Multilanguage


UWAGA:
Zapomoga w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni (informacja znajduje się w części "ZAPOMOGA")

ŚWIADCZENIA POMOCY SOCJALNEJ
W ROKU AKAD. 2021/2022

(patrz w dalszej części strony - poniżej "ODWOŁANIA")

ODWOŁANIA

W systemie USOSweb studentom, którzy wyrazili zgodę na dostarczenie w postaci cyfrowej decyzji ws. wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w roku akad. 2020/2021, zostały udostępnione decyzje, z których treścią można zapoznać się za potwierdzeniem składanym automatycznie w formie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

Jak w USOSweb odebrać decyzję stypendialną? - instrukcja dostępna po zalogowaniu w USOSweb, w module Wnioski, oraz tutaj (tylko po polsku).

Dla osób, które nie wyraziły zgody na elektroniczne dostarczenie dokumentów, zostaną przygotowane decyzje do doręczenia drogą pocztową.

Pobrane (i doręczone) decyzje są jedyną podstawą do wniesienia odwołania, które należy przesłać na adres wskazanego pracownika Biura Obsługi Studentów (BOS) właściwego dla kierunku studiów.

Lista pracowników BOS, członków Podkomisji Wydziałowych Uczelnianej Komisji Stypendialnej (wraz z adresami), upoważnionych do odbierania odwołań, znajduje się u dołu strony.

Wiadomości z odwołaniami powinny być opatrzone - w zależności od sprawy - następującym tematem:

 • odwołanie - stypendium socjalne - {nazwisko} lub,
 • odwołanie - stypendium dla osób niepełnosprawnych - {nazwisko}, lub
 • odwołanie - zapomoga - {nazwisko}.

Do wiadomości wysłanej z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (@st.amu.edu.pl), w terminie wskazanym w Pouczeniu decyzji, należy załączyć pliki PDF (każdy dokument w osobnym pliku) z:

 1. odwołaniem,
 2. kopią decyzji,
 3. kopią Urzędowego Potwierdzenia Odbioru oraz - w zależności potrzeb -
 4. kopiami innych istotnych dla sprawy dokumentów.

Ww. dokumenty muszą być załącznikami do wiadomości - nie dopuszcza się udostępniania w formie linków do zewnętrznych zasobów.


ŚWIADCZENIA POMOCY SOCJALNEJ
W ROKU AKAD. 2021/2022


HARMONOGRAM

Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 94/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 maja 2021 roku  w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022.

Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022, stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

 1. 1 października 2021 r. - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 12:00)
 2. 17 października 2021 r. - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 23:59)
 3. do 6 listopada 2021 r. - poprawianie wniosków przez studentów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy
 4. do 7 listopada 2021 r. - weryfikacja i akceptacja wniosków
 5. do 16 listopada 2021 r. - uruchomienie algorytmu stypendialnego
 6. do 25 listopada 2021 r. - zlecenie przelewów za październik i listopad
 7. do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca - zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach (grudzień-czerwiec)

STAŁA TURA WNIOSKOWANIA

Ok. 20 listopada 2021 roku nastąpi uruchomienie na stałe drugiej, ciągłej tury generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. W jej trakcie można będzie dokończyć generowanie, poprawianie i składanie wcześniej rozpoczętych formularzy oraz rozpocząć tworzenie nowych formularzy Oświadczenia o dochodach oraz poszczególnych Wniosków, również gdy w wyniku zmiany sytuacji materialnej i socjalnej zajdzie potrzeba wystąpienia o świadczenia pomocy materialnej. W takich przypadkach, gdy zajdzie podstawa do ponownego ustalenia uprawnienia do stypendium socjalnego (lub do ustalenia nowej jego wysokości), należy zwrócić się do Biura Obsługi Studentów (BOS) właściwego dla kierunku studiów, o cofnięcie do poprawy Oświadczenia o dochodach.

Spis pracowników BOS znajduje się u dołu strony.

