ŚWIADCZENIA POMOCY SOCJALNEJ
W ROKU AKAD. 2023/2024


Informacji na temat świadczeń pomocy socjalnej dla studentów udzielają również pracownicy Biur Obsługi Studentów właściwych dla kierunków studiów oraz Sekcji Spraw Studenckich. Informacje o biurach (pracownicy, nr. telefonów, adresy elektroniczne, lokalizacje) dostępne są tutaj. Kontakt elektroniczny studentów możliwy jest wyłącznie z wykorzystaniem adresów w systemie poczty dla studentów w domenie @st.amu.edu.pl. Zasady korzystania z poczty studenckiej, w tym konfiguracji oprogramowania, dostępne są w serwisie Uczelni.
Spis pracowników BOS i Sekcji Spraw Studenckich znajduje się u dołu strony.


HARMONOGRAM

Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 329/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania studentom świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się przez studentów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024.

Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2023/2024, stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

 1. 2 października 2023 r. - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 12:00),
 2. 15 października 2023 r. - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 23:59),
 3. do 2 listopada 2023 r. - poprawianie wniosków przez studentów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy,
 4. do 10 listopada 2023 r. - weryfikacja i akceptacja wniosków,
 5. do 15 listopada 2023 r. - uruchomienie algorytmu stypendialnego,
 6. do 24 listopada 2023 r. - zlecenie przelewów za październik i listopad,
 7. do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca - zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach (grudzień-czerwiec).

JAK SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ?

Wszystkie Wnioski i Oświadczenie o dochodach, o których mowa poniżej, składane są z załącznikami (pliki PDF) wyłącznie w formie elektronicznej. Uczelnia nie przyjmuje formularzy w innej formie, w szczególności w postaci wydrukowanej.

Sposób wypełniania, a następnie składania i autoryzacji formularzy elektronicznych oraz przedstawiania załączników do nich został omówiony w przygotowanych Instrukcjach.

Każdemu formularzowi elektronicznemu Wniosków i Oświadczenia o dochodach poświęcona jest odrębna Instrukcja, udostępniona w USOSweb, w module Wnioski. Po zalogowaniu się do USOSweb należy wybrać "DLA WSZYSTKICH", a następnie na pierwszej stronie modułu wniosków - plik właściwej Instrukcji.

Złożonych i autoryzowanych elektronicznych formularzy Wniosków i Oświadczenia o dochodach nie można poprawiać (edytować). By ponownie uzyskać możliwość edycji, należy zwrócić się do Biura Obsługi Studentów (BOS) właściwego dla kierunku studiów o cofnięcie dokumentu elektronicznego do poprawy.  Prośby należy kierować wysyłając do właściwego dla kierunku studiów Biura Obsługi Studentów wiadomość elektroniczną z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) lub kontaktując się telefonicznie z BOS, podając kierunek, rok studiów i nr albumu. Po zakończeniu ponownej edycji należy powtórzyć procedurę złożenia i autoryzacji formularza właściwego Wniosku lub Oświadczenia.

Spis pracowników BOS znajduje się u dołu strony.

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularzy wniosków o poszczególne świadczenia, o których niżej mowa oraz Oświadczenia o dochodach i ich złożeniem w systemie należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.Świadczenia pomocy socjalnej

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o świadczenia pomocy socjalnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę). W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)(tylko po polsku - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tekst ujednolicony) studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomoga

Oprócz ww. świadczeń studenci korzystać mogą ze:

Zasady przyznawania studentom stypendium rektora zawarte są w ww. Regulaminie oraz w dokumencie Zasady przeliczania osiągnięć studentów będącym Załącznikiem nr 1 (tekst ujednolicony) do Regulaminu.

Szczegółowe informacje o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akad. 2023/2024, zasady kwalifikacji oraz wykazy rodzajów uznawanych osiągnięć i sposób ich oceny, zostaną zamieszczone w serwisie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Procedura wnioskowania o świadczenie zostanie podana do wiadomości w komunikacie Prorektora ds. studenckich i kształcenia, który zostanie udostępniony w serwisie Uczelni.

