STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKAD. 2023/2024


Informacji na temat stypendium rektora udzielają również pracownicy Biur Obsługi Studentów właściwych dla kierunków studiów oraz Sekcji Spraw Studenckich. Informacje o biurach (pracownicy, nr. telefonów, adresy elektroniczne, lokalizacje) dostępne są tutaj. Kontakt elektroniczny studentów możliwy jest wyłącznie z wykorzystaniem adresów w systemie poczty dla studentów w domenie @st.amu.edu.pl. Zasady korzystania z poczty studenckiej, w tym konfiguracji oprogramowania, dostępne są w serwisie Uczelni.
Spis pracowników BOS i Sekcji Spraw Studenckich znajduje się u dołu strony.


INFORMACJA
dla studentów rozpoczynających studia II stopnia w semestrze letnim roku akad. 2023/2024


HARMONOGRAM

Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 329/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania studentom świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się przez studentów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024.

Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie przyznania stypendium rektora dla studentów rozpoczynających studia na kierunkach studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, stanowiącym Załącznik nr 2b do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

 1. 1 marca 2024 r. (godz. 12:00) - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb,
 2. 10 marca 2024 r. (godz. 23:59) - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb,
 3. 1-17 marca 2024 r. - poprawianie wniosków przez studentów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy,
 4. do 25 marca 2024 r. - weryfikacja, akceptacja i rozpatrzenie wniosków,
 5. do 27 marca 2024 r. - ogłoszenie wyników postępowania,
 6. do 5 kwietnia 2024 r. - składanie przez studentów zakwalifikowanych do przyznania stypendium na więcej niż jednym kierunku (uczelni) deklaracji wyboru kierunku (uczelni), na którym ma być wypłacane stypendium,
 7. do 15 kwietnia 2024 r. - zlecenie przelewów za marzec i kwiecień,
 8. do 15. dnia każdego miesiąca - zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach (maj i czerwiec).

Uprawnienie do otrzymania stypendium następuje na podstawie średniej ocen uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia (semestr zimowy roku akad. 2023/2024 w przypadku ostatniego roku trwającego jeden semestr lub rok akad. 2022/2023 w przypadku ostatniego roku trwającego cały rok akademicki) oraz osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych uzyskanych w roku akad. 2022/2023, tj. od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku włącznie.


Przed przystąpieniem do wypełniania elektronicznego formularza Wniosku o stypendium rektora (dalej Wniosek) należy zapoznać się z Instrukcją dostępną - po zalogowaniu się do systemu USOSweb - na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz tutaj (tylko po polsku).

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularza i przed jego złożeniem w systemie USOSweb należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

UWAGA:

Od dnia 10 marca 2024 roku, godz. 23:59, nie będzie możliwości generowania nowych wniosków!


WYNIKI POSTĘPOWANIA WS. WNIOSKÓW
O STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA
NA KIERUNKACH STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKAD. 2023/2024


WYNIKI POSTĘPOWANIA WS. WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA
W ROKU AKAD. 2023/2024


ODWOŁANIA

W systemie USOSweb zostały udostępnione cyfrowo podpisane przez Przewodniczącą Uczelnianej Komisji Stypendialnej decyzje, z których treścią można zapoznać się za potwierdzeniem składanym automatycznie w formie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

Jak w USOSweb odebrać decyzję stypendialną?

Odebrane decyzje są jedyną podstawą do wniesienia odwołania!

Od decyzji wydanej przez Uczelnianą Komisję Stypendialną służy odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, składane za pośrednictwem właściwej dla kierunku studiów podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

Odwołanie jest rozpatrywane wyłącznie w zakresie treści i dokumentacji Wniosku o stypendium rektora będącego podstawą wydania zaskarżonej decyzji.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia odebrania (doręczenia) decyzji.

