prof. Przemysław Czapliński

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Obszary zainteresowań badawczych:

  • historia literatury XX i XXI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem prozy);
  • socjologia literatury (czytelnictwo; rynek książki; instytucje życia literackiego: nagrody literackie, czasopisma, ośrodki kształcenia);
  • literatura jako medium (przemiany literatury – od twórczości ustnej, poprzez książkę papierową, do medium elektronicznego)
  • przemiany sarmatyzmu w kulturze polskiej XX i XXI wieku;
  • literatura i historia społecznych emocji (gniew, strach, duma, odraza, wstyd…);
  • polska literatura najnowsza (od lat 80. XX wieku) w kontekście badań centro-peryferyjnych;
  • nowe metodologie badań literackich (nauka o pamięci, biokrytyka, nauka o afektach, ekonomia literatury, "literatura globalna");
  • Holokaust w literaturze i filozofii.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zasadniczym przedmiotem moich zainteresowań jest konfrontacja literatury z nowoczesnością i wynikające stąd problemy: konflikt modernizacji i tradycji, przemoc nowoczesna (wojna, obozy, Zagłada) jako narzędzie przebudowy człowieka i społeczeństwa, zanik i powrót utopii jako rezultaty kryzysu projektowania przyszłości.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/rozmowy/prof-czaplinski-krwawe-skrzyzowania