STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW II STOPNIA

ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKAD. 2019/2020

UWAGA: ZMIANA HARMONOGRAMU!!!

Dnia 18 marca 2020 roku Prorektor ds. studenckich podpisała zmieniony, uzgodniony z Parlamentem Samorządu Studentów Harmonogram postępowania w sprawie przyznania stypendium rektora na rok akad. 2019/2020 - studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.

Zgodnie z harmonogramem obowiązują następujące terminy:

  1. 24.02.2020 r. - uruchomienie modułu wniosków w USOSweb
  2. 31.03.2020 r. - zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków
  3. 16.04.2020 r. - ostatni dzień przyjmowania wniosków przez Biura Obsługi Studentów
  4. do 27.04.2020 r. - publikacja wyników kwalifikacji
  5. do 15.05.2020 r. - wypłata stypendiów za marzec, kwiecień i maj

Osoby, którym przyznane zostaną stypendia, studiujące na więcej niż jednym kierunku i posiadające na więcej niż jednym kierunku uprawnienia do stypendium rektora, do dnia 30 kwietnia 2020 roku obowiązane są złożyć w Biurze Obsługi Studentów deklaracje wyboru kierunku, na którym ma być wypłacane stypendium.

Wypłaty stypendium w kolejnych miesiącach dokonywane będą do 15 dnia każdego miesiąca.

Prosimy zapoznać się z innymi informacjami zamieszczonymi na tej stronie, w szczególności dotyczącymi ochrony danych oraz instrukcji wypełniania elektronicznego formularza wniosku.

Zarejestrowane i wydrukowane wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Studentów właściwym dla kierunku studiów.

Wniosek zarejestrowany w systemie USOSweb, jednak nie dostarczony do Biura Obsługi Studentów nie jest wnioskiem złożonym!

WYNIKI POSTĘPOWANIA WS. WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA NA ROK 2019/2020

W dniu dzisiejszym, 12 grudnia, zostały podane do wiadomości wyniki postępowania w sprawie wniosków o przyznanie stypendium rektora. Zawiera je baza sporządzona w MS Excel (możliwa do otworzenia i przeglądania również w LibreOffice.Calc.org). Plik jest zabezpieczony przez dokonywaniem zmian, niemniej pozwala na wyszukiwanie potrzebnych informacji przy pomocy autofiltrów.

Plik z wynikami dostępny jest tutaj.

Stypendium rektora w roku akad. 2019/2020 przyznawane jest w następującej wysokości (pod warunkiem zaliczenia wnioskodawcy do grona uprawnionych wyznaczonych odsetkiem liczby studentów kierunku):

- stypendium I stopnia - 1600 PLN (wymaganych co najmniej 300 pkt.),
- stypendium II stopnia - 800 PLN (wymaganych co najmniej 200 pkt.),
- stypendium III stopnia - 400 PLN (minimum wyznacza odsetek 7,5% uprawnionych na kierunku).

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularza i przed złożeniem dokumentów w Biurach Obsługi Studentów należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Stypendium rektora

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz § 24 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej 'Regulaminem', stypendium rektora, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 4 Ustawy może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i kierunku, na którym podjął studia uzupełniające.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem międzynarodowej olimpiady przedmiotowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub będący co najmniej medalistą we współzawodnictwie o tytuł Mistrza Polski w sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać wyłącznie student znajdujący się w grupie do 10% najlepszych studentów kierunku, ale jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Odsetek uprawnionych ustalany jest corocznie, z uwzględnieniem wielkości funduszu stypendialnego, ze staraniem, by świadczenie było co najmniej w wysokości przyznawanego w poprzedzającym roku akademickim lub by nie było znacząco niższe od tego stypendium.

Stypendium rektora student może otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże łączny czas trwania studiów nie może przekraczać sześciu lat (niezależnie od tego, czy studia te zostały ukończone, czy też nie; okresy tych studiów sumują się). Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do czerwca włącznie, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie stypendium rektora. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

Stypendium rektora przyznawane jest przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, jeśli uczelniany organ samorządu studentów nie wystąpi o powołanie tej komisji i o przekazanie jej uprawnień do rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczenia.

Wnioski należy składać za pośrednictwem właściwych Biur Obsługi Studentów (dotyczy to również wniosków składanych przez studentów ubiegających się o przyznanie stypendium na podstawie uzyskanych osiągnięć sportowych). Dokumenty można również przesyłać na adresy właściwych dla kierunków studiów Biur Obsługi Studentów  z dopiskiem „stypendium rektora” - adresy Wydziałów można odnaleźć w zakładce 'Struktura UAM'. Dostępne są również adresy Instytutu Kultury Europejskiej w GnieźnieCollegium Polonicum w Słubicach i Instytutu Nadnoteckiego UAM w Pile.

Składając wniosek należy korzystać z formularza Wniosku o przyznanie stypendium rektora, tworzonego w systemie USOSweb. Kształt i zawartość wniosku zależne są od jego zawartości, w związku z czym nie można wskazać jego wzoru, jak również udostępnić jego wersji drukowanej.

Sposób rozpatrywania wniosków, zasady dokumentowania osiągnięć, kryteria przyznawania stypendium i procedury odwoławcze zostały określone w Regulaminie.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów tego samego stopnia co studia, na których przyznano mu stypendium.

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania innych stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych wymienionych w Ustawie; podczas starań studenta o stypendium socjalne żadne z tych stypendiów (z wyjątkiem stypendiów za wyniki w nauce przyznawanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi) nie jest uznawane za dochód.

Niezależnie od ww. stypendium studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o inne rodzaje stypendiów, w tym o wymienione w art. 97 i 97 Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.