Dopuszcza się następujące sposoby wnoszenia odwołań:

 1. na piśmie – odwołanie wniesione na piśmie powinno być podpisane przez wnoszącego,
 2. w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych (elektroniczną skrzynkę podawczą UAM w ePUAP) – odwołanie wniesione w postaci elektronicznej jako załącznik do systemowego pisma przewodniego oraz inne do niego załączniki powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

UWAGA:
Odwołanie wnoszone na piśmie (patrz pkt 1) składa się w Biurze Obsługi Studentów właściwym dla kierunku studiów lub dostarcza za pośrednictwem operatora pocztowego (Poczta Polska) na adres tego Biura.

Odwołanie powinno zawierać przynajmniej następujące elementy:

 1. wskazanie osoby wnoszącej odwołanie,
 2. adres osoby odwołującej się,
 3. roszczenie wobec rozstrzygnięcia zaskarżonej decyzji,
 4. podpis osoby wnoszącej odwołanie.

Do odwołania nie dołącza się dokumentów uprzednio złożonych w systemie USOSweb z Wnioskiem o stypendium rektora.

Odwołania wniesione na adres poczty elektronicznej pozostawia się bez rozpoznania!


HARMONOGRAM

Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 329/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania studentom świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się przez studentów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024.

Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2023/2024, stanowiącym Załącznik nr 2a do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

 1. 2 października 2023 r. (godz. 12:00) - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb,
 2. 17 października 2023 r. (godz. 23:59) - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb,
 3. 2 października - 2 listopada 2023 r. - poprawianie wniosków przez studentów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy,
 4. 2 października - 10 listopada 2023 r. - weryfikacja i akceptacja wniosków,
 5. przed 16 listopada 2023 r. - uruchomienie algorytmu stypendialnego,
 6. 17 listopada 2023 r. - ogłoszenie wyników postępowania,
 7. 17-21 listopada 2023 r. - składanie przez studentów zakwalifikowanych do przyznania stypendium na więcej niż jednym kierunku (uczelni) deklaracji wyboru kierunku (uczelni), na którym ma być wypłacane stypendium,
 8. do 4 grudnia 2023 r. - zlecenie przelewów za październik, listopad i grudzień,
 9. do 15. dnia miesiąca - zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach (styczeń-czerwiec).

Przed przystąpieniem do wypełniania elektronicznego formularza Wniosku o stypendium rektora (dalej Wniosek) należy zapoznać się z Instrukcją dostępną - po zalogowaniu się do systemu USOSweb - na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz tutaj (tylko po polsku).

UWAGA:

Od dnia 18 października 2023 roku, godz. 00:00, nie będzie możliwości generowania nowych wniosków!


W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularza i przed złożeniem Wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.


STYPENDIUM REKTORA

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)(tylko po polsku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf), zwaną dalej Ustawą, oraz § 24 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tekst ujednolicony), zwanego dalej Regulaminem, stypendium rektora, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 4 Ustawy może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym (zaświadczenie wystawione przez polski związek sportowy wymieniony w aktualnym komunikacie Ministra Sportu i Turystyki lub przez klub sportowy działający przy szkole wyższej.

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich. O stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i kierunku, na którym podjął studia uzupełniające.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem międzynarodowej olimpiady przedmiotowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim (str. 5-9 wykazu), o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub będący co najmniej medalistą we współzawodnictwie o tytuł Mistrza Polski w sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Zaświadczenie o uzyskanym wyniku powinno być wystawione przez polski związek sportowy wymieniony w aktualnym komunikacie Ministra Sportu i Turystyki lub przez klub sportowy działający przy szkole wyższej.

Stypendium rektora może otrzymać wyłącznie student znajdujący się w grupie do 10% najlepszych studentów kierunku, ale jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Odsetek uprawnionych ustalany jest corocznie, z uwzględnieniem wielkości funduszu stypendialnego, ze staraniem, by świadczenie było co najmniej w wysokości przyznawanego w poprzedzającym roku akademickim lub by nie było znacząco niższe od tego stypendium.

Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane jest co miesiąc, od października do czerwca włącznie, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów tego samego stopnia co studia, na których przyznano mu stypendium.


Wypłata stypendium rektora dokonywana jest wyłącznie w formie przelewów na prowadzony w polskim banku rachunek studenta!


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA?