Stała tura wnioskowania będzie otwarta do dnia 30 czerwca 2022 roku, tj. do końca 9-miesięcznego regulaminowego okresu (liczonego od października 2021 roku), na który mogą zostać przyznane stałe formy pomocy materialnej.


Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony.


JAK SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ?

Wszystkie Wnioski i Oświadczenie o dochodach, o których mowa poniżej, składane są z załącznikami (pliki PDF) wyłącznie w formie elektronicznej. Uczelnia nie przyjmuje formularzy w innej formie, w szczególności w postaci wydrukowanej.

Sposób wypełniania, a następnie składania i autoryzacji formularzy elektronicznych oraz przedstawiania załączników do nich został omówiony w przygotowanych Instrukcjach.

Każdemu formularzowi elektronicznemu Wniosków i Oświadczenia o dochodach poświęcona jest odrębna Instrukcja, udostępniona w USOSweb, w module Wnioski. Po zalogowaniu się do USOSweb należy wybrać "DLA WSZYSTKICH", a następnie na pierwszej stronie modułu wniosków - plik właściwej Instrukcji.

Złożonych i autoryzowanych elektronicznych formularzy Wniosków i Oświadczenia o dochodach nie można poprawiać (edytować). By ponownie uzyskać możliwość edycji, należy zwrócić się do Biura Obsługi Studentów (BOS) właściwego dla kierunku studiów o cofnięcie dokumentu elektronicznego do poprawy.  Prośby należy kierować wysyłając do właściwego dla kierunku studiów Biura Obsługi Studentów wiadomość elektroniczną z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) lub kontaktując się telefonicznie z BOS, podając kierunek, rok studiów i nr albumu. Po zakończeniu ponownej edycji należy powtórzyć procedurę złożenia i autoryzacji formularza właściwego Wniosku lub Oświadczenia.

Spis pracowników BOS znajduje się u dołu strony.

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularzy i przed złożeniem dokumentów w Biurach Obsługi Studentów należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.


Student składający Oświadczenie o dochodach, w którym wymienione są osoby trzecie (rodzice, pełnoletnie i niepełnoletnie rodzeństwo, małżonek, pełnoletnie i niepełnoletnie dzieci) lub występujący o zapomogę, której uzasadnieniem są powody dotyczące ww. członków rodziny, obowiązany jest do przedstawienia zgody pełnoletnich członków rodziny na przetwarzanie danych, składanej na druku Oświadczenia pełnoletniego członka rodziny (tylko po polsku - http://dn.home.amu.edu.pl/rodo/rodo-zgoda.pdf).


Świadczenia pomocy socjalnej

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o świadczenia pomocy socjalnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę). W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)(tylko po polsku), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tekst ujednolicony) studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomoga

Oprócz ww. świadczeń studenci korzystać mogą ze

 • stypendium rektora
 • stypendium ministra
 • zakwaterowania w Domu Studenckim

Zasady przyznawania studentom stypendium rektora zawarte są w ww. Regulaminie oraz w dokumencie Zasady przeliczania osiągnięć studentów będącym Załącznikiem nr 1 (tekst ujednolicony) do Regulaminu.

Szczegółowe informacje o stypendium ministra, zasady kwalifikacji oraz wykazy rodzajów uznawanych osiągnięć i sposób ich oceny, dostępne są w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w szczególności w  Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 658)(tylko po polsku), ze zmianami (Dz.U. z 2019 r. poz. 2297)(tylko po polsku).

Niezależnie od ww. form, studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 96 i 97 Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.


Świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi oraz stypendium rektora) są przyznawane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną pracującą w Podkomisjach Wydziałowych. W związku z tym wszystkie wnioski o ww. świadczenia należy składać za pośrednictwem systemu USOSweb do właściwych dla kierunków studiów  Biur Obsługi Studentów.


Kto może otrzymać świadczenia pomocy socjalnej?

