STAŁA TURA WNIOSKOWANIA

Dnia 26 listopada 2019 roku została uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Można dokończyć generowanie, poprawianie, rejestrowanie i drukowanie wcześniej rozpoczętych formularzy oraz rozpocząć nowe, gdy w wyniku zmiany sytuacji materialnej i socjalnej zachodzi potrzeba wystąpienia o świadczenia pomocy materialnej. Tura będzie otwarta do dnia 30 czerwca 2020 roku, tj. do końca okresu zajęć dydaktycznych i letniej sesji egzaminacyjnej wyznaczonych organizacją roku akademickiego oraz możliwym 9-miesięcznym (liczonym od października 2019 roku), regulaminowym okresem, na który mogą zostać przyznane stałe formy pomocy materialnej.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony.

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularzy i przed złożeniem dokumentów w Biurach Obsługi Studentów należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Świadczenia pomocy socjalnej

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o świadczenia pomocy socjalnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę). W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga,
 • zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Oprócz ww. świadczeń studenci korzystać mogą ze

 • stypendium rektora,
 • stypendium ministra.

Zasady przyznawania studentom stypendium rektora zawarte są w ww. Regulaminie oraz w dokumencie Zasady przeliczania osiągnięć studentów w roku akademickim 2019/2020 będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Szczegółowe informacje o stypendium ministra, w tym formularze wniosków, zasady kwalifikacji oraz wykazy rodzajów uznawanych osiągnięć i sposób ich oceny, dostępne są w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w szczególności w  Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 658).

Szczegóły wnioskowania oraz występowania do JM Rektora o przedstawienie kandydatur(y) Ministrowi przekazane zostały przez Władze Uczelni Dziekanom i Prodziekanom. Oczekiwać należy, że studenci uzyskają wymagane informacje w wydziałowych Biurach Obsługi Studentów.

Niezależnie od ww. form, studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 96 i 97 Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi oraz stypendium rektora) są przyznawane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną pracującą w zespołach (podkomisjach) wydziałowych. W związku z tym wszystkie wnioski o ww. świadczenia, a także o miejsca DSach należy składać w Biurach Obsługi Studentów właściwych Wydziałów i innych jednostek Uczelni. Dokumenty można również przesyłać na adresy Dziekanatów z dopiskiem „sprawy socjalno-bytowe” - adresy Wydziałów można odnaleźć w zakładce 'Struktura UAM'. Dostępny jest również adres Collegium Polonicum w Słubicach.

Wypłata świadczeń pomocy materialnej dokonywana jest w formie przelewów na rachunki bankowe studentów 14. dnia miesiąca.

Stypendium socjalne

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego generuje wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami we właściwym wydziałowym Biurze Obsługi Studentów.

Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie sytuacji materialnej studenta. Podczas ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy socjalnej uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych pełnoletni członkowie rodziny (w tym student-wnioskodawca) zobowiązani są udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych oraz danych osób niepełnoletnich pozostających pod ich opieką. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego bez złożonych oświadczeń nie jest kompletny i nie może zostać rozpatrzony; brak oświadczeń może skutkować cofnięciem do poprawy wniosku i oświadczenia o dochodach.

Formularz oświadczenia dostępny jest tutaj.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

Podczas rozpatrywania wniosków złożonych po pierwszym wyznaczonym w październiku terminie, możliwość przyznania stypendium może zależeć od tego, czy po terminie, o którym mowa, nastąpiły zmiany sytuacji materialnej wnioskodawcy z przyczyn wskazanych w art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Forma wniosku zależy od jego zawartości (źródeł dochodów członków rodziny oraz rodzaju i liczby załączników).

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
 • oświadczenie o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2018 roku,
 • dokumenty, na podstawie których zostało złożone oświadczenie o dochodach.

Szczegółowy wykaz dokumentów, które - zależnie od przypadku i źródeł dochodów - można przedstawiać, zawiera tekst Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej (v. 20191009).

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów oświadczenia o uzyskanych w 2018 roku przez członków rodziny dochodach opodatkowanych i nieopodatkowanych, jak również o dochodach uzyskanych w roku 2019. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Można zapoznać się z nim również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

W wyniku nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych zmianie uległy zasady ustalania dochodu w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu i w formie karty podatkowej. Z tego powodu zaleca się zapoznanie z informacjami na ten temat zawartymi w ww. pliku PDF. W przypadku działalności opodatkowanej w formie ryczałtu zaświadczenie Urzędu Skarbowego musi zawierać zarówno wysokość przychodu, jak i stawkę opodatkowania!!!

W związku ze zmianami druk oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej może być wykorzystany wyłącznie w przypadku opodatkowanej w ten sposób działalności gospodarczej rozpoczętej w 2018 roku (dotyczy wniosku o miejsce w DS) lub w 2019 roku (dotyczy wniosku o stypendium socjalne).