O stypendium rektora może ubiegać się obywatel polski, a także cudzoziemiec, który rozpoczął studia po 30 września 2019 roku.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.)(tylko po polsku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001669/U/D20181669Lj.pdf), osoby nie będące obywatelami polskimi, które podjęły studia przed dniem 1 października 2019 roku na zasadach określonych w ustawie uchylonej w art. 169 pkt. 3 Ustawy, tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)(tylko po polsku - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051641365/U/D20051365Lj.pdf), kontynuują studia na zasadach dotychczasowych, czyli podanych w tej ustawie.


Stypendium rektora przyznawane jest przez Jej Magnificencję Panią Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, jeśli Samorząd Studentów wystąpił o powołanie tej komisji i o przekazanie jej uprawnień do rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczenia.


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski należy składać wyłącznie w systemie USOSweb. Zasady korzystania z USOSweb dostępne są w serwisie Uczelni.

Składając wniosek należy korzystać z formularza Wniosku o przyznanie stypendium rektora, tworzonego i składanego w systemie USOSweb. Kształt i zawartość Wniosku zależne są od jego zawartości, w związku z czym nie można wskazać jego wzoru, jak również udostępnić jego wersji drukowanej.

Wniosek składany jest wyłącznie w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami, które stanowią pliki PDF zawierające skany dokumentów potwierdzających uzyskane wyróżnienia, osiągnięcia i sukcesy wnioskodawcy. Pliki z kopiami PDF dołączane są do elektronicznego formularza Wniosku i każdy z nich dotyczy jednego osiągnięcia. Zaświadczenia wielostronicowe oraz wielostronicowe kopie każdej publikacji (wymagane strony) muszą stanowić zawartość jednego pliku, odrębnie dla każdego osiągnięcia.

Wnioski w innej formie, tj. poza poza systemem USOSweb, nie są przyjmowane!


Sposób rozpatrywania wniosków, zasady dokumentowania osiągnięć i procedury odwoławcze zostały określone w Regulaminie.

Od 1 października 2023 roku obowiązywać będą Zasady przeliczania osiągnięć studentów przedstawione w Załączniku nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


W przypadku stwierdzenia braków lub błędów, Wniosek zostanie cofnięty do poprawy. Informacja o tym zostanie dostarczona na adres wnioskodawcy w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) oraz zawarta zostanie w wykazie operacji dokonywanych na wniosku; wykaz ten znajduje się u dołu elektronicznego formularza wniosku. Z tego powodu należy śledzić zawartość skrzynki poczty elektronicznej oraz wyżej wymieniony wykaz.

Na adres poczty elektronicznej w systemie poczty dla studentów będzie wysyłany kod, którym wnioskodawca musi posłużyć się w celu autoryzacji składanego Wniosku. Tylko autoryzowany elektroniczny formularz będzie uznany za złożony, a Wniosek - za podpisany.

Złożonego i autoryzowanego elektronicznego formularza Wniosku nie można poprawiać (edytować). By ponownie uzyskać możliwość edycji, należy zwrócić się do Biura Obsługi Studentów (BOS) właściwego dla kierunku studiów o cofnięcie dokumentu elektronicznego do poprawy.  Prośby należy kierować wysyłając do właściwego dla kierunku studiów BOS wiadomość elektroniczną z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) lub kontaktując się telefonicznie z BOS, podając kierunek, rok studiów i nr albumu. Spis pracowników Biur Obsługi Studentów znajduje się u dołu strony.

Po zakończeniu ponownej edycji należy powtórzyć procedurę złożenia i autoryzacji Wniosku.

Uprawnienie do stypendium rektora

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt. 1 Ustawy stypendium rektora przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 12 rozpoczętych semestrów, niezależnie od tego, czy student pobierał stypendium lub nie. Na studiach pierwszego stopnia uprawnienie istnieje przez 9 semestrów, a na studiach drugiego stopnia - przez 7 semestrów, jednak w sumie przez nie więcej niż 12 semestrów. Do tego okresu wlicza się również przewidziane Regulaminem studiów semestry przerw w studiach (urlopy).