O stypendium socjalne mogą ubiegać się obywatele polscy oraz osoby wymienione w art. 324 ust. 2 pkt. 2-7 Ustawy, tj. cudzoziemcy, którzy:

 1. posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE
 2. posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm.)(tylko po polsku)
 3. posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 4. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 5. posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 6. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP

Wszyscy cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie od roku akad. 2019/2020 począwszy, są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, tj. o:

 1. stypendium rektora
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych (pod warunkiem posiadania wydanych w Polsce orzeczeń o (stopniu) niepełnosprawności lub orzeczeń o niezdolności do pracy, lub orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji)
 3. jednorazową zapomogę
 4. stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego
 5. stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą państwową lub samorządową osobą prawną
 6. stypendium ministra

Osoby nie będące obywatelami polskimi, które podjęły studia przed dniem 1 października 2019 roku na zasadach określonych w ustawie uchylonej w art. 169 pkt. 3 Ustawy, tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)(tylko po polsku), kontynuują studia na zasadach dotychczasowych, czyli podanych w tej ustawie.

Wypłata świadczeń pomocy materialnej dokonywana jest w formie przelewów na rachunki bankowe studentów 15. dnia miesiąca.


Stypendium socjalne

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego generuje i składa w USOSweb Wniosek i Oświadczenie o dochodach.

Sposób wypełniania, a następnie składania i autoryzacji formularzy elektronicznych oraz przedstawiania załączników do nich został omówiony w przygotowanych instrukcjach, dostępnych po zalogowaniu do USOSweb, w module Wnioski (tylko po polsku).

Instrukcja do Oświadczenia o dochodach jest dostępna również tutaj (tylko po polsku).

Instrukcja do Wniosku jest dostępna również tutaj (tylko po polsku).

Wniosek i Oświadczenie w innej formie nie są przyjmowane.

Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie sytuacji materialnej studenta. Podczas ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy socjalnej uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
 3. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

Jest to katalog wyczerpujący, w związku z tym nawet w wyjątkowych przypadkach nie można uwzględniać innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta).

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie  i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.


W związku z przepisami o ochronie danych osobowych pełnoletni członkowie rodziny (w tym student-wnioskodawca) zobowiązani są udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych oraz danych osób niepełnoletnich pozostających pod ich opieką. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego bez złożonych oświadczeń nie jest kompletny i nie może zostać rozpatrzony; brak oświadczeń może skutkować cofnięciem do poprawy wniosku i oświadczenia o dochodach.

Formularz oświadczenia dostępny jest tutaj (tylko po polsku).

Samodzielność finansowa studenta

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia
 2. pozostaje w związku małżeńskim
 3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym (2019) oraz w roku bieżącym (2020) w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r poz. 111), zwanej dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (tylko po polsku), tj. 930,35 PLN (netto)

Student, o którym mowa składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Oświadczenie, o którym mowa, należy złożyć na druku, który dostępny jest tutaj (tylko po polsku).

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa.

Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. W szczególnych przypadkach komisja stypendialna może uznać źródło dochodu jako stałe, np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód  z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.

Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować dochody uzyskane w roku złożenia wniosku przedstawiając m. in.

 1. umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło)
 2. decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty
 3. zaświadczenia o zarobkach (zaświadczenia z zakładu pracy)
 4. inne

Udokumentowanie samodzielności finansowej studenta wymaga również – oprócz wykazania dochodów uzyskanych po okresie bazowym (w bieżącym roku kalendarzowym) – przedstawienia zaświadczeń Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez studenta w poprzedzającym roku podatkowym. Ponieważ dochód, o którym mowa, jest dochodem netto, a zaświadczenia wystawiane przez Urzędy Skarbowe od 1 stycznia 2012 roku nie zawierają informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, na studencie ubiegającym się o uzyskanie statusu samodzielnego finansowo spoczywa obowiązek przedstawienia zaświadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o łącznej wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w obowiązujących dla rodzaju wniosku okresach dokumentowania sytuacji materialnej, których dotyczą zaświadczenia Urzędu Skarbowego (rok bazowy) oraz zaświadczenia dotyczące dochodów uzyskanych po roku bazowym.


Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Podczas rozpatrywania wniosków złożonych po pierwszym wyznaczonym w październiku terminie, możliwość przyznania stypendium może zależeć od tego, czy po terminie, o którym mowa, nastąpiły zmiany sytuacji materialnej wnioskodawcy z przyczyn wskazanych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Forma wniosku zależy od jego zawartości (źródeł dochodów członków rodziny oraz rodzaju i liczby załączników).

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna
 • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

 1. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 2. oświadczenie o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2019 roku
 3. dokumenty, na podstawie których zostało złożone oświadczenie o dochodach

Szczegółowy wykaz dokumentów, które - zależnie od przypadku i źródeł dochodów - można przedstawiać, zawiera tekst Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej.


Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składany jest wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem modułu wnioskowania USOSweb. Do elektronicznego formularza Wniosku o stypendium socjalne w zwiększone z tytułu zamieszkania w siedzibie uczelni poza miejscem stałego zamieszkania (dotyczy wyłącznie studentów zamiejscowych na studiach stacjonarnych) należy dołączyć - w formie plików PDF - skany umów o zakwaterowanie/wynajem. Dokument wielostronicowy musi zawierać się w jednym pliku.

Do Wniosku o przyznanie stypendium socjalnego załącza się jedynie dokumenty (pliki PDF) dotyczące zamieszkania (umowy najmu, oświadczenia); bezcelowe i bezzasadne jest załączanie dokumentów o składzie rodziny i dochodach (te należy załączyć do Oświadczenia o dochodach) i orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (stanowią one załączniki do Wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych).

Stypendium socjalne w wysokości zwiększonej z powodu zakwaterowania przysługuje wyłącznie w przypadku udokumentowanego pobytu w czasie semestru/roku akademickiego w mieście - siedzibie Uczelni.

W wyniku nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych zmianie uległy zasady ustalania dochodu w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu i w formie karty podatkowej. Z tego powodu zaleca się zapoznanie z informacjami na ten temat zawartymi w ww. pliku PDF. W przypadku działalności opodatkowanej w formie ryczałtu zaświadczenie Urzędu Skarbowego musi zawierać zarówno wysokość przychodu, jak i stawkę opodatkowania!!!

W związku ze zmianami druk oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej może być wykorzystany wyłącznie w przypadku opodatkowanej w ten sposób działalności gospodarczej rozpoczętej w 2020 roku.

Niski dochód lub jego brak
- zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (528 PLN netto), dołącza do Wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje zaświadczenie na wniosek studenta, na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej).

Wnioski o ww. zaświadczenie można składać za pośrednictwem systemu ePUAP.

W przypadku, gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 Ustawy. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 Ustawy, zgodnie z którym studentowi stypendium socjalne może być przyznane, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Oświadczenie o dochodach składane jest wyłącznie w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami, które stanowią pliki PDF zawierające skany dokumentów na podstawie których Oświadczenie zostało utworzone. Pliki z kopiami PDF dołączane są do elektronicznego formularza Oświadczenia i każdy z nich dotyczy jednego dokumentu (zaświadczenia/oświadczenia). Zaświadczenia wielostronicowe muszą stanowić zawartość jednego pliku, odrębnie dla każdego dokumentu.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Sytuacja materialna wnioskodawcy

Podstawą ustalania sytuacji materialnej podczas procedury składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego są zaświadczenia Urzędu Skarbowego o dochodach członków rodziny (w tym studenta) uzyskanych w 2019 roku oraz dodatkowe dokumenty poświadczające utratę dochodu w 2019 roku i uzyskanie lub utratę dochodu w 2020 roku (dochód utracony, dochód uzyskany) - dotyczy wniosku o stypendium socjalne w roku akad. 2020/2021 (w roku akad. 2021/2022 odpowiednio w roku 2020 i 2021). Ponadto potrzebne będą zaświadczenia instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych przez podatników-członków rodziny studenta w 2019 roku (dotyczy jw.). W zależności od sytuacji i składu rodziny przedstawić można zaświadczenia ze szkół rodzeństwa, wydane przez Urzędy Gminne zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, wyroki alimentacyjne i wydruki ostatnich 2-3 operacji przelewu alimentów, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych). W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej w roku składania wniosku, składa się również oświadczenie podatnika o dochodzie netto (formularz oświadczenia (tylko po polsku) dostępny jest tutaj.


