PLN (netto).

Student, o którym mowa składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Oświadczenie, o którym mowa, należy złożyć na druku, który dostępny jest pod adresem http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/rpms-2016/samo.pdf.

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa.

Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. W szczególnych przypadkach komisja stypendialna może uznać źródło dochodu jako stałe, np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód  z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.

Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować dochody uzyskane w roku złożenia wniosku przedstawiając m. in.

 • umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło),
 • decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty,
 • zaświadczenia o zarobkach (zaświadczenia z zakładu pracy),
 • inne

Udokumentowanie samodzielności finansowej studenta wymaga również – oprócz wykazania dochodów uzyskanych po okresie bazowym (w bieżącym roku kalendarzowym) – przedstawienia zaświadczeń Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez studenta w poprzedzającym roku podatkowym. Ponieważ dochód, o którym mowa, jest dochodem netto, a zaświadczenia wystawiane przez Urzędy Skarbowe od 1 stycznia 2012 roku nie zawierają informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, na studencie ubiegającym się o uzyskanie statusu samodzielnego finansowo spoczywa obowiązek przedstawienia zaświadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o łącznej wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w obowiązujących dla rodzaju wniosku okresach dokumentowania sytuacji materialnej, których dotyczą zaświadczenia Urzędu Skarbowego (rok bazowy) oraz zaświadczenia dotyczące dochodów uzyskanych po roku bazowym.


Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Podczas rozpatrywania wniosków złożonych po pierwszym wyznaczonym w październiku terminie, możliwość przyznania stypendium może zależeć od tego, czy po terminie, o którym mowa, nastąpiły zmiany sytuacji materialnej wnioskodawcy z przyczyn wskazanych w art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111), zwanej dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Forma wniosku zależy od jego zawartości (źródeł dochodów członków rodziny oraz rodzaju i liczby załączników).

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
 • oświadczenie o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2019 roku,
 • dokumenty, na podstawie których zostało złożone oświadczenie o dochodach.

Szczegółowy wykaz dokumentów, które - zależnie od przypadku i źródeł dochodów - można przedstawiać, zawiera tekst Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów oświadczenia o uzyskanych w 2019 roku przez członków rodziny dochodach opodatkowanych i nieopodatkowanych, jak również o dochodach uzyskanych w roku 2020. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Można zapoznać się z nim również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

W wyniku nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych zmianie uległy zasady ustalania dochodu w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu i w formie karty podatkowej. Z tego powodu zaleca się zapoznanie z informacjami na ten temat zawartymi w ww. pliku PDF. W przypadku działalności opodatkowanej w formie ryczałtu zaświadczenie Urzędu Skarbowego musi zawierać zarówno wysokość przychodu, jak i stawkę opodatkowania!!!

W związku ze zmianami druk oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej może być wykorzystany wyłącznie w przypadku opodatkowanej w ten sposób działalności gospodarczej rozpoczętej w 2020 roku.

Wejście w życie Ustawy zmienia niektóre zasady wnioskowania i rozpatrywania wniosków. Zasadnicza zmiana wynika z art. 88 ust. 4, zgodnie z którym odmawia się przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), tj. 528 PLN (wg stanu na dzień 17 lipca 2019 roku), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione (np. udokumentowane wystąpieniem studenta i odmową jednostki) oraz student przedstawił i udokumentował źródła utrzymania rodziny (art. 88 ust. 5 Ustawy).


Załączniki, na podstawie których wypełnione zostanie Oświadczenie o dochodach, należy zeskanować i przygotować z nich pliki PDF. Wielostronicowe zaświadczenie lub inny dokument musi stanowi jeden plik PDF.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Sytuacja materialna wnioskodawcy

Podstawą ustalania sytuacji materialnej podczas procedury składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego są zaświadczenia Urzędu Skarbowego o dochodach członków rodziny (w tym studenta) uzyskanych w 2019 roku oraz dodatkowe dokumenty poświadczające utratę dochodu w 2019 roku i uzyskanie lub utratę dochodu w 2020 roku (dochód utracony, dochód uzyskany). Ponadto potrzebne będą zaświadczenia instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych przez podatników-członków rodziny studenta w 2019 roku. W zależności od sytuacji i składu rodziny przedstawić można zaświadczenia ze szkół rodzeństwa, wydane przez Urzędy Gminne zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, wyroki alimentacyjne i wydruki ostatnich 2-3 operacji przelewu alimentów, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych). W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej w roku składania wniosku, składa się również oświadczenie podatnika o dochodzie netto (formularz oświadczenia dostępny jest tutaj).