UWAGA:
Okresy wszystkich odbywanych studiów - niezależnie od ich ukończenia lub nieukończenia - sumują się. Za semestr studiów uważa się każdy rozpoczęty semestr, niezależnie od czasu posiadania statusu studenta w jego czasie.
Na przykład:
Jeżeli student odbywał studia pierwszego stopnia przez 8 semestrów, ale wcześniej studiował 2 semestry na innych, również nie ukończonych studiach, na podjętych studiach prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra ma jeszcze tylko 2 semestry uprawnień.

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra albo równorzędny, jak również tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku studiów, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Na podstawie art. 93 ust. 8 Ustawy powyższe zasady dotyczące uprawnienia do stypendium rektora stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Stypendium rektora student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów, niemniej nie ogranicza to jego prawa do złożenia wniosku na każdym z kierunków. W przypadku przyznania stypendium na więcej niż jednym kierunku (lub na więcej niż jednej uczelni), uprawnienie do otrzymywania stypendium realizowane jest na podstawie dokonania wyboru kierunku studiów (wydziału, uczelni), na którym będzie otrzymywane stypendium.


WYSOKOŚĆ STYPENDIUM REKTORA I LICZBA UPRAWNIONYCH

Po konsultacji z Samorządem Studentów, Jej Magnificencja Rektor UAM wydała obowiązujące w roku akad. 2023/2024 Zarządzenie nr 366/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 września 2023 roku w sprawie wysokości stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora oraz procenta studentów, którym przyznaje się stypendium rektora.

Na podstawie ww. Zarządzenia w roku akad. 2023/2024 stypendium rektora mogło otrzymać 9,5% studentów kierunku. Stypendium przyznaje się również studentom I roku studiów pierwszego stopnia i studentom I roku jednolitych studiów magisterskich, w roku złożenia egzaminu dojrzałości, którzy są:

 1. laureatami międzynarodowej olimpiady przedmiotowej albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 2. co najmniej medalistami we współzawodnictwie o tytuł Mistrza Polski w sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Osób wymienionych w pkt.pkt. 1 i 2 nie wlicza się do liczby uprawnionych.

W roku akad. 2023/2024 stypendium rektora przyznawane jest w następującej wysokości:

 • stypendium I stopnia - 1300 PLN/m-c (wymagane co najmniej 300 pkt.),
 • stypendium II stopnia - 700 PLN/m-c.

Studenci I roku studiów pierwszego stopnia i I roku jednolitych studiów magisterskich, o których mowa wyżej, otrzymują stypendium II stopnia.

Od dnia 1 października 2023 roku, zgodnie z art. 92 ust. 3 Ustawy, łączna miesięczna kwota stypendium rektora oraz stypendium socjalnego otrzymanych przez studenta nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora, tj. nie może przekroczyć 2739,80 PLN. Decyzje o przyznaniu stypendium rektora w kwotach innych, niż przypisanych do podanych wysokości stypendium I i II stopnia, wynikają z obowiązku stosowania art. 92 ust. 3 Ustawy.


Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania innych stypendiów przyznawanych przez samorządy terytorialne oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych wymienionych w Ustawie; podczas starań studenta o stypendium socjalne żadne z tych stypendiów (z wyjątkiem stypendiów za wyniki w nauce przyznawanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi) nie jest uznawane za dochód.

Niezależnie od stypendium rektora i stypendium ministra studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o inne rodzaje stypendiów, w tym o wymienione w art. 97 Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.