Zmiany sytuacji, jakie wystąpiły w 2020 roku wobec stanu z 2019 roku (dotyczy roku akad. 2020/2021; w roku akad. 2021/2022 odpowiednio w 2021 wobec roku 2020) będzie można przedstawić i udokumentować załącznikami. Dotyczy to wyłącznie przypadków wymienionych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z art. 3 pkt 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy mowa o utracie dochodu, oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266)(tylko po polsku) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.)(tylko po polsku)
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zgodnie z art. 3 pkt 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy mowa o uzyskaniu dochodu, oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego
 2. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt. 1 Ustawy stypendium socjalne przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, ale nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, jak również tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Przepisy te stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą (art. 93 ust. 3 Ustawy). Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 91 ust. 1 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku w Biurze Obsługi Studentów (w systemie USOSweb) jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie komisje stypendialne realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, uzgodnione przez Rektora i uczelniany organ Samorządu Studentów, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, tj. do dnia 30 czerwca każdego roku akademickiego, niemniej decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, albo utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów równorzędnego stopnia lub wyższego (ukończenie jednolitych studiów magisterskich podczas równoległego odbywania studiów pierwszego stopnia).

W roku akad. 2020/2021 stypendium socjalne przyznawane było w wysokości równej różnicy między dochodem/os., umożliwiającym przyznanie studentowi UAM stypendium socjalnego (1051 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku studenta, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, jednak w wysokości nie niższej niż 350 PLN, będącej stawką podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania przyznawane było w wysokości 350 PLN.

Kryterium dochodowe i wysokość świadczeń zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 28/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 r.

Kryteria rozpatrywania wniosków, wysokość stypendium socjalnego i zwiększenia z tytułu zamieszkania na rok akad. 2020/2021 zostały ustalone przez Rektora i Samorząd Studencki na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz sytuacji materialnej wnioskodawców. W podobny sposób parametry te zostaną ustalone na rok akad. 2021/2022.


Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje i składa Wniosek w USOSweb.

Sposób wypełniania, a następnie składania i autoryzacji formularza elektronicznego oraz przedstawiania załączników do niego został omówiony w przygotowanej Instrukcji, dostępnej po zalogowaniu się w systemie USOSweb (moduł Wnioski). Z Instrukcją można zapoznać się tutaj (tylko po polsku).

Wnioski w innej formie nie są przyjmowane.

Podczas rozpatrywania wniosków jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.


Na kompletne podanie składają się:

 • wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie, na podstawie którego zostanie złożony Wniosek, należy zeskanować i przygotować z niego plik PDF. Wielostronicowe orzeczenie musi stanowi jeden plik PDF. Zasady dołączania kopii orzeczenia zostały podane w Instrukcji.


Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie uprawnienia do świadczenia, nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Wygenerowanie wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych możliwe jest również przy braku w systemie informacji o orzeczeniu o niepełnosprawności (lub o niezdolności do pracy) oraz o jego ważności, jednak system uniemożliwi wypłatę przyznanego świadczenia. Zaleca się sprawdzenie z pomocą Biura Obsługi Studentów, czy w systemie znajdują się wymagane informacje. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie ważności orzeczenia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (art. 93 ust. 4 Ustawy). Przepisy te stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą (art. 93 ust. 3 Ustawy).

Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 91 ust. 1 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku we właściwym Biurze Obsługi Studentów jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie komisje stypendialne realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. Decyzja o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów co najmniej równorzędnego stopnia.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akad. 2021/2022 zostanie ustalona przez Rektora i uczelniane organy samorządów studenckiego i doktoranckiego na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (stypendium socjalne).

W roku akad. 2020/2021 stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane było w wysokości 700 PLN.