Niezależnie od ww. form, studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 96 i 97 Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.


Świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi oraz stypendium rektora) są przyznawane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną pracującą w Podkomisjach Wydziałowych. W związku z tym wszystkie wnioski o ww. świadczenia należy składać za pośrednictwem systemu USOSweb do właściwych dla kierunków studiów podkomisji (przez wybór kierunku, na którym składany będzie wniosek).


Kto może otrzymać świadczenia pomocy socjalnej?

O stypendium socjalne mogą ubiegać się obywatele polscy oraz osoby wymienione w art. 324 ust. 2 pkt. 2-7 Ustawy, tj. cudzoziemcy, którzy:

 1. posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE,
 2. posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2023 r. poz. 519, z późn. zm.)(tylko po polsku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/U/D20131650Lj.pdf),
 3. posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 4. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 5. posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 6. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

Wszyscy cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie od roku akad. 2019/2020 począwszy, są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, tj. o:

 1. stypendium rektora,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych (pod warunkiem posiadania wydanych w Polsce orzeczeń o (stopniu) niepełnosprawności lub orzeczeń o niezdolności do pracy, lub orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji),
 3. jednorazową zapomogę,
 4. stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 5. stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą państwową lub samorządową osobą prawną,
 6. stypendium ministra.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.)(tylko po polsku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001669/U/D20181669Lj.pdf), osoby nie będące obywatelami polskimi, które podjęły studia przed dniem 1 października 2019 roku na zasadach określonych w ustawie uchylonej w art. 169 pkt. 3 Ustawy, tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)(tylko po polsku - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051641365/U/D20051365Lj.pdf), kontynuują studia na zasadach dotychczasowych, czyli podanych w tej ustawie.


Wypłata świadczeń dokonywana jest wyłącznie w formie przelewów na prowadzony w polskim banku rachunek studenta!


Stypendium socjalne

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego generuje i składa w USOSweb Wniosek i Oświadczenie o dochodach. Zasady korzystania z USOSweb dostępne są w serwisie Uczelni.

Sposób wypełniania, a następnie składania i autoryzacji formularzy elektronicznych oraz przedstawiania załączników do nich został omówiony w przygotowanych instrukcjach, dostępnych po zalogowaniu do USOSweb, w module Wnioski (tylko po polsku).

Instrukcja do Oświadczenia o dochodach jest dostępna również tutaj (tylko po polsku!).

Instrukcja do Wniosku jest dostępna również tutaj (tylko po polsku!).

Wniosek i Oświadczenie w innej formie nie są przyjmowane.

Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie sytuacji materialnej studenta. Podczas ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy socjalnej uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta,
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 3. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, w związku z tym nawet w wyjątkowych przypadkach nie można uwzględniać innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta).

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie  i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.Samodzielność finansowa studenta

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym (2020) oraz w roku bieżącym (2021) w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (tylko po polsku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf), tj. 930,35 PLN (netto).

Student, o którym mowa składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Oświadczenie, o którym mowa, należy złożyć na druku, który dostępny jest tutaj (tylko po polsku).

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa.

Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. W szczególnych przypadkach komisja stypendialna może uznać źródło dochodu jako stałe, np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód  z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.

Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować dochody uzyskane w roku złożenia wniosku przedstawiając m.in.

 1. umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło),
 2. decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty,
 3. zaświadczenia o zarobkach (zaświadczenia z zakładu pracy),
 4. inne.

Udokumentowanie samodzielności finansowej studenta wymaga również – oprócz wykazania dochodów uzyskanych po okresie bazowym (w bieżącym roku kalendarzowym) – przedstawienia zaświadczeń Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez studenta w poprzedzającym roku podatkowym.


Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Podczas rozpatrywania wniosków złożonych po pierwszym wyznaczonym w październiku terminie, możliwość przyznania stypendium może zależeć od tego, czy po terminie, o którym mowa, nastąpiły zmiany sytuacji materialnej wnioskodawcy z przyczyn wskazanych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Forma wniosku zależy od jego zawartości (źródeł dochodów członków rodziny oraz rodzaju i liczby załączników).

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna
 • sytuacja socjalna

Na kompletne podanie składają się:

 1. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
 2. oświadczenie o dochodach uzyskanych przez studenta i członków rodziny w 2021 roku,
 3. dokumenty, na podstawie których zostało złożone oświadczenie o dochodach.

Szczegółowy wykaz dokumentów, które - zależnie od przypadku i źródeł dochodów - można przedstawiać, zawiera tekst Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składany jest wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem modułu wnioskowania USOSweb.

.

Do elektronicznego formularza Wniosku o stypendium socjalne w wysokości zwiększonej z tytułu zamieszkania w siedzibie uczelni poza miejscem stałego zamieszkania (dotyczy wyłącznie studentów zamiejscowych na studiach stacjonarnych) należy dołączyć - w formie plików PDF - skany umów o zakwaterowanie/wynajem. Dokument wielostronicowy musi zawierać się w jednym pliku.

.

Do Wniosku o przyznanie stypendium socjalnego załącza się jedynie dokumenty (pliki PDF) dotyczące zamieszkania (umowy najmu, oświadczenia); bezcelowe i bezzasadne jest załączanie dokumentów o składzie rodziny i dochodach (te należy załączyć do Oświadczenia o dochodach) i orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (stanowią one załączniki do Wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych).

.

Stypendium socjalne w wysokości zwiększonej z powodu zakwaterowania przysługuje wyłącznie w przypadku udokumentowanego pobytu w czasie semestru/roku akademickiego w mieście - siedzibie Uczelni.

.

Oświadczenie o dochodach składane jest wyłącznie w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami, które stanowią pliki PDF zawierające skany dokumentów na podstawie których Oświadczenie zostało utworzone. Pliki z kopiami PDF dołączane są do elektronicznego formularza Oświadczenia i każdy z nich dotyczy jednego dokumentu (zaświadczenia/oświadczenia). Zaświadczenia wielostronicowe muszą stanowić zawartość jednego pliku, odrębnie dla każdego dokumentu.


Sytuacja materialna wnioskodawcy

Podstawą ustalania sytuacji materialnej podczas procedury składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego są zaświadczenia Urzędu Skarbowego (również uzyskane on-line w e-US) o dochodach członków rodziny (w tym studenta) uzyskanych w 2022 roku (Zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU) - e-zaświadczenie do celów stypendialnych) oraz dodatkowe dokumenty poświadczające utratę dochodu w 2022 roku i uzyskanie lub utratę dochodu w 2023 roku (dochód utracony, dochód uzyskany) - dotyczy wniosku o stypendium socjalne w roku akad. 2023/2024. Jeżeli zaświadczenie ZAS-DFU nie zawiera informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne, potrzebne są zaświadczenia instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne odprowadzonych przez podatników-członków rodziny studenta w 2022 roku (dotyczy jw.). W zależności od sytuacji i składu rodziny przedstawić należy zaświadczenia ze szkół rodzeństwa, wydane przez Urzędy Gminne zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, wyroki alimentacyjne i wydruki ostatnich 2-3 operacji przelewu alimentów, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych).

W wyniku nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych zmianie uległy zasady ustalania dochodu w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu i w formie karty podatkowej. Z tego powodu zaleca się zapoznanie z wyjaśnieniami na ten temat zawartymi w pliku PDF Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej. W przypadku działalności opodatkowanej w formie ryczałtu zaświadczenie Urzędu Skarbowego musi zawierać zarówno wysokość przychodu, jak i stawkę opodatkowania!!!

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej w roku składania wniosku (2023), składa się również oświadczenie podatnika o dochodzie netto (formularz oświadczenia (tylko po polsku) dostępny jest tutaj).


