prof. Wojciech Szafrański

Wydział Prawa i Administracji

Obszary zainteresowań badawczych:

  • obrót dziełami sztuki;
  • prawo ochrony dziedzictwa kulturowego;
  • prawo ochrony zabytków;
  • kodyfikacje prawa w ujęciu historycznym.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zainteresowanie badawcze skoncentrowane na problematyce prawnej dziedzictwa kulturowego oraz obrotu dziełami sztuki (m.in. rynku aukcyjnego). Ekspert muzeów i innych instytucji kultury oraz podmiotów działających na rynku sztuki. Współpracuje z instytucjami państwowymi w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw przeciwko dziedzictwu, w szczególności fałszerstw oraz kradzieży dzieł sztuki.