Wysokość świadczenia została wprowadzona Zarządzeniem nr 28/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 r.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akad. 2020/2021 została ustalona przez Rektora i Samorząd Studencki na podstawie wielkości funduszu stypendialnego i liczby wniosków. W podobny sposób zostanie ustalona wysokość świadczenia na rok akad. 2021/2022.


UWAGA - stan epidemii a orzeczenie o niepełnosprawności

Dnia 2 marca 2020 roku została uchwalona Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374, z późn. zm.)(tylko po polsku). Zgodnie z art. 15h ust. 1 tej ustawy z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (ustawa została ogłoszona dnia 7 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ww. ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ustawodawca założył, że orzeczenie mogło wygasnąć na 90 dni przed 7 marca br. i osoba z niepełnosprawnością wystąpiła w tym czasie o przedłużenie ważności orzeczenia, czego zespoły orzeczników nie zdołały zrobić przed dniem 7 marca br. Oznacza to, że również osoby mające wcześniej orzeczenia i stypendium, którym zaprzestano w tym okresie wypłacania świadczenia, wystąpić mogły o przedłużenie ważności orzeczenia. Przyjąć należy, że zainteresowani zwrócili się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z odpowiednim wnioskiem, o którym mowa i są to w stanie udokumentować kopią z potwierdzeniem jego złożenia. Student, którego dotyczy taki przypadek, przedstawia kopię wniosku ws. orzeczenia, z potwierdzeniem jego złożenia (plik PDF). Dokument ten należy dostarczyć na adres elektroniczny pracownika Biura Obsługi Studentów (BOS) właściwego dla kierunku studiów. Wpłynięcie takiego dokumentu upoważnia do dokonania w USOS korekty daty ważności orzeczenia.

Spis pracowników BOS znajduje się u dołu strony.


Zapomoga

Zapomoga (jednorazowa zapomoga) jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta. Student ubiegający się o przyznanie zapomogi generuje i składa Wniosek w USOSweb, dołączając dokumenty dotyczące powodów wystąpienia z Wnioskiem.

Wniosek musi zostać udokumentowany poniesionymi wydatkami wpływającymi na sytuację materialną wnioskodawcy. W tym celu należy przedstawić rachunki imienne, faktury lub noty (również wystawione imiennie). Dołączone dokumenty powinny znajdować się w odrębnych plikach PDF - dotyczy to również dokumentów wielostronicowych, które muszą zostać przedstawione w całości w odrębnych plikach.

Sposób wypełniania, a następnie składania i autoryzacji formularza elektronicznego oraz przedstawiania załączników do niego został omówiony w przygotowanej Instrukcji (tylko po polsku) dostępnej po zalogowaniu się w systemie USOSweb (moduł Wnioski). Z tą Instrukcją można zapoznać się tutaj (tylko po polsku).

Wnioski w innej formie nie są przyjmowane.

Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt. 1 Ustawy zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat, jednak nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, jak również tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Przepisy te stosuje się do osób również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą (art. 93 ust. 3 Ustawy).

Zapomogę student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 91 ust. 1 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymana zapomoga, wyrażonego złożeniem wniosku w Biurze Obsługi Studentów (w systemie USOSweb) jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku studiów i wydziału.

Załączniki będące dokumentami i zaświadczeniami potwierdzającymi powody wystąpienia z Wnioskiem, należy zeskanować i przygotować z nich pliki PDF. Wielostronicowe zaświadczenie lub inny dokument musi stanowi jeden plik PDF.

Wysokość zapomogi ustala komisja stypendialna po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację studenta.

W roku akad. 2020/2021 zapomoga przyznawana była - w zależności od powodów wystąpienia - w wysokości do 3000 PLN.

Maksymalna wysokość zapomogi została wprowadzona Zarządzeniem nr 28/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 r. i została ustalona przez Rektora i Samorząd Studentów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego i liczby wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. W podobny sposób zostanie ustalona wysokość świadczenia na rok akad. 2021/2022.