Wejście w życie Ustawy zmienia niektóre zasady wnioskowania i rozpatrywania wniosków. Zasadnicza zmiana wynika z art. 88 ust. 4, zgodnie z którym odmawia się przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), tj. 528 PLN (wg stanu na dzień 17 lipca 2019 roku), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku,  o którym mowa, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta  i jego rodziny były uzasadnione (np. udokumentowane wystąpieniem studenta i odmową jednostki) oraz student przedstawił i udokumentował źródła utrzymania rodziny (art. 88 ust. 5 Ustawy).

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Podstawą ustalania sytuacji materialnej podczas procedury składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego są zaświadczenia Urzędu Skarbowego o dochodach członków rodziny (w tym studenta) uzyskanych w 2018 roku oraz dodatkowe dokumenty poświadczające utratę dochodu w 2018 roku i uzyskanie lub utratę dochodu w 2019 roku (dochód utracony, dochód uzyskany). Ponadto potrzebne będą zaświadczenia instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych przez podatników-członków rodziny studenta w 2018 roku. W zależności od sytuacji i składu rodziny przedstawić można zaświadczenia ze szkół rodzeństwa, wydane przez Urzędy Gminne zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, wyroki alimentacyjne i wydruki ostatnich 2-3 operacji przelewu alimentów, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych). W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej w roku składania wniosku, składa się również oświadczenie podatnika o dochodzie netto (formularz oświadczenia dostępny jest tutaj).  

Zmiany sytuacji, jakie wystąpiły w 2019 roku wobec stanu z 2018 roku będzie można przedstawić i udokumentować załącznikami. Dotyczy to wyłącznie przypadków wymienionych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dokumenty można przedstawić w kopiach, pod warunkiem okazania podczas składania wniosku ich oryginałów (do wglądu).

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt. 1 Ustawy stypendium socjalne przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, ale nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, jak również tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Przepisy te stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą (art. 93 ust. 3 Ustawy). Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 91 ust. 1 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie komisje stypendialne realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, uzgodnione przez Rektora i uczelniany organ Samorządu Studentów, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, tj. do czerwca 2020 roku, niemniej decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, albo utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów równorzędnego stopnia lub wyższego (ukończenie jednolitych studiów magisterskich podczas równoległego odbywania studiów pierwszego stopnia).

Kryteria rozpatrywania wniosków, wysokość stypendium socjalnego i zwiększenia z tytułu zamieszkania na rok akad. 2019/2020 zostaną ustalone przez Rektora i uczelniane organy samorządów studenckiego i doktoranckiego na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz sytuacji materialnej wnioskodawców.

W roku akad. 2019/2020 stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości równej różnicy między dochodem/os., umożliwiającym przyznanie studentowi UAM stypendium socjalnego (1020 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku studenta, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, jednak w wysokości nie niższej niż 250 PLN, będącej stawką podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania przyznawane jest w wysokości 250 PLN na każdą z uprawnionych osób.


UWAGA - stan epidemii a wnioskowanie o stypendium socjalne

Dnia 16 kwietnia 2020 roku została uchwalona przez Sejm (następnego dnia opublikowana) Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), zwana dalej Ustawą SARS-CoV-2, wprowadzająca zmiany do sposobu realizacji funduszu stypendialnego przez nadanie studentom pewnych uprawnień przez zniesienie dotychczas istniejących ograniczeń. Wszystkie te zmiany dotyczą II semestru i obowiązują do końca roku akademickiego.

W art. 79 ust. 5 ww. ustawy Ustawodawca postanowił, że w drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 do przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt. 1 tej ustawy, tj. nie można odmówić przyznania świadczenia studentowi, którego czas studiowania jest dłuższy niż 6 lat. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zawieszeniu nie uległy inne zapisy tego samego art. 93 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z czym niemożliwe jest przyznanie świadczeń na studiach prowadzących do uzyskania już posiadanego lub równorzędnego stopnia zawodowego, niezależnie od tego, czy został on uzyskany na polskiej lub zagranicznej uczelni.

Na podstawie art. 79 ust. 4 Ustawy SARS-CoV-2 do dnia 30 września 2020 roku do wniosków o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie stosuje się przepisów art. 88 ust. 4 i 5 tej ustawy. Oznacza to zwolnienie wnioskodawców o drastycznie niskim dochodzie/os. (lub o dochodzie zerowym) z obowiązku przedstawienia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej o sytuacji materialnej i majątkowej studenta i jego rodziny. Ponieważ zawieszeniu uległ również ust. 5, student nie musi wyjaśniać powodów nieprzedstawienia opinii, niemniej komisja stypendialna może oczekiwać wyjaśnienia przez studenta źródeł utrzymania jego i rodziny.

