prof. Michał Szczyszek

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Obszary zainteresowań badawczych:

  • kultura języka polskiego;
  • poprawność językowa komunikatów ustnych i tekstów pisanych;
  • werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji międzyludzkiej;
  • strategie komunikacyjne w sytuacjach zadaniowych;
  • językowe i kompozycyjne zasady redakcji tekstów (pisanych i mówionych);
  • polski język młodzieżowy (sposoby komunikacji wśród polskich nastolatków);
  • system gramatyczny współczesnego języka polskiego;
  • słowotwórstwo współczesnej polszczyzny;
  • współczesne sposoby pomnażania polskiego słownictwa (zapożyczenia, zjawiska słowotwórcze, neosemantyzmy);
  • procesy internacjonalizacji polszczyzny (jako efekt globalizacji).

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Moje zainteresowania naukowe dotyczą: polszczyzny współczesnej, zwłaszcza jej słowotwórstwa, problematyki związanej z normą języka polskiego (m.in. kształtowanie się normy u nastolatków), procesów internacjonalizacji języka polskiego (przejaw globalizacji), wariantu mówionego języka oraz werbalnych i niewerbalnych aspektów komunikacji międzyludzkiej.