TURA GENEROWANIA I REJESTROWANIA WNIOSKÓW DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH W MARCU 2019 ROKU STUDIA II STOPNIA ZOSTANIE URUCHOMIONA DNIA 4 MARCA 2019 ROKU, O GODZ. 00:01!

Pamiętaj! Do 14 marca będziesz mógł zarejestrować i wydrukować wniosek, który do 18 marca MUSISZ dostarczyć wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia do Dziekanatu/Sekcji Studenckiej (decyduje data stempla pocztowego).

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, w zw. z art. 1 pkt. 3, art. 270 ust. 1 i art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 4 Regulaminu stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej 'Regulaminem', stypendium rektora dla najlepszych studentów, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt. 3 Ustawy może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i kierunku, na którym podjął studia uzupełniające.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Stypendium rektora może otrzymać wyłącznie student znajdujący się w grupie do 8,5% najlepszych studentów kierunku, ale jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium rektora student może otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku, za wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat od rozpoczęcia po studiach I stopnia pierwszych studiów prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra; okresy tych studiów sumują się. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do czerwca włącznie, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów  przyznawane jest przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wnioski należy składać za pośrednictwem właściwych Wydziałowych Komisji Ekonomicznych, poprzez Dziekanaty i Działy Spraw Studenckich Kolegiów (dotyczy to również wniosków składanych przez studentów ubiegających się o przyznanie stypendium na podstawie uzyskanych osiągnięć sportowych). Dokumenty można również przesyłać na adresy Dziekanatów z dopiskiem „stypendium rektora” - adresy Wydziałów można odnaleźć w zakładce 'Struktura UAM'. Dostępne są również adresy Instytutu Kultury Europejskiej w GnieźnieCollegium Polonicum w Słubicach i Instytutu Nadnoteckiego UAM w Pile.

Składając wniosek należy korzystać z formularza Wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, tworzonego w systemie USOSweb. Kształt i zawartość wniosku zależne są od jego zawartości, w związku z czym nie można wskazać jego wzoru, jak również udostępnić jego wersji drukowanej.

Sposób rozpatrywania wniosków, zasady dokumentowania osiągnięć, kryteria przyznawania stypendium i procedury odwoławcze zostały określone w Regulaminie.

Zgodnie z art. 186 ust. 1 Ustawy szczegółowe zasady, kryteria i sposób postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej ustalane są przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów. Na podstawie dokonanych ustaleń i porozumienia, działając zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu, Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej wydał Obwieszczenie w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów, zgodnie z którym:

  • uruchomienie systemu generowania wniosków nastąpi 21 września 2018 roku,
  • zamknięcie systemu generowania wniosków nastąpi 15 października 2018 roku,
  • termin dostarczenia do Dziekanatu wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami upływa 17 października 2018 roku.

Harmonogram czynności wykonywanych w procedurze związanej z przyznawaniem stypendium rektora dla najlepszych studentów został uzgodniony przez Władze Uczelni i Parlament Samorządu Studentów; można z nim zapoznać się tutaj.

W roku akademickim 2018/2019 na niektórych Wydziałach (Fizyki, Matematyki i Informatyki, Nauk Geograficznych i Geologicznych) oraz w Collegium Polonicum zostanie przeprowadzona rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się w II semestrze. Zgodnie z art. 186 ust. 1 Ustawy Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów ustalił harmonogram postępowania w procedurze składania i rozpatrywania wniosków składanych wyłącznie przez studentów przyjętych na I rok tych kierunków studiów. Na podstawie dokonanych ustaleń i porozumienia, działając zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu, Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej wydał Obwieszczenie w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów - studia rozpoczynające się w II semestrze, zgodnie z którym:

  • uruchomienie systemu generowania wniosków nastąpi 4 marca 2019 roku,
  • zamknięcie systemu generowania wniosków nastąpi 14 marca 2019 roku,
  • termin dostarczenia do Dziekanatów wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami upływa 18 marca 2019 roku.
  • Harmonogram czynności wykonywanych w procedurze związanej z przyznawaniem stypendium rektora dla najlepszych studentów został uzgodniony przez Władze Uczelni i Parlament Samorządu Studentów; można z nim zapoznać się tutaj.

Zgodnie z art. 184 ust. 8 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów tego samego stopnia co studia, na których przyznano mu stypendium.

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania innych stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych wymienionych w art. 179 ust. 5 Ustawy; podczas starań studenta o stypendium socjalne żadne z wymienionych stypendiów (z wyjątkiem stypendiów za wyniki w nauce przyznawanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi) nie jest uznawane za dochód.

Informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia zostały podane w odrębnym ogłoszeniu.

Niezależnie od w.w. stypendium studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o inne rodzaje stypendiów, w tym o wymienione w art. 173a i 173b Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.