Podczas wnioskowania o przyznanie stypendium socjalnego w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych należy postępować zgodnie z komunikatem p. Prorektor ds. studenckich ws. zasad realizacji świadczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych (z dnia 25 marca 2020 roku).

Spis Koordynatorów BOS, o których mowa w komunikacie, znajduje się u dołu strony.


Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do pracy we właściwym wydziałowym Biurze Obsługi Studentów.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Można zapoznać się z nim również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

Podczas rozpatrywania wniosków jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.


Na kompletne podanie składają się:

 • wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie można przedstawić w kopii, pod warunkiem okazania podczas składania wniosku oryginału (do wglądu).

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie uprawnienia do świadczenia, nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Wygenerowanie wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych możliwe jest również przy braku w systemie informacji o orzeczeniu o niepełnosprawności (lub o niezdolności do pracy) oraz o jego ważności, jednak system uniemożliwi wypłatę przyznanego świadczenia. Zaleca się sprawdzenie z pomocą Biura Obsługi Studentów, czy w systemie znajdują się wymagane informacje. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie ważności orzeczenia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (art. 93 ust. 4 Ustawy). Przepisy te stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą (art. 93 ust. 3 Ustawy)

Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 91 ust. 1 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku we właściwym Biurze Obsługi Studentów jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie komisje stypendialne realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. Decyzja o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów co najmniej równorzędnego stopnia.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akad. 2019/2020 zostanie ustalona przez Rektora i uczelniane organy samorządów studenckiego i doktoranckiego na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (stypendium socjalne).

W roku akad. 2019/2020 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest w wysokości 550 PLN.


UWAGA - stan epidemii a orzeczenie o niepełnosprawności

Dnia 2 marca 2020 roku została uchwalona Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374, z późn. zm.). Zgodnie z art. 15h ust. 1 tej ustawy z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (ustawa została ogłoszona dnia 7 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ww. ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ustawodawca założył, że orzeczenie mogło wygasnąć na 90 dni przed 7 marca br. i osoba z niepełnosprawnością wystąpiła w tym czasie o przedłużenie ważności orzeczenia, czego zespoły orzeczników nie zdołały zrobić przed dniem 7 marca br. Oznacza to, że również osoby mające wcześniej orzeczenia i stypendium, którym zaprzestano w tym okresie wypłacania świadczenia, wystąpić mogły o przedłużenie ważności orzeczenia. Przyjąć należy, że zainteresowani zwrócili się do ZUS z odpowiednim wnioskiem, o którym mowa i są to w stanie udokumentować kopią z potwierdzeniem jego złożenia. Student, którego dotyczy taki przypadek, przedstawia kopię wniosku ws. orzeczenia, z potwierdzeniem jego złożenia (plik PDF). Dokument ten, zgodnie z komunikatem p. Prorektor ds. studenckich ws. zasad realizacji świadczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych (z dnia 25 marca 2020 roku), należy dostarczyć na adres elektroniczny Koordynatora właściwego BOSu. Wpłynięcie takiego dokumentu upoważnia do dokonania w USOS korekty daty ważności orzeczenia.

Spis Koordynatorów BOS znajduje się u dołu strony.

Dnia 16 kwietnia 2020 roku została uchwalona przez Sejm (następnego dnia opublikowana) Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), zwana dalej Ustawą SARS-CoV-2, wprowadzająca zmiany do sposobu realizacji funduszu stypendialnego przez nadanie studentom pewnych uprawnień przez zniesienie dotychczas istniejących ograniczeń. Wszystkie te zmiany dotyczą II semestru i obowiązują do końca roku akademickiego.

W art. 79 ust. 5 ww. ustawy Ustawodawca postanowił, że w drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 do przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt. 1 Prawa, tj. nie można odmówić przyznania świadczenia studentowi, którego czas studiowania jest dłuższy niż 6 lat. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zawieszeniu nie uległy inne zapisy tego samego art. 93 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z czym niemożliwe jest przyznanie świadczeń na studiach prowadzących do uzyskania już posiadanego lub równorzędnego stopnia zawodowego, niezależnie od tego, czy został on uzyskany na polskiej lub zagranicznej uczelni.

Podczas wnioskowania o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych należy postępować zgodnie z komunikatem p. Prorektor ds. studenckich ws. zasad realizacji świadczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych (z dnia 25 marca 2020 roku).


Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta. Student ubiegający się o przyznanie zapomogi generuje wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami dotyczącymi powodów wystąpienia we właściwym dla kierunku studiów Biurze Obsługi Studentów.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie zapomogi. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt. 1 Ustawy zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat, jednak nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, jak również tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Przepisy te stosuje się do osób również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą (art. 93 ust. 3 Ustawy).

