prof. Tomasz Wicherkiewicz

Wydział Neofilologii

Obszary zainteresowań badawczych:

  • mniejszości narodowe, etniczne i językowe;
  • polityka językowa i planowanie językowe;
  • status i sytuacja języków regionalnych w Europie;
  • sytuacja/zróżnicowanie językowe Polski, Europy i Azji;
  • Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych;
  • języki zagrożone i mikrojęzyki;
  • dokumentacja i bazy danych zagrożonych/ginących języków;
  • rewitalizacja zagrożonych/ginących języków;
  • wielojęzyczność i wieloetniczność.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zainteresowania badawcze i praktyczne dotyczą przede wszystkim: polityki językowej oraz planowania w odniesieniu do języków mniejszościowych, zwłaszcza mikrojęzyków i języków regionalnych, ekspertyz nt. przygotowania i zastosowania dokumentów prawnych (w tym europejskich) dotyczących mniejszości językowych, etnicznych i in.; działań rewitalizacyjnych na rzecz zachowania wielojęzyczności i wieloetniczności w odniesieniu do ginących języków Polski, Europy i Azji; dokumentacji języków zagrożonych brakiem przekazu międzypokoleniowego i wyginięciem.