WYNIKI POSTĘPOWANIA WS. WNIOSKÓW
O STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA
NA KIERUNKACH STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKAD. 2020/2021


INFORMACJA

dla studentów rozpoczynających studia II stopnia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021

TURA WNIOSKOWANIA

Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 67/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania stypendium rektora dla studentów rozpoczynających studia na kierunkach studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.


Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie przyznania stypendium rektora dla studentów rozpoczynających studia na kierunkach studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, stanowiącym Załącznik do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

 • 8.03.2021 r. - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 12:00)
 • 21.03.2021 r. - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 23:59)
 • do 28.03.2021 r. - poprawianie wniosków przez studentów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy
 • do 31.03.2021 r. - weryfikacja, akceptacja i rozpatrzenie wniosków
 • do 4.04.2021 r. - ogłoszenie wyników postępowania
 • do 7.04.2021 r. - składanie przez studentów zakwalifikowanych do przyznania stypendium na więcej niż jednym kierunku/uczelni deklaracji wyboru kierunku/uczelni, na kórym/której będzie pobierane stypendium
 • do 15.04.2021 r. - zlecenie przelewów za marzec i kwiecień
 • do 15. dnia każdego następnego miesiąca - zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach (maj i czerwiec)

Uprawnienie do otrzymania stypendium następuje na podstawie średniej ocen uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia (semestr zimowy roku akad. 2020/2021 w przypadku ostatniego roku trwającego jeden semestr lub rok akad. 2019/2020 w przypadku ostatniego roku trwającego cały rok akademicki) oraz osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych uzyskanych w roku akad. 2019/2020, tj. od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku włącznie.


Przed przystąpieniem do wypełniania elektronicznego formularza wniosku należy zapoznać się z instrukcją dostępną na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony.


W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularza i przed złożeniem dokumentów w Biurach Obsługi Studentów należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.


UWAGA:

Od dnia 21 marca 2021 roku, godz. 23:59, nie ma możliwości generowania nowych wniosków!


WYNIKI POSTĘPOWANIA WS. WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA
W ROKU AKAD. 2020/2021


ODWOŁANIA

Od dnia 2 grudnia 2020 roku w systemie USOSweb studentom, którzy wyrazili zgodę na dostarczenie w postaci cyfrowej decyzji ws. wniosku o stypendium rektora w roku akad. 2020/2021, zostały udostępnione decyzje, z których treścią można zapoznać się za potwierdzeniem składanym automatycznie w formie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

Jak w USOSweb odebrać decyzję stypendialną?

Dla osób, które nie wyraziły zgody na elektroniczne dostarczenie dokumentów, zostaną przygotowane decyzje do doręczenia drogą pocztową.

Pobrane (i doręczone) decyzje są jedyną podstawą do wniesienia odwołania (prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku). Odwołanie należy przesłać na adres wskazanego pracownika Biura Obsługi Studentów (BOS) właściwego dla kierunku studiów.

Lista pracowników BOS, członków Podkomisji Wydziałowych Uczelnianej Komisji Stypendialnej (wraz z adresami), upoważnionych do odbierania odwołań, znajduje się u dołu strony.

Wiadomość z odwołaniem powinna zostać opatrzona tematem "odwołanie - stypendium rektora - {nazwisko}".

Do wiadomości wysłanej z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (@st.amu.edu.pl), w terminie wskazanym w Pouczeniu decyzji, należy załączyć pliki PDF (każdy dokument w osobnym pliku) z:

 1. odwołaniem,
 2. kopią decyzji,
 3. kopią Urzędowego Potwierdzenia Odbioru oraz - w zależności potrzeb -
 4. kopiami innych istotnych dla sprawy dokumentów.

Ww. dokumenty muszą być załącznikami do wiadomości - nie dopuszcza się udostępniania w formie linków do zewnętrznych zasobów.


TURA WNIOSKOWANIA

Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 488/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w  roku akademickim 2020/2021.


Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021, stanowiącym Załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

 • 21.09.2020 r. - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 12:00)
 • 15.10.2020 r. - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 23:59)
 • do 10.11.2020 r. - poprawianie wniosków przez studentów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy
 • do 10.11.2020 r. - weryfikacja i akceptacja wniosków
 • do 23.11.2020 r. - uruchomienie algorytmu stypendialnego
 • 24-25.11.2020 r. - ogłoszenie wyników postępowania
 • do 27.11.2020 r. - składanie przez studentów zakwalifikowanych do przyznania stypendium na więcej niż jednym kierunku/uczelni deklaracji wyboru kierunku/uczelni, na kórym/której będzie pobierane stypendium
 • do 9.12.2020 r. - zlecenie przelewów za październik, listopad i grudzień
 • do 15. dnia miesiąca - zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach (grudzień-czerwiec)

Przed przystąpieniem do wypełniania elektronicznego formularza wniosku należy zapoznać się z instrukcją dostępną na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony.


UWAGA:

Od dnia 15 października 2020 roku, godz. 23:59, nie ma możliwości generowania nowych wniosków!

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularza i przed złożeniem dokumentów w Biurach Obsługi Studentów należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Stypendium rektora

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz § 24 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tekst ujednolicony), zwanego dalej 'Regulaminem', stypendium rektora, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 4 Ustawy może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i kierunku, na którym podjął studia uzupełniające.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem międzynarodowej olimpiady przedmiotowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub będący co najmniej medalistą we współzawodnictwie o tytuł Mistrza Polski w sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać wyłącznie student znajdujący się w grupie do 10% najlepszych studentów kierunku, ale jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Odsetek uprawnionych ustalany jest corocznie, z uwzględnieniem wielkości funduszu stypendialnego, ze staraniem, by świadczenie było co najmniej w wysokości przyznawanego w poprzedzającym roku akademickim lub by nie było znacząco niższe od tego stypendium.

Stypendium rektora student może otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże łączny czas trwania studiów nie może przekraczać sześciu lat (niezależnie od tego, czy studia te zostały ukończone, czy też nie; okresy tych studiów sumują się). Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do czerwca włącznie, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie stypendium rektora. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosków, na pierwszej jego stronie.

Stypendium rektora przyznawane jest przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, jeśli uczelniany organ Samorządu Studentów wystąpi o powołanie tej komisji i o przekazanie jej uprawnień do rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczenia.

Wnioski należy składać w systemie USOSweb.

Składając wniosek należy korzystać z formularza Wniosku o przyznanie stypendium rektora, tworzonego i składanego w systemie USOSweb. Kształt i zawartość wniosku zależne są od jego zawartości, w związku z czym nie można wskazać jego wzoru, jak również udostępnić jego wersji drukowanej.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora składany jest wyłącznie w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami, które stanowią pliki PDF zawierające skany dokumentów potwierdzających uzyskane wyróżnienia, osiągnięcia i sukcesy wnioskodawcy. Pliki z kopiami PDF dołączane są do elektronicznego formularza wniosku i każdy z nich dotyczy jednego osiągnięcia. Zaświadczenia wielostronicowe oraz wielostronicowe kopie każdej publikacji (wymagane strony) muszą stanowić zawartość jednego pliku, odrębnie dla każdego osiągnięcia.

Sposób rozpatrywania wniosków, zasady dokumentowania osiągnięć i procedury odwoławcze zostały określone w Regulaminie.

Kryteria oceny i kwalifikacji osiągnięć zawiera Załącznik nr. 1 do Regulaminu (tekst ujednolicony).

W przypadku stwierdzenia braków lub błędów, wniosek zostanie cofnięty do poprawy. Informacja na ten temat zostanie dostarczona na adres wnioskodawcy w systemie poczty elektronicznej dla studentów (@st.amu.edu.pl) oraz zawarta zostanie w wykazie operacji dokonywanych na wniosku; wykaz ten znajduje się u dołu formularza elektronicznego wniosku. Z tego powodu należy śledzić zawartość skrzynki poczty elektronicznej oraz ww. wykaz.

Na adres poczty elektronicznej w systemie poczty dla studentów będzie również wysyłany kod, którym wnioskodawca będzie musiał posłużyć się w celu autoryzacji składanego wniosku. Tylko autoryzowany elektroniczny formularz będzie uznany za złożony, a wniosek - za podpisany.

