Wydział Socjologii

Wydział Socjologii oferuje studia na kierunkach socjologia i paca socjalna. To najstarszy socjologiczny ośrodek akademicki w Polsce. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że wykładowcy czerpiąc z najlepszych wzorów, sprawnie aktualizują programy dydaktyczne uwzględniając w nich najnowsze trendy socjologiczne.

Socjologię można studiować na studiach licencjackich (3-letnie studia I stopnia) i magisterskich (2-letni studia II stopnia).

Specjalizacje na kierunku socjologia (I st.):

  • Kultura i media
  • Badania rynkowe: marketing i zachowania konsumenckie
  • Socjologia stosowana sfery publicznej

Specjalizacje na kierunku socjologia (II st.):

  • Innowacje społeczne
  • Relacje w organizacjach
  • Zarządzanie lokalne.

Studia na kierunku praca socjalna prowadzone są na studiach pierwszego stopnia oraz studiach drugiego stopnia w trybie stacjonarnym. Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, natomiast drugiego stopnia – tytułu magistra.

Praca socjalna na studiach licencjackich to przede wszystkim połączenie zajęć teoretycznych z praktyką. W programie studiów znajdują się zajęcia praktyczne w wielu placówkach (np. ośrodki dla ofiar przemocy, zakłady karne).

Na studiach drugiego stopnia studenci mają do wyboru trzy specjalizacje:

  • Asystentura i mediacja socjalna
  • Organizacja usług socjalnych
  • Animacja społeczności lokalnych.

Przedmioty na Wydziale Socjologii prowadzone są także w języku angielskim, a liczba zagranicznych studentów korzystających z wymiany akademickiej rośnie dzięki programom oraz podpisywanym umowom dwustronnym. Ponadto Wydział Socjologii jest partnerem instytucji publicznych i firm prywatnych, dzięki czemu studenci rozwijają swoje umiejętności - stają się członkami zespołów badawczych, współorganizują wydarzenia społeczne.

Siedziba Wydziału Socjologii znajduje się na Kampusie Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, budynek C.

Odwiedź stronę Wydziału Socjologii.

Zobacz, jak studiuje się na Wydziale Socjologii