Zapomogę student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 91 ust. 1 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymana zapomoga, wyrażonego złożeniem wniosku w Biurze Obsługi Studentów jednostki, z którą student wiąże swój wybórZasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Wysokość zapomogi ustala komisja stypendialna po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację studenta. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianymi organami samorządów studenckiego i doktoranckiego na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (inne świadczenia pomocy materialnej).

W roku akad. 2019/2020 zapomoga przyznawana jest- w zależności od powodów wystąpienia - w wysokości do 2000 PLN.


UWAGA - stan epidemii a wnioskowanie o zapomogę

Dnia 16 kwietnia 2020 roku została uchwalona przez Sejm (następnego dnia opublikowana) Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), zwana dalej Ustawą SARS-CoV-2, wprowadzająca zmiany do sposobu realizacji funduszu stypendialnego przez nadanie studentom pewnych uprawnień przez zniesienie dotychczas istniejących ograniczeń. Wszystkie te zmiany dotyczą II semestru i obowiązują do końca roku akademickiego.

W art. 79 ust. 5 ww. ustawy Ustawodawca postanowił, że w drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 do przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt. 1 Prawa, tj. nie można odmówić przyznania świadczenia studentowi, którego czas studiowania jest dłuższy niż 6 lat. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zawieszeniu nie uległy inne zapisy tego samego art. 93 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z czym niemożliwe jest przyznanie świadczeń na studiach prowadzących do uzyskania już posiadanego lub równorzędnego stopnia zawodowego, niezależnie od tego, czy został on uzyskany na polskiej lub zagranicznej uczelni.

Zapisami art. 63 Ustawy SARS-CoV-2 Ustawodawca wprowadził do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 51b ust. 3, zgodnie z którym w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni do wniosków o przyznanie zapomogi, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce nie stosuje się art. 92 ust. 2 tej ustawy, ograniczającego do dwóch liczbę zapomóg możliwych do przyznania w roku akademickim. Nie zwalnia to wnioskodawcy z każdorazowego udokumentowania powodu, dla którego występuje z wnioskiem nawet wówczas, gdy powód ten nie uległ zmianie.

Podczas wnioskowania o przyznanie zapomogi w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych należy postępować zgodnie z komunikatem p. Prorektor ds. studenckich ws. zasad realizacji świadczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych (z dnia 25 marca 2020 roku).

Spis Koordynatorów BOS, o których mowa w komunikacie, znajduje się u dołu strony.


UWAGI:

Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie stypendialne może zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM (nie dotyczy miejsca w Domu Studenckim) następuje, jeśli student:

 • został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej,
 • uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
 • został skreślony z listy studentów,
 • odbywa studia ponad 6 lat (czas jego studiów, liczony od podjęcia pierwszych studiów, jest sumowany, niezależnie od tego, czy je ukończył, czy nie).

O przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie może ubiegać się student, który:

 • w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie wydalony z Domu Studenckiego,
 • nie uregulował swoich zobowiązań wobec Domu Studenckiego, powstałych z powodu zaniechania wnoszenia opłat za miejsce w Domu Studenckim, lub którego nie uregulowane zobowiązania powstały z innych przyczyn
 • nie dotrzymał warunków umowy zawartej z Uczelnią.

Koordynatorzy Biur Obsługi Studentów

wyszukiwarka pracowników


Collegium Polonicum w Słubicach - mgr Joanna Pąk

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie - mgr Lidia Niedzielska

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne - Mariola Kaczmarkiewicz

Nadnotecki Instytut UAM w Pile - mgr Magdalena Kortas

Wydział Anglistyki - mgr Ewelina Błaszyk

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa - mgr Katarzyna Jasiewicz-Olędzka

Wydział Archeologii - mgr Katarzyna Jasiewicz-Olędzka

Wydział Biologii - mgr Małgorzata Plaga

Wydział Chemii - mgr Izabela Banaszyk

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - Mariola Kaczmarkiewicz

Wydział Filozoficzny - mgr Honorata Matuszak

Wydział Fizyki - mgr Małgorzata Stankowska

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - mgr Agnieszka Cellmer

Wydział Historii - mgr Katarzyna Jasiewicz-Olędzka

Wydział Matematyki i Informatyki - mgr Olga Pawlak

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - mgr Agnieszka Cellmer

Wydział Nauk o Sztuce - mgr Katarzyna Jasiewicz-Olędzka

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - mgr Marta Jankowiak

Wydział Neofilologii - lic. Paulina Winkler

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu - mgr Aleksandra Janczyk-Robakowska

Wydział Psychologii i Kognitywistyki - mgr Honorata Matuszak

Wydział Prawa i Administracji - mgr Katarzyna Woźniak-Boińska

Wydział Socjologii - mgr Honorata Matuszak

Wydział Studiów Edukacyjnych - mgr Oliwia Piotrowiak

Wydział Teologiczny - mgr inż. Małgorzata Heigelmann