UWAGA:

Złożonego i autoryzowanego elektronicznego formularza Wniosku nie można poprawiać (edytować). By ponownie uzyskać możliwość edycji, należy zwrócić się do Biura Obsługi Studentów właściwego dla kierunku studiów o cofnięcie dokumentu elektronicznego do poprawy.  Prośby należy kierować wysyłając do właściwego dla kierunku studiów Biura Obsługi Studentów wiadomość elektroniczną z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) lub kontaktując się telefonicznie z BOS, podając kierunek, rok studiów i nr albumu. Po zakończeniu ponownej edycji należy powtórzyć procedurę złożenia i autoryzacji Wniosku.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów tego samego stopnia co studia, na których przyznano mu stypendium.


Wysokość stypendium rektora i liczba uprawnionych

Dnia 17 listopada 2020 roku, po konsultacji z Samorządem Studenckim zostało wydane Zarządzenie nr 28/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego progu dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora oraz procenta studentów, którym przyznaje się stypendium rektora.

Na podstawie ww. Zarządzenia w roku akad. 2020/2021 stypendium rektora może otrzymać 8% studentów kierunku. Stypendium przyznaje się również studentom I roku studiów I stopnia i studentom I roku jednolitych studiów magisterskich, w roku złożenia egzaminu dojrzałości, którzy są:

 1. laureatami międzynarodowej olimpiady przedmiotowej albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 2. co najmniej medalistami we współzawodnictwie o tytuł Mistrza Polski w sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Osób wymienionych w pkt.pkt. 1 i 2 nie wlicza się do liczby uprawnionych.

W roku akad. 2020/2021 stypendium rektora przyznawane jest w następującej wysokości:

 • - stypendium I stopnia - 1200 PLN/m-c (wymagane co najmniej 300 pkt.),
 • - stypendium II stopnia - 600 PLN/m-c.

Studenci I roku studiów I stopnia i I roku jednolitych studiów magisterskich, o których mowa wyżej, otrzymują stypendium rektora II stopnia.


Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania innych stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych wymienionych w Ustawie; podczas starań studenta o stypendium socjalne żadne z tych stypendiów (z wyjątkiem stypendiów za wyniki w nauce przyznawanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi) nie jest uznawane za dochód.

Niezależnie od ww. stypendium studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o inne rodzaje stypendiów, w tym o wymienione w art. 97 Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.


Pracownicy Biur Obsługi Studentów
powołani do Wydziałowych Podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej
- przyjmowanie odwołań -

 • CP - Olimpia Kozłowska (kozlow@amu.edu.pl)
 • IKE - Agata Śliperska (agata.sliperska@amu.edu.pl)
 • MISHiS - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl -
 • NI UAM - Mateusz Rauhut (mateusz.rauhut@amu.edu.pl)
 • WAng - Magdalena Małecka (madab@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
 • WArch - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WB - Joanna Wojciechowska (j.wojciechowska@amu.edu.pl)
 • WCh - Joanna Trawińska (joatra2@amu.edu.pl)
 • WFiloz - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WFiloz - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WFiz - Małgorzata Stankowska (masta@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Mariola Kaczmarkiewicz (mariolak@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Weronika Kleczewska (wknm@amu.edu.pl
 • WFPiK - Katarzyna Kucharczyk-Ciborek (katak@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl)
 • WGS-EiGP - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
 • WH - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WMiI - Renata Myl (jonatan@amu.edu.pl)
 • WNeo - Agnieszka Łysiak (maja2005@amu.edu.pl)
 • WNGiG - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
 • WNoS - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WNPiD - Aldona Mizera (aldona.mizera@amu.edu.pl)
 • WP-A - Wioletta Iwaniak-Paterka (wioletta.iwaniak@amu.edu.pl)
 • WP-A - Małgorzata Nieweś (malgorzata.niewes@amu.edu.pl)
 • WP-A - Joanna Rektor (joanna.rektor@amu.edu.pl)
 • WPiAdm - Sandra Hildebrandt (sandrar@amu.edu.pl)
 • WPiAdm - Natalia Jaszkiewicz (natjas9@amu.edu.pl)
 • WPiKogn - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WPiKogn - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WSocj - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WSocj - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WSE - Zofia Puzio (sofi@amu.edu.pl)
 • WSE - Agnieszka Sobkowiak (agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl)
 • WT - Małgorzata Heigelmann (boswt@amu.edu.pl)
 • WT - Jolanta Jakubiak (boswt@amu.edu.pl)