Niski dochód lub jego brak

Zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 Ustawy rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna odmówią przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (700 PLN), jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny. W przypadku gdy student, o którym mowa, lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna mogą przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentuje on źródła utrzymania rodziny.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje zaświadczenie na wniosek studenta, na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej).

Wnioski o ww. zaświadczenie można składać za pośrednictwem systemu ePUAP.


Zmiany sytuacji materialnej

Zmiany sytuacji, jakie wystąpiły w 2022 roku wobec stanu z 2021 roku będzie można przedstawić i udokumentować załącznikami. Dotyczy to wyłącznie przypadków wymienionych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z art. 3 pkt 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy mowa o utracie dochodu, oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2023 r. poz. 208, z późn. zm.)(tylko po polsku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910070024/U/D19910024Lj.pdf) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.)(tylko po polsku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981370887/U/D19980887Lj.pdf),
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 3 pkt 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy mowa o uzyskaniu dochodu, oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uprawnienie do stypendium socjalnego

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt. 1 Ustawy stypendium socjalne przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 12 rozpoczętych semestrów, niezależnie od tego, czy student pobierał stypendium lub nie. Na studiach pierwszego stopnia uprawnienie istnieje przez 9 semestrów, a na studiach drugiego stopnia - przez 7 semestrów, jednak w sumie przez nie więcej niż 12 semestrów. Do tego okresu wlicza się również przewidziane Regulaminem studiów semestry przerw w studiach (urlopy).

UWAGA:
Okresy wszystkich odbywanych studiów - niezależnie od ich ukończenia lub nieukończenia - sumują się. Za semestr studiów uważa się każdy rozpoczęty semestr, niezależnie od czasu posiadania statusu studenta w jego czasie.
Na przykład:
Jeżeli student odbywał studia pierwszego stopnia przez 8 semestrów, ale wcześniej studiował 2 semestry na innych, również nie ukończonych studiach, na podjętych studiach prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra ma jeszcze tylko 2 semestry uprawnień.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra albo równorzędny, jak również tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku studiów, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Na podstawie art. 93 ust. 8 Ustawy powyższe zasady dotyczące uprawnienia do stypendium socjalnego stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku studiów, wynikające z art. 91 ust. 1 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku do właściwej Podkomisji Wydziałowej Uczelnianej Komisji Stypendialnej (w systemie USOSweb, przez wybór jednostki/kierunku), z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie Podkomisje Wydziałowe realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, uzgodnione przez Rektora i Samorząd Studentów, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku studiów i wydziału.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, tj. do dnia 30 czerwca każdego roku akademickiego, niemniej decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył kształcenie na kierunku studiów, na którym pobierał świadczenie, albo utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów równorzędnego stopnia lub wyższego (ukończenie jednolitych studiów magisterskich podczas równoległego odbywania studiów pierwszego stopnia).

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy stypendium socjalnego nie może otrzymać student, którego sytuacja materialna wyrażona jest dochodem/os. w jego rodzinie większym niż 1294,4 PLN (netto).


Wysokość stypendium socjalnego

W roku akad. 2022/2023 stypendium socjalne przyznawane było w wysokości równej różnicy między dochodem/os., umożliwiającym przyznanie studentowi UAM stypendium socjalnego (1051 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku studenta, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, zwiększonej o 400 PLN. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania przyznawane było w wysokości 500 PLN.

Kryterium dochodowe i wysokość świadczeń zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 260/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego progu dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora oraz procenta studentów, którym przyznaje się stypendium rektora.

Kryteria rozpatrywania wniosków, wysokość stypendium socjalnego i zwiększenia z tytułu zamieszkania na rok akad. 2023/2024 zostaną ustalone przez Rektora, w porozumieniu z Samorządem Studentów, na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz sytuacji materialnej wnioskodawców.


Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje i składa Wniosek w USOSweb. Zasady korzystania z USOSweb dostępne są w serwisie Uczelni.

