prof. Anna Weronika Brzezińska

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Obszary zainteresowań badawczych:

  • Dziedzictwo kulturowe regionu (Konwencja UNESCO z 2003 roku dot. niematerialnego dziedzictwa kulturowego);
  • Kultura ludowa i jej transformacje;
  • Folklor i folkloryzm;
  • Sztuka ludowa, rzemiosło i rękodzieło (tkactwo, plecionkarstwo, koronczarstwo);
  • Etnodizajn;
  • Aktywizacja społeczności lokalnych;
  • Kształtowanie krajobrazu kulturowego;
  • Edukacja regionalna i kulturowa;
  • Muzealnictwo, muzea regionalne i edukacja muzealna;
  • Strój ludowy i jego zdobnictwo.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Realizowałam liczne projekty badawcze dot. instytucji kultury (muzeów), tożsamości regionalnej (Wielkopolska, Ziemie Zachodnie i Północne), inspiracji rękodziełem i sztuką ludową (Wielkopolska, Podlasie, Podkarpacie). Jestem redaktorką książek o edukacji regionalnej i krajobrazie kulturowym.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/nauka/etnolodzy-i-antropolodzy-odczarowuja-wikipedie

https://uniwersyteckie.pl/rozmowy/rogale-swietomarcinskie