Zmiany sytuacji, jakie wystąpiły w 2020 roku wobec stanu z 2019 roku będzie można przedstawić i udokumentować załącznikami. Dotyczy to wyłącznie przypadków wymienionych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z art. 3 pkt 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy mowa o utracie dochodu, oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.),
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 3 pkt 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy mowa o utracie dochodu, oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt. 1 Ustawy stypendium socjalne przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, ale nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, jak również tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Przepisy te stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą (art. 93 ust. 3 Ustawy). Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 91 ust. 1 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku w Biurze Obsługi Studentów (w systemie USOSweb) jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie komisje stypendialne realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, uzgodnione przez Rektora i uczelniany organ Samorządu Studentów, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, tj. do czerwca 2021 roku, niemniej decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, albo utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów równorzędnego stopnia lub wyższego (ukończenie jednolitych studiów magisterskich podczas równoległego odbywania studiów pierwszego stopnia).

Kryteria rozpatrywania wniosków, wysokość stypendium socjalnego i zwiększenia z tytułu zamieszkania na rok akad. 2020/2021 zostaną ustalone przez Rektora i uczelniany organ Samorządu Studenckiego na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz sytuacji materialnej wnioskodawców.

W roku akad. 2019/2020 stypendium socjalne przyznawane było w wysokości równej różnicy między dochodem/os., umożliwiającym przyznanie studentowi UAM stypendium socjalnego (1020 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku studenta, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, jednak w wysokości nie niższej niż 250 PLN, będącej stawką podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania przyznawane było w wysokości 250 PLN na każdą z uprawnionych osób.


Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje i składa wniosek w USOSweb.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Można zapoznać się z nim również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

Podczas rozpatrywania wniosków jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.


Na kompletne podanie składają się:

 • wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie, na podstawie którego zostanie złożony Wniosek, należy zeskanować i przygotować z niego plik PDF. Wielostronicowe orzeczenie musi stanowi jeden plik PDF.


Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie uprawnienia do świadczenia, nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Wygenerowanie wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych możliwe jest również przy braku w systemie informacji o orzeczeniu o niepełnosprawności (lub o niezdolności do pracy) oraz o jego ważności, jednak system uniemożliwi wypłatę przyznanego świadczenia. Zaleca się sprawdzenie z pomocą Biura Obsługi Studentów, czy w systemie znajdują się wymagane informacje. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie ważności orzeczenia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (art. 93 ust. 4 Ustawy). Przepisy te stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą (art. 93 ust. 3 Ustawy)

Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 91 ust. 1 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku we właściwym Biurze Obsługi Studentów jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie komisje stypendialne realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. Decyzja o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów co najmniej równorzędnego stopnia.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akad. 2020/2021 zostanie ustalona przez Rektora i uczelniane organy samorządów studenckiego i doktoranckiego na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (stypendium socjalne).

W roku akad. 2019/2020 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane było w wysokości 550 PLN.


Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta. Student ubiegający się o przyznanie zapomogi składa wniosek w USOSweb.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie zapomogi. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt. 1 Ustawy zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat, jednak nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, jak również tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Przepisy te stosuje się do osób również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą (art. 93 ust. 3 Ustawy).

Zapomogę student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 91 ust. 1 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymana zapomoga, wyrażonego złożeniem wniosku w Biurze Obsługi Studentów (w systemie USOSweb) jednostki, z którą student wiąże swój wybórZasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.


Załączniki, będące dokumentami i zaświadczeniami potwierdzającymi powody wystąpienia z Wnioskiem, należy zeskanować i przygotować z nich pliki PDF. Wielostronicowe zaświadczenie lub inny dokument musi stanowi jeden plik PDF.


Wysokość zapomogi ustala komisja stypendialna po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację studenta. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianymi organami samorządów studenckiego i doktoranckiego na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (inne świadczenia pomocy materialnej).

W roku akad. 2019/2020 zapomoga przyznawana była - w zależności od powodów wystąpienia - w wysokości do 2000 PLN.

UWAGI:

Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie stypendialne może zostać przyznane wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM (nie dotyczy miejsca w Domu Studenckim) następuje, jeśli student:

 • został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej,
 • uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
 • został skreślony z listy studentów,
 • odbywa studia ponad 6 lat (czas jego studiów, liczony od podjęcia pierwszych studiów, jest sumowany, niezależnie od tego, czy je ukończył, czy nie).

O przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie może ubiegać się student, który:

 • w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie wydalony z Domu Studenckiego,
 • nie uregulował swoich zobowiązań wobec Domu Studenckiego, powstałych z powodu zaniechania wnoszenia opłat za miejsce w Domu Studenckim, lub którego nie uregulowane zobowiązania powstały z innych przyczyn
 • nie dotrzymał warunków umowy zawartej z Uczelnią.