Sposób wypełniania, a następnie składania i autoryzacji formularza elektronicznego oraz przedstawiania załączników do niego został omówiony w przygotowanej Instrukcji, dostępnej po zalogowaniu się w systemie USOSweb (moduł Wnioski). Z jej treścią można zapoznać się również tutaj (tylko po polsku).

Wnioski w innej formie nie są przyjmowane.


Uprawnienie do stypendium dla osób niepełnosprawnych

Podczas rozpatrywania wniosków jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.


Na kompletne podanie składają się:

 • wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub
 • ważne orzeczenie o niezdolności do pracy, lub
 • ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

wystawione przez uprawnionych lekarzy zespołu orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).


Orzeczenie, na podstawie którego zostanie złożony Wniosek, należy zeskanować i przygotować z niego plik PDF. Wielostronicowe orzeczenie musi stanowi jeden plik PDF. Zasady dołączania kopii orzeczenia zostały podane w Instrukcji.


Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie uprawnienia do świadczenia, nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Wygenerowanie wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych możliwe jest również przy braku w systemie informacji o orzeczeniu o niepełnosprawności (lub o niezdolności do pracy) oraz o jego ważności, jednak system uniemożliwi wypłatę przyznanego świadczenia. Zaleca się sprawdzenie z pomocą Biura Obsługi Studentów, czy w systemie znajdują się wymagane informacje. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie ważności orzeczenia.

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt. 1 Ustawy stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 12 rozpoczętych semestrów, niezależnie od tego, czy student pobierał stypendium lub nie. Na studiach pierwszego stopnia uprawnienie istnieje przez 9 semestrów, a na studiach drugiego stopnia - przez 7 semestrów, jednak w sumie przez nie więcej niż 12 semestrów. Do tego okresu wlicza się również przewidziane Regulaminem studiów semestry przerw w studiach (urlopy).

UWAGA:
Okresy wszystkich odbywanych studiów - niezależnie od ich ukończenia lub nieukończenia - sumują się. Za semestr studiów uważa się każdy rozpoczęty semestr, niezależnie od czasu posiadania statusu studenta w jego czasie.
Na przykład:
Jeżeli student odbywał studia pierwszego stopnia przez 8 semestrów, ale wcześniej studiował 2 semestry na innych, również nie ukończonych studiach, na podjętych studiach prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra ma jeszcze tylko 2 semestry uprawnień.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra albo równorzędny, jak również tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku studiów, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Na podstawie art. 93 ust. 8 Ustawy powyższe zasady dotyczące uprawnienia do stypendium dla osób niepełnosprawnych stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku studiów, wynikające z art. 91 ust. 1 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku do właściwej Podkomisji Wydziałowej Uczelnianej Komisji Stypendialnej (w systemie USOSweb, przez wybór jednostki/kierunku), z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie Podkomisje Wydziałowe realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, uzgodnione przez Rektora i Samorząd Studentów, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku studiów i wydziału.

UWAGA:
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego (licencjata lub równorzędnego)(orzeczenie otrzymane po raz pierwszy w tym czasie), świadczenie przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki lub od miesiąca złożenia kompletnego wniosku, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do otrzymywania stypendium dla osób niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. Decyzja o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów co najmniej równorzędnego stopnia.


Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych

W roku akad. 2022/2023 stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane było w wysokości 700 PLN.

Wysokość świadczenia została wprowadzona Zarządzeniem nr 260/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego progu dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora oraz procenta studentów, którym przyznaje się stypendium rektora.


