Multilanguage


STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKAD. 2021/2022


Informacji na temat stypendium rektora dla studentów udzielają pracownicy Biur Obsługi Studentów właściwych dla kierunków studiów oraz Sekcji Spraw Studenckich.
Spis pracowników BOS i Sekcji Spraw Studenckich znajduje się u dołu strony.


WYNIKI POSTĘPOWANIA - STYPENDIUM REKTORA
W ROKU AKAD. 2021/2022

ODWOŁANIA

Dnia 24 listopada 2021 roku w systemie USOSweb zostały udostępnione decyzje, z których treścią można zapoznać się za potwierdzeniem składanym automatycznie w formie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

Jak w USOSweb odebrać decyzję stypendialną?

Odebrane decyzje są jedyną podstawą do wniesienia odwołania (prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku). Odwołanie należy przesłać na adres wskazanego pracownika Biura Obsługi Studentów (BOS) właściwego dla kierunku studiów.

Lista pracowników BOS, członków Podkomisji Wydziałowych Uczelnianej Komisji Stypendialnej (wraz z adresami), upoważnionych do odbierania odwołań, znajduje się u dołu strony.

Wiadomość z odwołaniem powinna zostać opatrzona tematem "odwołanie - stypendium rektora - {nazwisko}".

Do wiadomości wysłanej z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (@st.amu.edu.pl), w terminie wskazanym w Pouczeniu decyzji, należy załączyć pliki PDF (każdy dokument w osobnym pliku) z:

 1. odwołaniem oraz - w zależności od potrzeb -
 2. kopiami innych istotnych dla sprawy dokumentów.

Ww. dokumenty muszą być załącznikami do wiadomości - nie dopuszcza się udostępniania w formie linków do zewnętrznych zasobów.


TURA WNIOSKOWANIA

Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 94/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w  roku akademickim 2021/2022.

Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022, stanowiącym Załącznik nr 2a do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

 1. 1 października 2021 r. (godz. 12:00) - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb,
 2. 17 października 2021 r. (godz. 23:59) - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb,
 3. 1 października - 10 listopada 2021 r. - poprawianie wniosków przez studentów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy,
 4. 1 października - 12 listopada 2021 r. - weryfikacja i akceptacja wniosków,
 5. przed 24 listopada 2021 r. - uruchomienie algorytmu stypendialnego,
 6. 24-25 listopada 2021 r. - ogłoszenie wyników postępowania,
 7. 25-27 listopada 2021 r. - składanie przez studentów zakwalifikowanych do przyznania stypendium na więcej niż jednym kierunku studiów deklaracji kierunku, na którym będzie pobierane stypendium,
 8. do 9 grudnia 2021 r. - zlecenie przelewów za październik, listopad i grudzień,
 9. do 15. dnia miesiąca - zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach (styczeń-czerwiec).

Przed przystąpieniem do wypełniania elektronicznego formularza Wniosku o stypendium rektora (dalej Wniosek) należy zapoznać się z Instrukcją dostępną - po zalogowaniu się do systemu USOSweb - na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz tutaj (tylko po polsku).


UWAGA:

Od dnia 18 października 2021 roku, godz. 00:00, nie będzie możliwości generowania nowych wniosków! Wyjątek mogą stanowić wyłącznie przypadki, w których może zostać zastosowany art. 58 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)(tylko po polsku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf), zgodnie z którym należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni (załączonymi dokumentami), że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę tę (o przywrócenie terminu) należy wnieść do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Stypendialnej (prof. dr hab. Joanna Wójcik)  w ciągu siedmiu dni od udokumentowanej daty ustania przyczyny uchybienia terminu, jednak nie później, niż przed upływem terminu weryfikacji i akceptacji wniosków.

Dokumenty dotyczące powodów uchybienia terminu złożenia wniosku należy przedstawiać jako załączniki do prośby, wyłącznie w formie plików PDF!


W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularza i przed złożeniem Wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Stypendium rektora

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)(tylko po polsku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf), zwaną dalej Ustawą, oraz § 24 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tekst ujednolicony), zwanego dalej Regulaminem, stypendium rektora, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 4 Ustawy może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i kierunku, na którym podjął studia uzupełniające.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem międzynarodowej olimpiady przedmiotowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim (str. 3-5 wykazu), o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub będący co najmniej medalistą we współzawodnictwie o tytuł Mistrza Polski w sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać wyłącznie student znajdujący się w grupie do 10% najlepszych studentów kierunku, ale jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Odsetek uprawnionych ustalany jest corocznie, z uwzględnieniem wielkości funduszu stypendialnego, ze staraniem, by świadczenie było co najmniej w wysokości przyznawanego w poprzedzającym roku akademickim lub by nie było znacząco niższe od tego stypendium.