Pracownicy Biur Obsługi Studentów
powołani do Wydziałowych Podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej

 • CP - Olimpia Kozłowska (kozlow@amu.edu.pl), tel. +48618296816
 • IKE - Agata Śliperska (agata.sliperska@amu.edu.pl), tel. +48618294803
 • MISHiS - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl), tel. +48618294534
 • MSI - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl), tel. +48618294534
 • NI UAM - Mateusz Rauhut (mateusz.rauhut@amu.edu.pl), tel. +48618293458
 • WAng - Magdalena Małecka (madab@amu.edu.pl), tel. +48618293535
 • WAiKult - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl), tel. +48618291357
 • WAiKult - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl), tel. +48618291361
 • WAiKult - Nikodem Kałek (nikodem.kalek@amu.edu.pl), tel. +48618292143
 • WAiKult - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl), tel. +48618292253
 • WArch - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl), tel. +48618291357
 • WArch - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl), tel. +48618291361
 • WB - Joanna Wojciechowska (j.wojciechowska@amu.edu.pl), tel. +48618295559
 • WCh - Izabela Banaszyk (izabela.banaszyk@amu.edu.pl), tel. +48618291564
 • WCh - Magdalena Czajka (magdalena.czajka@amu.edu.pl), tel. +48618291601
 • WEtn - Agnieszka Łysiak (maja2005@amu.edu.pl), tel. +48618293600
 • WFiloz - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl), tel. +48618292253
 • WFiz - Anna Kolańczyk-Marszałek (annkol9@amu.edu.pl), tel. +48618295158
 • WFiz - Natalia Kupis (natalia.kupis@amu.edu.pl), tel. +48618295152
 • WFiz - Ewa Pawelczyk (ewapaw8@amu.edu.pl), tel. +48618295035
 • WFPiK - Katarzyna Kucharczyk-Ciborek (katak@amu.edu.pl), tel. +48618294699
 • WFPiK - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl), tel. +48618294694
 • WFPiK - Martyna Młodystach (marmlo@amu.edu.pl), tel. +48618294533
 • WFPiK - Iwona Snacka (iwona.snacka@amu.edu.pl), tel. +48618294568
 • WFPiK - Sandra Świst (sanswi@amu.edu.pl), tel. +48618294528
 • WFPiK - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl), tel. +48618294534
 • WGS-EiGP - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl), tel. +48618296120
 • WH - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl), tel. +48618291357
 • WH - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl), +48618291361
 • WMiI - Renata Myl (jonatan@amu.edu.pl), tel. +48618295306
 • WMiI - Hanna Piskorska (hanna.piskorska@amu.edu.pl), tel. +48618295304
 • WNeo - Agnieszka Łysiak (maja2005@amu.edu.pl), tel. +48618293600
 • WNGiG - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl), tel. +48618296120
 • WNoS - Maciej Bether (maciej.bether@amu.edu.pl), tel. +48618291357
 • WNoS - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl), +48618291361
 • WNPiD - Aldona Mizera (aldona.mizera@amu.edu.pl), tel. +48618296522
 • WNPiD - Marta Przyborska (marta.jankowiak@amu.edu.pl), tel. +48618296514
 • WP-A - Wioletta Iwaniak-Paterka (wioletta.iwaniak-paterka@amu.edu.pl), tel. +48618296439
 • WP-A - Aleksandra Janczyk-Robakowska (yaro@amu.edu.pl), tel. +48618296436
 • WP-A - Małgorzata Nieweś (malgorzata.niewes@amu.edu.pl), tel. +48618296437
 • WP-A - Joanna Rektor (joanna.rektor@amu.edu.pl), tel. +48618296438
 • WPiAdm - Sandra Hildebrandt (sandrar@amu.edu.pl), tel. +48618293119
 • WPiAdm - Natalia Jaszkiewicz (natjas9@amu.edu.pl), tel. +48618293118
 • WPiKogn - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl), tel. +48618292253
 • WSocj - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl), tel. +48618292253
 • WSE - Zofia Puzio (sofi@amu.edu.pl), tel. +48618292325
 • WSE - Agnieszka Sobkowiak (agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl), tel. +48618292346
 • WT - Adrianna Rykaczewska (boswt@amu.edu.pl), tel. +48618292558

strona Biur Obsługi Studentów


Pracownicy Sekcji Spraw Studenckich

 • Aleksandra Brykowicz (dn@amu.edu.pl), tel. +48 61 829 24 93
 • Monika Graumiler-Pawlak (dn@amu.edu.pl), tel. +48 61 829 24 97
 • Przemysław Rachowiak (rachp@amu.edu.pl), tel. +48 61 829 24 89