dr Katarzyna Sadowska

Wydział Studiów Edukacyjnych

Obszary zainteresowań badawczych:

  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w polskim systemie oświaty;
  • edukacja muzyczna w polskiej szkole powszechnej;
  • arteterapia w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju dziecka;
  • aktywizowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań o charakterze twórczym w procesie stymulowania ich rozwoju;
  • warunki pracy głosem ucznia i nauczyciela w polskich placówkach oświatowych.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zainteresowania badacze oscylują wokół problemów związanych z propedeutyczną edukacją małego dziecka (wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem wczesnoszkolnym), edukacją muzyczną w polskiej szkole (a także formami równoległej, pozaszkolnej edukacji artystycznej), zastosowaniem oddziaływań arteterapeutycznych w procesie profilaktyki i terapii dzieci ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi, aktywizowaniem dzieci i młodzieży do podejmowania działań o charakterze twórczym w procesie stymulowania ich rozwoju, kontekstami higieny pracy głosem ucznia i nauczyciela w warunkach polskiej szkoły.