Stypendium rektora student może otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże łączny czas trwania pobierania stypendium nie może przekraczać sześciu lat (niezależnie od tego, czy studia te zostały ukończone, czy też nie; okresy tych studiów sumują się). Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do czerwca włącznie, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA?

O stypendium rektora może ubiegać się obywatel polski, a także cudzoziemiec, który rozpoczął studia po 30 września 2019 roku.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.)(tylko po polsku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001669/U/D20181669Lj.pdf), osoby nie będące obywatelami polskimi, które podjęły studia przed dniem 1 października 2019 roku na zasadach określonych w ustawie uchylonej w art. 169 pkt. 3 Ustawy, tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)(tylko po polsku - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051641365/U/D20051365Lj.pdf), kontynuują studia na zasadach dotychczasowych, czyli podanych w tej ustawie.


Stypendium rektora przyznawane jest przez Jej Magnificencję Panią Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, jeśli Samorząd Studentów wystąpił o powołanie tej komisji i o przekazanie jej uprawnień do rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczenia.


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski należy składać wyłącznie w systemie USOSweb.

Składając wniosek należy korzystać z formularza Wniosku o przyznanie stypendium rektora, tworzonego i składanego w systemie USOSweb. Kształt i zawartość Wniosku zależne są od jego zawartości, w związku z czym nie można wskazać jego wzoru, jak również udostępnić jego wersji drukowanej.

Wniosek składany jest wyłącznie w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami, które stanowią pliki PDF zawierające skany dokumentów potwierdzających uzyskane wyróżnienia, osiągnięcia i sukcesy wnioskodawcy. Pliki z kopiami PDF dołączane są do elektronicznego formularza Wniosku i każdy z nich dotyczy jednego osiągnięcia. Zaświadczenia wielostronicowe oraz wielostronicowe kopie każdej publikacji (wymagane strony) muszą stanowić zawartość jednego pliku, odrębnie dla każdego osiągnięcia.

Wnioski w innej formie, tj. poza poza systemem USOSweb, nie są przyjmowane!


Sposób rozpatrywania wniosków, zasady dokumentowania osiągnięć i procedury odwoławcze zostały określone w Regulaminie.

Kryteria oceny i kwalifikacji osiągnięć zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu (tekst ujednolicony).


W przypadku stwierdzenia braków lub błędów, Wniosek zostanie cofnięty do poprawy. Informacja o tym zostanie dostarczona na adres wnioskodawcy w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) oraz zawarta zostanie w wykazie operacji dokonywanych na wniosku; wykaz ten znajduje się u dołu elektronicznego formularza wniosku. Z tego powodu należy śledzić zawartość skrzynki poczty elektronicznej oraz wyżej wymieniony wykaz.

Na adres poczty elektronicznej w systemie poczty dla studentów będzie wysyłany kod, którym wnioskodawca musi posłużyć się w celu autoryzacji składanego Wniosku. Tylko autoryzowany elektroniczny formularz będzie uznany za złożony, a Wniosek - za podpisany.

Złożonego i autoryzowanego elektronicznego formularza Wniosku nie można poprawiać (edytować). By ponownie uzyskać możliwość edycji, należy zwrócić się do Biura Obsługi Studentów (BOS) właściwego dla kierunku studiów o cofnięcie dokumentu elektronicznego do poprawy.  Prośby należy kierować wysyłając do właściwego dla kierunku studiów BOS wiadomość elektroniczną z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) lub kontaktując się telefonicznie z BOS, podając kierunek, rok studiów i nr albumu. Spis pracowników Biur Obsługi Studentów znajduje się u dołu strony.

Po zakończeniu ponownej edycji należy powtórzyć procedurę złożenia i autoryzacji Wniosku.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów tego samego stopnia co studia, na których przyznano mu stypendium.


WYSOKOŚĆ STYPENDIUM REKTORA I LICZBA UPRAWNIONYCH

Po konsultacji z Samorządem Studentów, Jej Magnificencja Rektor UAM wydała obowiązujące w roku akad. 2021/2022 Zarządzenie nr 142/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego progu dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora oraz procenta studentów, którym przyznaje się stypendium rektora.