Zapomoga w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni

Z dniem 23 czerwca 2021 roku weszło w życie Zarządzenie nr 119/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zasad przyznawania studentom zapomóg w roku akademickim 2020/2021, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na jego podstawie studentom, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznane zostało stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych możliwe jest przyznanie zapomogi w kwocie odpowiadającej miesięcznej wysokości wcześniej przyznanego ww. świadczenia. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie za pośrednictwem systemu USOSweb wniosku do Rektora o zapomogę. Przyznanie zapomogi może nastąpić z wykorzystaniem dokumentów już będących w systemie USOSweb, na podstawie których w roku akad. 2020/2021 zostało przyznane stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Zapomoga może być przyznana również studentom, którzy w roku akad. 2020/2021 nie otrzymywali stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych, jeżeli przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W takim przypadku konieczne jest złożenie do Rektora - za pośrednictwem systemu USOSweb - wniosku o przyznanie zapomogi, udokumentowanego załączonymi kopiami PDF aktualnych zaświadczeń.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 celem uproszczenia i przyspieszenia procedury zapomoga będzie przyznawana przez Rektora.

Wnioskowanie o zapomogi, o których mowa powyżej, zostało udostępnione w systemie USOSweb z dniem 23 czerwca br.


UWAGI

Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie stypendialne może zostać przyznane wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM (nie dotyczy miejsca w Domu Studenckim) następuje, jeśli student:

 1. został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej,
 2. uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
 3. został skreślony z listy studentów.

O przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie może ubiegać się student, który:

 1. w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie wydalony z Domu Studenckiego,
 2. nie uregulował swoich zobowiązań wobec Domu Studenckiego, powstałych z powodu zaniechania wnoszenia opłat za miejsce w Domu Studenckim, lub którego nie uregulowane zobowiązania powstały z innych przyczyn
 3. nie dotrzymał warunków umowy zawartej z Uczelnią.

Pracownicy Biur Obsługi Studentów
powołani do Wydziałowych Podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej

 • CP - Olimpia Kozłowska (kozlow@amu.edu.pl)
 • IKE - Agata Śliperska (agata.sliperska@amu.edu.pl)
 • MISHiS - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl)
 • NI UAM - Mateusz Rauhut (mateusz.rauhut@amu.edu.pl)
 • WAng - Magdalena Małecka (madab@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
 • WArch - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WB - Joanna Wojciechowska (j.wojciechowska@amu.edu.pl)
 • WCh - Joanna Trawińska (joatra2@amu.edu.pl)
 • WFiloz - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WFiloz - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WFiz - Małgorzata Stankowska (masta@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Mariola Kaczmarkiewicz (mariolak@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Weronika Kleczewska (wknm@amu.edu.pl
 • WFPiK - Katarzyna Kucharczyk-Ciborek (katak@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl)
 • WGS-EiGP - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
 • WH - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WMiI - Renata Myl (jonatan@amu.edu.pl)
 • WNeo - Agnieszka Łysiak (maja2005@amu.edu.pl)
 • WNGiG - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
 • WNoS - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WNPiD - Aldona Mizera (aldona.mizera@amu.edu.pl)
 • WP-A - Wioletta Iwaniak-Paterka (wioletta.iwaniak@amu.edu.pl)
 • WP-A - Małgorzata Nieweś (malgorzata.niewes@amu.edu.pl)
 • WP-A - Joanna Rektor (joanna.rektor@amu.edu.pl)
 • WPiAdm - Sandra Hildebrandt (sandrar@amu.edu.pl)
 • WPiAdm - Natalia Jaszkiewicz (natjas9@amu.edu.pl)
 • WPiKogn - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WPiKogn - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WSocj - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WSocj - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WSE - Zofia Puzio (sofi@amu.edu.pl)
 • WSE - Agnieszka Sobkowiak (agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl)
 • WT - Małgorzata Heigelmann (boswt@amu.edu.pl)
 • WT - Jolanta Jakubiak (boswt@amu.edu.pl)

wyszukiwanie pracowników (np. nr. telefonów)