UWAGA - stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego

Dnia 2 marca 2020 roku została uchwalona Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842, z późn. zm.)(tylko po polsku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf). Zgodnie z art. 15h ust. 1 tej ustawy z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie o niezdolności do pracy, albo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na czas określony na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (ustawa została ogłoszona dnia 7 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  Ustawodawca założył, że orzeczenie mogło wygasnąć na 90 dni przed 7 marca 2020 roku i osoba z niepełnosprawnością wystąpiła w tym czasie o przedłużenie ważności orzeczenia, czego zespoły orzeczników nie zdołały zrobić przed dniem 7 marca br. Oznacza to, że również osoby mające wcześniej orzeczenia i stypendium, którym zaprzestano w tym okresie wypłacania świadczenia, wystąpić mogły o przedłużenie ważności orzeczenia. Przyjąć należy, że zainteresowani zwrócili się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z odpowiednim wnioskiem, o którym mowa i są to w stanie udokumentować kopią z potwierdzeniem jego złożenia. Student, którego dotyczy taki przypadek, przedstawia kopię wniosku ws. orzeczenia, z potwierdzeniem jego złożenia (plik PDF). Dokument ten należy dostarczyć na adres elektroniczny pracownika Biura Obsługi Studentów (BOS) właściwego dla kierunku studiów, wysyłając jako załącznik do wiadomości elektronicznej z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl). Wpłynięcie takiego dokumentu upoważnia do dokonania w USOS korekty daty ważności orzeczenia,
  .
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ww. ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  System USOSweb nie uniemożliwi złożenia Wniosku i zostanie on rozpatrzony, niemniej wypłata stypendium nie będzie możliwa. Wiadomość elektroniczną w tej sprawie należy wysłać z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) na adres elektroniczny pracownika Biura Obsługi Studentów (BOS) właściwego dla kierunku studiów. Wpłynięcie takiej informacji upoważnia do dokonania w USOS korekty daty ważności orzeczenia,

Spis pracowników BOS znajduje się u dołu strony.

 1. Jeżeli podczas składania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na podstawie czasowego orzeczenia o niepełnosprawności, którego ważność upłynęła po 2 marca 2020 roku, system uniemożliwia przejście do dalszych ekranów wypełniania formularza, należy podać jako datę upływu ważności tego orzeczenia datę przypadającą 60 dni od 31 marca 2023 roku i dołączyć do formularza wniosku plik PDF tego orzeczenia! - bez tego pliku formularz zostanie cofnięty do poprawy, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany wiadomością elektroniczną wysłaną na jego adres w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) oraz komentarzem w Historii zmian stanów wniosku (tabela znajdująca się u dołu formularza). Należy sprawdzać skrzynkę poczty elektronicznej oraz stan złożonego wniosku w systemie USOSweb.
 2. Po uzyskaniu nowego orzeczenia o niepełnosprawności, należy powiadomić o tym BOS, okazując do wglądu oryginał orzeczenia i w powyżej opisany sposób dostarczyć jego kopię jako załącznik PDF do wiadomości wysłanej do pracownika BOS z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów Uczelni (st.amu.edu.pl). Na podstawie przedstawionego w ten sposób nowego orzeczenia zostanie w systemie USOS zaktualizowana data ważności dokumentu uprawniającego do otrzymania i wypłat świadczenia. Adres właściwej osoby znajduje się u dołu tej strony.
 3. Dnia 31 marca 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego - Dz.U. z 2023 r. poz. 598. Zgodnie z § 1 ust. 1 tego dokumentu stan zagrożenia epidemicznego, o którym mowa wyżej, został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2023 roku, w związku z czym orzeczenia, których ważność upłynęła po 2 marca 2020 roku są nadal ważne przez 60 dni liczonych od dnia, o którym mowa w Rozporządzeniu z dnia 27 marca 2023 roku.

Spis pracowników BOS znajduje się u dołu strony.


UWAGA - zmiana przepisów dotyczących ważności orzeczeń przedłużanej w zw. z pandemią

Dnia 9 marca 2023 roku została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 852)(tylko po polsku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000852/O/D20230852.pdf), której art. 23 wprowadza nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności, których ważność była automatycznie przedłużana w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Przepisy dotyczące zmiany dat ważności orzeczeń (utraty ważności orzeczeń) wejdą w życie trzy miesiące od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, tj. dnia 6 sierpnia 2023 roku (ww. ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 5 marca 2023 roku).

Zgodnie z ww. ustawą orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu (i orzeczeń równoważnych), których okres ważności upłynąłby:

 1. do 31 grudnia 2020 roku – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 roku,
 2. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – zachowują ważność do 31 marca 2024 roku,
 3. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (tj. do 5 sierpnia 2023 roku) zachowają ważność do 30 września 2024 roku.