Na podstawie ww. Zarządzenia w roku akad. 2021/2022 stypendium rektora może otrzymać 9,5% studentów kierunku. Stypendium przyznaje się również studentom I roku studiów I stopnia i studentom I roku jednolitych studiów magisterskich, w roku złożenia egzaminu dojrzałości, którzy są:

 1. laureatami międzynarodowej olimpiady przedmiotowej albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 2. co najmniej medalistami we współzawodnictwie o tytuł Mistrza Polski w sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Osób wymienionych w pkt.pkt. 1 i 2 nie wlicza się do liczby uprawnionych.

W roku akad. 2021/2022 stypendium rektora przyznawane jest w następującej wysokości:

 • - stypendium I stopnia - 1200 PLN/m-c (wymagane co najmniej 300 pkt.),
 • - stypendium II stopnia - 600 PLN/m-c.

Studenci I roku studiów I stopnia i I roku jednolitych studiów magisterskich, o których mowa wyżej, otrzymują stypendium II stopnia.


Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania innych stypendiów przyznawanych przez samorządy terytorialne oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych wymienionych w Ustawie; podczas starań studenta o stypendium socjalne żadne z tych stypendiów (z wyjątkiem stypendiów za wyniki w nauce przyznawanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi) nie jest uznawane za dochód.

Niezależnie od stypendium rektora i stypendium ministra studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o inne rodzaje stypendiów, w tym o wymienione w art. 97 Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.


Pracownicy Biur Obsługi Studentów
powołani do Wydziałowych Podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej

 • CP - Olimpia Kozłowska (kozlow@amu.edu.pl)
 • IKE - Agata Śliperska (agata.sliperska@amu.edu.pl)
 • MISHiS - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl -
 • NI UAM - Mateusz Rauhut (mateusz.rauhut@amu.edu.pl)
 • WAng - Magdalena Małecka (madab@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WAiKult - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
 • WArch - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WB - Joanna Wojciechowska (j.wojciechowska@amu.edu.pl)
 • WCh - Magdalena Czajka (magdalena.czajka@amu.edu.pl)
 • WFiloz - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WFiloz - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WFiz - Małgorzata Stankowska (masta@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Mariola Kaczmarkiewicz (mariolak@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Weronika Kleczewska (wknm@amu.edu.pl
 • WFPiK - Katarzyna Kucharczyk-Ciborek (katak@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Tatiana Lisiak (annatkl@amu.edu.pl)
 • WFPiK - Barbara Walkowiak (1barbara@amu.edu.pl)
 • WGS-EiGP - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
 • WH - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WMiI - Renata Myl (jonatan@amu.edu.pl)
 • WNeo - Agnieszka Łysiak (maja2005@amu.edu.pl)
 • WNGiG - Sebastian Konarczyk (sebkon@amu.edu.pl)
 • WNoS - Katarzyna Jasiewicz-Olędzka (jaka@amu.edu.pl)
 • WNPiD - Aldona Mizera (aldona.mizera@amu.edu.pl)
 • WP-A - Wioletta Iwaniak-Paterka (wioletta.iwaniak@amu.edu.pl)
 • WP-A - Małgorzata Nieweś (malgorzata.niewes@amu.edu.pl)
 • WP-A - Joanna Rektor (joanna.rektor@amu.edu.pl)
 • WPiAdm - Sandra Hildebrandt (sandrar@amu.edu.pl)
 • WPiAdm - Natalia Jaszkiewicz (natjas9@amu.edu.pl)
 • WPiKogn - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WPiKogn - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WSocj - Honorata Matuszak (honorka@amu.edu.pl)
 • WSocj - Blanka Skowron (blanka.skowron@amu.edu.pl)
 • WSE - Zofia Puzio (sofi@amu.edu.pl)
 • WSE - Agnieszka Sobkowiak (agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl)
 • WT - Małgorzata Heigelmann (boswt@amu.edu.pl)
 • WT - Joanna Trawińska (boswt@amu.edu.pl)

wyszukiwanie pracowników (np. nr. telefonu)


Pracownicy Sekcji Spraw Studenckich

 • Aleksandra Brykowicz (dn@amu.edu.pl)
 • Monika Graumiler-Pawlak (dn@amu.edu.pl)
 • Przemysław Rachowiak (rachp@amu.edu.pl)

wyszukiwanie pracowników (np. nr. telefonów)