Stypendium rektora

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz § 4 Regulaminu stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej 'Regulaminem', stypendium rektora, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 4 Ustawy może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i kierunku, na którym podjął studia uzupełniające.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem międzynarodowej olimpiady przedmiotowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub będący medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

Stypendium rektora może otrzymać wyłącznie student znajdujący się w grupie do 10% najlepszych studentów kierunku, ale jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Odsetek uprawnionych ustalany jest corocznie, z uwzględnieniem wielkości funduszu stypendialnego, ze staraniem, by świadczenie było co najmniej w wysokości przyznawanego w poprzedzającym roku akademickim lub by nie było znacząco niższe od tego stypendium.

Stypendium rektora student może otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże łączny czas trwania studiów nie może przekraczać sześciu lat (niezależnie od tego, czy studia te zostały ukończone, czy też nie; okresy tych studiów sumują się. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do czerwca włącznie, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie stypendium rektora. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

Stypendium rektora przyznawane jest przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wnioski należy składać za pośrednictwem właściwych komisji stypendialnych, poprzez Dziekanaty i Działy Spraw Studenckich Kolegiów (dotyczy to również wniosków składanych przez studentów ubiegających się o przyznanie stypendium na podstawie uzyskanych osiągnięć sportowych). Dokumenty można również przesyłać na adresy Dziekanatów z dopiskiem „stypendium rektora” - adresy Wydziałów można odnaleźć w zakładce 'Struktura UAM'. Dostępne są również adresy Instytutu Kultury Europejskiej w GnieźnieCollegium Polonicum w Słubicach i Instytutu Nadnoteckiego UAM w Pile.

Składając wniosek należy korzystać z formularza Wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, tworzonego w systemie USOSweb. Kształt i zawartość wniosku zależne są od jego zawartości, w związku z czym nie można wskazać jego wzoru, jak również udostępnić jego wersji drukowanej.

Sposób rozpatrywania wniosków, zasady dokumentowania osiągnięć, kryteria przyznawania stypendium i procedury odwoławcze zostały określone w Regulaminie.

Zgodnie z art. 95 ust. 2 Ustawy Regulamin ustala Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim. Zawiera w nim szczegółowe zasady, kryteria i sposób postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej. Na podstawie dokonanych ustaleń i porozumienia, działając zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu, Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej wydał Obwieszczenie w sprawie stypendium rektora w roku akad. 2019/2020, zgodnie z którym:

  • uruchomienie systemu generowania wniosków nastąpi 23 września 2019 roku,
  • zamknięcie systemu generowania wniosków nastąpi 15 października 2019 roku,
  • termin dostarczenia do Dziekanatu wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami upływa 17 października 2019 roku.

Harmonogram czynności wykonywanych w procedurze związanej z przyznawaniem stypendium rektora został uzgodniony przez Władze Uczelni i Parlament Samorządu Studentów; można z nim zapoznać się tutaj.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów tego samego stopnia co studia, na których przyznano mu stypendium.

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania innych stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych wymienionych w Ustawie; podczas starań studenta o stypendium socjalne żadne z tych stypendiów (z wyjątkiem stypendiów za wyniki w nauce przyznawanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi) nie jest uznawane za dochód.

Niezależnie od ww. stypendium studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o inne rodzaje stypendiów, w tym o wymienione w art. 97 i 97 Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.