Wszystkie ww. orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej, niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu (lub orzeczenia równoważnego).


Zapomoga

Zapomoga (jednorazowa zapomoga) jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta. Student ubiegający się o przyznanie zapomogi generuje i składa Wniosek w USOSweb, dołączając dokumenty dotyczące powodów wystąpienia z Wnioskiem. Zasady korzystania z USOSweb dostępne są w serwisie Uczelni.

Wniosek musi zostać udokumentowany poniesionymi wydatkami wpływającymi na sytuację materialną wnioskodawcy. W tym celu należy przedstawić rachunki imienne, faktury lub noty (również wystawione imiennie). Dołączone dokumenty powinny znajdować się w odrębnych plikach PDF - dotyczy to również dokumentów wielostronicowych, które muszą zostać przedstawione w całości w odrębnych plikach.

Sposób wypełniania, a następnie składania i autoryzacji formularza elektronicznego oraz przedstawiania załączników do niego został omówiony w przygotowanej Instrukcji (tylko po polsku) dostępnej po zalogowaniu się w systemie USOSweb (moduł Wnioski). Z tą Instrukcją można zapoznać się również tutaj (tylko po polsku).

Wnioski w innej formie nie są przyjmowane.


Uprawnienie do zapomogi

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt. 1 Ustawy zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 12 rozpoczętych semestrów, niezależnie od tego, czy student pobierał stypendium lub nie. Na studiach pierwszego stopnia uprawnienie istnieje przez 9 semestrów, a na studiach drugiego stopnia - przez 7 semestrów, jednak w sumie przez nie więcej niż 12 semestrów. Do tego okresu wlicza się również przewidziane Regulaminem studiów semestry przerw w studiach (urlopy).

UWAGA:
Okresy wszystkich odbywanych studiów - niezależnie od ich ukończenia lub nieukończenia - sumują się. Za semestr studiów uważa się każdy rozpoczęty semestr, niezależnie od czasu posiadania statusu studenta w jego czasie.
Na przykład:
Jeżeli student odbywał studia pierwszego stopnia przez 8 semestrów, ale wcześniej studiował 2 semestry na innych, również nie ukończonych studiach, na podjętych studiach prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra ma jeszcze tylko 2 semestry uprawnień.

Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra albo równorzędny, jak również tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Na podstawie art. 93 ust. 8 Ustawy powyższe zasady dotyczące uprawnienia do stypendium dla osób niepełnosprawnych stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Zapomogę student może otrzymać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku studiów, wynikające z art. 91 ust. 1 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymana zapomoga, wyrażonego złożeniem wniosku do właściwej Podkomisji Wydziałowej Uczelnianej Komisji Stypendialnej (w systemie USOSweb, przez wybór jednostki/kierunku), z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie Podkomisje Wydziałowe realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, uzgodnione przez Rektora i Samorząd Studentów, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku studiów i wydziału.

Załączniki będące dokumentami i zaświadczeniami potwierdzającymi powody wystąpienia z Wnioskiem, należy zeskanować i przygotować z nich pliki PDF. Wielostronicowe zaświadczenie lub inny dokument musi stanowi jeden plik PDF.

Student może otrzymać zapomogę nie więcej, niż dwa razy podczas roku akademickiego.


Wysokość zapomogi

Wysokość zapomogi ustala Uczelniana Komisja Stypendialna, po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację studenta.

W roku akad. 2022/2023 zapomoga przyznawana jest - w zależności od powodów wystąpienia - w wysokości do 3000 PLN.

Maksymalna wysokość zapomogi została wprowadzona Zarządzeniem nr 260/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego progu dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora oraz procenta studentów, którym przyznaje się stypendium rektora i została ustalona przez Rektora i Samorząd Studentów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego i liczby wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej.


