prof. Hanna Krauze - Sikorska

Wydział Studiów Edukacyjnych

Obszary zainteresowań badawczych:

  • opieka i edukacja małych dzieci (do 3 roku życia);
  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; (adaptacja do środowiska przedszkolnego i szkolnego; gotowość szkolna i jej determinanty);
  • problemy edukacji dzieci i młodzieży z utrudnieniami i zaburzeniami w rozwoju na kolejnych etapach edukacji (w tym dzieci i młodzieży z tzw. grup ryzyka);
  • diagnoza, wsparcie edukacyjne i społeczne, profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci z uzdolnieniami i zdolnościami);
  • świat Digital Natives (cyfrowych tubylców);
  • twórczość dzieci i młodzieży jako wartość podmiotowa i społeczna;
  • twórczość artystyczna w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży (w tym NET ART);
  • psychoterapeutyczne funkcje dziecięcej ekspresji plastycznej oraz rozwijanie ekspresji artystycznej dzieci w okresie średniego i późnego dzieciństwa.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Poznawcze i społeczno - emocjonalne funkcjonowanie dziecka z problemami rozwoju i zachowaniu: profilaktyka, diagnoza, terapia wykorzystująca m.in. możliwości uczenia się wspomaganego komputerowo. 
Obszary edukacyjnych wyzwań w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym – uwzględnianie strategii indywidualizujących proces uczenia się; konieczność zmian w procesie edukacji (uwzględnianie wielowymiarowości uczenia się; wykorzystywanie środków interaktywnych; twórczej aktywności dzieci i młodzieży. 
Społeczne uczestnictwo w przebiegu życia; wychowanie do refleksyjnej wspólnoty (m.in. idee Janusza Korczaka) – znaczenie tutorstwa, facylitacji. 
Male dziecko w systemie opieki i edukacji   - edukacja nastawiona na potrzeby dziecka i jego podmiotowość. 
Dziecko w szkolnej rzeczywistości- szkoła jako miejsce wspierające rozwój dzieci i młodzieży z utrudnieniami np. z cechami indywidualnymi np. nieśmiałością, które mogą przekształcić się w zaburzenia, z ryzyka dysleksji, dyskalkulii, ADHD, hipoaktywnych, nieakceptowanych społecznie, ze środowisk de faworyzowanych, zdolnych, ale funkcjonujących w środowiskach niedopasowanych do ich potrzeb i możliwości.