Decyzja Uczelnianej Komisji Stypendialnej

Dla każdego rozpatrzonego wniosku w systemie USOSweb udostępniana jest podpisana cyfrowo decyzja, z której treścią można zapoznać się za potwierdzeniem składanym automatycznie w formie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) odnotowywanego w systemie.

Jak w USOSweb odebrać decyzję stypendialną? - instrukcja dostępna jest po zalogowaniu się w USOSweb (moduł Wnioski) oraz tutaj (tylko po polsku).


UWAGI

Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie stypendialne może zostać przyznane wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM następuje, jeśli student:

 1. został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej,
 2. uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
 3. został skreślony z listy studentów.

Pracownicy Biur Obsługi Studentów
powołani do Wydziałowych Podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej

 • CP - Olimpia Kozłowska (kozlow@amu.edu.pl)
 • IKE - Agata Śliperska (agata.sliperska@amu.edu.pl)
 • MISHiS - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl)
 • NI UAM - Mateusz Rauhut (mateusz.rauhut@amu.edu.pl)
 • WAng - Magdalena Małecka (madab@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Nikodem Kałek (nikodem.kalek@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WArch - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WArch - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl)
 • WB - Joanna Wojciechowska (j.wojciechowska@amu.edu.pl)
 • WCh - Izabela Banaszyk (izabela.banaszyk@amu.edu.pl@amu.edu.pl)
 • WCh - Magdalena Czajka (magdalena.czajka@amu.edu.pl)
 • WFiloz - Nikodem Kałek (nikodem.kalek@amu.edu.pl)
 • WFiloz - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WFiz - Marian Błaszyk (blaszyk@amu.edu.pl)
 • WFiz - Aleksandra Kluczyńska (funio@amu.edu.pl)
 • WFiz - Małgorzata Stankowska (masta@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Mariola Kaczmarkiewicz (mariolak@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Weronika Kleczewska (wknm@amu.edu.pl
 • WFPiK - Katarzyna Kucharczyk-Ciborek (katak@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl)
 • WGS-EiGP - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
 • WH - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl@amu.edu.pl)
 • WH - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WMiI - Renata Myl (jonatan@amu.edu.pl)
 • WMiI - Hanna Piskorska (hanna.piskorska@amu.edu.pl)
 • WNeo - Agnieszka Łysiak (maja2005@amu.edu.pl)
 • WNGiG - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
 • WNoS - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WNoS - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl@amu.edu.pl)
 • WNPiD - Marta Jankowiak (marta.jankowiak@amu.edu.pl)
 • WNPiD - Aldona Mizera (aldona.mizera@amu.edu.pl)
 • WP-A - Wioletta Iwaniak-Paterka (wioletta.iwaniak@amu.edu.pl)
 • WP-A - Aleksandra Janczyk-Robakowska (yaro@amu.edu.pl)
 • WP-A - Małgorzata Nieweś (malgorzata.niewes@amu.edu.pl)
 • WP-A - Joanna Rektor (joanna.rektor@amu.edu.pl)
 • WPiAdm - Natalia Jaszkiewicz (natjas9@amu.edu.pl)
 • WPiAdm - Sandra Hildebrandt (sandrar@amu.edu.pl)
 • WPiKogn - Nikodem Kałek (nikodem.kalek@amu.edu.pl)
 • WPiKogn - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WSocj - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WSocj - Nikodem Kałek (nikodem.kalek@amu.edu.pl)
 • WSE - Zofia Puzio (sofi@amu.edu.pl)
 • WSE - Agnieszka Sobkowiak (agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl)
 • WT - Adrianna Rykaczewska (boswt@amu.edu.pl)

wyszukiwanie pracowników (np. nr. telefonów)

strona Biur Obsługi Studentów


Pracownicy Sekcji Spraw Studenckich

 • Aleksandra Brykowicz (dn@amu.edu.pl)
 • Monika Graumiler-Pawlak (dn@amu.edu.pl)
 • Przemysław Rachowiak (rachp@amu.edu.pl)

wyszukiwanie pracowników (np. nr. telefonów)